ໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສອງ

2 ນີ​ໄຟ 

ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ມໍລະນະ​ກຳ​ຂອງ​ລີ​ໄຮ. ພວກ​ອ້າຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ກະບົດ​ຕໍ່​ເພິ່ນ. ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຕືອນນີ​ໄຟ​ໃຫ້​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ. ການ​ເດີນທາງ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ໃນ​ຖິ່ນ​ແຫ້ງ​ແລ້ງ​ກັນດານ, ແລະ ອື່ນໆ.
ບົດ​ທີ 1

ລີ​ໄຮ​ທຳນາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ເສລີພາບ—ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເພິ່ນຈະ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ຈະ​ຖືກ​ລົງ​ທັນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ເພິ່ນ​ຊັກ​ຊວນ​ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ເພິ່ນ ໃຫ້​ຖື​ອາວຸດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ. ປະມານ 588–570 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 2

ການ​ໄຖ່​ມາ​ເຖິງ​ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ—ອິດສະ​ລະພາບ​ໃນ​ການ​ເລືອກ (ອຳ​ເພີ​ໃຈ) ເປັນ​ສິ່ງ​ສຳຄັນ​ຫລາຍ​ທີ່​ມີ​ຢູ່ ແລະ ດຳ​ເນີນ​ຕໍ່​ໄປ—ອາ​ດາມ​ຕົກເພື່ອ​ມະນຸດ​ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ຢູ່—ມະນຸດ​ມີ​ສິດ​ທີ່​ຈະ​ເລືອກ​ເສລີ​ພາບ ແລະ ຊີວິດ​ນິລັນດອນ. ປະມານ 588–570 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 3

ໂຢ​ເຊັບ​ໃນ​ເອຢິບ​ເຫັນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ໃນ​ພາບ​ນິມິດ—ເພິ່ນໄດ້​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ໂຈ​ເຊັບ ສະ​ມິດ, ຜູ້​ພະຍາກອນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ; ແລະ ເຖິງ​ໂມ​ເຊ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳພາ​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ອອກ​ໄປ; ແລະ ເຖິງ​ການ​ອອກ​ມາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ. ປະມານ 588–570 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 4

ລີ​ໄຮ​ແນະນຳ ແລະ ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ—ເພິ່ນໄດ້​ເສຍ​ຊີວິດ​ໄປ ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ຝັງ​ໄວ້—ນີ​ໄຟ​ພາກພູມ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ກະລຸນາ​ທິຄຸນຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ນີ​ໄຟ​ມອບ​ຄວາມ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ຂອງ​ເພິ່ນໄວ້​ກັບ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຕະ​ຫລອດ​ໄປ. ປະມານ 588–570 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 5

ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ແຍກ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອອກ​ຈາກ​ຊາວ​ເລ​ມັນ, ພວກ​ເຂົາ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ ແລະ ສ້າງ​ພຣະ​ວິຫານ—ຍ້ອນ​ຄວາມ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຖື​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ຊາວ​ເລ​ມັນ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ຕັດອອກ ຖືກສາບ​ແຊ່ງ ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ໄພ​ພິບັດ​ຕໍ່​ຊາວ​ນີ​ໄຟ. ປະມານ 588–559 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 6

ຢາ​ໂຄບ​ເລົ່າ​ປະຫວັດສາດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ: ການ​ເປັນ​ຊະ​ເລີຍ​ໃນ​ບາ​ບີ​ໂລນ ແລະ ການ​ກັບ​ຄືນ; ການ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ ແລະ ການ​ຄຶງ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ແຫ່ງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ຈາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ; ການ​ຟື້ນ​ຟູໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 7

ເອຊາ​ຢາ​ເວົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ—ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ຈະ​ມີ​ລີ້ນ​ຂອງ​ນັກ​ປາດ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຫັນ​ຫລັງ​ໃຫ້​ຜູ້​ຂ້ຽນ​ຕີ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ບໍ່​ຍອມ​ຈຳນົນ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 50. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 8

ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ປອບ​ໃຈ​ສີ​ໂອນ ແລະ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ຜູ້​ທີ່​ຖືກ​ໄຖ່​ຈະ​ມາ​ຫາ​ສີ​ໂອນ​ໃນ​ທ່າມກາງ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອຊາ​ຢາ 51 ແລະ 52:1–2. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 9

