Antroji Nefio knyga

2 Nefio knyga 

Lehio mirties aprašymas. Nefio broliai sukyla prieš jį. Viešpats perspėja Nefį pasišalinti į tyrus. Jo keliavimai tyruose ir kita.
1 Skyrius

Lehis pranašauja apie laisvės žemę. Jo sėkla bus išsklaidyta ir sutriuškinta, jeigu jie atmes Izraelio Šventąjį. Jis ragina savo sūnus apsiginkluoti teisumo ginklais. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

2 Skyrius

Išpirkimas ateina per šventąjį Mesiją. Egzistavimui ir vystymuisi būtina pasirinkimo laisvė (valios laisvė). Adomas nupuolė, kad galėtų būti žmonės. Žmonės yra laisvi pasirinkti laisvę ir amžinąjį gyvenimą. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

3 Skyrius

Egipte Juozapas regėjime matė nefitus. Jis pranašavo apie Džozefą Smitą – paskutiniųjų dienų regėtoją, apie Mozę, kuris išvaduos Izraelį, ir apie Mormono Knygos išėjimą. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

4 Skyrius

Lehis pamoko ir palaimina savo ainiją. Jis miršta ir palaidojamas. Nefis gėrisi Dievo gerumu. Nefis sudeda viltis į Viešpatį visiems laikams. Apie 588–570 m. prieš Kristaus gim.

5 Skyrius

Nefitai atsiskiria nuo lamanitų, laikosi Mozės įstatymo ir stato šventyklą. Dėl savo netikėjimo lamanitai iškertami iš Viešpaties akivaizdos, prakeikiami ir tampa rykšte nefitams. Apie 588–559 m. prieš Kristaus gim.

6 Skyrius

Jokūbas išdėsto žydų istoriją: Babilonės nelaisvė ir sugrįžimas, Izraelio Šventojo tarnystė ir nukryžiavimas, pagalba iš kitataučių ir žydų sugrąžinimas paskutinėmis dienomis, kada jie įtikės Mesiją. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

7 Skyrius

Izaijas kalba mesijiškai. Mesijas turės mokytųjų liežuvį. Jis duos savo nugarą mušantiems. Jis nebus pažemintas. Palyginkite su Izaijo 50. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

8 Skyrius

Paskutinėmis dienomis Viešpats paguos Sionę ir surinks Izraelį. Išpirktieji ateis į Sionę didžiai džiūgaudami. Palyginkite su Izaijo 51 ir 52:1–2. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

9 Skyrius

Žydai bus surinkti visose jų pažado žemėse. Apmokėjimas išperka žmogų iš nuopuolio. Mirusiųjų kūnai išeis iš kapo, o jų dvasios iš pragaro ir rojaus. Jie bus teisiami. Apmokėjimas išgelbsti nuo mirties, pragaro, velnio ir nesibaigiančios kankynės. Teisieji bus išgelbėti Dievo karalystėje. Bausmės už nuodėmes yra nustatytos. Vartų sargas yra Izraelio Šventasis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

10 Skyrius

Žydai nukryžiuos savo Dievą. Jie bus išsklaidyti, kol pradės jį tikėti. Amerika bus laisvės žemė, kur nevaldys joks karalius. Susitaikykite su Dievu ir įgykite išgelbėjimą per jo malonę. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

11 Skyrius

Jokūbas matė savo Išpirkėją. Mozės įstatymas vaizduoja Kristų ir patvirtina, kad jis ateis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

12 Skyrius

Izaijas mato paskutinės dienos šventyklą, Izraelio surinkimą ir tūkstantmečio teismą bei taiką. Išdidieji ir nedorėliai per antrąjį atėjimą bus pažeminti. Palyginkite su Izaijo 2. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

13 Skyrius

Judas ir Jeruzalė bus nubausti už nepaklusnumą. Viešpats užtaria ir teisia savo žmones. Sionės dukterys yra prakeiktos ir kankinamos už savo pasaulietiškumą. Palyginkite su Izaijo 3. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

14 Skyrius

Sionė ir jos dukros bus išpirktos ir apvalytos tūkstantmečio dieną. Palyginkite su Izaijo 4. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

15 Skyrius

Viešpaties vynuogynas (Izraelis) bus nuniokotas, o jo žmonės išsklaidyti. Kai jie bus atsimetę ir išsklaidyti, juos ištiks vargai. Viešpats iškels vėliavą ir surinks Izraelį. Palyginkite su Izaijo 5. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

16 Skyrius

Izaijas mato Viešpatį. Izaijui atleidžiamos nuodėmės. Jis pašauktas pranašauti. Jis pranašauja, kad žydai atmes Kristaus mokymus. Likutis sugrįš. Palyginkite su Izaijo 6. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

17 Skyrius

Efraimas ir Sirija kariauja prieš Judą. Kristus gims iš mergelės. Palyginkite su Izaijo 7. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

18 Skyrius

Kristus bus suklupimo akmuo ir papiktinimo uola. Ieškokite Viešpaties, ne cypiančių žyniuonių. Kreipkitės vadovavimo į įstatymą ir liudijimą. Palyginkite su Izaijo 8. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

19 Skyrius

Izaijas kalba mesijiškai. Žmonės tamsoje išvys didžią šviesą. Mums gimė vaikelis. Jis bus Ramybės Kunigaikštis ir valdys Dovydo soste. Palyginkite su Izaijo 9. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

20 Skyrius

Asirijos sunaikinimas simbolizuoja nelabųjų sunaikinimą per antrąjį atėjimą. Nedaug žmonių teliks po to, kai Viešpats vėl ateis. Tą dieną Jokūbo likutis sugrįš. Palyginkite su Izaijo 10. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

21 Skyrius

Jesės kelmas (Kristus) teis teisiai. Tūkstantmetyje Dievo pažinimas padengs žemę. Viešpats iškels vėliavą ir surinks Izraelį. Palyginkite su Izaijo 11. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

22 Skyrius

Tūkstantmečio dieną visi žmonės garbins Viešpatį. Jis gyvens tarp jų. Palyginkite su Izaijo 12. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

23 Skyrius

Babilonės sunaikinimas simbolizuoja sunaikinimą per antrąjį atėjimą. Tai bus rūstybės ir keršto diena. Babilonė (pasaulis) kris amžiams. Palyginkite su Izaijo 13. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

24 Skyrius

Izraelis bus surinktas ir mėgausis tūkstantmečio atilsiu. Liuciferis buvo išmestas iš dangaus už maištą. Izraelis triumfuos virš Babilonės (pasaulio). Palyginkite su Izaijo 14. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

25 Skyrius

Nefis džiaugiasi aiškumu. Izaijo pranašystės bus suprastos paskutinėmis dienomis. Žydai sugrįš iš Babilonės, nukryžiuos Mesiją ir bus išsklaidyti ir nuplakti. Jie bus sugrąžinti, kai įtikės Mesiją. Jis pirmąkart ateis po šešių šimtų metų nuo to laiko, kai Lehis išvyko iš Jeruzalės. Nefitai laikosi Mozės įstatymo ir tiki Kristų, kuris yra Izraelio Šventasis. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

26 Skyrius

Kristus tarnaus nefitams. Nefis numato savo žmonių sunaikinimą. Jie kalbės iš dulkių. Kitataučiai kurs netikras bažnyčias ir slaptas sąjungas. Viešpats draudžia žmonėms piktnaudžiauti kunigavimu. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

27 Skyrius

Paskutinėmis dienomis žemę padengs tamsa ir atsimetimas. Išeis Mormono Knyga. Trys liudytojai paliudys apie knygą. Mokytas vyras pasakys, kad jis negali skaityti užantspauduotos knygos. Viešpats darys nuostabų darbą ir stebuklą. Palyginkite su Izaijo 29. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

28 Skyrius

Daug netikrų bažnyčių bus pastatyta paskutinėmis dienomis. Jos mokys klaidingų, tuščių ir kvailų doktrinų. Dėl netikrų mokytojų atsimetimas plis. Velnias siautės žmonių širdyse. Jis mokys visokių klaidingų doktrinų. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

29 Skyrius

Daugelis kitataučių atmes Mormono Knygą. Jie sakys: Mums nereikia kitos Biblijos. Viešpats kalba daugeliui tautų. Jis teis pasaulį iš parašytų knygų. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

30 Skyrius

Atsivertusieji kitataučiai bus priskaičiuojami prie sandoros žmonių. Daugelis lamanitų ir žydų tikės žodį ir taps pasigėrėtini. Izraelis bus sugrąžintas, o nelabieji sunaikinti. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

31 Skyrius

Nefis pasako, kodėl Kristus buvo pakrikštytas. Kad būtų išgelbėti, žmonės turi sekti Kristumi, priimti krikštą, gauti Šventąją Dvasią ir ištverti iki galo. Atgaila ir krikštas yra vartai į ankštą ir siaurą kelią. Amžinasis gyvenimas ateina tiems, kas laikosi įsakymų po krikšto. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

32 Skyrius

Angelai kalba Šventosios Dvasios galia. Žmonės turi melstis ir gauti sau pažinimą iš Šventosios Dvasios. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.

33 Skyrius

Nefio žodžiai yra teisingi. Jie liudija apie Kristų. Tie, kas tiki Kristų, tikės Nefio žodžiais, kurie stovės kaip liudijimas prieš teismo pertvarą. Apie 559–545 m. prieš Kristaus gim.