Tretí NefiKniha Nefiho syna Nefiho, ktorý bol synom Helamanovým

Kapitola 12

Ježiš povoláva Dvanástich a poveruje ich – Hlása Nefitom reč podobnú Kázaniu na vrchu – Hlása blahoslavenstvá – Jeho učenie presahuje zákon Mojžišov a je mu nadradené – Ľuďom je prikázané, aby boli dokonalí tak, ako je dokonalý on a jeho Otec – Porovnaj s Matúšom 5. Okolo roku 34 po Kr.

1 A stalo sa, že keď Ježiš hovoril slová tieto Nefimu a tým, ktorí boli povolaní (teraz, počet tých, ktorí boli povolaní a obdržali moc a právomoc krstiť, bol dvanásť), a hľa, vztiahol ruku svoju k zástupu a zvolal k nim, hovoriac: Požehnaní ste, ak budete dbať na slová týchto dvanástich, ktorých som vyvolil z vášho stredu, aby vám žehnali a boli služobníkmi vašimi; a im som dal moc, aby vás mohli krstiť vodou; a potom, čo budete pokrstení vodou, hľa, pokrstím vás ohňom a Duchom Svätým; takže ste požehnaní, ak uveríte vo mňa a budete pokrstení potom, čo ste ma videli a viete, že ja som.

2 A znova, viac požehnaní sú tí, ktorí uveria v slová vaše, pretože dosvedčíte, že ste ma videli a že viete, že ja som. Áno, požehnaní sú tí, ktorí uveria v slová vaše a zostúpia do hlbín pokory, a budú pokrstení, lebo budú navštívení ohňom a Duchom Svätým a obdržia odpustenie hriechov svojich.

3 Áno, požehnaní sú chudobní v duchu, ktorí prichádzajú ku mne, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

4 A znova, požehnaní sú všetci tí, ktorí žalostia, lebo oni utešení budú.

5 A požehnaní sú mierni, lebo oni dedičmi zeme budú.

6 A požehnaní sú všetci tí, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni Duchom Svätým naplnení budú.

7 A požehnaní sú milosrdní, lebo oni milosrdenstva dôjdu.

8 A požehnaní sú všetci čistí v srdci, lebo oni Boha uvidia.

9 A požehnaní sú všetci, ktorí tvoria pokoj, lebo oni budú nazývaní deťmi Božími.

10 A požehnaní sú všetci tí, ktorí sú prenasledovaní pre meno moje, lebo ich je kráľovstvo nebeské.

11 A požehnaní ste, keď vás ľudia budú hanobiť a prenasledovať, a budú proti vám lživo hovoriť všelijaké druhy zla, pre mňa;

12 Lebo budete mať veľkú radosť a budete nesmierne veselí, lebo veľká bude odmena vaša v nebi; lebo tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami.

13 Veru, veru hovorím vám, dávam vám, aby ste boli soľou zeme; ale ak soľ stratí chuť svoju, čím bude zem osolená? Soľ potom nebude dobrá k ničomu, len aby bola vyvrhnutá a pošliapaná nohami ľudí.

14 Veru, veru hovorím vám, dávam vám, aby ste boli svetlom ľudu tomuto. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté.

15 Hľa, zažíhajú ľudia sviecu a stavajú ju pod nádobu? Nie, ale na svietnik a dáva svetlo všetkým, ktorí sú v dome.

16 Takže, nech tak svetlo vaše svieti pred ľudom týmto, aby mohli vidieť dobré skutky vaše a oslavovať Otca vášho, ktorý je v nebi.

17 Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť;

18 Lebo veru hovorím vám, ani jediná litera, ani jediná čiarka zo zákona nepominula, ale vo mne bol celý naplnený.

19 A hľa, dal som vám zákon a prikázania Otca svojho, aby ste verili vo mňa a aby ste činili pokánie z hriechov svojich, a prišli ku mne so srdcom zlomeným a duchom skrúšeným. Hľa, prikázania máte pred sebou, a zákon je naplnený.

20 Takže poďte ku mne a buďte spasení; lebo veru hovorím vám, že ak nebudete zachovávať prikázania moje, ktoré som vám v tejto dobe prikázal, v žiadnom prípade nevstúpite do kráľovstva nebeského.

21 Počuli ste, že tí v starých časoch hovorili, a je to aj pred vami napísané, nezabiješ, a každý, kto zabije, bude v nebezpečenstve súdu Božieho;

22 Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na brata svojho, bude v nebezpečenstve súdu jeho. A každý, kto povie bratovi svojmu: Rácha, bude v nebezpečenstve súdu pred radou; a každý, kto povie: Ty blázon, bude v nebezpečenstve pekelného ohňa.

23 Takže, ak prídeš ku mne alebo ak si budeš priať prísť ku mne a ak sa rozpamätáš, že brat tvoj má niečo proti tebe –

24 Choď cestou svojou k bratovi svojmu a najprv sa zmier s bratom svojím, a potom poď ku mne s celým úmyslom srdca, a ja ťa prijmem.

25 Dohodni sa s protivníkom svojím rýchlo, pokiaľ si s ním na ceste, aby sa ťa niekedy nezmocnil a ty si nebol uvrhnutý do väzenia.

26 Veru, veru hovorím ti, že na žiaden spôsob odtiaľ nevyjdeš, pokiaľ nezaplatíš do posledného seninu. A zatiaľ čo ste vo väzení, môžete splatiť čo aj len jediný senin? Veru, veru hovorím vám: Nie.

27 Hľa, tí v starých časoch napísali: Nescudzoložíš;

28 Ale ja vám hovorím, že každý, kto hľadí na ženu žiadostivo, už scudzoložil v srdci svojom.

29 Hľa, dávam vám prikázanie, aby ste nedovolili žiadnej z vecí týchto, aby vstúpila do srdca vášho;

30 Lebo je lepšie, aby ste veci tieto v sebe popreli, čím vezmete kríž svoj, než aby ste boli uvrhnutí do pekla.

31 Je napísané, že každý, kto prepustí manželku svoju, nech jej dá priepustný list.

32 Veru, veru hovorím vám, že každý, kto prepustí manželku svoju, okrem príčiny smilstva, privádza ju k tomu, aby scudzoložila; a každý, kto sa ožení s tou, ktorá je prepustená cudzoloží.

33 A znova je napísané: Nebudeš krivo prisahať, ale prísahy svoje Pánovi splníš;

34 Ale veru, veru hovorím vám, neprisahajte vôbec; ani pri nebi, lebo to je trónom Božím;

35 Ani pri zemi, lebo tá je podnožou jeho;

36 Ani pri hlave svojej nebudeš prisahať, lebo nemôžeš učiniť jediný vlas čiernym alebo bielym;

37 Ale nech je reč vaša: Áno, áno; Nie, nie; lebo čokoľvek prichádza nad to, je zlé.

38 A hľa, je napísané: Oko za oko a zub za zub.

39 Ale ja vám hovorím, že nebudete odporovať zlému, ale keď ťa ktokoľvek udrie po pravom líci, nastav mu aj druhé;

40 A keby sa s tebou niekto súdil a vzal spodné rúcho tvoje; nechaj mu aj plášť svoj;

41 A ktokoľvek ťa bude nútiť ísť míľu, choď s ním dve.

42 Daj tomu, kto ťa prosí, a od toho, kto by si chcel od teba požičať, sa neodvracaj.

43 A hľa, tiež je napísané, že budeš milovať blížneho svojho a nenávidieť nepriateľa svojho;

44 Ale hľa, ja vám hovorím: Milujte nepriateľov svojich, žehnajte tým, ktorí vás preklínajú, čiňte dobro tým, ktorí vás nenávidia a modlite sa za tých, ktorí vás zneužívajú a prenasledujú;

45 Aby ste mohli byť deťmi Otca svojho, ktorý je v nebi; lebo on dáva slnku svojmu vychádzať nad zlých i nad dobrých.

46 Takže veci tieto, ktoré boli v starých časoch, ktoré boli pod zákonom, sú všetky vo mne naplnené.

47 Staré veci pominuli a všetky veci sú nové.

48 Takže chcel by som, aby ste boli dokonalí, dokonca ako ja alebo ako Otec váš, ktorý je v nebi, dokonalý je.