Druhá kniha Nefiova

Kapitoly 

Zpráva o smrti Lehiově. Nefiovi bratří se bouří proti Nefimu. Pán nařizuje Nefimu, aby odešel do pustiny. Jeho cestování v pustině a tak dále.
Kapitola 1
Lehi prorokuje o zemi svobody–Jeho símě bude rozptýleno a bito, odmítne-li Svatého Izraelského–Nabádá své syny, aby se oblékli v odění spravedlivosti. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 2
Vykoupení přichází skrze Svatého Mesiáše–Svoboda volby (svoboda jednání) je nezbytná pro existenci a pokrok–Adam padl, aby lidé mohli býti–Lidé jsou svobodni a mohou si zvoliti svobodu a věčný život. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 3
Jozef v Egyptě viděl ve vidění Nefity–Prorokoval o Josephu Smithovi, vidoucím posledních dnů; o Mojžíšovi, který vysvobodí Izrael; a o příchodu Knihy Mormonovy. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 4
Lehi radí svému potomstvu a žehná mu–Umírá a je pohřben–Nefi velebí dobrotivost Boží–Nefi na věky vkládá svou důvěru v Pána. Kolem roku 588–570 př. Kr.
Kapitola 5
Nefité se oddělují od Lamanitů, zachovávají zákon Mojžíšův a stavějí chrám–Pro svou nevíru jsou Lamanité odříznuti z přítomnosti Páně, jsou prokleti a stávají se metlou Nefitům. Kolem roku 588–559 př. Kr.
Kapitola 6
Jákob líčí židovské dějiny: Babylonské zajetí a návrat; služba a ukřižování Svatého Izraelského; pomoc od pohanů; a znovuzřízení Židů v posledních dnech, kdy budou věřiti v Mesiáše. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 7
Izaiáš promlouvá jako Mesiáš–Mesiáš bude mluviti jazykem učených–Nastaví záda bijícím–Nebude zahanben–Porovnej s Izaiášem 50. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 8
V posledních dnech Pán utěší Sion a shromáždí Izrael–Vykoupení přijdou do Sionu za veliké radosti–Porovnej s Izaiášem 51 a 52:1–2. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 9
Židé budou shromážděni ve všech svých zemích zaslíbení–Usmíření vykupuje člověka z pádu–Těla mrtvých vyjdou z hrobů a jejich duchové z pekla a z ráje–Budou souzeni–Usmíření zachraňuje před smrtí, peklem, ďáblem a nekonečnými mukami–Spravedliví budou spaseni v království Božím–Jsou stanoveny tresty za hříchy–Svatý Izraelský je strážným brány. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 10
Židé ukřižují svého Boha–Budou rozptylováni, dokud v něho nezačnou věřiti–Amerika bude zemí svobody, kde nebude panovati žádný král–Smiřte se s Bohem a získejte spasení jeho milostí. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 11
Jákob viděl svého Vykupitele–Zákon Mojžíšův symbolizuje Krista a dokazuje, že přijde. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 12
Izaiáš vidí chrám posledních dnů, shromáždění Izraele a soud a mír během milénia–Pyšní a zlovolní budou poníženi při druhém příchodu–Porovnej s Izaiášem 2. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 13
Juda a Jeruzalém budou potrestány za svou neposlušnost–Pán obhajuje svůj lid a soudí ho–Dcery Sionu jsou proklety a trýzněny pro svou světskost–Porovnej s Izaiášem 3. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 14
Sion a jeho dcery budou vykoupeny a očištěny ve dni milénia–Porovnej s Izaiášem 4. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 15
Pánova vinice (Izrael) zpustne a jeho lid bude rozptylován–Přijdou na ně bědy v jejich odpadlém a rozptýleném stavu–Pán vyzdvihne korouhev a shromáždí Izrael–Porovnej s Izaiášem 5. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 16
Izaiáš vidí Pána–Izaiášovy hříchy jsou odpuštěny–Je povolán prorokovati–Prorokuje o odmítnutí Kristova učení Židy–Zbytek se navrátí–Porovnej s Izaiášem 6. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 17
Efraim a Syrie vedou válku proti Judovi–Kristus bude zrozen z panny–Porovnej s Izaiášem 7. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 18
