Teine Nefi raamat

2. Nefi 

Aruanne Lehhi surmast. Nefi vennad hakkavad talle vastu. Issand hoiatab Nefit, et ta peab lahkuma kõnnumaale. Tema teekond kõnnumaal ja nii edasi.
1. peatükk

Lehhi kuulutab prohvetlikult vabaduse maast. Tema seemet hajutatakse ja lüüakse, kui nad hülgavad Iisraeli Püha. Ta õhutab oma poegi panema selga õigemeelsuse kaitserüü. Ligikaudu 588–570 eKr.

2. peatükk

Lunastus tuleb Püha Messia kaudu. Valikuvabadus on oluline olemasoluks ja arenguks. Aadam langes, et inimesed võiksid olla. Inimesed on vabad valima vabadust ja igavest elu. Ligikaudu 588–570 eKr.

3. peatükk

Egiptusesse viidud Joosep nägi nägemuses nefilasi. Ta kuulutas prohvetlikult Joseph Smithist, viimse aja nägijast; Moosesest, kes peab vabastama Iisraeli, ja Mormoni Raamatu ilmumisest. Ligikaudu 588–570 eKr.

4. peatükk

Lehhi annab nõu oma järeltulevatele põlvedele ja õnnistab neid. Ta sureb ja maetakse. Nefi rõõmutseb Jumala headuse üle. Nefi paneb oma lootuse igavesti Issanda peale. Ligikaudu 588–570 eKr.

5. peatükk

Nefilased eralduvad laamanlastest, täidavad Moosese seadust ja ehitavad templi. Oma uskmatuse pärast lõigatakse laamanlased Issanda juurest ära, nad neetakse ja neist saab nefilastele roosk. Ligikaudu 588–559 eKr.

6. peatükk

Jaakob jutustab juutide ajalugu: Nende vangistus Babülonis ja tagasitulek; Iisraeli Püha teenimistöö ja ristilöömine; paganatelt saadud abi ja juutide taastamine viimsel ajal, kui nad usuvad Messiasse. Ligikaudu 559–545 eKr.

7. peatükk

Jesaja räägib Messia nimel. Messial on õpetatute keel. Ta annab oma selja lööjatele. Teda ei aeta segadusse. Võrdle Jesaja 50. Ligikaudu 559–545 eKr.

8. peatükk

Viimsetel päevadel Issand trööstib Siionit ja kogub kokku Iisraeli. Lunastatud tulevad Siionisse suure rõõmu keskele. Võrdle Jesaja 51 ja 52:1–2. Ligikaudu 559–545 eKr.

9. peatükk

Juudid kogutakse kokku kõikidele oma tõotatud maadele. Lepitus lunastab inimese langemisest. Surnute kehad tulevad välja hauast ja nende vaimud põrgust ja paradiisist. Nende üle mõistetakse kohut. Lepitus päästab surmast, põrgust, kuradi käest ja lõputust piinast. Õigemeelsed päästetakse Jumala kuningriiki. Pattude eest on kehtestatud karistused. Väravavalvuriks on Iisraeli Püha. Ligikaudu 559–545 eKr.

10. peatükk

Juudid löövad oma Jumala risti. Nad hajutatakse, kuni nad hakkavad temasse uskuma. Ameerika saab olema vabaduse maa, kus ei valitse ükski kuningas. Lepitage end Jumalaga ja saage pääste osaliseks läbi tema armu. Ligikaudu 559–545 eKr.

11. peatükk

Jaakob nägi oma Lunastajat. Moosese seadus on Kristuse võrdkuju ja tõestab, et ta tuleb. Ligikaudu 559–545 eKr.

12. peatükk

Jesaja näeb viimse aja templit, Iisraeli kogumist ja millenniumi kohtumõistmist ja rahu. Uhked ja pahelised alandatakse teisel tulemisel. Võrdle Jesaja 2. Ligikaudu 559–545 eKr.

13. peatükk

Juudat ja Jeruusalemma karistatakse nende sõnakuulmatuse pärast. Issand kostab oma rahva eest ja mõistab tema üle kohut. Siioni tütred neetakse ja neid piinatakse nende ilmalikkuse pärast. Võrdle Jesaja 3. Ligikaudu 559–545 eKr.

14. peatükk

Siion ja tema tütred lunastatakse ja puhastatakse tuhandeaastase rahuriigi ajal. Võrdle Jesaja 4. Ligikaudu 559–545 eKr.

15. peatükk

Issanda viinamägi (Iisrael) laastatakse ja tema rahvas hajutatakse. Nende usust taganenud ja hajutatud seisukorras saavad neile osaks hädad. Issand tõstab lipu ja kogub Iisraeli. Võrdle Jesaja 5. Ligikaudu 559–545 eKr.

16. peatükk

Jesaja näeb Issandat. Jesaja patud andestatakse. Ta kutsutakse prohvetlikult kuulutama. Ta kuulutab prohvetlikult, et juudid hülgavad Kristuse õpetused. Jääk pöördub tagasi. Võrdle Jesaja 6. Ligikaudu 559–545 eKr.

