Nefija Otrā grāmata

2. Nefija 

Apraksts par Lehija nāvi. Nefija brāļi saceļas pret viņu. Tas Kungs brīdina Nefiju, ka viņam jādodas prom mežonīgā apvidū. Viņa ceļojumi mežonīgā apvidū, un tā tālāk.
1. nodaļa

Lehija pravietojumi par brīvības zemi. Viņa pēcnācēji tiks izklīdināti un sakauti, ja viņi atraidīs Israēla Svēto. Viņš skubina savus dēlus apjozt taisnības bruņas. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

2. nodaļa

Pestīšana nāk caur Svēto Mesiju. Izvēles (rīcības) brīvība ir nepieciešama mūsu pastāvēšanai un attīstībai. Ādams krita, lai cilvēce varētu pastāvēt. Cilvēki var brīvi izvēlēties brīvību un mūžīgu dzīvi. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

3. nodaļa

Jāzeps Ēģiptē redzēja vīzijā nefijiešus. Viņš pravietoja par Džozefu Smitu, pēdējo dienu gaišreģi; par Mozu, kas atbrīvos Israēlu; un par Mormona Grāmatas parādīšanos. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

4. nodaļa

Lehijs dod padomus un svētī savus pēctečus. Viņš nomirst un tiek apglabāts. Nefijs gavilē Dieva labestībā. Nefijs uz visiem laikiem paļaujas uz To Kungu. Apmēram 588–570 g. pr. Kr.

5. nodaļa

Nefijieši atdalās no lamaniešiem, ievēro Mozus bauslību un ceļ templi. Savas neticības dēļ lamanieši ir padzīti no Tā Kunga vaiga, ir nolādēti un kļūst par sodību nefijiešiem. Apmēram 588–559 g. pr. Kr.

6. nodaļa

Jēkabs uzskaita jūdu vēsturi: Babilonijas gūsts un atgriešanās; Israēla Svētā kalpošana un krustā sišana; no citticībniekiem saņemtā palīdzība; un jūdu atjaunošana pēdējās dienās, kad viņi noticēs Mesijam. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

7. nodaļa

Jesaja runā kā Mesija. Mesijam būs gudro mēle. Viņš pagriezīs Savu muguru sitējam. Viņš netiks apkaunots. Salīdziniet ar Jesajas gr. 50. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

8. nodaļa

Pēdējās dienās Tas Kungs mierinās Ciānu un sapulcinās Israēlu. Atpestītie nāks uz Ciānu lielā priekā. Salīdziniet ar Jesajas gr. 51 un 52:1–2. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

9. nodaļa

Jūdi tiks sapulcināti visās viņu apsolītajās zemēs. Grēku izpirkšana izpērk cilvēku no krišanas. Mirušo ķermeņi uzcelsies no kapa, un viņu gari no elles un paradīzes. Viņi tiks tiesāti. Grēku izpirkšana izglābj no nāves, elles, velna un bezgalīgām mokām. Taisnīgie tiks izglābti Dieva valstībā. Sodi par grēkiem ir darīti zināmi. Israēla Svētais ir vārtu sargs. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

10. nodaļa

Jūdi sitīs krustā savu Dievu. Viņi tiks izkaisīti, līdz tie sāks ticēt Viņam. Amerika būs brīvības zeme, kur nevaldīs neviens ķēniņš. Salīdzinieties ar Dievu un iegūstiet glābšanu caur Viņa labvēlību. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

11. nodaļa

Jēkabs redz savu Pestītāju. Mozus bauslība simbolizē Kristu un pierāda, ka Viņš nāks. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

12. nodaļa

Jesaja redz pēdējo dienu templi, Israēla sapulcināšanu un tūkstošgades taisnību un mieru. Lepnie un ļaunie tiks pazemoti Otrajā Atnākšanā. Salīdziniet ar Jesajas gr. 2. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

13. nodaļa

Jūdas zeme un Jeruzāleme tiks sodītas par savu nepaklausību. Tas Kungs aizstāvēs un tiesās savu tautu. Ciānas meitas ir nolādētas un tiek mocītas sava pasaulīguma dēļ. Salīdziniet ar Jesajas gr. 3. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

14. nodaļa

Ciāna un viņas meitas tiks atpestītas un attīrītas tūkstošgades dienā. Salīdziniet ar Jesajas gr. 4. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

15. nodaļa

Tā Kunga vīna dārzs (Israēls) tiks izpostīts un Viņa tauta tiks izklīdināta. Bēdas nāks pār atkritušo un izklīdināto tautu. Tas Kungs pacels karogu un sapulcinās Israēlu. Salīdziniet ar Jesajas gr. 5. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

16. nodaļa

Jesaja redz To Kungu. Jesajas grēki ir piedoti. Viņš ir aicināts pravietot. Viņš pravieto par to, ka jūdi atraidīs Kristus mācības. Atlikušie atgriezīsies. Salīdziniet ar Jesajas gr. 6. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

