ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ມາ​ປະກົດ​ຕົວ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ຝູງ​ຊົນ​ກຳລັງ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ອຸດົມ​ສົມບູນ, ແລະ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ໂດຍ​ວິທີ​ນີ້​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະກົດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ.

ມີ​ຢູ່​ໃນ​ບົດ​ທີ 11 ຈົນ​ເຖິງ​ບົດ​ທີ 26.

ບົດ​ທີ 11

ພຣະ​ບິດາ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ພຣະ​ຄຣິດ​ມາ​ປະກົດ ແລະ ປະກາດ​ການ​ຊົດໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ຝູງ​ຊົນ​ໄດ້​ລູບຄຳ​ຮອຍ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະຫັດ ແລະ ພຣະ​ບາດ ແລະ ຢູ່​ໃນ​ຂ້າງ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ—ພວກ​ເຂົາ​ຮ້ອງ​ໂຮ ໂຮ​ຊັນ​ນາ—ພຣະ​ອົງ​ຈັດຕັ້ງ​ແບບ​ແຜນ​ບັບຕິ​ສະມາ—ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ມາ​ຈາກ​ມານ—ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຄື ມະນຸດ​ຄວນເຊື່ອ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ. ປະມານ ຄ.ສ. 34.

1 ແລະ ບັດ​ນີ້​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມັນ​ໄດ້​ມີ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເປັນ​ຈຳນວນ​ຫລວງຫລາຍ​ມາ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ຢູ່​ອ້ອມ​ຮອບ​ບໍລິ​ເວນ​ພຣະ​ວິຫານ ຊຶ່ງຕັ້ງຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ອຸດົມ​ສົມບູນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ ແລະ ງຶດ​ງໍ້​ກັນ​ຢູ່, ແລະ ກຳລັງ​ບອກກັນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ປ່ຽນ​ແປງອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ຊຶ່ງໄດ້​ເກີດ​ຂຶ້ນ.

2 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກຳລັງ​ເວົ້າ​ເຖິງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ​ນີ້​ຢູ່, ຜູ້​ຊຶ່ງມີ​ເຄື່ອງໝາຍ​ໃຫ້​ໄວ້​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສິ້ນ​ພຣະ​ຊົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

3 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາກຳລັງ​ສົນທະນາ​ກັນ​ຢູ່​ນັ້ນ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ດັງ​ຂຶ້ນຄື​ກັນ​ກັບ​ວ່າ ມັນ​ດັງ​ມາ​ຈາກ​ທ້ອງ​ຟ້າ ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກວາດ​ສາຍຕາ​ໄປ​ຮອບໆ ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສຽງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ນັ້ນ​ເລີຍ, ແລະ ມັນ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສຽງ​ໂຫດ​ຫ້ຽມ ແລະ ທັງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ສຽງ​ດັງ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ແລະ ທັງໆ​ທີ່​ມັນ​ເປັນ​ສຽງ​ເບົາ ປານ​ນັ້ນມັນ​ກໍ​ຍັງ​ໄດ້​ສຽບ​ແທງ​ເຂົ້າຈົນ​ເຖິງ​ກາງ​ໃຈ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ສ່ວນ​ໃດ​ຂອງ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ສຽງ​ນັ້ນຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ສັ່ນ​ໄດ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ມັນ​ໄດ້​ສຽບ​ແທງ​ພວກ​ເຂົາ​ຈົນ​ເຖິງ​ຮອດ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ທຸກ​ສ່ວນ, ແລະ ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາຮ້ອນ​ໄໝ້.

4 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ນັ້ນອີກ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ເຂົ້າ​ໃຈ​ມັນ.

5 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ນັ້ນອີກ​ເປັນ​ເທື່ອ​ທີ​ສາມ, ແລະ ໄດ້​ງ່ຽງ​ຫູ​ຟັງ ແລະ ຕາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຫລຽວ​ໄປ​ທາງ​ສຽງ​ນັ້ນ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ແນມ​ຂຶ້ນທ້ອງຟ້າ, ເພາະ​ສຽງ​ດັງ​ມາ​ຈາກ​ບ່ອນ​ນັ້ນ.

