Kapitola 9

Židé budou shromážděni ve všech svých zemích zaslíbení–Usmíření vykupuje člověka z pádu–Těla mrtvých vyjdou z hrobů a jejich duchové z pekla a z ráje–Budou souzeni–Usmíření zachraňuje před smrtí, peklem, ďáblem a nekonečnými mukami–Spravedliví budou spaseni v království Božím–Jsou stanoveny tresty za hříchy–Svatý Izraelský je strážným brány. Kolem roku 559–545 př. Kr.

  A nyní, milovaní bratří moji, toto jsem četl, abyste mohli zvěděti o smlouvách Páně, které učinil s celým domem Izraele –

  Že promlouvá k Židům ústy svých svatých proroků, dokonce od počátku, z pokolení na pokolení, dokud nepřijde čas, že budou znovuzřízeni do pravé církve a do stáda Božího; kdy budou shromážděni domů do zemí dědictví svého a kdy budou usazeni ve všech svých zemích zaslíbení.

  Vizte, milovaní bratří moji, toto k vám promlouvám, abyste se mohli radovati a pozdvihnouti hlavu na věky pro požehnání, která Pán Bůh udělí dětem vašim.

  Neboť vím, že jste usilovně hledali, mnozí z vás, abyste poznali to, co přijde; pročež já vím, že vy víte, že tělo naše musí zchřadnouti a zemříti; nicméně v těle svém uvidíme Boha.

  Ano, já vím, že vy víte, že on se ukáže v těle těm v Jeruzalémě, odkud jsme přišli; neboť je nezbytné, aby to bylo mezi nimi; neboť náleží velikému Stvořiteli, aby strpěl, že se stane poddaným člověku v těle a zemře za všechny lidi, aby se všichni lidé mohli státi poddanými jemu.

  Neboť poněvadž smrt přichází na všechny lidi, aby naplňovala milosrdný plán velikého Stvořitele, musí nezbytně býti moci vzkříšení a vzkříšení musí nezbytně přijíti k člověku kvůli pádu; a pád přišel kvůli přestupku; a protože se lidé stali padlými, byli z přítomnosti Páně odříznuti.

  Pročež, musí nezbytně býti nekonečného usmíření – pokud by nekonečného usmíření nebylo, tato porušitelnost by nemohla obléci neporušitelnost. Pročež, první soud, který přišel na člověka, by byl musel nezbytně zůstati v nekonečném trvání. A kdyby tomu tak bylo, toto tělo by muselo ulehnouti, aby zpráchnivělo a rozpadlo se ve své matce zemi, aby již nepovstalo.

  Ó, ta moudrost Boží, milosrdenství jeho a milost! Neboť vizte, kdyby tělo již nepovstalo, duchové naši by se museli státi poddanými onomu andělu, který padl z přítomnosti Věčného Boha a stal se ďáblem, aby již nepovstal.

  A duchové naši by se museli státi podobnými jemu a my bychom se stali ďábly, anděly ďábla, a byli bychom vyloučeni z přítomnosti našeho Boha a zůstali bychom s otcem lží v bídě, jako on sám; ano, té bytosti, která podvedla naše první rodiče, která se proměňuje téměř až v anděla světla a podněcuje děti lidské k tajným spolčením vraždění a všelikým tajným dílům temnoty.

  10 Ó, jak veliká je dobrotivost našeho Boha, který připravuje cestu pro náš únik ze spárů této hrozné příšery; ano, oné příšery, smrti a pekla, kterou nazývám smrtí těla a také smrtí ducha.

  11 A kvůli cestě vysvobození Boha našeho, Svatého Izraelského, ona smrt, o níž jsem promlouval, jež je časná, vydá své mrtvé; kterážto smrt je hrob.

  12 A ona smrt, o níž jsem promlouval, jež je duchovní smrtí, vydá své mrtvé; kterážto duchovní smrt je peklo; pročež, smrt a peklo musejí vydati mrtvé své a peklo musí vydati zajaté duchy své a hrob musí vydati zajatá těla svá a tělo a duch lidí budou spolu navzájem znovuzřízeny; a to mocí vzkříšení Svatého Izraelského.

  13 Ó, jak veliký je plán našeho Boha! Neboť na druhé straně ráj Boží musí vydati duchy spravedlivých a hrob vydá těla spravedlivých; a duch a tělo jsou opět k sobě znovuzřízeny a všichni lidé se stávají neporušitelnými a nesmrtelnými a jsou žijícími dušemi majíce dokonalou znalost podobně jako my v těle až na to, že naše znalost bude dokonalá.

  14 Pročež, budeme míti dokonalou znalost veškeré viny své, nečistoty své a nahoty své; a spravedliví budou míti dokonalou znalost radosti své a spravedlivosti své, jsouce oděni čistotou, ano, dokonce rouchem spravedlivosti.

