Druhá kniha Nefiova

2. Nefi 

Zpráva o smrti Lehiově. Nefiovi bratří se bouří proti Nefimu. Pán nařizuje Nefimu, aby odešel do pustiny. Jeho cestování v pustině a tak dále.
Kapitola 1

Lehi prorokuje o zemi svobody – Jeho símě bude rozptýleno a bito, odmítne-li Svatého Izraelského – Nabádá své syny, aby se oblékli v odění spravedlivosti. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 2

Vykoupení přichází skrze Svatého Mesiáše – Svoboda volby (svoboda jednání) je nezbytná pro existenci a pokrok – Adam padl, aby lidé mohli býti – Lidé jsou svobodni a mohou si zvoliti svobodu a věčný život. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 3

Jozef v Egyptě viděl ve vidění Nefity – Prorokoval o Josephu Smithovi, vidoucím posledních dnů; o Mojžíšovi, který vysvobodí Izrael; a o příchodu Knihy Mormonovy. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 4

Lehi radí svému potomstvu a žehná mu – Umírá a je pohřben – Nefi velebí dobrotivost Boží – Nefi na věky vkládá svou důvěru v Pána. Kolem roku 588–570 př. Kr.

Kapitola 5

Nefité se oddělují od Lamanitů, zachovávají zákon Mojžíšův a stavějí chrám – Pro svou nevíru jsou Lamanité odříznuti z přítomnosti Páně, jsou prokleti a stávají se metlou Nefitům. Kolem roku 588–559 př. Kr.

Kapitola 6

Jákob líčí židovské dějiny: Babylonské zajetí a návrat; služba a ukřižování Svatého Izraelského; pomoc od pohanů; a znovuzřízení Židů v posledních dnech, kdy budou věřiti v Mesiáše. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 7

Izaiáš promlouvá jako Mesiáš – Mesiáš bude mluviti jazykem učených – Nastaví záda bijícím – Nebude zahanben – Porovnej s Izaiášem 50. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 8

V posledních dnech Pán utěší Sion a shromáždí Izrael – Vykoupení přijdou do Sionu za veliké radosti – Porovnej s Izaiášem 51 a 52:1–2. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 9

Židé budou shromážděni ve všech svých zemích zaslíbení – Usmíření vykupuje člověka z pádu – Těla mrtvých vyjdou z hrobů a jejich duchové z pekla a z ráje – Budou souzeni – Usmíření zachraňuje před smrtí, peklem, ďáblem a nekonečnými mukami – Spravedliví budou spaseni v království Božím – Jsou stanoveny tresty za hříchy – Svatý Izraelský je strážným brány. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 10

Židé ukřižují svého Boha – Budou rozptylováni, dokud v něho nezačnou věřiti – Amerika bude zemí svobody, kde nebude panovati žádný král – Smiřte se s Bohem a získejte spasení jeho milostí. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 11

Jákob viděl svého Vykupitele – Zákon Mojžíšův symbolizuje Krista a dokazuje, že přijde. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 12

Izaiáš vidí chrám posledních dnů, shromáždění Izraele a soud a mír během milénia – Pyšní a zlovolní budou poníženi při druhém příchodu – Porovnej s Izaiášem 2. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 13

Juda a Jeruzalém budou potrestány za svou neposlušnost – Pán obhajuje svůj lid a soudí ho – Dcery Sionu jsou proklety a trýzněny pro svou světskost – Porovnej s Izaiášem 3. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 14

Sion a jeho dcery budou vykoupeny a očištěny ve dni milénia – Porovnej s Izaiášem 4. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 15

Pánova vinice (Izrael) zpustne a jeho lid bude rozptylován – Přijdou na ně bědy v jejich odpadlém a rozptýleném stavu – Pán vyzdvihne korouhev a shromáždí Izrael – Porovnej s Izaiášem 5. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 16

Izaiáš vidí Pána – Izaiášovy hříchy jsou odpuštěny – Je povolán prorokovati – Prorokuje o odmítnutí Kristova učení Židy – Zbytek se navrátí – Porovnej s Izaiášem 6. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 17

Efraim a Syrie vedou válku proti Judovi – Kristus bude zrozen z panny – Porovnej s Izaiášem 7. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 18

Kristus bude jako kámen úrazu a skála pohoršení – Hledejte Pána, ne šveholící zaklínače – Obracejte se k zákonu a ke svědectví pro vedení – Porovnej s Izaiášem 8. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 19

Izaiáš promlouvá o Mesiášovi – Lid v temnotě uvidí veliké světlo – Nám se narodilo dítě – Bude Knížetem pokoje a bude vládnouti na Davidově trůně – Porovnej s Izaiášem 9. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 20

Zničení Assyrie je předobrazem zničení zlovolných při druhém příchodu – Poté, co Pán opět přijde, bude zachováno málo lidí – Onoho dne se navrátí zbytek Jákoba – Porovnej s Izaiášem 10. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 21

Kmen Izaiův (Kristus) bude souditi ve spravedlivosti – Znalost Boha pokryje v miléniu zemi – Pán pozvedne korouhev a shromáždí Izrael – Porovnej s Izaiášem 11. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 22

V den milénia budou všichni lidé chváliti Pána – On bude dlíti mezi nimi – Porovnej s Izaiášem 12. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 23

Zničení Babylona je předobrazem zničení při druhém příchodu – Bude to den hněvu a odplaty – Babylon (svět) padne na věky – Porovnej s Izaiášem 13. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 24

Izrael bude shromážděn a bude se těšiti odpočinku v miléniu – Lucifer byl vyvržen z nebe pro vzpouru – Izrael zvítězí nad Babylonem (světem) – Porovnej s Izaiášem 14. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 25

Nefi se raduje z jasnosti – Izaiášovým proroctvím bude porozuměno v posledních dnech – Židé se vrátí z Babylonu, ukřižují Mesiáše a budou rozptylováni a trestáni – Budou znovuzřízeni, až uvěří v Mesiáše – Ten přijde poprvé šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém – Nefité zachovávají zákon Mojžíšův a věří v Krista, který je Svatý Izraelský. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 26

Kristus bude sloužiti Nefitům – Nefi předvídá zničení svého lidu – Budou mluviti z prachu – Pohané zbudují falešné církve a tajná spolčení – Pán zakazuje lidem dopouštěti se kněžských lstivostí. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 27

Temnota a odpadlictví v posledních dnech pokryjí zemi – Přijde Kniha Mormonova – O knize budou svědčiti tři svědkové – Učený muž řekne, že nemůže čísti zapečetěnou knihu – Pán vykoná podivuhodné dílo a div – Porovnej s Izaiášem 29. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 28

V posledních dnech budou zbudovány mnohé falešné církve – Budou učiti falešné, marné a pošetilé nauky – Odpadlictví se rozšíří kvůli falešným učitelům – Ďábel bude zuřiti v srdci lidí – Bude učiti všeliké falešné nauky. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 29

Mnozí pohané odmítnou Knihu Mormonovu – Řeknou: Nepotřebujeme další Bibli – Pán promlouvá k mnoha národům – Bude souditi svět z knih, které budou napsány. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 30

Obrácení pohané budou počítáni mezi lid smlouvy – Mnozí Lamanité a Židé uvěří slovu a stanou se příjemnými – Izrael bude znovuzřízen a zlovolní budou zničeni. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 31

Nefi uvádí, proč byl Kristus pokřtěn – Aby lidé byli spaseni, musejí následovati Krista, býti pokřtěni, obdržeti Ducha Svatého a vytrvati do konce – Pokání a křest jsou branou na těsnou a úzkou cestu – Věčného života dosáhnou ti, kteří po křtu zachovávají přikázání. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 32

Andělé promlouvají mocí Ducha Svatého – Lidé se musejí modliti a získávati sami pro sebe znalosti od Ducha Svatého. Kolem roku 559–545 př. Kr.

Kapitola 33

Nefiova slova jsou pravdivá – Svědčí o Kristu – Ti, kteří věří v Krista, budou věřiti Nefiovým slovům, která budou státi jako svědek před soudnou stolicí. Kolem roku 559–545 př. Kr.