6 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເທື່ອ​ທີ​ສາມ​ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ໃຈ​ສຽງ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຍິນ​ນັ້ນ; ແລະ ມັນກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ:

7 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເຈົ້າຈົ່ງ​ຟັງ​ບຸດ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຖີດ, ຜູ້​ເຮົາ​ພໍ​ໃຈ​ຫລາຍ, ຜູ້​ທີ່​ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ—ຈົ່ງ​ຟັງ​ທ່ານ.

8 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ, ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ຄຳ​ເວົ້ານັ້ນ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ກວາດ​ສາຍຕາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ທ້ອງຟ້າ​ອີກ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ຊາຍ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ລົງ​ມາ​ຈາກ​ສະຫວັນ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສວມ​ເສື້ອ​ຄຸມ​ສີຂາວ; ແລະ ພຣະ​ອົງໄດ້​ລົງ​ມາ​ຢືນ​ຢູ່​ທ່າມກາງ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ຕາ​ຂອງ​ຝູງ​ຊົງ​ທັງ​ໝົດ​ຈົດ​ຈໍ່​ຢູ່​ທີ່​ພຣະ​ອົງ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກ້າ​ທີ່​ຈະ​ເປີດ​ປາກ, ທັງ​ບໍ່​ກ້າ​ຊື່​ມກັນ, ແລະ ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມັນ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ແນວ​ໃດ ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຄິດ​ວ່າ ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ທູດ​ທີ່​ມາ​ປະກົດ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ.

9 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເດ່​ພຣະຫັດ​ອອກ​ໄປ ແລະ ເວົ້າ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

10 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ຜູ້​ທີ່​ສາດສະດາ​ໄດ້​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ວ່າ​ຈະ​ມາ​ຍັງ​ໂລກ​ນີ້.

11 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ເປັນຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ ແລະ ເປັນ​ຊີວິດ​ຂອງ​ໂລກ; ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ດື່ມ​ຈາກ​ຈອກ​ອັນ​ຂົມ​ຂື່ນ ຊຶ່ງພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ປະທານ​ໃຫ້​ເຮົາ​ແລ້ວ, ແລະ ຖະ​ຫວາຍ​ບາ​ລະ​ມີ​ພຣະ​ບິດາ​ໂດຍ​ຮັບ​ເອົາ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ມາ​ໄວ້​ກັບ​ເຮົາ, ຊຶ່ງ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້ ເຮົາ​ໄດ້​ຍອມ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະ​ສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນມາ.

12 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້​ແລ້ວ ຝູງ​ຊົນ​ທັງ​ໝົດ​ກໍ​ໄດ້​ລົ້ມລົງ​ຢູ່​ກັບ​ພື້ນ​ດິນ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈື່ໄດ້​ວ່າ ມັນ​ມີ​ທຳນາຍ​ໄວ້​ແລ້ວ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພຣະ​ຄຣິດ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຂົາ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ເດັດ​ຂຶ້ນ​ສະຫວັນ​ແລ້ວ.

13 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ມີ​ຄວາມວ່າ:

14 ຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນ ແລະ ອອກ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເຖີດ, ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ເດ່ມື​ມາ​ໃສ່​ຂ້າງ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ເພື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະໄດ້​ລູບຄຳ​ຮອຍ​ຕະປູ​ທີ່​ພຣະຫັດ ແລະ ທີ່​ພຣະ​ບາດ​ຂອງ​ເຮົາ​ນຳ​ອີກ ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ຮູ້​ວ່າ ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ ແລະ ພຣະເຈົ້າຂອງທັງ​ແຜ່ນດິນໂລກ, ແລະ ໄດ້​ຖືກ​ປະຫານ​ເພື່ອ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ.

15 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ຝູງ​ຊົນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ, ແລະ ໄດ້​ເດ່​ມື​ໄປ​ໃສ່​ຂ້າງ ແລະ ໄດ້​ລູບຄຳ​ຮອຍ​ຕະປູ​ທີ່​ພຣະຫັດ ແລະ ພຣະ​ບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກະທຳ​ສິ່ງ​ນີ້​ໂດຍ​ການ​ອອກ​ໄປ​ເທື່ອ​ລະ​ຄົນ ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ແລະ ໄດ້​ລູບຄຳ​ດ້ວຍ​ມື​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ, ແລະ ໄດ້​ຮູ້​ເຖິງ​ຄວາມ​ແນ່​ນອນ​ນີ້ ແລະ ໄດ້​ເປັນ​ພະຍານ​ວ່າ ມັນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ອົງ​ແທ້ໆ ຜູ້​ທີ່​ສາດສະດາ​ທັງ​ຫລາຍ​ໄດ້​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ.