  15 A stane se, že až všichni lidé přejdou z této první smrti k životu, protože se stávají nesmrtelnými, musejí se ukázati před soudcovskou stolicí Svatého Izraelského; a pak přichází soud a pak musejí býti souzeni podle svatého soudu Božího.

  16 A tak jistě, jakože žije Pán, neboť Pán Bůh to pravil a je to věčné slovo jeho, jež nemůže pominouti, že ti, kteří jsou spravedliví, budou spravedliví nadále, a ti, kteří jsou špinaví, budou špinaví nadále; pročež, ti, kteří jsou špinaví, jsou ďábel a andělé jeho; a ti odejdou do věčného ohně připraveného pro ně; a muka jejich jsou jako jezero ohně a síry, jehož plamen stoupá vzhůru na věky věků a nemá konce.

  17 Ó, ta velikost a spravedlnost našeho Boha! Neboť on vykonává všechna slova svá a ta vycházejí z úst jeho a zákon jeho musí býti naplněn.

  18 Ale vizte, spravedliví, svatí Svatého Izraelského, ti, kteří věří ve Svatého Izraelského, ti, kteří vytrpěli kříž světa a nedbali hany světa, ti zdědí království Boží, jež pro ně bylo připraveno od založení světa, a radost jejich bude plná na věky.

  19 Ó, ta velikost milosrdenství našeho Boha, Svatého Izraelského! Neboť on vysvobozuje svaté své od oné hrozné příšery, ďábla a smrti a pekla a onoho jezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka.

  20 Ó, jak veliká je svatost našeho Boha! Neboť on zná všechno a není ničeho, co by neznal.

  21 A přijde na svět, aby mohl spasiti všechny lidi, budou-li poslouchati hlas jeho; neboť vizte, on vytrpí bolesti všech lidí, ano, bolesti každého živého stvoření, jak mužů, tak žen a dětí, kteří patří do rodiny Adamovy.

  22 A on to vytrpí, aby vzkříšení mohlo přijíti ke všem lidem, aby všichni mohli státi před ním ve veliký a soudný den.

  23 A přikazuje všem lidem, že musejí činiti pokání a býti pokřtěni v jeho jménu, majíce dokonalou víru v Svatého Izraelského, jinak nemohou býti spaseni v království Božím.

  24 A nebudou-li činiti pokání a věřiti v jeho jméno a nebudou-li pokřtěni v jeho jménu a nevytrvají-li do konce, musejí býti zatraceni; neboť Pán Bůh, Svatý Izraelský, to pravil.

  25 Pročež, on dal zákon; a kde není dán zákon, tam není trest; a kde není trest, tam není odsouzení; a kde není odsouzení, tam milosrdenství Svatého Izraelského má na lidi nárok pro usmíření; neboť oni jsou vysvobozeni jeho mocí.

  26 Neboť usmíření uspokojuje požadavky jeho spravedlnosti pro všechny ty, kterým nebyl dán zákon, a tak jsou vysvobozeni od oné hrozné příšery, smrti a pekla, a ďábla a jezera ohně a síry, což jsou nekonečná muka; a jsou znovuzřízeni tomu Bohu, který jim dal dech a který je Svatý Izraelský.

  27 Ale běda tomu, kterému byl zákon dán, ano, který má všechna přikázání Boží jako my a který je přestupuje a který promarňuje dny zkoušky své, neboť stav jeho je hrozný!

  28 Ó, ten lstivý plán onoho zlého! Ó, ta marnivost a nestálost a pošetilost lidí! Když jsou učení, myslí si, že jsou moudří, a neposlouchají radu Boží, neboť ji odsunují stranou domnívajíce se, že vše poznávají sami, pročež, moudrost jejich je pošetilost a neprospívá jim. A oni zahynou.

  29 Ale býti učený je dobré, poslouchají-li rady Boží.

  30 Ale běda bohatým, kteří jsou bohatí co do věcí světa. Neboť protože jsou bohatí, pohrdají chudými, pronásledují mírné a srdce jejich lpí na pokladech jejich; pročež, poklad jejich je bůh jejich. A vizte, poklad jejich s nimi zahyne také.

  31 A běda hluchým, kteří nechtějí slyšeti; neboť oni zahynou.

  32 Běda slepým, kteří nechtějí viděti; neboť oni zahynou také.

  33 Běda těm srdce neobřezaného, neboť vědomí nepravostí jejich je udeří posledního dne.

  34 Běda lháři, neboť on bude svržen do pekla.

  35 Běda vražedníku, který úmyslně zabíjí, neboť on zemře.

  36 Běda těm, kteří se dopouštějí smilstva, neboť oni budou svrženi do pekla.

  37 Ano, běda těm, kteří uctívají modly, neboť ďábel všech ďáblů se z nich raduje.

  38 A zkrátka běda všem těm, kteří umírají v hříších svých; neboť se navrátí k Bohu a spatří tvář jeho a zůstanou v hříších svých.

