ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 12

ພຣະ​ເຢຊູ​ເອີ້ນ ແລະ ມອບ​ໝາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ໃຫ້​ອັກ​ຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ—ພຣະ​ອົງ​ສິດສອນ​ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເທດ​ສະໜາ​ຢູ່​ຄ້ອຍ​ພູ—ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ຄຳ​ອວຍພອນ—ຄຳ​ສອນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຢູ່​ເໜືອ ແລະ ສູງ​ກວ່າ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ—ມະນຸດ​ຖືກ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄົນ​ດີ​ພ້ອມ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ພຣະ​ບິດາຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ເປັນ—ປຽບທຽບ​ກັບ ມັດ​ທາຍ 5. ປະມານ ຄ.ສ. 34.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ກັບ​ນີ​ໄຟ ແລະ ກັບ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອີ້ນ​ນັ້ນ​ແລ້ວ, (ບັດ​ນີ້​ຈຳນວນ​ຄົນ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ເອີ້ນ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ອຳນາດ ແລະ ສິດ​ອຳນາດ​ເພື່ອ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ນັ້ນ​ມີ​ຢູ່​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ດ້ວຍ​ກັນ) ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເດ່​ພຣະຫັດ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ຝູງ​ຊົນ, ແລະ ກ່າວຢ່າງ​ດັງໆ​ກັບ​ພວ​ກ​ເຂົາ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ເຈົ້າຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະ​ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ສິບ​ສອງ​ຄົນ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ມາ​ຈາກ​ບັນດາ​ພວກ​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ໃຫ້​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່ເຈົ້າ ແລະ ໃຫ້​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ມອບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ໄດ້​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ນ້ຳ ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ນ້ຳ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ; ສະນັ້ນ ເຈົ້າຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຮົາ ແລະ ຮູ້​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນຢູ່.

2 ແລະ ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ, ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ເປັນ​ສຸກ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ນີ້ ເພາະວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ເຮົາ, ແລະວ່າ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ​ເຮົາ​ເປັນ​ຢູ່. ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ລົງ​ມາ​ສູ່​ຄວາມ​ເລິກ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຖ່ອມຕົວ ແລະ ຮັບ​ບັບຕິດ​ສະ​ມາ​ຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ ເພາະວ່າ​ຜູ້ນັ້ນຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ ແລະ ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປົດ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ.

3 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄົນທີ່​ຍາກຈົນ​ທາງ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ຜູ້ນັ້ນ.

4 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ຄົນທັງ​ປວງທີ່​ໂສກ​ເສົ້າຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປອບ​ໃຈ.

5 ແລະ ຄົນທີ່​ອ່ອນ​ໂຍນ​ຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ເປັນ​ມູນ​ມໍ​ລະ​ດົກ.

6 ແລະ ຄົນທັງ​ປວງທີ່​ອຶດຫິວ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ.

7 ແລະ ຄົນທີ່​ມີ​ໃຈ​ເມດ​ຕາ​ຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຕອບ​ແທນ.

8 ແລະ ຄົນ​ທັງ​ປວງທີ່​ມີ​ໃຈ​ບໍລິສຸດ​ຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະວ່າ​ເຂົາຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

9 ແລະ ຄົນທັງ​ປວງທີ່​ສ້າງ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ສຸກ​ຍ່ອມເປັນ​ສຸກ, ເພາະ​ວ່າ​ເຂົາຈະ​ຖືກ​ເອີ້ນ​ວ່າ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ.

10 ແລະ ຄົນທັງ​ປວງ​ທີ່​ຖືກ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເພາະ​ເຫັນ​ແກ່​ພຣະນາມຂອງ​ເຮົາ​ຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກ, ເພາະ​ວ່າອານາຈັກ​ສະຫວັນ​ຈະ​ເປັນ​ຂອງ​ເຂົາ.

11 ແລະ ເຈົ້າຍ່ອມ​ເປັນ​ສຸກເມື່ອ​ຄົນ​ຕິຕຽນ ແລະ ນິນທາ​ເຈົ້າ ແລະ ກ່າວ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ນາໆ​ປະການ, ແລະ ຫາ​ຄວາມ​ຜິດ​ໃສ່​ເຈົ້າ​ເພາະ​ເຮົາ;

12 ເພາະ​ເຈົ້າຈະ​ມີ​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ​ຢ່າງ​ລົ້ນ​ເຫລືອ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ຍິນ​ດີ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ, ເພາະ​ລາງວັນ​ຂອງເຈົ້າ​ໃນ​ສະຫວັນຈະ​ໃຫຍ່​ຍິ່ງ; ເພາະ​ສາດສະດາ​ທີ່ຢູ່​ມາ​ກ່ອນ​ເຈົ້າຖືກ​ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ.

