Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 14

Ježíš přikazuje: Nesuďte; proste Boha; varujte se falešných proroků–Přislibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce–Porovnej s Matoušem 7. Kolem roku 34 po Kr.

  A nyní, stalo se, že když Ježíš promluvil tato slova, obrátil se opět k zástupu a otevřel opět ústa svá řka k němu: Vpravdě, vpravdě pravím vám, nesuďte, abyste nebyli souzeni.

  Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni; a jakou měrou měříte, tou zase bude odměřeno vám.

  A proč vidíš smítko, které je v oku bratra tvého, avšak trámu, který je v tvém vlastním oku, si nevšímáš

  Nebo jak můžeš říci bratru svému: Dovol, ať vyjmu smítko z oka tvého – a viz, trám je v tvém vlastním oku

  Ty pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého vlastního oka; a pak budeš jasně viděti, abys vyňal smítko z oka bratra svého.

  Nedávejte to, co je svaté, psům a neházejte perly své před svině, aby je nepošlapaly nohama svýma a neobrátily se a neroztrhaly vás.

  Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; klepejte, a bude vám otevřeno.

  Neboť každý, kdo prosí, dostává; a ten, kdo hledá, nalézá; a tomu, kdo klepe, bude otevřeno.

  Nebo je snad mezi vámi člověk, jenž, jestliže syn jeho poprosí o chléb, mu dá kámen

  10 Nebo jestliže poprosí o rybu, mu dá hada

  11 Víte-li tedy vy, jsouce zlí, jak dávati dětem svým dobré dary, oč mnohem více bude Otec váš, který je v nebi, dávati dobré věci těm, kteří ho prosí

  12 Tudíž, všechny věci, jakkoli byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte právě tak jim, neboť toto je zákon i proroci.

  13 Vstupujte těsnou branou; neboť prostorná je brána a široká je cesta, která vede do záhuby, a mnoho je těch, kteří tudy vcházejí;

  14 Protože těsná je brána a úzká je cesta, která vede k životu, a málo je těch, kteří ji nalézají.

  15 Varujte se falešných proroků, kteří k vám přicházejí v rouše beránčím, ale uvnitř jsou draví vlci.

  16 Po ovoci jejich poznáte je. Sbírají snad lidé hrozny z trní a fíky z bodláčí

  17 Právě tak každý dobrý strom nese dobré ovoce; ale zkažený strom nese ovoce zlé.

  18 Dobrý strom nemůže nésti zlé ovoce ani zkažený strom nemůže nésti ovoce dobré.

  19 Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá poražen a uvržen do ohně.

  20 Pročež, po ovoci jejich poznáte je.

  21 Ne každý, kdo mi říká: Pane, Pane, vstoupí do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli Otce mého, který je v nebi.

  22 Mnozí mi řeknou v onen den: Pane, Pane, což jsme neprorokovali ve jménu tvém a ve jménu tvém nevymítali ďábly a ve jménu tvém nevykonali mnoho podivuhodných skutků

  23 A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; odejděte ode mne, vy, kteří činíte nepravost.

  24 Tudíž každého, kdo slyší tato slova má a činí podle nich, připodobním k moudrému muži, který dům svůj vystavěl na skále –

  25 A spadl déšť a přišly záplavy a vály větry a udeřily na dům; a ten nespadl, neboť založen byl na skále.

  26 A každý, kdo slyší tato slova má, a nečiní podle nich, připodobněn bude k pošetilci, který dům svůj vystavěl na písku –

  27 A spadl déšť a přišly záplavy a duly větry a udeřily na dům; a ten spadl a pád jeho byl veliký.