Kristus bude jako kámen úrazu a skála pohoršení–Hledejte Pána, ne šveholící zaklínače–Obracejte se k zákonu a ke svědectví pro vedení–Porovnej s Izaiášem 8. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 19
Izaiáš promlouvá o Mesiášovi–Lid v temnotě uvidí veliké světlo–Nám se narodilo dítě–Bude Knížetem pokoje a bude vládnouti na Davidově trůně–Porovnej s Izaiášem 9. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 20
Zničení Assyrie je předobrazem zničení zlovolných při druhém příchodu–Poté, co Pán opět přijde, bude zachováno málo lidí–Onoho dne se navrátí zbytek Jákoba–Porovnej s Izaiášem 10. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 21
Kmen Izaiův (Kristus) bude souditi ve spravedlivosti–Znalost Boha pokryje v miléniu zemi–Pán pozvedne korouhev a shromáždí Izrael–Porovnej s Izaiášem 11. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 22
V den milénia budou všichni lidé chváliti Pána–On bude dlíti mezi nimi–Porovnej s Izaiášem 12. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 23
Zničení Babylona je předobrazem zničení při druhém příchodu–Bude to den hněvu a odplaty–Babylon (svět) padne na věky–Porovnej s Izaiášem 13. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 24
Izrael bude shromážděn a bude se těšiti odpočinku v miléniu–Lucifer byl vyvržen z nebe pro vzpouru–Izrael zvítězí nad Babylonem (světem)–Porovnej s Izaiášem 14. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 25
Nefi se raduje z jasnosti–Izaiášovým proroctvím bude porozuměno v posledních dnech–Židé se vrátí z Babylonu, ukřižují Mesiáše a budou rozptylováni a trestáni–Budou znovuzřízeni, až uvěří v Mesiáše–Ten přijde poprvé šest set let poté, co Lehi opustil Jeruzalém–Nefité zachovávají zákon Mojžíšův a věří v Krista, který je Svatý Izraelský. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 26
Kristus bude sloužiti Nefitům–Nefi předvídá zničení svého lidu–Budou mluviti z prachu–Pohané zbudují falešné církve a tajná spolčení–Pán zakazuje lidem dopouštěti se kněžských lstivostí. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 27
Temnota a odpadlictví v posledních dnech pokryjí zemi–Přijde Kniha Mormonova–O knize budou svědčiti tři svědkové–Učený muž řekne, že nemůže čísti zapečetěnou knihu–Pán vykoná podivuhodné dílo a div–Porovnej s Izaiášem 29. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 28
V posledních dnech budou zbudovány mnohé falešné církve–Budou učiti falešné, marné a pošetilé nauky–Odpadlictví se rozšíří kvůli falešným učitelům–Ďábel bude zuřiti v srdci lidí–Bude učiti všeliké falešné nauky. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 29
Mnozí pohané odmítnou Knihu Mormonovu–Řeknou: Nepotřebujeme další Bibli–Pán promlouvá k mnoha národům–Bude souditi svět z knih, které budou napsány. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 30
Obrácení pohané budou počítáni mezi lid smlouvy–Mnozí Lamanité a Židé uvěří slovu a stanou se příjemnými–Izrael bude znovuzřízen a zlovolní budou zničeni. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 31
Nefi uvádí, proč byl Kristus pokřtěn–Aby lidé byli spaseni, musejí následovati Krista, býti pokřtěni, obdržeti Ducha Svatého a vytrvati do konce–Pokání a křest jsou branou na těsnou a úzkou cestu–Věčného života dosáhnou ti, kteří po křtu zachovávají přikázání. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 32
Andělé promlouvají mocí Ducha Svatého–Lidé se musejí modliti a získávati sami pro sebe znalosti od Ducha Svatého. Kolem roku 559–545 př. Kr.
Kapitola 33
Nefiova slova jsou pravdivá–Svědčí o Kristu–Ti, kteří věří v Krista, budou věřiti Nefiovým slovům, která budou státi jako svědek před soudnou stolicí. Kolem roku 559–545 př. Kr.