Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 12

ʻOku ui ʻe Sīsū mo foaki ʻa e mālohi ki he Toko Hongofulu Mā Uá—ʻOkú ne fai ki he kau Nīfaí ha malanga ʻoku tatau mo e Malanga ʻi he Moʻungá—ʻOkú ne folofola ʻo kau ki he Ngaahi Tāpuaki tatau pē mo ia ʻi he malanga ʻi he moʻungá—ʻOku māʻolunga pea mahuʻinga ange ʻene ngaahi akonakí ʻi he fono ʻa Mōsesé—ʻOku fekau ki he tangatá ke ne haohaoa ʻo hangē ko ʻene haohaoa mo ʻene Tamaí—Fakafehoanaki mo e Mātiu vahe 5. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofolá ni kia Nīfai, mo kinautolu ʻa ia kuo uí, (ko ʻeni ko e tokolahi ʻo kinautolu kuo ui, pea maʻu mo e mālohi mo e mafai ke fai papitaisó, naʻe toko ahongofulu mā ua) pea vakai, naʻe mafao atu hono toʻukupú ki he fuʻu kakaí, ʻo kalanga kiate kinautolu, ʻo pehē: ʻOku bmonūʻia ʻa kimoutolu ʻo kapau te mou tokanga ki he ngaahi lea ʻa e toko hongofulu mā ua ko ʻeni ʻa ia kuó u cfili meiate kimoutolu ke akonaki kiate kimoutolu, pea hoko ko hoʻomou kau tamaioʻeikí; pea kuó u tuku kiate kinautolu ʻa e mālohi ke nau papitaiso ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e vai; pea ʻo ka hili homou papitaiso ʻaki ʻa e vaí, vakai, te u papitaiso ʻa kimoutolu ʻaki ʻa e afi pea mo e Laumālie Māʻoniʻoní; ko ia ʻoku monūʻia ʻa kimoutolu ʻo kapau te mou tui kiate au pea papitaiso, ʻi he hili hoʻomou mamata kiate au, pea ʻiloʻi ʻoku ou moʻuí.

2 Pea ko e tahá, ʻoku monūʻia ange ʻa kinautolu ʻe atui ki hoʻomou ngaahi leá koeʻuhi ko hoʻomou fakamoʻoni kuo mou mamata kiate aú, pea ʻoku mou ʻiloʻi ʻoku ou moʻuí. ʻIo, ʻoku monūʻia ʻa kinautolu ʻe tui ki hoʻomou ngaahi leá, mo bfakavaivai moʻoni ʻa kinautolu ʻi he fuʻu loto-fakatōkilalo lahi pea papitaisó, he ʻe ʻaʻahi kiate kinautolu cʻaki ʻa e afi mo e Laumālie Māʻoniʻoni, pea te nau maʻu ha fakamolemole ʻo ʻenau ngaahi angahalá.

3 ʻIo, ʻoku monūʻia ʻa e aangavaivai ʻa ia ʻoku nau bhaʻu kiate aú, he ʻoku ʻonautolu ʻa e puleʻanga ʻo e langí.

4 Pea ko e tahá, ʻoku monūʻia ʻa kinautolu ʻa ia ʻoku tangí, he ʻe fakafiemālieʻi ʻa kinautolu.

5 Pea ʻoku monūʻia ʻa e aangamaluú, he te nau maʻu ʻa e bmāmaní.

6 Pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku afiekaia mo bfieinua ki he cmāʻoniʻoní, he ʻe fakafonu ʻa kinautolu ʻaki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní.

7 Pea ʻoku monūʻia ʻa e aangaʻofá, he te nau maʻu ʻa e ʻaloʻofa.

8 Pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku aloto-maʻá, he te nau bmamata ki he ʻOtuá.

9 Pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu kotoa pē ʻoku afaʻa fakaleleí, he ʻe ui ʻa kinautolu ko e bfānau ʻa e ʻOtuá.

10 Pea ʻoku monūʻia ʻa kinautolu kotoa pē kuo afakatangaʻi koeʻuhi ko hoku hingoá, he ʻoku ʻonautolu ʻa e puleʻanga ʻo e langí.

11 Pea ʻoku monūʻia ʻa kimoutolu ʻo ka hanga ʻe he kakaí ʻo lauʻikoviʻi mo fakatangaʻi, mo lohiakiʻi ʻa kimoutolu ʻi he meʻa kovi kotoa pē, koeʻuhi ko au;

12 He te mou maʻu ʻa e fuʻu fiefia lahi pea nēkeneka ʻo lahi, koeʻuhi ʻe lahi hoʻomou atotongi ʻi he langí; he naʻe pehē ʻenau fakatangaʻi ʻa e kau palōfita ʻa ia naʻe ʻi muʻa ʻiate kimoutolú.