13 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບເຈົ້າວ່າ, ເຮົາ​ບັນຊາ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ເກືອ​ຂອງ​ໂລກ; ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ເກືອ​ນັ້ນໝົດ​ລົດ​ເຄັມ​ຂອງ​ມັນ ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຄວາມ​ເຄັມ​ຈາກ​ໃສ? ຈາກ​ນັ້ນ​ເກືອ​ຈະ​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​ອັນ​ໃດ​ເລີຍ, ແຕ່​ຈະ​ຖືກ​ໂຍນ​ຖິ້ມ​ໃຫ້​ຄົນ​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ເທົ່າ​ນັ້ນ.

14 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ເຮົາ​ບັນຊາ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເປັນ​ແສງ​ສະຫວ່າງ​ຂອງຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້. ເມືອງ​ທີ່​ຕັ້ງຢູ່​ເທິງ​ເນີນ​ພູ​ຈະ​ຖືກ​ບັງ​ລັບ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້.

15 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄົນ​ຈະໃຕ້​ທຽນ ແລ້ວ​ເອົາ​ກະ​ບຸງ​ມາ​ກວມ​ໄວ້​ບໍ? ບໍ່​ເລີຍ, ມີ​ແຕ່​ຈະຕັ້ງມັນ​ໄວ້​ເທິງ​ບ່ອນ​ຕັ້ງທຽນ ແລະ ມັນ​ຈະ​ສ່ອງ​ແຈ້ງ​ໄປ​ທົ່ວ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນນັ້ນ.

16 ດັ່ງນັ້ນ​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສ່ອງ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນຕໍ່ໜ້າຜູ້ຄົນພວກ​ນີ້, ເພື່ອ​ວ່າ​ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ເຫັນ​ການ​ດີ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ສັນລະ​ເສີນ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າຜູ້​ສະຖິດ​ຢູ່​ໃນສະຫວັນ.

17 ຢ່າ​ຄິດ​ວ່າ​ເຮົາ​ມາ​ນີ້​ເພື່ອ​ລຶບລ້າງ​ກົດ ແລະ ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ສາດສະດາ. ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ເພື່ອ​ລຶບລ້າງ ແຕ່​ເຮົາ​ມາ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ມັນ​ສຳ​ເລັດ​ຄົບ​ຖ້ວນ;

18 ເພາະ​ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າວ່າ ແມ່ນ​ແຕ່​ຈຸດ​ໜຶ່ງ ຫລື ຂີດ​ໜຶ່ງກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຕົກ​ຫລົ່ນ​ໄປ​ຈາກ​ກົດ, ແຕ່​ໃນເຮົາ ມັນ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວທັງ​ໝົດ.

19 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້ມອບກົດ ແລະ ພຣະ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໃຫ້ແກ່​ເຈົ້າ ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ, ແລະ ເພື່ອ​ເຈົ້າຈະ​ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ແລະ ເຂົ້າມາ​ຫາ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ໃຈ​ທີ່​ຊອກ​ຊ້ຳ ແລະ ດ້ວຍ​ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຜິດ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຈົ້າມີ​ພຣະ​ບັນຍັດ​ຢູ່​ຕໍ່ໜ້າ​ເຈົ້າ, ແລະ ກົດ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

20 ສະນັ້ນ ຈົ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ເຈົ້າຈະ​ລອດ; ເພາະ​ເຮົາ​ບອກ​ກັບເຈົ້າຕາມ​ຈິງ, ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະບໍ່​ຮັກສາ​ບັນຍັດ​ຂອງ​ເຮົາ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ບັນຊາ​ເຈົ້າ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້ ບໍ່​ວ່າ​ໃນ​ກໍລະນີ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເຈົ້າຈະ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອາ​ນາຈັກ​ສະຫວັນ​ບໍ່​ໄດ້.

21 ເຈົ້າ​ໄດ້​ຍິນ​ຄຳ​ເວົ້າ ຊຶ່ງກ່າວ​ໄວ້​ໃນ​ສະ​ໄໝ​ໂບຮານ ແລະ ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ຕໍ່ໜ້າ​ເຈົ້າ​ອີກ, ວ່າ​ຢ່າ​ຂ້າຄົນ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຂ້າ​ຄົນ ຜູ້ນັ້ນຈະ​ຕ້ອງ​ຖືກ​ພິພາກສາ​ລົງ​ໂທດ​ໂດຍ​ພຣະ​ເຈົ້າ;

22 ແຕ່​ເຮົາ​ບອກ​ເຈົ້າວ່າ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຄຽດ​ແຄ້ນ​ໃຫ້​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ພິພາກ​ສາ​ລົງ​ໂທດ​ຈາກ​ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ຕົນ​ວ່າ, ຄົນ​ໂງ່​ຈ້າ, ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ຖືກ​ພິພາສາ​ລົງ​ໂທດຈາກ​ສານ​ສູງສຸດ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ເວົ້າວ່າ, ຄົນ​ບ້າ, ຜູ້ນັ້ນຈະ​ມີ​ໂທດ​ເຖິງ​ໄຟນະ​ລົກ.

