HARMADIK NEFI
Nefi könyve
NEFI, HÉLAMÁN FIA, FIÁNAK A KÖNYVE

13. FEJEZET

Jézus a nefitákat az Úr imájára tanítja – Az a dolguk, hogy a mennyben gyűjtsenek kincseket – A Tizenkettőnek szolgálatuk idejére megparancsoltatik, hogy ne aggódjanak a világi dolgokért – Vö. Máté 6. Mintegy Kr.u. 34.

  Bizony, bizony mondom nektek, szeretném, ha aalamizsnát adnátok a szegényeknek; de vigyázzatok, alamizsnátokat ne az emberek előtt adjátok, hogy azok lássanak titeket; különben nem lesz jutalmatok Atyátoktól, aki a mennyben van.

  Amikor tehát alamizsnát adtok, ne szólaltassatok meg trombitát magatok előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy adicséretet kapjanak az emberektől. Bizony mondom nektek, megvan nekik a jutalmuk.

  Hanem amikor te alamizsnát adsz, ne tudja a bal kezed, hogy mit cselekszik a jobb;

  Hogy alamizsnád titokban legyen; és akkor a te Atyád, aki lát titokban, majd nyíltan megjutalmaz téged.

  És amikor aimádkozol, ne tégy úgy, mint a képmutatók, mert ők a zsinagógákban és az utcasarkokon állva szeretnek imádkozni, hogy az emberek lássák őket. Bizony mondom nektek, megvan nekik a jutalmuk.

  Hanem amikor imádkozol, menj be a te szobádba, és amikor bezártad ajtódat, imádkozzál Atyádhoz, aki titkon van, és akkor Atyád, aki látja, amit titokban teszel, majd nyíltan megjutalmaz téged.

  De amikor imádkoztok, ne használjatok hiábavaló ismétléseket, mint a pogányok, mivel azt hiszik, hogy a sok beszédükért hallják meg őket.

  Ne legyetek tehát ezekhez hasonlók, mert atudja a ti Atyátok, hogy milyen dolgokra van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle.

  Ily amódonbimádkozzatok tehát: cAtyánk, ki a mennyben vagy, legyen megszentelt a te neved.

  10  Legyen meg a te akaratod úgy a földön, miként az a mennyben van.

  11  És bocsásd meg az adósságainkat, ahogy mi megbocsátunk az adósainknak.

  12  És ane vezess minket a kísértésbe, hanem szabadíts meg minket a gonosztól.

  13  Mert tied a királyság, és a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.

  14  Mert ha ti amegbocsátjátok az embereknek a vétkeiket, akkor a ti mennyei Atyátok is meg fog bocsátani nektek;

  15  De ha nem bocsátjátok meg az embereknek a vétkeiket, akkor a ti Atyátok sem fogja megbocsátani a ti vétkeiteket.

  16  Mi több, amikor aböjtöltök, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, szomorú arcúak, mert ők eltorzítják az arcukat, hogy úgy tűnjön az embereknek, mintha böjtölnének. Bizony mondom nektek, megvan nekik a jutalmuk.

  17  Hanem amikor böjtölsz, kend meg a fejedet és mosd meg az arcodat;

  18  Hogy ne az embereknek tűnjön úgy, hogy böjtölsz, hanem a te Atyádnak, aki atitkon van; és akkor Atyád, aki látja, amit titokban teszel, majd nyíltan megjutalmaz téged.

  19  Ne a földön gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol a moly és a rozsda megrontja, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják azokat;

  20  Hanem a amennyben gyűjtsetek magatoknak kincseket, ahol sem a moly, sem a rozsda nem ront meg, és ahol nem törnek be tolvajok, és nem lopják el azokat.

  21  Mert ahol kincsetek van, ott lesz a szívetek is.

  22  A test avilágossága a szem; ha tehát egy irányba tekint a szemed, akkor az egész tested világossággal lesz tele.

  23  De ha a szemed gonosz, akkor az egész tested sötétséggel lesz tele. Ha tehát a benned levő világosság sötétség, milyen nagy akkor az a sötétség!

  24  Senki sem aszolgálhat két mestert; mert vagy gyűlöli az egyiket és szereti a másikat, vagy különben az egyikhez húz, a másikat pedig megveti. Nem szolgálhatjátok Istent és Mammont is.

  25  És most lőn, hogy miután Jézus elmondta ezeket a szavakat, ránézett arra a tizenkettőre, akiket kiválasztott, és ezt mondta nekik: Emlékezzetek azokra a szavakra, melyeket elmondtam. Mert íme, ti vagytok azok, akiket kiválasztottam, hogy aszolgáljatok ennek a népnek. Azt mondom tehát nektek, hogy bne aggódjatok az életetekért, hogy mit egyetek, vagy hogy mit igyatok; és még a testetekért se, hogy mit vegyetek fel. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test a ruházatnál?

  26  Tekintsétek a lég madarait, mert nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem gyűjtenek; a ti mennyei Atyátok mégis eteti őket. És nem vagytok-e sokkal jobbak náluk?

  27  Ki tud közületek aggódásával csak egy könyöknyit is hozzáadni a termetéhez?

  28  És mit aggódtok a ruházatért? Gondolkozzatok el a mezei liliomokon, hogyan növekednek; nem fáradoznak, se nem fonnak;

  29  És mégis azt mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében nem volt úgy felöltözve, mint egy is ezek közül.

  30  Ha tehát Isten így felöltözteti a mező füvét, mely ma még van, de holnap már a kályhába vetik, akkor éppen úgy fel fog öltöztetni titeket is, ha nem vagytok kishitűek.

  31  Ne aggódjatok tehát, mondván: Mit együnk? vagy: Mit igyunk? vagy: Mibe öltözködjünk?

  32  Mert mennyei Atyátok tudja, hogy szükségetek van mindezekre a dolgokra.

  33  Hanem keressétek először aIsten királyságát és az ő igazlelkűségét, és akkor ezek a dolgok is mind megadatnak majd nektek.

  34  Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik a maga dolgaiért. Elég minden napnak a maga baja.