Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 13

ʻOku akoʻi ʻe Sīsū ki he kau Nīfaí ʻa e Lotu ʻa e ʻEikí—ʻOku fekau ke nau teuteu ʻa e ngaahi koloa ʻi he langí—ʻOku fekau ki he Toko Hongofulu Mā Uá ʻi heʻenau ngāué ke ʻoua naʻa nau fakakaukau ki heʻenau ngaahi fiemaʻu fakatuʻasinó—Fakafehoanaki mo e Mātiu vahe 6. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē, ʻoku ou loto ke mou afoaki ki he masivá; kae vakai ke ʻoua naʻa mou fai hoʻomou foakí ʻi he ʻao ʻo e kakaí koeʻuhí ke nau mamata ki ai; ka pehē ʻe ʻikai te mou maʻu haʻamou totongi mei hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí.

2 Ko ia, ʻo ka mou ka fai hoʻomou foakí ʻoua naʻa mou ifi ha meʻa lea ʻi homou ʻaó, ʻo hangē ko ia ʻoku fai ʻe he kau mālualoí ʻi he ngaahi fale lotú mo e ngaahi halá, koeʻuhi ke nau maʻu ʻa e afakamālō ʻa e kakaí. Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo nau maʻu ʻenau totongí.

3 Ka ʻo ka mou ka fai ha foaki ʻoua naʻa tuku ke ʻilo ʻe homou nima toʻohemá ʻa e meʻa ʻoku fai ʻe homou nima toʻomataʻú;

4 Koeʻuhi ke lilo hoʻomou foakí; pea ko hoʻomou Tamai ʻoku ʻafioʻi ʻi he liló, te ne totongi fakahā kiate kimoutolu.

5 Pea ʻo ka mou ka alotu ʻoua naʻa mou fai ʻo hangē ko e kau mālualoí, he ʻoku nau manako ke lotu ʻo tuʻu ʻi he ngaahi fale lotú mo e ngaahi tuliki ʻo e ngaahi halá, koeʻuhi ke mamata kiate kinautolu ʻa e kakaí. Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo nau maʻu ʻenau totongí.

6 Ka ko kimoutolu, ʻo ka mou ka lotu, hū ki homou potu liló, pea ka tāpuni homou matapaá, lotu ki hoʻomou Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he liló; pea ko hoʻomou Tamai, ʻa ia ʻokú ne ʻafioʻi ʻi he liló, te ne totongi fakahā kiate kimoutolu.

7 Ka ʻo ka mou ka lotu, ʻoua naʻa mou toutou lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻa tatau taʻeʻaonga maʻu pē, ʻo hangē ko e hītení, he ʻoku nau mahalo ʻe ongoʻi ʻa kinautolu ʻi heʻenau ngaahi lea lahí.

8 Ko ia ʻoua naʻa mou tatau mo kinautolu, he ʻoku aʻafioʻi ʻe hoʻomou Tamaí ʻa e ngaahi meʻa ʻoku mou masiva aí ʻi he teʻeki ai ke mou kole kiate iá.

9 Ko ia ke aanga peheni ʻa hoʻomou blotú: Ko ʻemau cTamai ʻoku ʻi he langi, ke tapuhā ho huafá.

10 Ke fai ho finangaló ʻi māmani ʻo hangē ko ia ʻi he langí.

11 Pea fakamolemole ʻemau ngaahi angahalá, ʻo hangē ko ʻemau fakamolemoleʻi ʻa kinautolu kuo fai hala mai kiate kimautolú.

12 Pea ʻoua naʻa atuku ʻa kimautolu ki he ʻahiʻahí, kae fakamoʻui ʻa kimautolu mei he koví.

13 He ʻoku ʻoʻou ʻa e puleʻangá, mo e mālohí, mo e nāunaú ʻo taʻengata. ʻĒmeni.

14 He kapau ʻoku mou afakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahala ʻa e kakaí, ʻe fakamolemoleʻi ʻa kimoutolu foki ʻe hoʻomou Tamai fakalangí.

15 Ka kapau ʻe ʻikai te mou fakamolemoleʻi ʻa e ngaahi angahala ʻa e kakaí ʻe ʻikai foki fakamolemoleʻi ʻe hoʻomou Tamaí ʻa hoʻomou ngaahi angahala.

16 Pea ko e tahá, kapau te mou aʻaukai ʻoua naʻa mou hangē ko e kau mālualoí, ʻo fakamatapeko, he ʻoku nau fakakehe honau matá koeʻuhi ke hā ki he kakaí ʻoku nau ʻaukai. Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo nau maʻu ʻenau totongí.

17 Ka ko kimoutolu, ʻo ka mou ka ʻaukai, pani homou ʻulú, mo kaukauʻi homou matá;

18 Koeʻuhi ke ʻoua naʻa hā ki he kakaí ʻoku mou ʻaukai, kae hā ki hoʻomou Tamai, ʻa ia ʻoku ʻafio ʻi he aliló; pea ko hoʻomou Tamai, ʻa ia ʻokú ne ʻafioʻi ʻi he liló, te ne totongi fakahā kiate kimoutolu.

