Dezyèm Liv Nefi a

2 Nefi 

Istwa lanmò Leyi. Frè Nefi yo fè rebèl kont li. Senyè a avèti Nefi pou l pati nan dezè a. Vwayaj li nan dezè a, eksetera.
Chapit 1

Leyi pwofetize konsènan yon peyi libète—Desandan l yo pral dispèse, e yo pral detwi si yo rejte Sen Izrayèl la—Li egzòte pitit gason li yo pou yo mete kwiras lajistis la sou yo. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 2

Redanmsyon vini pa mwayen Mesi ki Sen an—Libète pou chwazi (lib abit) se yon bagay esansyèl pou egzistans ak pwogresyon—Adan te tonbe pou lèzòm te kapab fèt—Lèzòm lib pou yo chwazi libète ak lavi etènèl. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 3

Jozèf nan Ejip te wè Nefit yo nan vizyon—Li te pwofetize konsènan Joseph Smith, vwayan dènye jou a; konsènan Moyiz, ki pral delivre Izrayèl; e konsènan aparisyon Liv Mòmon an. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 4

Leyi konseye epi li beni posterite l—Li mouri e yo antere li—Nefi rejwi nan bonte Bondye—Nefi mete konfyans li nan Senyè a pou tout tan. Anviwon 588–570 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 5

Nefit yo pa fè kò ak Lamanit yo, yo kenbe lalwa Moyiz la, e yo bati yon tanp—Poutèt enkwayans yo, Senyè a rejte Lamanit yo nan prezans li, yo modi, e yo tounen yon chatiman pou Nefit yo. Anviwon 588–559 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 6

Jakòb rakonte istwa Jwif: Kaptivite yo nan babilòn ak retou yo; ministè ak krisifiksyon Sen Izrayèl la; èd yo te resevwa nan men Janti yo; epi retablisman Jwif yo nan dènye-jou yo, lè yo kwè nan Mesi a. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 7

Ezayi pale sou Mesi a—Mesi a pral gen langaj moun save—Li pral bese do l devan bouwo li yo—yo p ap kapab konfonn Li—Konpare Ezayi 50. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 8

Nan dènye jou yo, Senyè a pral rekonfòte Siyon, e li pral rasanble Izrayèl—Moun ki sove yo pral vin nan Siyon, nan mitan gran lajwa—Konpare Ezayi 51 ak 52:1–2. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 9

Jwif yo pral rasanble nan tout tè pwomiz yo—Ekspyasyon an rachte lèzòm anba Chit Adan an—Kò mò yo pral sòti nan tonb yo e lespri yo pral sòti nan lanfè ak paradi—Yo pral jije—Ekspyasyon an sove moun anba lanmò, lanfè, dyab la ak touman san fen an—Jis yo pral sove nan wayòm Bondye a—Chatiman pou peche tabli—Sen Izrayèl la se gadyen pòt la. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 10

Jwif yo pral krisifye Bondye yo a—Yo pral dispèse jistan yo kòmanse kwè nan li. Amerik pral yon tè libète kote okenn wa p ap gouvène—Rekonsilye avèk Bondye e jwenn sali pa mwayen gras li. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 11

Jakòb te wè Redanmtè li a—Lwa Moyiz la reprezante Kris e li pwouve Kris la pral vini. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 12

Ezayi wè tanp nan dènye jou a, pou rasanbleman Izrayèl la, jijman ak lapè milenyòm nan—Ògeye yo ak mechan yo pral bese ba nan dezyèm aparisyon an—Konpare Ezayi 2. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 13

Jida ak Jerizalèm pral pini poutèt dezobeyisans yo—Senyè a ap plede pou pèp li a, epi li pral jije yo—Pitit fi Siyon yo modi e yo toumante poutèt konpòtman monden yo—Konpare Ezayi 3. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 14

Siyon ak pitit fi li yo pral rachte e pirifye nan jou milenyòm nan—Konpare Ezayi 4. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 15

Jaden Senyè a (Izrayèl) pral vin tankou yon dezè, e pèp li a pral dispèse—Malè pral tonbe sou yo, lè yo apostazye ak lè yo dispèse—Senyè a pral leve yon banyè e li pral rasanble Izrayèl—Konpare Ezayi 5. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 16

Ezayi wè Senyè a—Peche Ezayi yo padone—Li resevwa apèl pou l pwofetize—Li pwofetize konsènan Jwif yo ki rejte ansèyman Jezikri yo—Yon rès pral retounen—Konpare Ezayi 6. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 17

