Het tweede boek Nephi

2 Nephi 

Een verslag van de dood van Lehi. Nephi’s broeders staan tegen hem op. De Heer vermaant Nephi de wildernis in te trekken. Zijn reizen in de wildernis enzovoort.
Hoofdstuk 1

Lehi profeteert over een land van vrijheid — Zijn nageslacht zal worden verstrooid en geslagen als het de Heilige Israëls verwerpt — Hij spoort zijn zonen aan de wapenrusting der gerechtigheid aan te trekken. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofdstuk 2

Verlossing komt door de heilige Messias — Vrijheid om te kiezen (wilsvrijheid) is onontbeerlijk voor het bestaan en voor vooruitgang — Adam viel opdat de mensen zouden zijn — De mensen zijn vrij om vrijheid en eeuwig leven te kiezen. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofdstuk 3

Jozef in Egypte zag de Nephieten in een visioen — Hij profeteerde over Joseph Smith, de ziener van de laatste dagen; over Mozes, die Israël zou bevrijden; en over het tevoorschijn komen van het Boek van Mormon. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofdstuk 4

Lehi geeft zijn nageslacht raad en zegent het — Hij sterft en wordt begraven — Nephi roemt in Gods goedheid — Nephi stelt voor eeuwig zijn vertrouwen in de Heer. Ongeveer 588–570 v.C.

Hoofdstuk 5

De Nephieten scheiden zich af van de Lamanieten, bewaren de wet van Mozes en bouwen een tempel — Wegens hun ongeloof worden de Lamanieten van de tegenwoordigheid des Heren afgesneden en vervloekt; zij worden een tuchtroede voor de Nephieten. Ongeveer 588–559 v.C.

Hoofdstuk 6

Jakob verhaalt Joodse geschiedenis: de Babylonische ballingschap en de terugkeer, de bediening en kruisiging van de Heilige Israëls, de hulp ontvangen van de andere volken en de herstelling van de Joden in de laatste dagen, wanneer zij in de Messias geloven. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 7

Jesaja spreekt als de Messias — De Messias zal de tong van de geleerde hebben — Hij zal wie Hem slaan zijn rug bieden — Hij zal niet worden beschaamd — Vergelijk Jesaja 50. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 8

In de laatste dagen zal de Heer Zion troosten en Israël vergaderen — De verlosten zullen onder grote vreugde naar Zion opgaan — Vergelijk Jesaja 51 en 52:1–2. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 9

De Joden zullen in al hun landen van belofte worden vergaderd — De verzoening koopt de mens los van de val — Het lichaam van de doden zal tevoorschijn komen uit het graf, en hun geest uit de hel en uit het paradijs — Zij zullen geoordeeld worden — De verzoening redt van de dood, de hel, de duivel en eindeloze kwelling — De rechtvaardigen zullen worden behouden in het koninkrijk Gods — Straffen voor zonden worden uiteengezet — De Heilige Israëls is de poortwachter. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 10

De Joden zullen hun God kruisigen — Zij zullen worden verstrooid totdat zij in Hem beginnen te geloven — Amerika zal een land van vrijheid zijn waar geen koning zal heersen — Verzoen u met God en verwerf het heil door zijn genade. Ongeveer 599–545 v.C.

Hoofdstuk 11

Jakob zag zijn Verlosser — De wet van Mozes is een zinnebeeld van Christus en bewijst dat Hij zal komen. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 12

Jesaja ziet de tempel in de laatste dagen, de vergadering van Israël en het oordeel en de vrede van het millennium — De hooghartigen en goddelozen zullen bij de wederkomst worden vernederd — Vergelijk Jesaja 2. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 13

Juda en Jeruzalem zullen voor hun ongehoorzaamheid worden gestraft — De Heer gaat in het gericht met zijn volk en oordeelt het — De dochters van Zion worden vervloekt en gekweld wegens hun wereldsgezindheid — Vergelijk Jesaja 3. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 14

Zion en haar dochters zullen in het millennium worden verlost en gereinigd — Vergelijk Jesaja 4. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 15

De wijngaard des Heren, ofwel Israël, zal woest worden en zijn volk zal worden verstrooid — In hun afvallige en verstrooide toestand zullen er rampspoeden over hen komen — De Heer zal een banier opheffen en Israël vergaderen — Vergelijk Jesaja 5. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 16

Jesaja ziet de Heer — Jesaja’s zonden worden hem vergeven — Hij wordt geroepen om te profeteren — Hij profeteert dat de Joden Christus’ leringen zullen verwerpen — Een overblijfsel zal terugkeren — Vergelijk Jesaja 6. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 17

