Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 18

ʻOku kamata ʻe Sīsū hono fai ʻo e sākalamēnití ʻi he kau Nīfaí—ʻOku fekau ke nau lotu maʻu pē ʻi hono huafá—Ko kinautolu ʻoku nau kai hono sinó mo inu hono taʻataʻá ʻi he taʻefeʻungá ʻoku nau malaʻia—ʻOku foaki ki he Kau Ākongá ʻa e mālohi ke foaki ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe fekau ʻe Sīsū ki heʻene kau ākongá ke nau ʻomi ha a mo e uaine kiate ia.

2 Pea ʻi he lolotonga ʻenau ʻalu ke ʻomi ʻa e mā mo e uainé, naʻá ne fekau ki he kakaí ke nau nofo hifo ki he kelekelé.

3 Pea ʻi he haʻu ʻa e kau ākongá mo e amaá mo e uainé, naʻá ne toʻo ʻa e maá ʻo pakipaki mo tāpuakiʻi ia; peá ne ʻoatu ki he kau ākongá mo fekau ke nau kai.

4 Pea ʻi he hili ʻenau kai ʻo mākoná, naʻá ne fekau ke nau ʻoatu ki he kakaí.

5 Pea ʻi he hili ʻa e kai ʻa e kakaí ʻo mākoná, naʻá ne folofola ki he kau ākongá: Vakai, ʻe fakanofo ha tokotaha ʻiate kimoutolu, pea te u tuku kiate ia ʻa e mālohi ke ne apakipaki ʻa e maá mo tāpuakiʻi ia pea ʻoatu ki he kakai ʻo hoku siasí, kiate kinautolu kotoa pē ʻe tui mo papitaiso ʻi hoku hingoá.

6 Pea ke mou manatuʻi ke fai ʻeni maʻu ai pē, ʻo hangē ko ia naʻá ku faí, ʻo hangē ko ʻeku pakipaki ʻa e maá mo tāpuakiʻi ia, mo ʻoatu kiate kimoutolú.

7 Pea te mou fai ʻeni ko e afakamanatu ki hoku sinó, ʻa ia kuó u fakahā kiate kimoutolú. Pea ʻe hoko ia koe fakamoʻoni ki he Tamaí ʻoku mou manatu maʻu ai pē kiate au. Pea kapau ʻoku mou manatu maʻu ai pē kiate au te mou maʻu ʻa hoku Laumālié ke ne ʻiate kimoutolu.

8 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻene folofola ʻaki ʻa e ngaahi folofola ní, naʻá ne fekau ki heʻene kau ākongá ke nau toʻo ʻa e ipu ʻo e uainé ʻo inu ai, pea ke nau ʻoatu foki ki he kakaí ke nau inu ai.

9 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau fai pehē, pea inu ai ʻo nau fiu; pea nau ʻoatu ki he kakaí, ʻo nau inu ai, ʻo nau fiu.

10 Pea ʻi he hili hono fai ʻeni ʻe he kau ākongá, naʻe folofola ange ʻa Sīsū kiate kinautolu: ʻOku monūʻia ʻa kimoutolu koeʻuhi ko e meʻa ko ʻeni kuo mou faí, ʻi hoʻomou fai ʻa e ngaahi meʻa kuó u fekau kiate kimoutolú, pea ʻoku fakamoʻoniʻi ai ki he Tamaí ʻoku mou fie fai ʻa e meʻa ʻa ia kuó u fekau kiate kimoutolú.

11 Pea te mou fai ʻeni maʻu ai pē kiate kinautolu ʻoku fakatomala mo papitaiso ʻi hoku hingoá; pea te mou fai ia ʻi he fakamanatu ki hoku toto, ʻa ia kuó u lilingi koeʻuhi ko kimoutolú, koeʻuhi ke mou fakamoʻoniʻi ki he Tamaí ʻoku mou manatu maʻu ai pē kiate au. Pea kapau ʻoku mou manatu maʻu ai pē kiate au te mou maʻu hoku Laumālié ke ʻiate kimoutolu.

12 Pea ʻoku ou tuku ʻa e fekau kiate kimoutolu ke mou fai ʻa e ngaahi meʻá ni. Pea kapau te mou fai maʻu ai pē ʻa e ngaahi meʻá ni ʻoku mou monūʻia, he kuo mou langa ʻi heʻeku amaká.

13 Ka ko ia ia ʻiate kimoutolu te ne fai ʻo lahi hake pe siʻi hifo ʻi he ngaahi meʻa ní, ʻoku ʻikai ke langa ia ʻi heʻeku maká, ka ʻoku langa ia ʻi ha makatuʻunga ʻoneʻone; pea ka tō ʻa e ʻuhá, pea ʻoho mai ʻa e vaí, pea angi ʻa e matangí ʻo faʻaki ki ai, te nau ahinga, pea ʻoku ava ʻa e ngaahi bmatapā ʻo helí ke maʻu ʻa kinautolu.

14 Ko ia ʻoku monūʻia ʻa kimoutolu ʻo kapau te mou tauhi ʻeku ngaahi fekau, ʻa ia kuo fekau kiate au ʻe he Tamaí ke u fai kiate kimoutolú.

15 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke mou leʻo mo alotu maʻu ai pē, telia naʻa ʻahiʻahiʻi ʻa kimoutolu ʻe he tēvoló, peá ne taki pōpula atu ʻa kimoutolu.

16 Pea hangē ko ʻeku lotu ʻiate kimoutolú ke pehē foki mo hoʻomou lotu ʻi hoku siasí, ʻi hoku kakai ʻa ia ʻoku nau fakatomala mo papitaiso ʻi hoku hingoá. Vakai ko au ko e amāmá; kuó u fokotuʻu ha bsīpinga kiate kimoutolu.

17 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofolá ni ki heʻene kau ākongá, naʻá ne toe tafoki atu ki he kakaí, ʻo ne pehē ange kiate kinautolu:

18 Vakai, ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke mou leʻo mo lotu maʻu ai pē telia naʻa mou tō ki he ʻahiʻahí; he ʻoku holi ʻa aSētane ke maʻu ʻa kimoutolu, koeʻuhi ke ne siviʻi ʻa kimoutolu ʻo hangē ko e uite.

19 Ko ia kuo pau ke mou lotu maʻu ai pē ki he Tamaí ʻi hoku hingoá;

20 Pea aʻilonga ha meʻa te mou kole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá, ʻa ia ʻoku totonu, ʻo tui te mou maʻú, vakai ʻe foaki ia kiate kimoutolu.

21 Mou alotu ʻi homou ngaahi fāmilí ki he Tamaí, maʻu ai pē ʻi hoku hingoá, koeʻuhi ke tāpuakiʻi ʻa homou uaifí mo hoʻomou fānaú.

22 Pea vakai, ke mou faʻa fakataha ke lahi; pea ʻoua te mou taʻofi ha tangata ʻe haʻu kiate kimoutolu ʻo ka mou ka fakataha, kae tuku ke nau haʻu kiate kimoutolu pea ʻoua ʻe taʻofi ʻa kinautolu.

23 Ka te mou ahūfia ʻa kinautolu, pea ʻikai kapusi ʻa kinautolu ki tuʻa; pea kapau ʻoku nau toutou haʻu kiate kimoutolu pea ke mou hūfekina ʻa kinautolu ki he Tamaí ʻi hoku hingoá.

24 Ko ia, hiki hake hoʻomou amāmá ke ulo atu ki he māmaní. Vakai ko au ʻa e bmaama ke mou hiki haké—mou fai ʻa e meʻa kuo mou mamata naʻá ku faí. Vakai kuo mou mamata ki heʻeku lotu ki he Tamaí, pea kuo mou fakamoʻoni kotoa pē ki ai.

25 Pea ʻoku mou ʻiloʻi kuó u fekau ke aʻoua naʻa ʻalu hamou toko taha, ka kuó u fekau ke mou haʻu kiate au, koeʻuhi ke mou bala mo mamata; ke pehē hoʻomou fai ki he māmaní; pea ko ia ia ʻokú ne maumauʻi ʻa e fekau ní ʻokú ne tuku ke taki atu ia ki he ʻahiʻahí.

26 Pea ko ʻeni naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní, naʻe toe hanga atu hono fofongá ki he kau ākonga kuó ne filí, ʻo ne folofola kiate kinautolu:

27 Vakai ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻoku ou fai kiate kimoutolu ha fekau ʻe taha, pea te u ʻalu leva ki heʻeku aTamaí koeʻuhi ke u fakahoko ʻa e ngaahi fekau bkehe ʻa ia kuó ne fai kiate aú.