13 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fekau kiate kimoutolu ke mou hoko ko e amāsima ʻo e māmaní; ka ʻo kapau ʻe mole ʻi he māsimá ʻa hono koná, ʻe fakakonaʻi fēfeeʻi ʻa e māmaní? Ngata ai ʻe ʻikai toe ʻaonga ʻa e māsimá, ka ke lī ki tuʻa pea molomoloki ia ʻi he lalo vaʻe ʻo e kakaí.

14 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fekau kiate kimoutolu ke mou hoko ko e maama ʻo e kakaí ni. Ko e kolo kuo fokotuʻu ʻi ha moʻunga ʻoku ʻikai faʻa fakapuli ia.

15 Vakai, ʻoku tutu koā ʻe he tangatá ha ateʻelango pea tuku ia ki he lalo puha? ʻIkai, ka ki he tuʻunga māmá, pea ʻoku ulo ia kiate kinautolu kotoa pē ʻoku ʻi he falé;

16 Ko ia tuku ke ulo pehē hoʻomou amāmá ʻi he ʻao ʻo e kakaí ni, koeʻuhi ke nau mamata ki hoʻomou ngaahi ngāue leleí pea tuku ʻa e fakafetaʻi ki hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí.

17 ʻOua naʻa mou mahalo kuó u haʻú ke fakataʻeʻaongaʻi ʻa e fonó, pe ko e kau palōfitá. ʻOku ʻikai ko ʻeku haʻú ke fakataʻeʻaongaʻi ka ke fakakakato;

18 He ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo ʻikai mole ha kiʻi konga siʻi mei he afonó, ka kuo fakakakato ia ʻiate au.

19 Pea vakai, kuó u tuku kiate kimoutolu ʻa e fono mo e ngaahi fekau ʻa ʻeku Tamaí, koeʻuhi ke mou tui kiate au, pea ke mou fakatomala mei hoʻomou ngaahi angahalá, pea haʻu kiate au ʻaki ʻa e aloto-mafesifesi mo e laumālie fakatomala. Vakai, ʻoku mou maʻu ʻa e ngaahi fekaú ʻi homou ʻaó, pea kuo fakakakato ʻa e bfonó.

20 Ko ia mou haʻu kiate au pea mou moʻui; he ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe ʻikai te mou tauhi ʻeku ngaahi fekau, ʻa ia kuó u tuku kiate kimoutolú ʻi he taimi ko ʻení, ʻe ʻikai te mou teitei faʻa hū ki he puleʻanga ʻo e langí.

21 Kuo mou fanongo naʻe pehē ʻe kinautolu ʻo e kuonga muʻá, pea ʻoku tohi foki ʻi homou ʻaó, ke ʻoua naʻa mou afakapō, pea ko ia ia ʻe fakapoó, te ne tuʻutāmaki ʻi he tautea mei he ʻOtuá.

22 Ka ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻe ʻita ki hono tokouá ʻe tuʻutāmaki ia ki heʻene fakamāú. Pea ko ia ia te ne pehē ki hono tokouá, ko e valé, ʻe tuʻutāmaki ia ki he tautea ʻa e fakamāú; ka ko ia te ne pehē, Ko e faha koé, ʻe tuʻutāmaki ia ki he afi ʻo helí.

23 Ko ia, kapau te ke haʻu kiate au, pe te ke fie haʻu kiate au, pea manatu ʻoku koviʻia ho tokouá ʻiate koe—

24 ʻAlu koe ki ho tokouá, pea tomuʻa afakalelei ki ho tokouá, pea toki haʻu kiate au ʻi he loto-fakamātoato moʻoni, pea te u tali koe.

25 Fakalelei vave mo ho filí lolotonga hoʻomo kei ʻi he halá mo ia, koeʻuhí ke ʻoua naʻa faifai pea ʻi ai ha taimi te ne maʻu ai ha faingamālie kiate koe, pea ʻe lī koe ki he fale fakapōpulá.

26 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻe ʻikai ʻaupito te ke teitei hao mei ai, kae ʻoua kuó ke totongi ʻa e sēnine kotoa pē. Pea lolotonga ʻa hoʻo ʻi he fale fakapōpulá te ke lava koā ke totongi ha asēnine ʻe taha? Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate koe, ʻIkai.

