Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 14

ʻOku folofola ʻa Sīsū ʻo fekau: ʻOua ʻe fakamaau; kole ki he ʻOtuá; tokanga telia ʻa e kau palōfita kākaá—ʻOkú ne talaʻofa ʻa e fakamoʻuí kiate kinautolu ʻoku fai ʻa e finangalo ʻo e Tamaí—Fakafehoanaki mo e Mātiu vahe 7. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní naʻá ne toe fofonga atu ki he fuʻu kakaí, ʻo ne toe folofola atu kiate kinautolu, ʻo pehē: Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻOua te mou afakamaau, pea ʻe ʻikai fakamāuʻi ʻa kimoutolu.

2 aHe ko e anga ko ia ʻo hoʻomou fakamāú, ʻe fakamāuʻi ai ʻa kimoutolu; pea ko e fua ko ia te mou fua ʻaki ʻa e kakai kehé, ʻe toe fua ʻaki ia ʻa kimoutolu foki.

3 Pea ko e hā ʻokú ke tokanga ai ki he malamalaʻi ʻakau ʻoku ʻi he mata ʻo ho kāingá, ka ʻoku ʻikai te ke tokanga ki he fuʻu konga ʻakau ʻoku ʻi ho mata ʻoʻoú?

4 Pe ʻe fēfē haʻo pehē ki ho tokouá: Tuku ke u toʻo ʻa e malamalaʻi ʻakau mei ho matá—kae vakai, ʻoku ʻi ai ʻa e fuʻu konga ʻakau ʻi ho mata ʻoʻoú?

5 ʻE mālualoi, tomuʻa toʻo ʻa e fuʻu akonga ʻakaú mei ho mata ʻoʻoú; pea te ke toki lava ʻo mamata lelei ke toʻo ʻa e malamalaʻi ʻakaú mei he mata ʻo ho kāingá.

6 ʻOua naʻa ʻoatu ʻa e meʻa atoputapú ki he fanga kulií, pe sī hoʻomou mataʻi tofé ki he fanga puaká, telia naʻa nau malamalaki ia ʻi honau lalo vaʻé, pea tafoki mai ʻo keina ʻa kimoutolu.

7 aKole, pea ʻe foaki kiate kimoutolu; kumi, pea te mou ʻilo; tukituki, pea ʻe toʻo kiate kimoutolu.

8 He ko ia kotoa pē ʻoku kolé, ʻokú ne maʻu; pea ko ia ʻoku kumí, ʻokú ne ʻilo; pea ko ia ʻoku tukitukí, ʻe toʻo kiate ia.

9 Pe ko hai ha tangata ʻiate kimoutolu, kapau ʻe kole mā ʻe hono fohá, peá ne ʻoange ki ai ha maka?

10 Pe kapau te ne kole ha ika, peá ne ʻoange ki ai ha ngata?

11 Ko ia kapau ko kimoutolu, ʻoku angakoví, ʻoku mou ʻilo ke foaki ʻa e ngaahi meʻa leleí ki hoʻomou fānaú, ʻe fēfē hono lahi hake ʻo e fie foaki ʻe hoʻomou Tamai ʻoku ʻi he langí ʻa e ngaahi meʻa leleí kiate kinautolu ʻoku kole kiate iá?

12 Ko ia, ko e meʻa kotoa pē ʻoku mou loto ke fai ʻe he kakaí kiate kimoutolú, mou afai ia kiate kinautolu, he ko e fonó ʻeni mo e kau palōfitá.

13 Mou hū ʻi he matapā afāsiʻí; he ʻoku fālahi ʻa e matapaá, mo bʻataʻatā ʻa e halá, ʻa ia ʻoku fakatau ki he ʻauhá, pea ʻoku ʻi ai ʻa e tokolahi ʻoku hū ai;

14 He ʻoku fāsiʻi ʻa e amatapaá, mo blausiʻi ʻa e halá, ʻoku fakatau ki he moʻuí, pea ko e ctokosiʻi pē ʻoku nau ʻilo iá.

15 Tokanga telia ʻa e kau palōfita aloí, ʻoku haʻu kiate kimoutolu ʻi he kofu fakasipi, ka ʻi lotó ko e fanga ulofi fekai ʻa kinautolu.

16 Te mou ʻilo ʻa kinautolu ʻi honau ngaahi fuá. ʻOku toli ʻe he kakaí ʻa e ngaahi kālepí ʻi he ʻakau talatala, pe ko e fikí ʻi he talatalaʻāmoa?

17 Ko ia ʻoku tupu ʻi he ʻakau lelei kotoa pē ʻa e fua lelei; kae tupu ʻi he ʻakau koví ʻa e fua kovi.

18 ʻE ʻikai faʻa tupu ʻi he ʻakau leleí ʻa e fua kovi, pe tupu ʻi he ʻakau koví ʻa e fua lelei.

19 Ko e ʻakau kotoa pē ʻoku ʻikai atupu ai ʻa e fua leleí ʻoku tā hifo ia, pea laku ki he afí.

20 Ko ia, te mou ʻilo ʻa kinautolu ʻi honau ngaahi afuá.

21 ʻOku ʻikai ko kinautolu kotoa pē ʻoku pehē mai kiate au, ʻEiki, ʻEiki, te nau hū ki he puleʻanga ʻo e langí; ka ko ia ʻokú ne fai ʻa e finangalo ʻo ʻeku Tamai ʻa ia ʻoku ʻi he langí.

22 ʻE apehē mai ʻe he tokolahi kiate au ʻi he ʻaho ko iá: ʻEiki, ʻEiki, ʻikai kuo mau kikite ʻi ho huafá, pea ʻi ho huafá kuo mau kapusi ki tuʻa ʻa e kau tēvoló, pea ʻi ho huafá kuo mau fai ʻa e ngaahi meʻa fakaofo lahi?

23 Pea te u toki fakahā kiate kinautolu: Naʻe ʻikai ʻaupito te u aʻilo ʻa kimoutolu; bʻalu ʻiate au, ʻa kimoutolu ʻoku fai ʻa e ngaahi ngāue ʻo e angahalá.

24 Ko ia, ko ia ia ʻoku fanongo ki he ngaahi leá ni ʻaʻaku pea fai ki aí, te u fakatatau ia ki ha tangata poto, ʻa ia naʻe langa hono falé ʻi he funga amaka

25 Pea naʻe tō ʻa e aʻuhá, pea ʻoho mai ʻa e vaí, pea hoko mo e havilí, ʻo tō ki he fale ko iá; ka naʻe ʻikai bholo ia, he naʻe langa ia ʻi he funga maka.

26 Ka ko ia ia ʻokú ne fanongo ki heʻeku ngaahi talá ni, pea ʻikai fai ki aí ʻoku fakatatau ia ki ha tangata vale, ʻa ia naʻe langa hono falé ʻi he aʻoneʻone

27 Pea naʻe tō ʻa e ʻuhá, pea ʻoho mai ʻa e vaí, pea naʻe angi ʻa e matangí ʻo faʻaki ki he fale ko iá; pea naʻe holo ia, pea ko e meʻa lahi ʻa ʻene holó.