28 Pea ko ʻeni vakai, ko e fekau ʻeni ʻoku ou fai kiate kimoutolú, ke ʻoua naʻa mou tuku ke amaʻu ʻe ha taha ʻoku mou ʻiloʻi ʻa hoku kakanó mo hoku totó ʻi heʻene btaʻefeʻungá, ʻo ka mou ka tāpuakiʻi mo tufaki ia.

29 He ko ia ia ʻokú ne kai mo inu ʻi hoku kakanó mo e atotó ʻi heʻene btaʻefeʻungá, ʻokú ne kai mo inu ʻa e malaʻia ki hono laumālié; ko ia kapau ʻoku mou ʻilo ʻoku taʻefeʻunga ha tangata ke kai mo inu ʻi hoku kakanó mo e totó ke mou taʻofi ia.

30 Ka neongo iá, ʻoua naʻa mou akapusi ia meiate kimoutolu, ka ke mou tokoni kiate ia, pea lotua ia ki he Tamaí, ʻi hoku hingoá; pea kapau te ne fakatomala mo papitaiso ʻi hoku hingoá, pea te mou toki tali ia, pea tāpuakiʻi mo tufaki kiate ia ʻa hoku kakanó mo e totó.

31 Ka ʻo kapau ʻe ʻikai te ne fakatomala ʻe ʻikai lau ia fakataha mo hoku kakaí, koeʻuhí ke ʻoua naʻá ne fakaʻauha ʻa hoku kakaí, he vakai ʻoku ou ʻilo aʻeku fanga sipí, pea kuo lau ʻa kinautolu.

32 Ka neongo iá, ʻoua naʻa mou kapusi ia ki tuʻa mei homou ngaahi fale lotú, pe ko homou ngaahi potu ʻoku mou hū aí, he ko e faʻahinga peheé te mou kei fai atu ʻa e tokoní ki ai; he ʻoku ʻikai te mou ʻilo naʻa faifai pea nau tafoki mai ʻo fakatomala, pea haʻu kiate au mo e loto-fakamātoato moʻoni, pea te u afakamoʻui ʻa kinautolu; pea mou hoko ai ko e vaka ʻo e fakamoʻuí kiate kinautolu.

33 Ko ia, tauhi ʻa e ngaahi leá ni ʻa ia kuó u fekau ʻaki kiate kimoutolú koeʻuhí ke ʻoua naʻa hoko ai ha afakahalaia kiate kimoutolu; koeʻuhí ʻe malaʻia ia ʻa ia ʻoku fakahalaiaʻi ʻe he Tamaí.

34 Pea ʻoku ou fai kiate kimoutolu ʻa e ngaahi fekaú ni koeʻuhi ko e ngaahi fakakikihi kuo ʻiate kimoutolú. Pea ʻoku monūʻia ʻa kimoutolu ʻo kapau ʻoku aʻikai ke ʻi ai ha ngaahi fakakikihi ʻiate kimoutolu.

35 Pea ko ʻeni ʻoku ou ʻalu ki he Tamaí, koeʻuhí he ʻoku ʻaonga ke u ʻalu ki he Tamaí akoeʻuhi ko kimoutolu.

36 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili hono fakaʻosi ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní, naʻá ne ala ʻaki hono atoʻukupú ki he kau bākonga kuó ne filí, taki taha, kae ʻoua kuó ne ala kiate kinautolu kotoa pē, pea naʻá ne folofola kiate kinautolu ʻi heʻene ala kiate kinautolú.

37 Pea naʻe ʻikai ke ongoʻi ʻe he kakaí ʻa e ngaahi folofola ʻa ia naʻá ne folofolaʻakí, ko ia naʻe ʻikai te nau fakamoʻoni ki ai; ka naʻe fakamoʻoni ʻe he kau ākongá naʻá ne tuku kiate kinautolu ʻa e amālohi ke foaki ʻa e bLaumālie Māʻoniʻoní. Pea te u fakahā kiate kimoutolu ʻamui ʻoku moʻoni ʻa e fakamoʻoní ni.

38 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e ala ʻa Sīsū kiate kinautolu kotoa peé, naʻe haʻu ha aʻao ʻo fakamalumalu ʻa e fuʻu kakaí ʻo ʻikai te nau faʻa mamata kia Sīsū.

39 Pea lolotonga hono fakamalumalu ʻa kinautolú naʻá ne ʻalu meiate kinautolu, ʻo ne hāʻele hake ki he langí. Pea naʻe mamata ʻa e kau ākongá mo fakamoʻoniʻi naʻá ne toe hāʻele hake ki he langí.