17. nodaļa

Efraims un Sīrija karos pret Jūdu. Kristus piedzims jaunavai. Salīdziniet ar Jesajas gr. 7. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

18. nodaļa

Kristus būs kā klupšanas akmens un piedauzības klints. Meklējiet To Kungu, nevis čukstošos burvjus. Vērsieties pie bauslības un liecības pēc padoma. Salīdziniet ar Jesajas gr. 8. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

19. nodaļa

Jesaja runā par Mesiju. Tauta tumsībā ieraudzīs spožu gaismu. Mums ir piedzimis Bērns. Viņš būs Miera valdnieks un valdīs Dāvida tronī. Salīdziniet ar Jesajas gr. 9. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

20. nodaļa

Asīrijas iznīcināšana ir paraugs, kā ļaunie tiks iznīcināti Otrajā Atnākšanā. Daži ļaudis tiks atstāti pēc tam, kad Tas Kungs nāks atkal. Jēkaba nama atlikums tanī dienā atgriezīsies. Salīdziniet ar Jesajas gr. 10. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

21. nodaļa

Isajas celms (Kristus) tiesās taisnībā. Dieva atziņa pārklās zemi Tūkstošgadē. Tas Kungs pacels karogu un sapulcinās Israēlu. Salīdziniet ar Jesajas gr. 11. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

22. nodaļa

Tūkstošgades dienā visi cilvēki slavēs To Kungu. Viņš dzīvos starp tiem. Salīdziniet ar Jesajas gr. 12. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

23. nodaļa

Bābeles iznīcināšana ir paraugs iznīcināšanai Otrās Atnākšanas laikā. Tā būs niknuma un atriebības diena. Bābele (pasaule) kritīs uz visiem laikiem. Salīdziniet ar Jesajas gr. 13. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

24. nodaļa

Israēls tiks sapulcināts un baudīs Tūkstošgades mieru. Lucifers tika padzīts no Debesīm sacelšanās dēļ. Israēls gavilēs pār Bābeli(pasauli). Salīdziniet ar Jesajas gr. 14. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

25. nodaļa

Nefijs gavilē skaidrībā. Jesajas pravietojumi tiks izprasti pēdējās dienās. Jūdi atgriezīsies no Bābeles, sitīs krustā Mesiju, un tiks izkaisīti un šaustīti. Viņi tiks atjaunoti, kad viņi noticēs Mesijam. Pirmo reizi Viņš atnāks sešsimt gadu pēc tam, kad Lehijs pameta Jeruzālemi. Nefijieši ievēro Mozus bauslību un tic Kristum, kas ir Israēla Svētais. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

26. nodaļa

Kristus kalpos nefijiešiem. Nefijs paredz savas tautas bojāeju. Viņi runās no pīšļiem. Citticībnieki radīs viltus baznīcas un slepenas savienības. Tas Kungs aizliedz cilvēkiem lietot viltus priesterību. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

27. nodaļa

Tumsība un atkrišana pārklās zemi pēdējās dienās. Iznāks Mormona Grāmata. Trīs liecinieki liecinās par grāmatu. Mācīts vīrs teiks, ka viņš nevar lasīt aizzīmogotu grāmatu. Tas Kungs darīs brīnumainu darbu un brīnumu. Salīdziniet ar Jesajas gr. 29. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

28. nodaļa

Daudzas viltus baznīcas tiks dibinātas pēdējās dienās. Tās mācīs viltu, maldus un ģeķīgas mācības. Atkrišana ies vairumā viltus skolotāju dēļ. Velns plosīsies cilvēku sirdīs. Viņš mācīs visādas viltus mācības. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

29. nodaļa

Daudzi citticībnieki noraidīs Mormona Grāmatu. Viņi sacīs: Mums nevajag vairāk Bībeles! Tas Kungs runā ar daudzām tautām. Viņš tiesās pasauli pēc grāmatām, kas tādā veidā sarakstītas. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

30. nodaļa

Pievērstie citticībnieki tiks ieskaitīti pie derības tautas. Daudzi lamanieši un jūdi ticēs Vārdam un kļūs mīļoti ļaudis. Israēls tiks atjaunots un bezdievīgie iznīcināti. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

31. nodaļa

Nefijs pastāsta, kāpēc Kristus tika kristīts. Lai tiktu izglābti, cilvēkiem ir jāseko Kristum, jātop kristītiem, jāsaņem Svētais Gars un jāpastāv līdz galam. Grēku nožēlošana un kristīšanās ir vārti uz šauro jo šauro taku. Mūžīgā dzīve nāk pie tiem, kas pēc kristīšanās tur baušļus. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

32. nodaļa

Eņģeļi runā ar Svētā Gara spēku. Cilvēkiem ir jālūdz un pašiem jāiegūst zināšanas no Svētā Gara. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.

33. nodaļa

Nefija vārdi ir patiesi. Tie liecina par Kristu. Tie, kuri tic Kristum, ticēs Nefija vārdiem, kas stāvēs kā liecība tiesas priekšā. Apmēram 559–545 g. pr. Kr.