Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 16

Ježíš navštíví další ze ztracených ovcí Izraele – V posledních dnech se evangelium dostane k pohanům a poté k domu Izraele – Pánův lid okem v oko uzří, až on opět přivede Sion. Kolem roku 34 po Kr.

1 A vpravdě, vpravdě pravím vám, že mám adalší ovce, které nejsou z této země, ani ze země Jeruzalém, ani v žádných částech v okolí oné země, kde jsem sloužil.

2 Neboť ti, o nichž mluvím, jsou ti, kteří hlasu mého ještě neslyšeli; aniž jsem se jim někdy projevil.

3 Ale obdržel jsem od Otce přikázání, abych k anim šel, a že budou slyšeti hlas můj a budou počítáni mezi ovce mé, aby mohlo býti jedno stádo a jeden pastýř; tudíž jdu, abych se jim ukázal.

4 A přikazuji vám, abyste zapsali tato aslova, až odejdu, aby pakliže lid můj v Jeruzalémě, ti, kteří mne viděli a byli se mnou ve službě mé, nepožádá Otce ve jménu mém, aby mohli o vás obdržeti znalost skrze Ducha Svatého, a také o jiných kmenech, o kterých nevědí, aby tato slova, která zapíšete, byla zachována a byla ukázána bpohanům, aby skrze plnost pohanů mohl býti zbytek semene jejich, který bude rozptýlen po tváři země pro svou nevíru, přiveden, neboli aby mohl býti přiveden k cpoznání mne, Vykupitele svého.

5 A tehdy je ashromáždím ze čtyř stran země; a tehdy naplním bsmlouvu, kterou Otec učinil se všemi lidmi z cdomu Izraele.

6 A požehnaní jsou apohané pro víru svou ve mne skrze bDucha Svatého, který jim svědčí o mně a o Otci.

7 Vizte, pro víru jejich ve mne, praví Otec, a pro nevíru tvou, ó dome Izraele, přijde v aposlední den pravda k pohanům, aby jim byla oznámena plnost těchto věcí.

8 Ale běda, praví Otec, nevěřícím pohanům – neboť i přesto, že přišli na tvář této země a arozptýlili lid můj, který je z domu Izraele; a lid můj, který je z domu Izraele, byl bvyvrhován z prostředku jejich a pošlapáván nohama jejich;

9 A pro milosrdenství Otcova vůči pohanům a také soudy Otcovy na lidu mém, který je z domu Izraele, vpravdě, vpravdě pravím vám, že po tom všem a poté, co jsem dal, aby lid můj, který je z domu Izraele, byl bit a sužován a apobíjen a vyvrhován z prostředku jejich a byl jimi nenáviděn a byl mezi nimi za usyknutí a pořekadlo –

10 A tak mi Otec přikazuje, abych vám pravil: V onen den, kdy pohané budou hřešiti proti evangeliu mému a budou zavrhovati plnost evangelia mého a budou se apovyšovati v pýše srdce svého nade všechny národy a nade všechen lid celé země a budou plni všelikých lží a podvodů a zlomyslností a všelikého pokrytectví a vražd a bkněžských lstivostí a smilstev a tajných ohavností; a budou-li činiti všechny tyto věci a budou-li zavrhovati plnost evangelia mého, vizte, praví Otec, odeberu plnost evangelia svého z prostředku jejich.

11 A pak avzpomenu na smlouvu svou, kterou jsem učinil s lidem svým, ó dome Izraele, a evangelium své přinesu jemu.

12 A ukáži ti, ó dome Izraele, že pohané nad tebou nebudou míti moci; ale vzpomenu na smlouvu svou s tebou, ó dome Izraele, a ty dojdeš apoznání plnosti evangelia mého.

13 Ale když budou pohané činiti pokání a vrátí se ke mně, praví Otec, vizte, budou apočítáni mezi lid můj, ó dome Izraele.

14 A já nestrpím, aby lid můj, který je z domu Izraele, šel mezi ně a pošlapal je, praví Otec.

15 Ale když se ke mně neobrátí a nebudou poslouchati hlas můj, dovolím jim, ano, dovolím lidu svému, ó dome Izraele, aby šel mezi ně a apošlapal je, a oni budou jako sůl, která ztratila chuť svou, která pak není dobrá k ničemu, nežli aby byla vyvržena a pošlapána nohama lidu mého, ó dome Izraele.

16 Vpravdě, vpravdě pravím vám, tak mi Otec přikázal – že mám dáti tomuto lidu tuto zemi jako dědictví jejich.

17 A pak se naplní aslova proroka Izaiáše, která praví:

18 aStrážní btvoji pozdvihnou hlas; společným hlasem zpívati budou, neboť okem v oko uzří, až Pán opět přivede Sion.

19 Propukněte v radost, zpívejte spolu, vy pustá místa jeruzalémská; neboť Pán utěšil lid svůj, vykoupil Jeruzalém.

20 Pán obnažil svaté rámě své v očích všech národů; a všechny končiny země uvidí spasení Boží.