Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 14

Ježíš přikazuje: Nesuďte; proste Boha; varujte se falešných proroků – Přislibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce – Porovnej s Matoušem 7. Kolem roku 34 po Kr.

1 A nyní, stalo se, že když Ježíš promluvil tato slova, obrátil se opět k zástupu a otevřel opět ústa svá řka k němu: Vpravdě, vpravdě pravím vám, anesuďte, abyste nebyli souzeni.

2 aNeboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a jakou měrou měříte, tou zase bude odměřeno vám.

3 A proč vidíš smítko, které je v oku bratra tvého, avšak trámu, který je v tvém vlastním oku, si nevšímáš?

4 Nebo jak můžeš říci bratru svému: Dovol, ať vyjmu smítko z oka tvého – a viz, trám je v tvém vlastním oku?

5 Ty pokrytče, nejprve vyjmi atrám ze svého vlastního oka; a pak budeš jasně viděti, abys vyňal smítko z oka bratra svého.

6 Nedávejte to, co je asvaté, psům a neházejte perly své před svině, aby je nepošlapaly nohama svýma a neobrátily se a neroztrhaly vás.

7 aProste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; klepejte, a bude vám otevřeno.

8 Neboť každý, kdo prosí, dostává; a ten, kdo hledá, nalézá; a tomu, kdo klepe, bude otevřeno.

9 Nebo je snad mezi vámi člověk, jenž, jestliže syn jeho poprosí o chléb, mu dá kámen?

10 Nebo jestliže poprosí o rybu, mu dá hada?

11 Víte-li tedy vy, jsouce zlí, jak dávati dětem svým dobré dary, oč mnohem více bude Otec váš, který je v nebi, dávati dobré věci těm, kteří ho prosí?

12 Tudíž, všechny věci, jakkoli byste chtěli, aby lidé činili vám, ačiňte právě tak jim, neboť toto je zákon i proroci.

13 Vstupujte atěsnou branou; neboť prostorná je brána a bširoká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří tudy vcházejí;

14 Protože těsná je abrána a búzká je cesta, která vede k životu, a cmálo je těch, kteří ji nalézají.

15 Varujte se afalešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

16 Po ovoci jejich poznáte je. Sbírají snad lidé hrozny z trní a fíky z bodláčí?

17 Právě tak každý dobrý strom nese dobré ovoce; ale zkažený strom nese ovoce zlé.

18 Dobrý strom nemůže nésti zlé ovoce ani zkažený strom nemůže nésti ovoce dobré.

19 Každý strom, který anenese dobré ovoce, bývá poražen a uvržen do ohně.

20 Pročež, po aovoci jejich poznáte je.

21 Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který je v nebi.

22 Mnozí mi ařeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme neprorokovali ve jménu tvém a ve jménu tvém nevymítali ďábly a ve jménu tvém nevykonali mnoho podivuhodných skutků?

23 A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás aneznal; bodejděte ode mne, vy, kteří činíte nepravost.

24 Tudíž každého, kdo slyší tato slova má a činí podle nich, připodobním k moudrému muži, který dům svůj vystavěl na askále –

25 A spadl adéšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na dům; a ten bnespadl, neboť založen byl na skále.

26 A každý, kdo slyší tato slova má, a nečiní podle nich, připodobněn bude k pošetilci, který dům svůj vystavěl na apísku –

27 A spadl déšť a přišly záplavy a duly větry a udeřily na dům; a ten spadl a pád jeho byl veliký.