Tretí NefiKniha Nefiho syna Nefiho, ktorý bol synom Helamanovým

Ježiš Kristus sa ukázal ľudu Nefiho, keď sa zástup zhromaždil v krajine Hojnosti, a poučoval ich; a týmto spôsobom sa im ukázal.

Obsiahnuté v kapitolách 11 až 26 vrátane.

Kapitola 11

Otec svedčí o svojom Milovanom Synovi – Kristus sa ukazuje a ohlasuje svoje uzmierenie – Ľudia cítia rany na jeho rukách, nohách a boku – Volajú Hosana – On ustanovuje spôsob a vykonanie krstu – Duch sváru je od diabla – Kristovou náukou je to, že ľudia majú uveriť a byť pokrstení, a obdržať Ducha Svätého. Okolo roku 34 po Kr.

1 A teraz, stalo sa, že okolo chrámu, ktorý bol v krajine Hojnosti, sa zhromaždil veľký zástup ľudu Nefiho; a spoločne sa čudovali a divili, a navzájom poukazovali na onú veľkú a podivuhodnú zmenu, ktorá nastala.

2 A tiež hovorili o onom Ježišovi Kristovi, o ktorého smrti bolo dané znamenie.

3 A stalo sa, že zatiaľ čo takto spoločne hovorili, začuli hlas, ktorý akoby prichádzal z neba; a rozhliadali sa navôkol, lebo onému hlasu, ktorý počuli, nerozumeli; a nebol to ostrý hlas, ani to nebol silný hlas; a predsa, aj napriek tomu, že to bol hlas jemný, prenikal tými, ktorí ho počuli, až do vnútra, natoľko, že nebolo jedinej časti ich tela, ktorú by neroztriasol; áno, prenikal im až do vnútra duše a spôsobil, že ich srdce horelo.

4 A stalo sa, že znova začuli hlas, a nerozumeli mu.

5 A znova, po tretíkrát začuli hlas a otvorili uši svoje, aby ho počuli; a ich oči boli upreté na zvuk jeho; a neochvejne hľadeli k nebu, odkiaľ onen zvuk prichádzal.

6 A hľa, po tretíkrát hlasu, ktorý počuli, porozumeli; a ten im hovoril:

7 Hla, môj Milovaný Syn, v ktorom sa mi veľmi zaľúbilo, v ktorom som oslávil meno svoje – vypočujte ho.

8 A stalo sa, že keď porozumeli, upreli oči svoje znova hore k nebu; a hľa, uvideli Človeka zostupujúceho z neba; a bol oblečený do bieleho rúcha; a zostúpil a stál uprostred nich; a oči celého zástupu sa obrátili k nemu a neodvažovali sa otvoriť ústa svoje, a to ani jeden k druhému, a nevedeli, čo to znamená, lebo si mysleli, že sa im ukázal anjel.

9 A stalo sa, že vztiahol ruku svoju a prehovoril k ľudu, hovoriac:

10 Hľa, ja som Ježiš Kristus, o ktorom proroci svedčili, že príde na svet.

11 A hľa, som svetlo a život sveta; a pil som z oného horkého kalicha, ktorý mi Otec dal, a oslávil som Otca v tom, že som na seba vzal hriechy sveta, v čom som vytrpel vôľu Otca vo všetkých veciach od počiatku.

12 A stalo sa, že keď Ježiš povedal slová tieto, celý zástup padol k zemi; lebo sa rozpamätali, že medzi nimi bolo prorokované, že po vystúpení svojom do neba sa im Kristus ukáže.

13 A stalo sa, že k nim Pán prehovoril, hovoriac:

14 Vstaňte a poďte ku mne, aby ste mohli vložiť ruku svoju do boku môjho, a tiež aby ste mohli pocítiť stopy klincov v rukách mojich a nohách mojich, aby ste mohli vedieť, že ja som Boh Izraela a Boh celej zeme a že som bol zabitý pre hriechy sveta.

15 A stalo sa, že zástup predstúpil a oni vkladali ruky svoje do boku jeho, a pocítili stopy klincov v rukách jeho a v nohách jeho; a to činili, predstupujúc jeden po druhom, až predstúpili všetci a uvideli očami svojimi a pocítili rukami svojimi, a vedeli s istotou, a vydali svedectvo, že to je ten, o ktorom písali proroci, že má prísť.

16 A keď všetci predstúpili a sami boli svedkami, zvolali jedným hlasom, hovoriac:

17 Hosana! Požehnané buď meno Boha Najvyššieho! A padli k nohám Ježišovým a uctievali ho.

18 A stalo sa, že prehovoril k Nefimu (lebo Nefi bol v zástupe) a prikázal mu, aby predstúpil.

19 A Nefi vstal a predstúpil, a sklonil sa pred Pánom, a pobozkal mu nohy.

20 A Pán mu prikázal, aby vstal. A on vstal a stál pred ním.

21 A Pán mu povedal: Dávam ti moc, aby si krstil ľud tento, potom ako znova vystúpim do neba.

22 A znova, Pán povolal ďalších a povedal im to isté; a dal im moc krstiť. A povedal im: Týmto spôsobom budete krstiť; a nebudú žiadne spory medzi vami.

23 Veru, hovorím vám, že každého, kto činí pokánie z hriechov svojich skrze slová vaše a praje si byť pokrstený v mene mojom, týmto spôsobom ich budete krstiť – hľa, zídete do vody a postavíte sa v nej, a v mene mojom ich pokrstíte.

24 A teraz hľa, toto sú slová, ktoré poviete, oslovujúc ich menom, hovoriac:

25 Majúc právomoc danú mi Ježišom Kristom, krstím ťa v mene Otca a Syna, a Ducha Svätého. Amen.

26 A potom ich ponoríte do vody a oni znova z vody vyjdú.

27 A týmto spôsobom budete krstiť v mene mojom; lebo hľa, veru hovorím vám, že Otec a Syn, a Duch Svätý jedno sú; a ja som v Otcovi a Otec vo mne a Otec a ja jedno sme.

28 A tak, ako som vám prikázal, budete krstiť. A nebudú medzi vami žiadne spory, ako boli doteraz; a tiež nebudú medzi vami žiadne spory ohľadom bodov náuky mojej, ako boli doteraz.

29 Lebo, veru, veru hovorím vám, ten, kto má ducha sváru, nie je odo mňa, ale je od diabla, ktorý je otcom sváru a podnecuje srdcia ľudí, aby sa navzájom hnevlivo svárili.

30 Hľa, náukou mojou nie je podnecovať k hnevu srdcia ľudské, jedného proti druhému; ale náukou mojou je to, že takéto veci majú skončiť.

31 Hľa, veru, veru hovorím vám, budem vám oznamovať náuku svoju.

32 A toto je náuka moja, a je to náuka, ktorú mi dal Otec; a ja vydávam svedectvo o Otcovi a Otec vydáva svedectvo o mne, a Duch Svätý vydáva svedectvo o Otcovi a o mne; a ja vydávam svedectvo, že Otec prikazuje všetkým ľuďom, všade, aby činili pokánie a verili vo mňa.

33 A každý, kto vo mňa verí a je pokrstený, ten bude spasený; a to sú tí, ktorí zdedia kráľovstvo Božie.

34 A kto vo mňa neverí a nie je pokrstený, bude zatratený.

35 Veru, veru hovorím vám, že toto je náuka moja a vydávam o nej svedectvo, že je od Otca; a každý, kto verí vo mňa, verí aj v Otca; a tomu Otec vydá svedectvo o mne, lebo ho navštívi ohňom a Duchom Svätým.

36 A tak vydá Otec svedectvo o mne a Duch Svätý mu vydá svedectvo o Otcovi a o mne; lebo Otec a ja, a Duch Svätý jedno sme.

37 A znova, hovorím vám, musíte činiť pokánie a stať sa takými ako malé deti, a byť pokrstení v mene mojom, nijako inak nemôžete veci tieto obdržať.

38 A znova, hovorím vám, musíte činiť pokánie a byť pokrstení v mene mojom, a stať sa takými ako malé deti, nijako inak nemôžete zdediť kráľovstvo Božie.

39 Veru, veru hovorím vám, že toto je náuka moja a každý, kto na nej stavia, stavia na skale mojej a brány pekelné ich nepremôžu.

40 A ktokoľvek bude oznamovať viac alebo menej než toto a bude to potvrdzovať ako náuku moju, ten prichádza od zlého, a nie je postavený na skale mojej; ale stavia na piesčitých základoch a brány pekelné stoja otvorené, aby takých prijali, keď na nich prídu záplavy a udrú vetry.

41 Takže, choďte k ľudu tomuto a oznamujte slová, ktoré som hovoril, až do končín zeme.