23 ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າ​ຫາກ​ເຈົ້າຈະ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ, ຫລື ປາ​ຖະໜາ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ ແລະ ນຶກ​ຂຶ້ນ​ໄດ້​ວ່າ​ເຈົ້າມີ​ຂໍ້​ຂຸ່ນ​ເຄືອງ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າດ້ວຍ​ເລື່ອງ​ໃດ​ເລື່ອງ​ໜຶ່ງ—

24 ກໍ​ໃຫ້​ກັບ​ຄືນ​ໄປ​ດີ​ກັບ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເສຍ​ກ່ອນ, ແລ້ວ​ຈຶ່ງ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ມຸ້ງ​ໝາຍ​ເຕັມທີ່​ແຫ່ງ​ໃຈ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ເຈົ້າ.

25 ຈົ່ງ​ຮີບ​ປອງ​ດອງ​ກັບ​ຄູ່​ໂຈດ​ຂອງ​ເຈົ້າ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່ຢູ່​ກາງ​ທາງ​ນຳ​ກັນ, ຢ້ານ​ວ່າ​ຄູ່​ໂຈດ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ມອບ​ເຈົ້າ​ໄວ້, ແລະ ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ສົ່ງ​ເຂົ້າຄຸກ.

26 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ເຈົ້າຈະ​ອອກ​ຈາກ​ທີ່​ນັ້ນບໍ່​ໄດ້​ຈົນ​ກວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ໃຊ້​ໜີ້ຈົນ​ຄົບ​ທຸກ​ຊີ​ໄນ​ເສຍ​ກ່ອນ. ແລະ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ຄຸກ​ນັ້ນ ເຈົ້າຈະ​ມີ​ເງິນ​ຈັກ​ຊີ​ໄນ​ບໍ່​ທີ່​ຈະ​ເອົາ​ມາ​ເປັນຄ່າ​ໄຖ່​ຕົວ? ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ບໍ່​ເລີຍ.

27 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຄົນ​ໃນ​ສະ​ໄໝກ່ອນ​ໄດ້​ຂຽນໄວ້​ວ່າ, ຢ່າຫລິ້ນ​ຊູ້ສູ່​ຜົວ​ເມຍ​ຜູ້​ອື່ນ;

28 ແຕ່​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ແມ່ຍິງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ໄຄ່​ໃນ​ຍິງ​ນັ້ນ, ຜູ້ນັ້ນກໍ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ຊູ້​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ຕົນ​ແລ້ວ.

29 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໃຫ້​ບັນຍັດ​ແກ່​ເຈົ້າ, ວ່າ​ຢ່າ​ຍອມ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ເຂົ້າມາ​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເລີຍ;

30 ເພາະວ່າ​ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ກວ່າ​ທີ່​ເຈົ້າຈະ​ປະຕິ​ເສດ​ຕົນ​ຈາກ​ສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້, ຊຶ່ງ​ໃນ​ການ​ນີ້​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ແບກ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເອງ ແທນ​ທີ່​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ໂຍນ​ລົງ​ສູ່​ນະລົກ.

31 ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້, ວ່າ​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຮ້າງ​ເມຍ​ຂອງ​ຕົນ ກໍ​ໃຫ້​ເຮັດ​ໜັງສື​ຢ່າ​ຮ້າງ​ໃຫ້​ນາງ.

32 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ປະ​ຖິ້ມ​ເມຍ​ຂອງ​ຕົນ ນອກ​ຈາກ​ເພາະ​ຜິດ​ຖານ​ຫລິ້ນ​ຊູ້, ຍ່ອມ​ເປັນ​ເຫດ​ໃຫ້​ນາງ​ມີຊູ້; ແລະ ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຈະແຕ່ງງານ​ກັບ​ນາງ​ຊຶ່ງຖືກ​ຢ່າ ຍ່ອມ​ເປັນ​ຊູ້.

33 ແລະ ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ອີກ​ວ່າ, ຢ່າ​ສາບານ​ເທັດ, ແຕ່​ໃຫ້​ປະ​ຕິບັດ​ຄຳສາບານ​ຂອງ​ເຈົ້າຕໍ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ;

34 ແຕ່​ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ກ່າວກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ຢ່າ​ສາບານ​ເລີຍ; ທັງ​ຢ່າ​ອ້າງ​ສະຫວັນ, ເພາະວ່າ​ມັນ​ເປັນພຣະ​ທີ່​ນັ່ງຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ;

35 ຫລື ຢ່າ​ອ້າງແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ເພາະ​ວ່າ​ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຮອງ​ພຣະ​ບາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ;

36 ທັງ​ຢ່າ​ສາບານ​ໂດຍ​ອ້າງ​ເຖິງ​ຫົວ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ເພາະວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜົມ​ເສັ້ນ​ໜຶ່ງ​ກັບ​ເປັນ​ດຳ ຫລື ຂາວ​ບໍ່​ໄດ້;

37 ແຕ່​ຈົ່ງ​ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ດັ່ງ​ນີ້, ແມ່ນ​ກໍ​ໃຫ້​ວ່າ​ແມ່ນ; ບໍ່​ແມ່ນ​ກໍ​ໃຫ້​ວ່າ​ບໍ່​ແມ່ນ; ເພາະ​ຄຳ​ເວົ້າ​ເກີນ​ນີ້​ໄປມາ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ.

38 ແລະ​ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ, ຕາ​ຕໍ່ຕາ, ແລະ ແຂ້ວ​ຕໍ່​ແຂ້ວ;

39 ແຕ່​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ ຢ່າ​ຕໍ່ສູ້​ກັບ​ຄົນ​ຊົ່ວ, ແຕ່​ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຕົບ​ແກ້ມ​ເບື້ອງ​ຂວາ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ປິ່ນ​ແກ້ມ​ເບື້ອງ​ຊ້າຍ​ໃຫ້​ຜູ້ນັ້ນນຳ​ອີກ;

40 ແລະ ຖ້າ​ຄົນ​ໃດ​ຢາກ​ຟ້ອງ​ສານ​ເອົາ​ເສື້ອ​ຊັ້ນ​ໃນ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ກໍ​ຈົ່ງ​ເອົາເສື້ອ​ຊັ້ນ​ນອກ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເໝືອນ​ກັນ;

41 ແລະ ຖ້າ​ຜູ້​ໃດ​ຈະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ເຈົ້າຍ່າງ​ໄປ​ໜຶ່ງ​ຫລັກ, ກໍ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໄປ​ກັບ​ເຂົາ​ເຖິງ​ສອງ​ຫລັກ.

42 ຈົ່ງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ຂໍ​ເຈົ້າ, ແລະ ຢ່າ​ໄດ້​ປິ່ນຫລັງ​ໃສ່​ຜູ້​ຂໍ​ຢືມ​ເຈົ້າ.

43 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ອີກ, ວ່າ​ຈົ່ງ​ຮັກ​ເພື່ອນ​ບ້ານຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ ກຽດ​ຊັງ​ສັດຕູຂອງ​ເຈົ້າ;

44 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າວ່າ, ຈົ່ງ​ຮັກ​ສັດຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ປ້ອຍ​ດ່າ​ເຈົ້າ, ຈົ່ງ​ເຮັດ​ດີ​ຕໍ່​ຜູ້​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ເຈົ້າ, ແລະ ຈົ່ງ​ອະ​ທິຖານ​ເພື່ອ​ຜູ້​ທີ່​ໃຊ້ເຈົ້າຢ່າງ​ໝິ່ນ​ປະໝາດ ແລະ ຂົ່ມ​ເຫັງ​ເຈົ້າ;

45 ເພື່ອ​ວ່າ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ລູກ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າຜູ້​ປະ​ທັບ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ; ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ດວງ​ຕາ​ເວັນ​ຂຶ້ນສ່ອງ​ແສງ​ໃສ່​ຄົນ​ຊົ່ວ ແລະ ຄົນ​ດີ.

46 ດັ່ງນັ້ນ ເລື່ອງເຫລົ່າ​ນີ້ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຂອງ​ສະ​ໄໝ​ກ່ອນ, ຊຶ່ງມີ​ຢູ່​ໃນ​ກົດ, ຈຶ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ຄົບ​ຖ້ວນ​ໃນ​ເຮົາ.

47 ສິ່ງເກົ່າ​ໝົດ​ໄປ, ແລະ ທຸກ​ສິ່ງ​ເປັນ​ຂອງໃໝ່.

48 ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ຢາກ​ໃຫ້​ເຈົ້າດີ​ພ້ອມ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເຮົາ, ຫລື ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຈົ້າ ຜູ້​ປະ​ທັບ​ຢູ່​ໃນ​ສະຫວັນ​ຊົງ​ດີ​ພ້ອມ.