27 Vakai, kuo tohi ʻe kinautolu ʻi he kuonga muʻá, ʻoua naʻá ke atono;

28 Ka ʻoku ou tala kiate kimoutolu, ko ia ʻokú ne fakasio ki ha fefine, ke aholi ki aí, kuo ʻosi tono ia ʻi hono lotó.

29 Vakai, ʻoku ou tuku kiate kimoutolu ʻa e fekau, ke ʻoua naʻa mou tuku ke hū ha meʻa ʻe taha ʻo e ngaahi fakakaukaú ni ki homou alotó;

30 He ʻoku lelei ange ke mou fakafisi ʻa kimoutolu mei he ngaahi meʻá ni, ʻo mou tauhi ai kiate au ʻi hono fua homou akolosí, ʻi hano lī ʻa kimoutolu ki heli.

31 Kuo tohi ʻo pehē, ko ia ʻokú ne tukuange hono uaifí, ke ne ʻoange kiate ia ʻa e tohi avete.

32 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ia ia ʻe atukuange hono uaifí, tuku kehe ko e ʻuhinga ʻi haʻane halaia ʻi he bfeʻauaki, ʻo tupu ai haʻane ctono; pea ko ia ia ʻe mali mo ia kuo vete ʻokú ne halaia ai ʻi he tono.

33 Pea ko e tahá kuo tohi foki, ʻoua naʻá ke fuakava, kae fai ki he ʻEikí hoʻomou ngaahi afuakavá;

34 Ka ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoua te mou afuakava ʻi ha meʻa ʻe taha; pe ki he langí, he ko e ʻafioʻanga ia ʻo e ʻOtuá;

35 Pe ki he fonuá, he ko hono tuʻunga-vaʻé ia;

36 Pea ʻoua foki te mou fuakava ki he ʻulú, he ʻoku ʻikai te mou faʻa ngaohi ha tuʻoni louʻulu ke ʻuliʻuli pe hinehina;

37 Ka ke mou lea pē ʻIo, pe ʻio; mo ʻIkai, pe ʻikai; he ʻo ka mou ka lea ʻaki ha meʻa lahi ange heni ʻoku kovi ia.

38 Pea vakai, kuo tohi, ke totongi ʻaki ʻa e amata ʻa e mata, mo e nifo ʻa e nifo;

39 Ka ʻoku ou pehē atu kiate kimoutolu, ke ʻoua naʻa mou afetongi ha ngāue kovi, ka ko ia te ne sipiʻi ho kouʻahe toʻomataʻú, bfulihi atu kiate ia ho kouʻahe ʻe tahá foki;

40 Pea kapau ʻe fakaʻilo koe ʻe ha tangata ʻi he fakamaauʻangá pea toʻo ho kofu tuʻá, tuku ke ne maʻu mo ho pulupulú foki;

41 Pea kapau ʻe fakamālohiʻi koe ʻe ha taha ke ke ʻalu ʻi ha maile ʻe taha, ʻalu mo ia ʻi ha maile ʻe ua.

42 aFoaki kiate ia ʻoku kole kiate koé, pea ko ia ʻoku fie nō meiate koé ʻoua naʻa fulituʻa kiate ia.

43 Pea vakai kuo tohi foki, ke ke ʻofa ki ho kaungāʻapí pea fehiʻa ki ho filí;

44 Kae vakai ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻofa ki homou ngaahi afilí, tāpuakiʻi ʻa kinautolu ʻoku kapeʻi ʻa kimoutolú, failelei kiate kinautolu ʻoku fehiʻa kiate kimoutolú, pea bhūfia ʻa kinautolu ʻoku ngaohikovia ʻa kimoutolu mo fakatangaʻi ʻa kimoutolú;

45 Fai ʻa e ngaahi meʻá ni koeʻuhi ke mou hoko ko e fānau ʻa hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí; he ʻokú ne pule ke hopo hake ʻene laʻaá ki he angakoví mo e angaleleí.

46 Ko ia ko e ngaahi meʻa ʻa ia naʻe ʻo e kuonga muʻá, ʻa ia naʻe ʻi he fono, kuo fakakakato kotoa ia ʻiate au.

47 Kuo fakangata ʻa e ngaahi meʻa amotuʻá, kae hoko ʻo foʻou ʻa e ngaahi meʻa kotoa pē.

48 Ko ia, ʻoku ou fakaʻamu ke mou ahaohaoa ʻo hangē pē ko aú, pe hangē ko e haohaoa hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí.