Nephis annen bok

2 Nephi 

En beretning om Lehis død. Nephis brødre gjør opprør mot ham. Herren advarer Nephi og ber ham dra ut i villmarken. Hans reiser i villmarken og så videre.
Kapittel 1

Lehi profeterer om et frihetens land — Hans ætt vil bli adspredt og slått hvis de forkaster Israels Hellige — Han formaner sine sønner og ber dem ta rettferdighetens rustning på. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 2

Forløsning kommer gjennom Den Hellige Messias — Frihet til å velge (handlefrihet) er avgjørende for eksistens og fremgang — Adam falt for at mennesket kunne bli til — Mennesket står fritt til å velge frihet og evig liv. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 3

Josef i Egypt så nephittene i et syn — Han profeterte om Joseph Smith, seeren i de siste dager, om Moses som skulle befri Israel, og om Mormons bok som skulle komme frem. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 4

Lehi gir råd til og velsigner sitt avkom — Han dør og blir begravet — Nephi fryder seg over Guds godhet — Nephi setter sin lit til Herren for evig. Ca. 588–570 f.Kr.

Kapittel 5

Nephittene skiller lag med lamanittene, holder Moseloven og bygger et tempel — På grunn av sin vantro blir lamanittene avskåret fra Herrens nærhet, blir slått med en forbannelse og blir en svøpe for nephittene. Ca. 588–559 f.Kr.

Kapittel 6

Jakob gjenforteller jødenes historie: Det babylonske fangenskap og tilbakekomsten, Israels Helliges virke og korsfestelse, hjelp som mottas fra hedningefolkene, og jødene som gjenopprettes i de siste dager når de tror på Messias. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 7

Jesaja taler om Messias — Messias vil ha de lærdes tunge — Han vil vende sin rygg til dem som slår — Han vil ikke gjøres til skamme — Sammenlign med Jesaja 50. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 8

I de siste dager vil Herren trøste Sion og samle Israel — De forløste vil komme til Sion under stor glede — Sammenlign med Jesaja 51 og 52:1–2. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 9

Jødene vil samles i alle sine lovede land — Forsoningen forløser mennesket fra fallet — De dødes legemer vil komme frem fra graven, og deres ånder fra helvete og fra paradis — De vil bli dømt — Forsoningen frelser fra død, helvete, djevelen og uendelig pine — De rettferdige vil frelses i Guds rike — Straff for synder beskrevet — Israels Hellige er portens vokter. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 10

Jødene vil korsfeste sin Gud — De vil bli adspredt inntil de begynner å tro på ham — Amerika vil være et frihetens land hvor ingen konge skal herske — Forson dere med Gud og oppnå frelse gjennom hans nåde. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 11

Jakob så sin Forløser — Moseloven er et forbilde på Kristus og beviser at han vil komme. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 12

Jesaja ser templet i de siste dager, Israels innsamling og tusenårsrikets dom og fred — De stolte og ugudelige vil bli ydmyket ved det annet komme — Sammenlign med Jesaja 2. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 13

Juda og Jerusalem vil bli straffet for sin ulydighet — Herren fører sak og dømmer sitt folk — Sions døtre forbannes og pines for sin verdslighet — Sammenlign med Jesaja 3. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 14

Sion og hennes døtre vil bli forløst og renset på tusenårsrikets dag — Sammenlign med Jesaja 4. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 15

Herrens vingård (Israel) vil bli forlatt, og hans folk vil bli adspredt — Ve-rop vil komme over dem i deres frafalne og adspredte tilstand — Herren vil løfte et banner og samle Israel — Sammenlign med Jesaja 5. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 16

Jesaja ser Herren — Jesajas synder blir tilgitt — Han blir kalt til å profetere — Han profeterer om at jødene vil forkaste Kristi lære — En levning skal vende tilbake — Sammenlign med Jesaja 6. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 17

Efra’im og Syria fører krig mot Juda — Kristus skal fødes av en jomfru — Sammenlign med Jesaja 7. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 18

Kristus vil være som en snublesten og en anstøtssten — Søk Herren, ikke trollmenn som mumler — Vend dere til loven og til vitnesbyrdet for å få veiledning — Sammenlign med Jesaja 8. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 19

Jesaja taler om Messias — Folket i mørke vil se et stort lys — Et barn er oss født — Han vil være en Fredsfyrste og vil regjere på Davids trone — Sammenlign med Jesaja 9. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 20

Ødeleggelsen av Assur er et forbilde på ødeleggelsen av de ugudelige ved det annet komme — Få mennesker vil bli tilbake når Herren kommer igjen — Levningen av Jakob vil på den dag vende tilbake — Sammenlign med Jesaja 10. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 21

Isais stubb (Kristus) vil dømme i rettferdighet — Kunnskapen om Gud skal dekke jorden i tusenårsriket — Herren vil løfte et banner og samle Israel — Sammenlign med Jesaja 11. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 22

På tusenårsrikets dag vil alle mennesker prise Herren — Han skal bo iblant dem — Sammenlign med Jesaja 12. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 23

Ødeleggelsen av Babylon er et forbilde på ødeleggelsen ved det annet komme — Det vil bli en vredens og hevnens dag — Babylon (verden) vil falle for evig — Sammenlign med Jesaja 13. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 24

Israel vil bli samlet og vil få del i en tusenårig hvile — Lucifer ble utstøtt fra himmelen på grunn av opprør — Israel vil seire over Babylon (verden) — Sammenlign med Jesaja 14. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 25

Nephi fryder seg over klarhet — Jesajas profetier vil bli forstått i de siste dager — Jødene vil vende tilbake fra Babylon, korsfeste Messias og bli adspredt og tuktet — De vil bli ført tilbake igjen når de tror på Messias — Han vil komme første gang seks hundre år etter at Lehi forlot Jerusalem — Nephittene holder Moseloven og tror på Kristus, som er Israels Hellige. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 26

Kristus vil betjene nephittene — Nephi forutser at hans folk vil bli utryddet — De vil tale fra støvet — Hedningefolkene vil bygge opp falske kirker og hemmelige forbund — Herren forbyr menneskene å bruke prestelist. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 27

Mørke og frafall vil dekke jorden i de siste dager — Mormons bok vil komme frem — Tre vitner vil vitne om boken — Den lærde mann vil si at han ikke kan lese den forseglede bok — Herren vil utføre et underlig og forunderlig verk — Sammenlign med Jesaja 29. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 28

Mange falske kirker vil bli bygget opp i de siste dager — De vil undervise i falske, nytteløse og tåpelige læresetninger — Frafall vil gripe om seg på grunn av falske lærere — Djevelen vil rase i menneskenes hjerter — Han vil undervise i alle slags falske læresetninger. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 29

Mange av hedningefolkene vil forkaste Mormons bok — De vil si: Vi trenger ingen annen bibel — Herren taler til mange nasjoner — Han vil dømme verden ut fra de bøker som skal skrives. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 30

De som omvender seg av hedningefolkene, vil bli regnet til paktens folk — Mange lamanitter og jøder vil tro ordet og bli et tiltalende folk — Israel vil bli gjenopprettet og de ugudelige ødelagt. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 31

Nephi forteller hvorfor Kristus ble døpt — Menneskene må følge Kristus, bli døpt, motta Den Hellige Ånd og holde ut til enden for å bli frelst — Omvendelse og dåp er porten inn til den snevre og smale sti — Evig liv blir dem til del som holder budene etter dåpen. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 32

Engler taler ved Den Hellige Ånds kraft — Menneskene må be og selv få kunnskap fra Den Hellige Ånd. Ca. 559–545 f.Kr.

Kapittel 33

Nephis ord er sanne — De vitner om Kristus — De som tror på Kristus, vil tro Nephis ord, som skal stå som et vitne ved dommens skranke. Ca. 559–545 f.Kr.