Ang Ikaduhang Basahon ni Nephi

2 Nephi 

Ang asoy sa kamatayon ni Lehi. Mga igsoon nga lalaki ni Nephi misukol batok kaniya. Ang Ginoo nagpahimangno kang Nephi sa pagbiya paingon sa kamingawan. Ang iyang mga pagpanaw diha sa kamingawan, ug uban pa.
Kapitulo 1

Si Lehi nanagna sa usa ka yuta sa kalingkawasan—Ang iyang binhi pagatibulaagon ug hampakon kon sila mosalikway sa Usa nga Balaan sa Israel—Siya miawhag sa iyang mga anak nga lalaki sa pagsul-ob sa taming sa katarung. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 2

Ang katubsanan moabut pinaagi sa Balaan nga Mesiyas—Ang kagawasan sa pagpili kinahanglanon sa panginabuhi ug kauswagan—Si Adan napukan aron ang mga tawo mahimo—Mga tawo gawasnon sa pagpili sa kalingkawasan ug sa kinabuhi nga dayon. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 3

Si Jose sa Ehipto nakakita sa mga Nephite pinaagi sa iyang panan-awon—Siya nanagna kang Joseph Smith, ang manalagna sa ulahing mga adlaw; kang Moises, kinsa moluwas sa Israel; ug ang pagtungha sa Basahon ni Mormon. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 4

Si Lehi mitambag ug mipanalangin sa iyang mga kaliwatan—Siya namatay ug gilubong—Si Nephi naghimaya sa kaayo sa Dios—Si Nephi mitugyan sa iyang pagsalig sa Ginoo sa kahangturan. Mga 588–570 B.C.

Kapitulo 5

Ang mga Nephite mibulag sa ilang mga kaugalingon gikan sa mga Lamanite, naghupot sa balaod ni Moises, ug nagtukod og usa ka templo—Tungod sa ilang pagkawalay pagtuo, ang mga Lamanite gipahimulag gikan sa atubangan sa Ginoo, gitunglo, ug nahimo nga usa ka hampak ngadto sa mga Nephite. Mga 588–559 B.C.

Kapitulo 6

Si Jacob nag-asoy pag-usab sa kasaysayan sa mga Judeo: Ang pagkabihag sa mga taga-Babelonia ug ang pagbalik; ang pagpangalagad ug ang paglansang diha sa krus sa Usa nga Balaan sa Israel; ang panabang nadawat gikan sa mga Hentil; ug ang pagpahiuli sa mga Judeo sa ulahing mga adlaw sa diha nga sila motuo sa Mesiyas. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 7

Si Isaias namulong ingon sa usa ka Mesiyas—Ang Mesiyas pagahatagan sa pinulongan sa mga makinaadmanon—Siya motugyan sa iyang buko-buko ngadto sa mga tigbunal—Siya dili ipaubos—Itandi sa Isaias 50. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 8

Sa katapusan nga mga adlaw, ang Ginoo molingaw sa Zion ug mopundok sa Israel—Ang mga tinubos moadto sa Zion taliwala sa dako nga hingpit nga kalipay—Itandi sa Isaias 51 ug 52:1–2. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 9

Ang mga Judeo pagapundukon sa tanan nila nga mga yuta sa saad—Pag-ula molukat sa tawo gikan sa Pagkapukan—Ang mga lawas sa mga patay mobangon gikan sa lubnganan, ug ang ilang mga espiritu gikan sa impyerno ug gikan sa paraiso—Sila pagahukman—Ang Pag-ula moluwas gikan sa kamatayon, sa impyerno, sa yawa, ug sa walay katapusan nga paghasol—Ang mga matarung kinahanglan pagaluwason ngadto sa gingharian sa Dios—Silot alang sa mga kasal-anan kinahanglan itakda—Ang Usa nga Balaan sa Israel mao ang tigbantay sa pultahan. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 10

Ang mga Judeo molansang diha sa krus sa ilang Dios—Sila pagakatagon hangtud sila magsugod og pagtuo kaniya—Ang America mahimo nga yuta sa kalingkawasan diin walay hari nga magmando—Pakig-uli sa inyong mga kaugalingon ngadto sa Dios ug angkuna ang kaluwasan pinaagi sa iyang grasya. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 11

Si Jacob nakakita sa iyang Manunubos—Ang balaod ni Moises naghulagway kang Kristo ug nagmatuod nga siya moabut. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 12

Si Isaias nakakita sa templo sa ulahing mga adlaw, pagkapundok sa Israel, ug sa kaliboan nga paghukom ug kalinaw—Ang mga mapagarbuhon ug ang mga dautan ipaubos sa Ikaduha nga Pag-anhi—Itandi sa Isaias 2. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 13

Ang Juda ug ang Jerusalem pagasilutan tungod sa ilang pagkadili masulundon—Ang Ginoo mohusay alang sa ug mohukom sa iyang mga katawhan—Ang anak nga mga babaye sa Zion gitunglo ug gihasol tungod sa ilang pagkakalibutanon—Itandi sa Isaias 3. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 14

Ang Zion ug ang iyang mga anak nga babaye pagatubson ug pagalimpyohan sa panahon sa kaliboan—Itandi sa Isaias 4. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 15

Ang ubasan (Israel) sa Ginoo mahimo nga biniyaan, ug ang iyang mga katawhan magkatibulaag—Mga kaalaotan modangat diha kanila sa ilang hingpit nga pagbiya ug sa pagkatibulaag nga kahimtang—Ang Ginoo mopataas og usa ka bandila ug mopundok sa Israel—Itandi sa Isaias 5. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 16

Si Isaias nakakita sa Ginoo—Ang mga sala ni Isaias gipasaylo—Siya gitawag aron sa pagpanagna—Siya nanagna sa pagsalikway sa mga Judeo sa mga pagtulun-an ni Kristo—Ang salin mopauli—Itandi sa Isaias 6. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 17

Ephraim ug Siria nakig-away batok sa Juda—Si Kristo ipahimugso sa usa ka birhen—Itandi sa Isaias 7. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 18

Si Kristo mahisama sa usa ka bato nga makapandol ug usa ka dako nga bato sa kasuko—Pangitaa ang Ginoo, dili ang honghong sa espiritista—Balik ngadto sa balaod ug ngadto sa pagpamatuod alang sa paggiya—Itandi sa Isaias 8. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 19

Si Isaias namulong ingon sa usa ka Mesiyas—Ang mga katawhan diha sa kangitngit makakita og usa ka dako nga kahayag—Nganhi kanato usa ka bata ang matawo—Siya mahimo nga Prinsipe sa Kalinaw ug maghari sa trono ni David—Itandi sa Isaias 9. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 20

Ang kalaglagan sa Asiria mao ang usa ka matang sa kalaglagan sa mga dautan sa Ikaduhang Pag-anhi—Diyutay nga mga katawhan ang mahibilin human sa pag-anhi sa Ginoo pag-usab—Ang mga salin ni Jacob mobalik niana nga adlaw—Itandi sa Isaias 10. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 21

Ang kaliwatan ni Jese (si Kristo) maghukom diha sa pagkamatarung—Ang kasayuran sa Dios motabon sa yuta sa panahon sa Kaliboan—Ang Ginoo magpatindog og usa ka bandila ug pundukon ang Israel—Itandi sa Isaias 11. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 22

Sa adlaw sa kaliboan ang tanan nga mga tawo magdayeg sa Ginoo—Siya mopuyo uban kanila—Itandi sa Isaias 12. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 23

Ang kalaglagan sa Babelon mao ang usa ka matang sa kalaglagan sa Ikaduhang Pag-anhi—Kini mahimo nga usa ka adlaw sa kasuko ug panimalos—Ang Babelon (ang kalibutan) mapukan sa kahangturan—Itandi sa Isaias 13. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 24

Ang Israel pagapundukon ug makatagamtam sa pagpahulay sa kaliboan—Si Lucifer gisalikway gikan sa langit tungod sa pagsukol—Ang Israel modaug batok sa Babelon (ang kalibutan)—Itandi sa Isaias 14. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 25

Si Nephi naghimaya diha sa pagkayano—Mga panagna ni Isaias masabtan sa katapusan nga mga adlaw—Ang mga Judeo mamauli gikan sa Babelon, molansang diha sa krus sa Mesiyas, ug pagakatagon ug pagasilutan—Sila ipahiuli kon sila motuo sa Mesiyas—Siya moanhi uná unom ka gatus ka mga tuig human si Lehi mobiya sa Jerusalem—Ang mga Nephite naghupot sa balaod ni Moises ug motuo kang Kristo, kinsa mao ang Usa nga Balaan sa Israel. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 26

Si Kristo mangalagad ngadto sa mga Nephite—Si Nephi nakakita sa kalaglagan sa iyang mga katawhan—Sila mamulong gikan sa abug—Ang mga Hentil motukod og mini nga mga simbahan ug tinago nga mga kalihokan—Ang Ginoo nagdili sa mga tawo sa paghimo sa panapi sa mga pari. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 27

Kangitngit ug hingpit nga pagbiya sa kamatuoran ang motabon sa tibuok yuta sa katapusan nga mga adlaw—Ang Basahon ni Mormon motungha—Tulo ka mga saksi ang magpamatuod sa basahon—Ang maalamon nga tawo moingon nga siya dili makabasa sa basahon nga sinilyohan—Ang Ginoo mobuhat og usa ka kahibulongan nga buhat ug usa ka katingalahan—Itandi sa Isaias 29. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 28

Daghan nga mini nga mga simbahan ang pagatukuron sa katapusan nga mga adlaw—Sila motudlo og mga sayop, kawang, ug binuang nga mga doktrina—Ang hingpit nga pagbiya sa kamatuoran modagsang tungod sa mini nga mga magtutudlo—Ang yawa maghimo og kayugot diha sa mga kasingkasing sa mga tawo—Siya motudlo sa tanan nga matang sa sayop nga mga doktrina. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 29

Daghan nga mga Hentil ang mosalikway sa Basahon ni Mormon—Sila moingon, Kami wala na magkinahanglan og lain nga Biblia—Ang Ginoo namulong ngadto sa daghan nga mga nasud—Siya mohukom sa kalibutan gikan sa mga basahon nga pagasulaton. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 30

Nakabig nga mga Hentil pagaiphon uban sa mga katawhan sa pakigsaad—Daghan nga mga Lamanite ug mga Judeo motuo sa pulong ug mahimo nga makapahimuot nga mga katawhan—Ang Israel ipahiuli ug ang mga dautan pagalaglagon. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 31

Si Nephi nagsaysay ngano nga si Kristo gibunyagan—Ang mga tawo kinahanglan gayud nga mosunod kang Kristo, magpabunyag, modawat sa Espiritu Santo, ug molahutay sa katapusan aron maluwas—Ang paghinulsol ug bunyag mao ang ganghaan ngadto sa higpit ug pig-ot nga dalan—Ang kinabuhi nga dayon moabut niadto kinsa maghupot sa mga sugo human sa bunyag. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 32

Mga anghel mamulong pinaagi sa gahum sa Espiritu Santo—Mga tawo kinahanglan gayud nga mag-ampo ug makaangkon og kahibalo alang sa ilang kaugalingon gikan sa Espiritu Santo. Mga 559–545 B.C.

Kapitulo 33

Mga pulong ni Nephi tinuod—Sila nagpamatuod kang Kristo—Kadto kinsa motuo kang Kristo motuo sa mga pulong ni Nephi, diin mobarug ingon nga usa ka saksi sa atubangan sa hukmanan. Mga 559–545 B.C.