ພິມ
ແບ່ງປັນ

ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

ບົດ​ທີ 33

ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ນີ​ໄຟ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ—ມັນ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງພຣະ​ຄຣິດ—ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດຈະ​ເຊື່ອ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຊຶ່ງຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ພິພາກສາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟບັນທຶກ​ເລື່ອງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ສອນ​ໃນ​ບັນດາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້ບໍ່​ໄດ້; ທັງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ສາມາດ​ບັນທຶກ​ໄວ້ໄດ້​ດີ​ເທົ່າ​ກັບ​ການເວົ້າ; ເພາະວ່າ​ເມື່ອ​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເວົ້າ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຍ່ອມ​ນຳ​ຄຳ​ເວົ້າ​ໄປ​ຫາ​ໃຈ​ຂອງ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

2 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມີ​ຄົນ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ຕໍ່​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ອັນ​ສັກສິດ ຈົນ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ມີ​ບ່ອນຢູ່​ໃນ​ພວກ​ເຂົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ປະ​ຖິ້ມ​ຫລາຍ​ສິ່ງ​ຫລາຍ​ຢ່າງ​ທີ່​ໄດ້​ບັນທຶກ​ໄວ້ ແລະ ຖື​ວ່າ​ມັນ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນຄ່າ.

3 ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານີ​ໄຟບັນທຶກ​ເລື່ອງ​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້ຂຽນ​ໄວ້, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຖື​ວ່າ​ມັນ​ມີ​ຄຸນຄ່າ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງ, ແລະ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອະທິຖານ​ຢູ່​ຕະຫລອດ​ເວລາ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ເວລາ​ກາງ​ເວັນ, ແລະ ຕາ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ເຮັ​ດ​ໃຫ້​ໝອນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າປຽກ​ໃນ​ເວລາ​ກາງຄືນ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮ້ອງ​ທູນ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ສັດທາ ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້ວ່າ, ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

4 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ອົງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ອຸທິດ​ຄຳ​ອະທິຖານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍດ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ. ແລະ ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບັນທຶກ​ໄວ້​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ອ່ອນ​ແອ​ຈະ​ຖືກ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂັ້ມ​ແຂງ​ຂຶ້ນ​ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ; ເພາະ​ມັນ​ຈະ​ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ; ມັນ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ບັນພະບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ມັນ​ກ່າວ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢຊູ ແລະ ຊັກ​ຊວນ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ ຊຶ່ງມັນ​ຄື​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ.

5 ແລະ​ມັນ​ໄດ້​ກ່າວ​ຮຸນ​ແຮງ​ຕິຕຽນ​ບາບ, ຕາມ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ​ຂອງ​ຄວາມ​ຈິງ; ດັ່ງນັ້ນ, ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ກຽດ​ຊັງ ຂໍ້ຄວາມ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບັນທຶກ​ໄວ້​ນອກ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ມານ.

6 ຂ້າພະ​ເຈົ້າປາບ​ປື້​ມ​ໃນ​ຄວາມ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງ; ຂ້າພະ​ເຈົ້າປາບ​ປື້​ມ​ໃນ​ຄວາມ​ຈິງ; ຂ້າພະ​ເຈົ້າປາບ​ປື້​ມ​ໃນ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ໄຖ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈາກ​ນະລົກ.

7 ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ໃຈ​ບຸນ​ຕໍ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ແລະ ສັດທາ​ອັນ​ແຮງ​ກ້າໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ວ່າຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ພົບ​ຈິດ​ວິນ​ຍານຫລວງ​ຫລາຍທີ່​ບໍ່​ມີ​ມົນທິນ​ທີ່​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

8 ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມໃຈ​ບຸນ​ຕໍ່​ຊາວ​ຢິວ—ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ກ່າວວ່າ​ຊາວ​ຢິວເພາະ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າໝາ​ຍ​ເຖິງ​ຜູ້​ຊຶ່ງຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໜີ​ຈາກ​ມາ.

9 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມໃຈ​ບຸນ​ຕໍ່​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນຳ​ອີກ. ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຫວັງ​ໃນ​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ບໍ່​ໄດ້ ຖ້າ​ຫາກພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ປອງ​ດອງກັບ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ປະຕູ​ທີ່​ແຄບ ແລະ ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ທາງ​ທີ່​ຄັບ ຊຶ່ງນຳ​ໄປ​ສູ່​ຊີວິດ, ແລະ ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ​ໃນ​ທາງນັ້ນຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ວັນ​ເວລາ​ແຫ່ງ​ການ​ທົດ​ລອງ.

10 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າກັບ​ຊາວ​ຢິວນຳ​ອີກ, ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ຈົ່ງ​ຟັງ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້ ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກໍ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ. ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ພວກ​ທ່ານຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້, ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະທານ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ; ແລະ ມັນ​ສອນ​ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ຄວນ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ.

11 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ທ່ານ​ຕັດສິນ​ວ່າມັນ​ບໍ່​ເປັນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ—​ເພາະພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ສະ​ແດງ​ແກ່​ພວກ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ ແລະ ລັດສະໝີ​ພາບ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ວ່າ ມັນ​ເປັນ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ກັບ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັນ​ຢູ່​ບ່ອນ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ພວກ​ທ່ານ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ບັນຊາ​ຈາກ​ພຣະ​ອົ​ງ​ໃຫ້​ບັນທຶກ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເຖິງ​ແມ່ນ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າອ່ອນ​ແອ.

12 ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າອະທິຖານ​ຕໍ່​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ວ່າ ຫລາຍ​ຄົນ​ພວກ​ເຮົາ​ຖ້າ​ຫາກ​ບໍ່​ແມ່ນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ ຂໍ​ໃຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົ​ງ​ໃນ​ວັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ສຸດ​ທ້າຍນັ້ນ​ເທີ້ນ.

13 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພີ່ນ້ອງ​ທີ່​ຮັກ​ແພງ​ຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ, ຄົນ​ທັງ​ປວງ​ທີ່​ເປັນ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ແລະ ທ່ານ​ທັງຫລາຍ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ເວົ້າກັບ​ພວກ​ທ່ານ​ຄື​ສຽງ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ: ລາ​ກ່ອນ​ຈົນ​ກວ່າ​ວັນ​ອັນຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນຈະ​ມາ​ເຖິງ.

14 ແລະ ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຍອມຮັບ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ບໍ່​ນັບຖື​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ, ແລະ ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ຂ້າພະ​ເຈົ້ານຳ​ອີກ, ແລະ ກັບ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຊຶ່ງຈະ​ອອກ​ຈາກ​ປາກ​ຂອງ​ລູກ​ແກະ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າຂໍ​ກ່າວ​ອຳ​ລາ​ອັນ​ເປັນ​ນິດ​ກັບ​ທ່ານ, ເພາະ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ຈະ​ກ່າວ​ໂທດ​ທ່ານ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ.

15 ເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຜະ​ນຶກ​ໄວ້​ເທິງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ, ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ຟ້ອງ​ທ່ານ​ທີ່​ບ່ອນ​ພິພາກສາ; ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າບັນຊາ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າດັ່ງ​ນີ້, ແລະ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຕ້ອງ​ເຊື່ອ​ຟັງ. ອາ​ແມນ.