17. peatükk

Efraim ja Süüria peavad sõda Juuda vastu. Kristus sünnib neitsist. Võrdle Jesaja 7. Ligikaudu 559–545 eKr.

18. peatükk

Kristus on kui komistuskivi ja pahanduskalju. Otsige Issandat, mitte kädistavaid nõidasid. Pöörduge seaduse ja tunnistuse poole juhatuse saamiseks. Võrdle Jesaja 8. Ligikaudu 559–545 eKr.

19. peatükk

Jesaja räägib messialikult. Inimesed pimeduses näevad suurt valgust. Meile sünnib laps. Ta on Rahuvürst ja valitseb Taaveti aujärjel. Võrdle Jesaja 9. Ligikaudu 559–545 eKr.

20. peatükk

Assuri hävitus on kujund paheliste hävitamisest teisel tulemisel. Vähesed inimesed jäetakse alles pärast seda, kui Issand tuleb taas. Jaakobi jääk pöördub sel päeval tagasi. Võrdle Jesaja 10. Ligikaudu 559–545 eKr.

21. peatükk

Iisai tüvi (Kristus) mõistab kohut õigemeelsuses. Tuhandeaastase rahuriigi ajal katab maad Jumala tundmine. Issand tõstab lipu ja kogub kokku Iisraeli. Võrdle Jesaja 11. Ligikaudu 559–545 eKr.

22. peatükk

Tuhandeaastase rahuriigi ajal ülistavad kõik inimesed Issandat. Ta elab nende keskel. Võrdle Jesaja 12. Ligikaudu 559–545 eKr.

23. peatükk

Babüloni hävitus on kujund hävitamisest teise tulemise ajal. See on viha ja kättemaksu päev. Babülon (maailm) langeb alatiseks. Võrdle Jesaja 13. Ligikaudu 559–545 eKr.

24. peatükk

Iisrael kogutakse kokku ja tunneb rõõmu tuhandeaastasest rahust. Lutsifer visati taevast välja vastuhaku pärast. Iisrael võidutseb Babüloni (maailma) üle. Võrdle Jesaja 14. Ligikaudu 559–545 eKr.

25. peatükk

Nefi rõõmutseb selguse üle. Jesaja prohvetlikke kuulutusi mõistetakse viimsetel päevadel. Juudid tulevad tagasi Babülonist, löövad risti Messia ning nad hajutatakse ja saavad rooska. Nad taastatakse, kui nad usuvad Messiasse. Ta tuleb esmalt kuussada aastat pärast seda, kui Lehhi lahkus Jeruusalemmast. Nefilased peavad kinni Moosese seadusest ja usuvad Kristusesse, kes on Iisraeli Püha. Ligikaudu 559–545 eKr.

26. peatükk

Kristus teenib nefilaste seas. Nefi näeb ette oma rahva hävitust. Nad räägivad põrmust. Paganad ehitavad üles valekirikuid ja salajasi liite. Issand keelab inimestele preestripettuse. Ligikaudu 559–545 eKr.

27. peatükk

Viimsetel päevadel katab maad pimedus ja usust taganemine. Mormoni Raamat tuleb esile. Kolm tunnistajat tunnistavad raamatust. Õpetatud mees ütleb, et ta ei saa lugeda pitseeritud raamatut. Issand teeb imepärase töö ja imeteo. Võrdle Jesaja 29. Ligikaudu 559–545 eKr.

28. peatükk

Palju valekirikuid ehitatakse viimsetel päevadel. Need õpetavad valesid, asjatuid ja rumalaid õpetusi. Valeõpetajate pärast on palju usust taganemist. Kurat raevutseb inimeste südametes. Ta õpetab kõiksugu valeõpetusi. Ligikaudu 559–545 eKr.

29. peatükk

Paljud paganad hülgavad Mormoni Raamatu. Nad ütlevad: Me ei vaja mingit muud Piiblit. Issand räägib paljudele rahvastele. Ta mõistab maailma üle kohut raamatute põhjal, mida kirjutatakse. Ligikaudu 559–545 eKr.

30. peatükk

Usulepöördunud paganad arvatakse ühte lepingurahvaga. Paljud laamanlased ja juudid usuvad sõna ja muutuvad meeldivateks. Iisrael taastatakse ja pahelised hävitatakse. Ligikaudu 559–545 eKr.

31. peatükk

Nefi jutustab, miks Kristus ristiti. Inimesed peavad järgnema Kristusele, saama ristitud, saama Püha Vaimu ja pidama vastu lõpuni, et saada päästetud. Meeleparandus ja ristimine on väravaks kitsale ja ahtale teerajale. Igavese elu saavad need, kes pärast ristimist peavad kinni käskudest. Ligikaudu 559–545 eKr.

32. peatükk

Inglid räägivad Püha Vaimu väel. Inimesed peavad palvetama ja omandama enda jaoks teadmisi Pühalt Vaimult. Ligikaudu 559–545 eKr.

33. peatükk

Nefi sõnad on õiged. Need tunnistavad Kristusest. Need, kes usuvad Kristusesse, usuvad Nefi sõnadesse, mis seisavad kui tunnistaja kohtulaua ees. Ligikaudu 559–545 eKr.