16 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ທຸກ​ຄົນໄດ້​ອອກ​ໄປ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ດ້ວຍ​ຕາ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ແລ້ວ, ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ສຽງ​ດຽວ​ກັນ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

17 ໂຮ​ຊັນ​ນາ! ຂໍ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ສູງ​ສຸດ​ຈົ່ງ​ພຣະ​ກະ​ເສີມ​ສຳລານ​ເຖີດ! ແລ້ວ​ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ກາບ​ລົງ​ແທບ​ພຣະບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ແລະ ໄດ້​ນະມັດ​ສະການ​ພຣະ​ອົງ.

18 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ນີ​ໄຟ (ເພາະວ່າ​ນີ​ໄຟ​ກໍ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຝູງ​ຊົນນັ້ນ) ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ບັນຊາ​ໃຫ້​ເພິ່ນອອກ​ມາ.

19 ແລະ ນີ​ໄຟ​ໄດ້​ລຸກຂຶ້ນ ແລະ ອອກ​ໄປ, ແລະ ກາບ​ລົງຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ ໄດ້​ຈູບ​ພຣະ​ບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

20 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ນີ​ໄຟ​ລຸກຂຶ້ນ. ແລະ ເພິ່ນກໍ​ໄດ້​ລຸກຂຶ້ນຢູ່​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

21 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າ​ວກັບ​ເພິ່ນວ່າ: ເຮົາ​ມອບອຳນາດ​ແກ່​ເຈົ້າ​ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ແກ່​ຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້ ເມື່ອ​ເຮົາ​ກັບຂຶ້ນສະຫວັນ​ອີກ.

22 ແລະ ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ຄົນ​ອື່ນໆ​ມາ​ອີກ, ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ທຳນອງ​ດຽວ​ກັນ; ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ປະທານ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ຄົນ​ອື່ນ. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາວ່າ: ເຈົ້າຈົ່ງ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະ​ມາ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້ ແລະ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຈົ້າ.

23 ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ຕາມ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ແລະ ປາ​ຖະໜາ​ທີ່​ຈະ​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ເຂົາ​ຕາມ​ວິທີ​ນີ້—ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ລົງ​ໄປ​ຢືນ​ຢູ່​ໃນ​ນ້ຳ, ແລະ ເຈົ້າຈົ່ງ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ເຂົາ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ເຮົາ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ກ່າວຄຳ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ໂດຍ​ເອີ້ນ​ຊື່​ຂອງ​ເຂົາ, ກ່າວ​ວ່າ:

25 ໂດຍ​ໄດ້​ຮັບ​ອຳນາດ​ມອບ​ໝາຍ​ຈາກ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ທ່ານ​ໃນ​ພຣະນາມຂອງ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ ຂອງ​ພຣະ​ບຸດ, ແລະ ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານບໍລິສຸດ. ອາ​ແມນ.

26 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນ ໃຫ້​ເຈົ້າຈຸ່ມ​ເຂົາ​ລົງ​ໃນ​ນ້ຳ, ແລະ ຂຶ້ນມາ​ຈາກ​ນ້ຳອີກ.

27 ແລະ ຕາມ​ວິທີ​ນີ້​ເຈົ້າຈົ່ງໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ; ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຕາມຈິງ​ແລ້ວ ເຮົາກ່າ​ວກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ ພຣະ​ບຸດ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດເປັນໜຶ່ງ; ແລະ ເຮົາ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ບິດາ, ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ, ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ກັບ​ເຮົາ​ເປັນໜຶ່ງ.

28 ແລະ ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ສັ່ງ​ເຈົ້າ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະ​ມາ. ແລະ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ກາ​ນ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຈົ້າ, ດັ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ; ທັງ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ການ​ໂຕ້​ຖຽງ​ກັນ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຈົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ ດັ່ງ​ທີ່​ເຄີຍ​ມີ​ມາ​ກ່ອນ​ນັ້ນ.