Efraïm en Syrië voeren oorlog tegen Juda — Christus zal uit een maagd worden geboren — Vergelijk Jesaja 7. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 18

Christus zal zijn als een struikelblok en een steen des aanstoots — Zoek de Heer, niet piepende waarzeggers — Wend u voor leiding tot de wet en tot de getuigenis — Vergelijk Jesaja 8. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 19

Jesaja spreekt over de Messias — Het volk in duisternis zal een groot licht zien — Ons is een Kind geboren — Hij zal de Vredevorst zijn en op Davids troon regeren — Vergelijk Jesaja 9. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 20

De verwoesting van Assur is een voorafschaduwing van de verwoesting der goddelozen bij de wederkomst — Weinigen zullen overblijven na de terugkeer van de Heer — Het overblijfsel van Jakob zal te dien dage terugkomen — Vergelijk Jesaja 10. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 21

De tronk van Isaï, ofwel Christus, zal in gerechtigheid richten — In het millennium zal Gods kennis de aarde bedekken — De Heer zal een banier opheffen en Israël vergaderen — Vergelijk Jesaja 11. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 22

In het millennium zullen alle mensen de Heer loven — Hij zal onder hen wonen — Vergelijk Jesaja 12. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 23

De vernietiging van Babylon is een voorafschaduwing van de vernietiging bij de wederkomst — Het zal een dag van verbolgenheid en vergelding zijn — Babylon, ofwel de wereld, zal voor eeuwig vallen — Vergelijk Jesaja 13. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 24

Israël zal worden vergaderd en haar millenniaanse rust genieten — Lucifer is wegens opstand uit de hemel geworpen — Israël zal zegevieren over Babylon, ofwel de wereld — Vergelijk Jesaja 14. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 25

Nephi roemt in duidelijkheid — Jesaja’s profetieën zullen in de laatste dagen worden begrepen — De Joden zullen uit Babylon terugkeren, de Messias kruisigen, en worden verstrooid en gegeseld — Zij zullen worden hersteld wanneer zij in de Messias geloven — Hij zal voor de eerste keer komen zeshonderd jaar na het vertrek van Lehi uit Jeruzalem — De Nephieten bewaren de wet van Mozes en geloven in Christus, die de Heilige Israëls is. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 26

Christus zal onder de Nephieten dienen — Nephi voorziet de vernietiging van zijn volk — Zij zullen spreken uit het stof — De andere volken zullen onware kerken en geheime verenigingen stichten — De Heer verbiedt het toepassen van priesterlisten. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 27

Duisternis en afvalligheid zullen de aarde bedekken in de laatste dagen — Het Boek van Mormon zal tevoorschijn komen — Drie getuigen zullen voor het boek instaan — De geleerde zal zeggen het verzegelde boek niet te kunnen lezen — De Heer zal een wonderbaar werk en een wonder verrichten — Vergelijk Jesaja 29. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 28

Er zullen in de laatste dagen vele onware kerken worden opgebouwd — Deze zullen valse, ijdele en dwaze leerstellingen leren — Er zal veel afvalligheid zijn ten gevolge van valse leraren — De duivel zal in het hart der mensen woeden — Hij zal allerlei valse leerstellingen leren. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 29

Velen uit de andere volken zullen het Boek van Mormon verwerpen — Zij zullen zeggen: Wij hebben niet méér Bijbel nodig — De Heer spreekt tot vele natiën — Hij zal de wereld oordelen naar de boeken die geschreven zullen worden. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 30

Bekeerden onder de andere volken zullen tot het verbondsvolk worden gerekend — Vele Lamanieten en vele Joden zullen het woord geloven; beide ontwikkelen zich tot een aangenaam volk — Israël zal worden hersteld en de goddelozen vernietigd. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 31

Nephi vertelt waarom Christus Zich liet dopen — Om behouden te worden moeten de mensen Christus volgen, zich laten dopen, de Heilige Geest ontvangen en tot het einde volharden — Bekering en doop zijn de poort tot het enge en smalle pad — Zij die na de doop de geboden onderhouden, ontvangen het eeuwige leven. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 32

Engelen spreken door de macht van de Heilige Geest — De mensen moeten bidden en zelf kennis verkrijgen door de Heilige Geest. Ongeveer 559–545 v.C.

Hoofdstuk 33

Nephi’s woorden zijn waar — Zij getuigen van Christus — Zij die in Christus geloven, zullen Nephi’s woorden geloven, die als een getuige zullen staan voor het gerecht. Ongeveer 559–545 v.C.