19 ʻOua ʻe tokonaki maʻamoutolu ʻa e koloa ʻi māmani, ʻa ia ʻoku kai ʻe he ané mo e ʻumeʻumeá, pea ʻoku haeʻi ʻe he kau kaihaʻá ʻo kaihaʻasi.

20 Kae tokonaki maʻamoutolu ʻa e ngaahi akoloa ʻi he langí, ʻa ia ʻoku ʻikai kai ʻe he ané pe ʻumeʻumeá, pea ʻoku ʻikai haeʻi ʻe he kau kaihaʻá ʻo kaihaʻasí.

21 He ko e potu ʻoku ʻi ai hoʻomou koloá, ʻe ʻi ai foki mo homou lotó.

22 Ko e amaama ʻo e sinó ko e matá; ko ia, kapau ʻoku lelei ho matá, ʻe fonu ho sinó kotoa ʻi he maama.

23 Ka kapau ʻoku kovi ho matá, ʻe fonu ʻa ho sino kotoa ʻi he fakapoʻuli. Ko ia, kapau kuo fakapoʻuli ʻa e maama ʻa ia ʻoku ʻiate koé, ʻe fēfē hono lahi ʻo e fakapoʻuli ko iá!

24 ʻOku ʻikai faʻa atauhi ʻe ha tangata ʻa e ʻeiki ʻe toko ua; he te ne fehiʻa ki he toko taha kae ʻofa ki he toko taha, pe te ne pīkitai ki he toko taha kae liʻaki ʻa e toko taha. ʻE ʻikai te mou faʻa tauhi ʻa e ʻOtuá mo e Koloá.

25 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní naʻá ne ʻafio ki he toko hongofulu mā ua ʻa ia kuó ne filí, ʻo ne folofola kiate kinautolu: Manatuʻi ʻa e ngaahi lea ʻa ia kuó u leaʻakí. He vakai, ko kimoutolu ʻa e faʻahinga kuó u fili ke atauhi ki he kakai ní. Ko ia ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoua naʻa mou btokanga ki hoʻomou moʻuí, ki ha meʻa ke mou kai, pe ha meʻa ke mou inu; pe ki homou sinó, ʻi ha meʻa ke mou tuí. ʻIkai ʻoku lahi hake ʻa e moʻuí ʻi he meʻakai, mo e sinó ʻi he kofu?

26 Vakai ki he fanga manupuna ʻo e ʻataá, he ʻoku ʻikai te nau tūtuuʻi, pea ʻoku ʻikai te nau tuʻusi pe tānaki ki ha feleoko; ka ʻoku fafanga ʻa kinautolu ʻe hoʻomou Tamai fakalangí. ʻIkai ʻoku mou mahuʻinga lahi hake ʻiate kinautolu?

27 Ko hai ʻiate kimoutolu te ne lava ʻo fakalahi ki he lōloa ʻo hono sinó ʻaki ha ofa ʻe taha ʻi heʻene tokanga ki aí?

28 Pea ko e hā ʻoku mou tokanga ai ki hamou kofú? Vakai ki he fisiʻi ʻakau ʻo e ngoué, mo e anga ʻo ʻenau tupú; ʻoku ʻikai te nau ngāue, pea ʻoku ʻikai te nau lālanga;

29 Ka ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, naʻe ʻikai tatau ʻa e teunga ʻo Solomoné ʻi hono nāunau kotoa pē, mo ha taha ʻo kinautolú ni.

30 Ko ia, kapau ʻoku fakakofuʻi pehē ʻe he ʻOtuá ʻa e mohuku ʻo e ngoué, ʻa ia ʻoku ʻi ai he ʻahó ni, kae lī ʻapongipongi ki he ngotoʻumú, ʻe pehē pē ʻene fakakofuʻi ʻa kimoutolú, ʻo kapau ʻoku ʻikai ke siʻi hoʻomou tuí.

31 Ko ia ʻoua naʻa mou tokanga, ʻo pehē, Ko e hā ke tau kaí? pe, Ko e hā ke tau inú? pe, Ke tau kofu ʻaki ʻa e hā?

32 He ʻoku ʻafioʻi ʻe hoʻomou Tamai fakalangí ʻoku ʻaonga kiate kimoutolu ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē.

33 Ka mou fuofua kumi ʻa e apuleʻanga ʻo e ʻOtuá mo ʻene māʻoniʻoní, pea ʻe foaki ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē kiate kimoutolu.

34 Ko ia ke ʻoua naʻa mou tokanga ki he ʻapongipongí, koeʻuhi ʻe tokanga ʻa e ʻapongipongí ki heʻene ngaahi meʻa ʻaʻana. ʻOku feʻunga ʻa e ngaahi kovi ʻo e ʻaho taki taha.