29 ເພາະ​ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ທີ່​ມີ​ວິນ​ຍານ​ແຫ່ງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ນັ້ນບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ເຮົາ, ແຕ່​ມາ​ຈາກ​ມານ, ຜູ້​ເປັນ​ບິດາ​ຂອງ​ການ​ຂັດ​ແຍ້ງ ແລະ ມັນ​ໄດ້​ຍຸ​ຍົງ​ໃຈ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ.

30 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນີ້​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທີ່​ຈະ​ຍຸ​ຍົງ​ໃຈ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ມີ​ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ຕໍ່​ກັນ; ແຕ່​ນີ້​ເປັນ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຄື ຄວນ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ເຊັ່ນນັ້ນໝົດ​ໄປ.

31 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ ເຮົາ​ຈະ​ປະກາດ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກັບ​ເຈົ້າ.

32 ແລະ ນີ້​ຄື​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ມັນ​ເປັນ​ຄຳ​ສອນ ຊຶ່ງພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ປະ​ທານ​ໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ, ແລະ ເຮົາ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ເຮົາ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ເຖິງ​ເຮົາ, ແລະ ເຮົາ​ເປັນ​ພະຍານ​ວ່າ ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ​ຢູ່​ທຸກ​ຫົນ​ທຸກ​ແຫ່ງ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ.

33 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ, ຜູ້ນັ້ນຈະ​ລອດ; ແລະ ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ.

34 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ, ແລະ ບໍ່​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ, ຈະ​ຕ້ອງ​ອັບ​ປະ​ໂຫຍດ.

35 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ນີ້​ຄື​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ເຮົາ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ມັນ ຊຶ່ງມາ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ​ຍ່ອມ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະ​ບິດາ​ຄື​ກັນ; ແລະ ຕໍ່​ຜູ້ນັ້ນພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ເຮົາ, ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ຜູ້ນັ້ນດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

36 ແລະ ເມື່ອນັ້ນພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ເຮົາ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ຈະ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ເຖິງ​ເຮົາ; ເພາະວ່າ​ພຣະ​ບິດາກັບ​ເຮົາ ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດເປັນ​ໜຶ່ງ.

37 ແລະ ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າອີກ, ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ກາຍ​ເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ເສຍ​ກ່ອນ, ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະ​ມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ເລີຍ.

38 ແລະ ເຮົາ​ກ່າວກັບ​ເຈົ້າອີກ, ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃນ​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ​ເສຍ​ກ່ອນ, ແລະ ກາຍເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ເດັກນ້ອຍ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ທີ່​ຈະ​ໄດ້ອານາຈັກຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ມາ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ໄດ້​ເລີຍ.

39 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ນີ້​ຄື​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ຄຳ​ສອນ​ນີ້​ຍ່ອມ​ສ້າງ​ຢູ່​ເທິງ​ດານ​ຫີນ​ຂອງ​ເຮົາ ແລະ ປະຕູ​ນະລົກ​ຈະ​ເອົາ​ຊະນະ​ເຂົາບໍ່​ໄດ້.

40 ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ປະກາດ​ຫລາຍ ຫລື ໜ້ອຍ​ໄປ​ກວ່າ​ນີ້, ແລະ ຕັ້ງ​ມັນ​ຂຶ້ນ​ເປັນ​ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ເຮົາ ຜູ້ນັ້ນ​ແຫລະ​ມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ, ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ສ້າງ​ຢູ່​ເທິງ​ດານ​ຫີນຂອງ​ເຮົາ, ແຕ່​ເຂົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ຮາກ​ຖານ​ຂອງ​ດິນຊາຍ, ແລະ ປະຕູ​ນະລົກ​ຈະ​ເປີດ​ຮັບ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ເມື່ອ​ນ້ຳ​ມາ​ຖ້ວມ ແລະ ລົມພາຍຸ​ພັດ​ຕີ.

41 ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຫາຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ເຖີດ ແລະ ປະກາດ​ພຣະ​ຄຳ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ກ່າວ​ໄປ​ນັ້ນ​ໃຫ້​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ.