Die Tweede Boek van Nefi

2 Nefi 

’n Kroniek van die dood van Lehi. Nefi se broers rebelleer teen hom. Die Here waarsku Nefi om die wildernis binne te trek. Sy reise in die wildernis, ensovoorts.
Hoofstuk 1

Lehi profeteer van ’n land van vryheid—Sy saad sal verstrooi en geslaan word as hulle die Heilige Een van Israel verwerp—Hy vermaan sy seuns om die wapenrusting van geregtigheid aan te trek. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 2

Verlossing kom deur die Heilige Messias—Vryheid van keuse (handelingsmag) is noodsaaklik vir bestaan en vooruitgang—Adam het tot ’n val gekom sodat die mens mag wees—Die mens is vry om vryheid en die ewige lewe te kies. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 3

Josef in Egipte het die Nefiete gesien in ’n visioen—Hy het geprofeteer van Joseph Smith, die siener van die laaste dae; van Moses, wat Israel sou bevry; en van die te voorskyn kom van die Boek van Mormon. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 4

Lehi gee sy nageslag raad en seën hulle—Hy sterf en word begrawe—Nefi roem in die goedheid van God—Nefi plaas sy vertroue in die Here vir ewig. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofstuk 5

Die Nefiete skei hulleself af van die Lamaniete, onderhou die wet van Moses, en bou ’n tempel—Vanweë hulle ongeloof, is die Lamaniete afgesny van die teenwoordigheid van die Here, is vervloek, en word ’n gésel vir die Nefiete. Ongeveer 588–559 v.C.

Hoofstuk 6

Jakob verhaal Joodse geskiedenis: Die Babiloniese slawerny en terugkeer; die bediening en kruisiging van die Heilige Een van Israel; die hulp ontvang van die nie-Jode; en die Jode se herstel in die laaste dae wanneer hulle in die Messias glo. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 7

Jakob gaan voort om uit Jesaja te lees: Jesaja spreek namens die Messias—Die Messias sal die tong van die geleerde hê—Hy sal sy rug gee vir die slaners—Hy sal nie beskaam word nie—Vergelyk Jesaja 50. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 8

Jakob gaan voort om uit Jesaja te lees: In die laaste dae sal die Here Sion vertroos en Israel versamel—Die verlostes sal na Sion kom te midde van groot vreugde—Vergelyk Jesaja 51 en 52:1–2. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 9

Jakob verduidelik dat die Jode versamel sal word in al hulle lande van belofte—Die Versoening koop die mens los van die Val—Die liggame van die dooies sal voortkom uit die grafte, en hulle geeste van die hel en van die paradys—Hulle sal geoordeel word—Die Versoening red van die dood, die hel, die duiwel, en eindelose pyniging—Die regverdiges sal gered word in die Koninkryk van God—Straf vir sondes word uiteengesit—Die Heilige Een van Israel is die wag voor die hek. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 10

Jakob verduidelik dat die Jode hulle God sal kruisig—Hulle sal verstrooi word totdat hulle begin om in Hom te glo—Amerika sal ’n land wees van vryheid waar geen koning sal heers nie—Versoen julleself met God en verkry julle heil deur sy genade. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 11

Jakob het sy Verlosser gesien—Die wet van Moses versinnebeeld Christus en bewys dat Hy sal kom. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 12

Jesaja sien die tempel van die laaste dae, versameling van Israel, en die milleniale oordeel en vrede—Die hoogmoediges en bose sal verneder word met die Tweede Koms—Vergelyk Jesaja 2. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 13

Juda en Jerusalem sal gestraf word vir hulle ongehoorsaamheid—Die Here pleit vir, en oordeel sy volk—Die dogters van Sion word vervloek en gepynig vir hulle wêreldsgesindheid—Vergelyk Jesaja 3. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 14

Sion en haar dogters sal verlos en gereinig word op die millenniale dag—Vergelyk Jesaja 4. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 15

Die Here se wingerd (Israel) sal verlate word, en sy volk sal verstrooi word—Ellende sal oor hulle kom in hulle afvallige en verstrooide toestand—Die Here sal ’n vaandel ophef en Israel versamel—Vergelyk Jesaja 5. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 16

Jesaja sien die Here—Jesaja se sondes word vergewe—Hy word geroep om te profeteer—Hy profeteer oor die verwerping van Christus se leringe deur die Jode—’n Oorblyfsel sal terugkeer—Vergelyk Jesaja 6. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 17

Efraim en Aram voer oorlog teen Juda—Christus sal gebore word uit ’n maagd—Vergelyk Jesaja 7. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 18

Christus sal wees soos ’n struikelblok en ’n rots van aanstoot—Soek die Here, nie piepende towenaars—Wend julle na die wet en na die getuienis vir leiding—Vergelyk Jesaja 8. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 19

Jesaja spreek oor die Messias—Die volk in duisternis sal ’n groot lig sien—Vir ons is ’n kind gebore—Hy sal die Vredevors wees en sal heers op Dawid se troon—Vergelyk Jesaja 9. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 20

Die vernietiging van Assur is ’n voorafskaduwing van die vernietiging van die bose by die Tweede Koms—Min mense sal oorbly nadat die Here weer gekom het—Die oorblyfsel van Jakob sal terugkeer op daardie dag—Vergelyk Jesaja 10. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 21

Die stam van Isai (Christus) sal oordeel in regverdigheid—Die kennis van God sal die aarde bedek gedurende die Millennium—Die Here sal ’n vaandel oprig en Israel versamel—Vergelyk Jesaja 11. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 22

In die millenniale dag sal alle mense die Here loof—Hy sal onder hulle woon—Vergelyk Jesaja 12. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 23

Die vernietiging van Babilon is ’n voorafskaduwing van die vernietiging by die Tweede Koms—Dit sal ’n dag wees van toorn en wraak—Babilon (die wêreld) sal val vir ewig—Vergelyk Jesaja 13. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 24

Israel sal versamel word en sal millenniale rus geniet—Lucifer is uitgewerp uit die hemel vanweë rebelsheid—Israel sal triomfeer oor Babilon (die wêreld)—Vergelyk Jesaja 14. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 25

Nefi verbly hom in duidelikheid—Jesaja se profesieë sal verstaan word in die laaste dae—Die Jode sal terugkeer van Babilon, die Messias kruisig, en verstrooi en gegésel word—Hulle sal herstel word wanneer hulle in die Messias glo—Hy sal eers seshonderd jaar nadat Lehi Jerusalem verlaat het, kom—die Nefiete onderhou die wet van Moses en glo in Christus, wat die Heilige Een van Israel is. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 26

Christus sal die Nefiete dien—Nefi sien die vernietiging van sy volk—Hulle sal spreek uit die stof—Die nie-Jode sal valse kerke en geheime organisasies opbou—Die Here verbied die mens om priesterlis te beoefen. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 27

Duisternis en afvalligheid sal die aarde bedek in die laaste dae—Die Boek van Mormon sal te voorskyn kom—Drie getuies sal getuig van die boek—Die geleerde man sal sê hy kan nie die verseëlde boek lees nie—Die Here sal ’n wonderlike werk en ’n wonder doen—Vergelyk Jesaja 29. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 28

Baie valse kerke sal opgerig word in die laaste dae—Hulle sal valse, ydele en dwase leerstellings leer—Afvalligheid sal hoogty vier vanweë valse leraars—Die duiwel sal woed in die harte van mense—Hy sal allerhande soorte valse leerstellings leer. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 29

Baie nie-Jode sal die Boek van Mormon verwerp—Hulle sal sê, Ons het nie nog ’n Bybel nodig nie—Die Here spreek met vele nasies—Hy sal die wêreld oordeel uit die boeke wat geskrywe sal word. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 30

Bekeerde nie-Jode sal gereken word onder die verbondsvolk—Baie Lamaniete en Jode sal die woord glo en aangenaam word—Israel sal herstel word en die bose vernietig word. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 31

Nefi vertel waarom Christus gedoop is—Mense moet Christus volg, gedoop word, die Heilige Gees ontvang, en volhard tot die einde toe om gered te word—Bekering en doop is die poort na die eng en smal weg—Die ewige lewe kom na diegene wat die gebooie onderhou na die doop. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 32

Engele spreek deur die mag van die Heilige Gees—Mense moet bid en kennis vir hulleself verkry van die Heilige Gees. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofstuk 33

Nefi se woorde is waar—Hulle getuig van Christus—Diegene wat glo in Christus sal Nefi se woorde glo, wat sal staan as ’n getuienis voor die regbank. Ongeveer 559–545 v.C.