ຊາວ​ຢິວ​ຈະ​ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ທົ່ວ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ໄຖ່​ມະນຸດ​ຈາກ​ການ​ຕົກ—ຮ່າງກາຍ​ຂອງຄົນຕາຍ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ຫລຸມ​ສົບ, ແລະ ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ນະລົກ ແລະ ຈາກ​ທີ່​ສຸຂະ​ເສີມ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ພິພາກສາ—ການ​ຊົດ​ໃຊ້​ຊ່ອຍໃຫ້​ລອດ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ, ຈາກ​ນະລົກ, ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ແລະ ຄວາມ​ທໍລະມານ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ—ຄົນທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ລອດ​ຢູ່​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ—ການ​ທຳ​ໂທດ​ສຳລັບ​ບາບ​ໄດ້​ຕັ້ງຂຶ້ນ—ພຣະ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັກສາ​ປະຕູ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 10

ຊາວ​ຢິວຈະ​ຄຶງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເລີ່ມ​ເຊື່ອ​ຖື​ໃນ​ພຣະ​ອົງ—ອາ​ເມຣິ​ກາ​ຈະ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ເສລີພາບ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ກະສັດ​ປົກຄອງ—ທຳ​ຕົນ​ເຂົ້າກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ລອດ​ທາງ​ພຣະ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 11

ຢາ​ໂຄບ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະຜູ້​ໄຖ່​ຂອງ​ລາວ—ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ສະ​ແດງ​ເຖິງພຣະ​ຄຣິດ ແລະ ພິສູດ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 12

ເອຊາ​ຢາ​ເຫັນ​ພຣະ​ວິຫານ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ, ການ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ການ​ຕັດສິນ​ໃນ​ພັນ​ປີ ແລະ ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ—ຄົນ​ອວດດີ​ກັບ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ລົງ​ຕ່ຳໃນ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີສອງ—ປຽບທຽບກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 2. ປະ​ມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 13

ຢູດາ ແລະ ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ​ເພາະ​ການ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອ້ອນວອນ​ເພື່ອ ແລະ ພິພາກສາ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ທິດາ​ຂອງ​ສີ​ໂອນ​ຖືກ​ສາບ​ແຊ່ງ ແລະ ທໍລະມານ​ເພາະ​ຄວາມ​ເປັນ​ຢູ່​ທາງ​ໂລກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ປຽບທຽບກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 3. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 14

ສີ​ໂອນ ແລະ ທິດາ​ຂອງ​ມັນ​ຈະ​ຖືກ​ໄຖ່ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ສະອາດ​ພາຍ​ໃນ​ພັນ​ປີ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 4. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 15

ສວນອະ​ງຸ່ນຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ (ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ) ຈະ​ເປົ່າ​ແປນ, ແລະ ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ—ວິບັດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ສະພາບ​ທີ່​ຫລົງ​ຜິດ ແລະ ການ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ຍົກ​ເຄື່ອງ​ສັນຍານ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ປຽບທຽບກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 5. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 16

ເອຊາ​ຢາ​ເຫັນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ບາບ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ອະ​ໄພ​ໂທດ—ເພິ່ນ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ໃຫ້ທຳນາຍ—ເພິ່ນ​ທຳນາຍ​ເຖິງ​ການ​ປະຕິ​ເສດ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຂອງ​ຊາວ​ຢິວ—ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 6. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 17

ເອ​ຟະ​ຣາ​ອີມ ແລະ ຊີ​ເຣຍ​ປະກາດ​ສົງ​ຄາມ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຢູດາ—ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ມາ​ກຳເນີດ​ກັບຍິງ​ທີ່​ບໍລິສຸດ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 7. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 18

ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ເປັນ​ເໝືອນ​ຫີນທີ່​ຕຳ​ຕີນ ແລະ ເປັນ​ເໝືອນ​ແຮ້ວ​ທີ່​ຫ້າງ​ໄວ້—ຈົ່ງ​ສະ​ແຫວງ​ຫາ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ແມ່ນໝໍ​ດູ​ທີ່​ເວົ້າ​ພ່ຳ—ຈົ່ງ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ກົດ ແລະ ປະຈັກ​ພະຍານ​ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ຊີ້​ນຳ—ປຽບ​ທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 8. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 19