Efrayim ak Siri fè lagè kont Jida—Jezikri la pral fèt epi manman li ap yon vyèj—Konpare Ezayi 7. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 18

Kris la pral tankou yon pyèdachopman ak yon wòch pou ofans—Chèche Senyè a, pa chèche bòkò k ap pale ansekrè nan zòrèy—Chèche lalwa ak temwayaj kòm gid—Konpare Ezayi 8. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 19

Ezayi pale tankou Mesi a—Moun ki nan fènwa yo pral wè yon gwo limyè—Se li ki pral Prens Lapè a e li pral renye sou twòn David la—Konpare Ezayi 9. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 20

Destriksyon pèp Asiri a se yon egzanp ak destriksyon mechan yo lè Dezyèm Aparisyon an—Sèlman kèk moun pral rete apre Senyè a retounen—Rès Jakòb la pral retounen jou sa a—Konpare Ezayi 10. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 21

Branch Izayi a (Kris) pral jije avèk lajistis—Konesans Bondye pral kouvri tè a nan Milenyòm nan—pral leve yon drapo pou l rasanble Izrayèl—Konpare Ezayi 11. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI Senyè a.

Chapit 22

Tout moun pral louwe Senyè a nan jou milenyòm nan—Li pral rete nan pami yo—Konpare Ezayi 12. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 23

Destriksyon Babilòn nan reprezante yon modèl destriksyon nan Dezyèm vini an—Se pral yon jou kòlè ak vanjans—Babilòn (mond lan) pral tonbe pou tout tan—Konpare Ezayi 13. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 24

Izrayèl pral rasanble, e li pral jwi repo milenyòm nan—Yo te chase Lisifè sòti nan syèl la kòm rebèl—Izrayèl pral triyonfe sou Babilòn (mond lan)—Konpare Ezayi 14. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 25

Nefi pran plèzi nan bagay ki klè—Moun pral konprann pwofesi Ezayi yo nan dènye jou yo—Jwif yo pral retounen sòti nan Babilòn, yo pral krisifye Mesi a, yo pral dispèse e yo pral sibi chatiman—Yo pral restore lè yo kwè nan Mesi a—Premyèman, li pral vini nan sissan ane apre Leyi te fin kite Jerizalèm—Nefit yo respekte lalwa Moyiz e yo kwè nan Kris la, ki se Sen Izrayèl la. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 26

Kris la pral egzèse ministè l kay Nefit yo—Nefi prevwa destriksyon pèp li a—Vwa yo pral soti anba tè a—Janti yo pral bati fo legliz ak konbinezon sekrè—Senyè a defann lèzòm pratike entrig prèt. Egzè Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 27

Fènwa ak apostazi pral kouvri tè a nan dènye jou yo—Liv Mòmon an pral parèt—Twa temwen pral rann temwayaj konsènan liv la—Nonm save a pral di li pa kapab li liv sele a—Senyè a pral fè yon gwo travay ak yon mèvèy—Konpare Ezayi 29. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 28

Anpil fo legliz pral bati nan dènye jou yo—Yo pral ansenye fo doktrin ki san valè epi ki ensanse—Apostazi pral fè mikalaw poutèt fo enstriktè yo—Dyab la pral anraje nan kè lèzòm—Li pral preche tout kalte fo doktrin. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 29

Anpil Janti pral rejte Liv Mòmon an—Yo pral di, Nou pa vle okenn lòt Bib—Senyè pale ak anpil nasyon—Li pral jije mond lan dapre liv ki pral ekri yo. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 30

Janti konvèti yo pral konte pami pèp alyans la—Anpil Lamanit ak Jwif pral kwè nan pawòl la, e yo pral vin agreyab—Izrayèl pral restore epi mechan yo pral detwi. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 31

Nefi di poukisa Kris la te batize—Lèzòm dwe swiv Kris la, batize, resevwa Sentespri a, e pèsevere jiska lafen pou yo kapab sove—Repantans ak batèm se pòt chemen dwat ak kwense a—Lavi etènèl vini pou moun ki kenbe kòmandman yo apre batèm. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 32

Zanj yo pale avèk pouvwa Sentespri a—Lèzòm dwe priye e jwenn konesans pou tèt pa yo nan men Sentespri a. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.

Chapit 33

Pawòl Nefi yo se verite—Yo temwaye konsènan Kris la—Moun ki kwè nan Kris la yo pral kwè nan pawòl Nefi a yo, ki pral sèvi kòm temwen devan tribinal jijman an. Anviwon 559–545 ANVAN JEZIKRI.