  39 Ó milovaní bratří moji, pomněte, jak strašlivé je přestupovati proti tomu Svatému Bohu a také jak strašlivé je podlehnouti ponoukání toho lstivého. Pamatujte, tělesně smýšleti je smrt a duchovně smýšleti je život věčný.

  40 Ó milovaní bratří moji, nakloňte ucho slovům mým. Pamatujte na velikost Svatého Izraelského. Neříkejte, že jsem k vám promlouval tvrdé věci; neboť řeknete-li to tak, budete spílati pravdě; neboť já jsem promlouval slova Tvůrce vašeho. Vím, že slova pravdy jsou vůči vší nečistotě tvrdá; ale spravedliví se jich nebojí, neboť milují pravdu a nejsou otřeseni.

  41 Ó tedy, milovaní bratří moji, pojďte k Pánu, ke Svatému. Pamatujte, že stezky jeho jsou spravedlivé. Vizte, cesta pro člověka je úzká, ale leží před ním v přímém směru a strážným brány je Svatý Izraelský; a nezaměstnává tam žádného služebníka; a není žádné jiné cesty kromě té, která vede tou branou; neboť on nemůže býti oklamán, neboť Pán Bůh je jméno jeho.

  42 A kdo klepe, tomu on otevře; a moudří a učení a ti, kteří jsou bohatí, kteří jsou nadutí pro učenost svou a moudrost svou a bohatství své – ano, to jsou ti, které on opomíjí; a neodhodí-li tyto věci a neuznají-li sami sebe za pošetilce před Bohem a nesestoupí-li do hlubin pokory, on jim neotevře.

  43 Ale věci moudrých a rozvážných budou před nimi skryty na věky – ano, ono štěstí, které je připraveno pro svaté.

  44 Ó milovaní bratří moji, pamatujte na slova moje. Vizte, snímám šat svůj a vytřásám ho před vámi; modlím se k Bohu spasení svého, aby na mne pohlédl všepronikajícím okem svým; pročež, poznáte posledního dne, kdy všichni lidé budou souzeni za skutky své, že Bůh Izraelský svědčil, že já jsem setřásl nepravosti vaše z duše své a že před ním stojím v jasnosti a že jsem zbaven krve vaší.

  45 Ó milovaní bratří moji, odvraťte se od hříchů svých; setřeste řetězy toho, který by vás chtěl pevně spoutati; pojďte k tomu Bohu, který je skálou spasení vašeho.

  46 Připravte duši svou na onen slavný den, kdy spravedlnost bude udělena spravedlivým, dokonce na den soudu, abyste nemuseli býti vyděšeni hrozným strachem; abyste nemuseli míti dokonalou vzpomínku na hroznou vinu svou a nebyli přinuceni zvolati: Svaté, svaté jsou soudy tvé, ó Pane Bože Všemohoucí – ale já znám vinu svou; přestoupil jsem zákon tvůj a přestupky mé jsou moje; a ďábel mne získal, a tak jsem kořistí hrozné bídy jeho.

  47 Ale vizte, bratří moji, je nezbytné, abych vás probouzel k hrozné skutečnosti těchto věcí? Drásal bych duši vaši, kdyby mysl vaše byla čistá? Byl bych k vám přímý podle přímosti pravdy, kdybyste byli osvobozeni od hříchu

  48 Vizte, kdybyste byli svatí, promlouval bych k vám o svatosti; ale jelikož svatí nejste a pohlížíte na mne jako na učitele, je nezbytně nutné, abych vás učil následkům hříchu.

  49 Vizte, duše má se hrozí hříchu a srdce mé se těší ze spravedlivosti; a já budu chváliti svaté jméno Boha svého.

  50 Pojďte, bratří moji, každý, kdo žízní, pojďte k vodám; a ten, který nemá peněz, ať přijde, kupuje a jí; ano, pojďte a kupujte víno a mléko bez peněz a bez cen.

  51 Pročež, neutrácejte peníze za to, co nemá žádné ceny, ani nepracujte pro to, co nemůže uspokojiti. Poslouchejte mne pilně a pamatujte na slova, která jsem promlouval; a pojďte k Svatému Izraelskému a hodujte na tom, co nehyne, ani se nemůže zkaziti, a nechť se duše vaše těší z tučnosti.

  52 Vizte, milovaní bratří moji, pamatujte na slova svého Boha; modlete se k němu neustále ve dne a v noci vzdávejte díky svatému jménu jeho. Nechť se srdce vaše raduje.

  53 A vizte, jak veliké jsou smlouvy Páně a jak veliká je blahosklonnost jeho k dětem lidským; a pro svou velikost a svou milost a milosrdenství nám přislíbil, že símě naše nebude zcela zničeno podle těla, ale že je zachová; a v budoucích pokoleních se stane spravedlivou větví domu Izraele.

  54 A nyní, bratří moji, chci k vám promlouvati více; ale nazítří k vám promluvím zbytek slov svých. Amen.