ເອ​ຊາ​ຢາ​ເວົ້າ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ—ຜູ້​ຄົນ​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ຈະ​ເຫັນ​ແສງ​ສະ​ຫວ່າງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່—ເດັກນ້ອຍ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ໄດ້​ເກີດ​ມາ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຮົາ​ແລ້ວ—ເພິ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຊາຍ​ແຫ່ງ​ສັນ​ຕິ​ສຸກ ແລະ ຈະ​ປົກຄອງ​ລາ​ຊາ​ບັນລັງ​ຂອງ​ດາ​ວິດ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 9. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 20

ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ອັດ​ຊີ​ເຣຍ​ເປັນ​ລັກສະນະ​ຂອງ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຄົນ​ຊົ່ວ​ໃນ​ການ​ສະເດັດ​ມາ​ຄັ້ງ​ທີ​ສອງ—ຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະເດັດ​ກັບ​ຄືນ​ມາ ມັນ​ຈະ​ມີ​ຄົນ​ພຽງ​ເລັກ​ໜ້ອຍ​ເຫລືອ​ຢູ່—ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ກັບ​ມາ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ—ປຽບທຽບ​ກັບເອ​ຊາ​ຢາ 10. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 21

ຍາດວົງ​ຂອງ​ເຢຊີ (ພຣະ​ຄຣິດ) ຈະ​ຕັດສິນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ—ຄວາມ​ຮູ້​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າຈະ​ປົກ​ຄຸມ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ພາຍ​ໃນ​ພັນ​ປີ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ຍົກ​ເຄື່ອງ​ສັນຍານ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຕົ້າ​ໂຮມ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 11. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 22

ພາຍ​ໃນ​ພັນ​ປີມະນຸດ​ທຸກ​ຄົນ​ຈະ​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ—ປຽບທຽບ​ກັບເອ​ຊາ​ຢາ 12. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 23

ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ບາ​ບີ​ໂລນ​ເປັນ​ລັກສະ​ນະ​ຂອງ​ຄວາມ​ພິນາດ​ໃນ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຄັ້ງທີ​ສອງ—ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ວັນ​ແຫ່ງ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ ແລະ ການ​ແກ້​ແຄ້ນ—ບາ​ບີ​ໂລນ (ໂລກ​ມະ​ນຸດ) ຈະ​ຕົກ​ຕະ​ຫລອດ​ໄປ—ປຽ​ບທຽ​ບກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 13. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 24

ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມກັນ ແລະ ຈະ​ຊື່ນຊົມ​ກັບການ​ພັກຜ່ອນ​ໃນ​ພັນ​ປີ—ລູຊິ​ເຟີ​ໄດ້ຖືກ​ຂັບ​ໄລ່​ອອກ​ຈາກ​ສະຫວັນ​ຍ້ອນ​ການ​ກະບົດ—ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈະ​ເອົາ​ຊະນະ​ບາ​ບີ​ໂລນ (ແຜ່ນດິນ​ໂລກ)—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 14. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 25

ນີ​ໄຟພາກພູມ​ໃຈ​ໃນ​ຄວາມແຈ່ມ​ແຈ້ງ—ຄຳ​ທຳນາຍ​ຂອງ​ເອຊາ​ຢາ​ຈະ​ເປັນ​ທີ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ຊາວ​ຢິວຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ບາ​ບີ​ໂລນ, ຄຶງ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ​ໄວ້​ເທິງ​ໄມ້ກາງ​ແຂນ, ແລະ ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ ແລະ ຖືກ​ຂ້ຽນ​ຕີ—ພວກ​ເຂົາຈະ​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ​ມາໃໝ່​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ເມ​ຊີ​ອາ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ເປັນຄັ້ງທຳ​ອິດ​ໃນ​ຫົກ​ຮ້ອຍ​ປີ​ຫລັງ​ຈາກ​ລີ​ໄຮ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ຮັກສາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ພຣະຜູ້​ບໍລິສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 26

ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ສາ​ດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ຊາວ​ນີ​ໄຟ—ນີ​ໄຟ​ເຫັນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ເຖິງ​ຄວາມ​ພິນາດ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເພິ່ນ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າອອກ​ຈາກ​ພື້ນ​ດິນ—ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະ​ສ້າງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ ແລະ ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ຂຶ້ນ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຫ້າມ​ຜູ້​ຄົນ​ບໍ່​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຈອມ​ປອມ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 27

ຄວາມ​ມືດ ແລະ ການ​ຫລົງ​ຜິດ​ຈະ​ປົກ​ຄຸມ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ​ຈະ​ອອກ​ມາ—ພະຍານ​ສາມ​ຄົນ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ນີ້—ຜູ້​ທີ່​ມີ​ການ​ສຶກສາ​ຈະເວົ້າ​ວ່າ​ລາວ​ບໍ່​ສາມາດ​ອ່ານພຣະ​ຄຳ​ພີ ຊຶ່ງ​ຜະ​ນຶກ​ໄວ້ນີ້—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ທຳ​ງານ​ແປກ​ປະຫລາດ ແລະ ອັດສະຈັນ—ປຽບທຽບ​ກັບ​ເອ​ຊາ​ຢາ 29. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 28

ສາດສະໜາ​ຈັກ​ທີ່​ບໍ່​ຖືກຕ້ອງ​ຈະ​ຖືກ​ສະຖາປະນາ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ສອນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ, ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ, ແລະ ໂງ່​ຈ້າ—ຈະ​ມີ​ການ​ຫລົງ​ຜິດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໄປ​ຍ້ອນ​ຜູ້​ສອນ​ປອມ—ມານ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ຄົນ​ໂຫດຮ້າຍ—ມັນ​ຈະ​ສອນ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຜິດ​ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ. ປະ​ມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 29

ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ມໍ​ມອນ—ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າວ່າ, ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຕ້ອງການ​ພຣະ​ຄຣິສຕະທຳຄຳ​ພີ​ເຫລັ້ມອື່ນ​ອີກ—ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ຫລາຍ​ປະຊາ​ຊາດ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ພິພາກສາ​ໂລກ​ມະນຸດຕາມ​ສິ່ງ​ທີ່​ຈະມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ໃນປຶ້ມ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 30

ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ທີ່​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ຈະ​ຖືກ​ນັບ​ເຂົ້າຢູ່​ກັບ​ຜູ້​ຄົນ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ—ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກັບ​ຊາວ​ຢິວ ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ຈະ​ເຊື່ອ​ຖື​ພຣະ​ຄຳ ແລະ ຈະ​ກັບກາຍ​ເປັນ​ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ໜ້າ​ຊົມ—ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ກັບ​ຄືນ ແລະ ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ຖືກ​ທຳລາຍ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 31

ນີ​ໄຟ​ເວົ້າ​ວ່າ​ເປັນ​ດ້ວຍ​ເຫດ​ໃດ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຈຶ່ງ​ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ—ມະ​ນຸດ​ຄວນ​ຕິດ​ຕາມ​ພຣະ​ຄຣິດ, ຮັບ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ, ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ, ແລະ ອົດທົນ​ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ເພື່ອ​ຄວາມ​ລອດ—ການ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ການ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາແມ່ນ​ປະຕູ​ທີ່​ຈະ​ນຳໄປ​ເຖິງ​ທາງ​ຄັບ ແລະ ແຄບ—ຊີວິດ​ນິລັນດອນ​ມາ​ເຖິງ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກສາ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຫລັງ​ຈາກ​ບັບ​ຕິ​ສະ​ມາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 32

ທູດ​ກ່າວ​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍາ​ນບໍລິສຸດ—ມະນຸດ​ຄວນ​ອະທິຖານ ແລະ ຮັບ​ຄວາມ​ຮູ້​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ເພື່ອ​ຕົວ​ເອງ​ຈາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.

ບົດ​ທີ 33

ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ນີ​ໄຟ​ເປັນຄວາມ​ຈິງ—ມັນ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງພຣະ​ຄຣິດ—ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ຄຣິດຈະ​ເຊື່ອ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຊຶ່ງຈະ​ຢືນ​ເປັນ​ພະຍານ​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ພິພາກສາ. ປະມານ 559–545 ປີ ກ່ອນ ຄ.ສ.