Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 18

Ježíš zavádí mezi Nefity svátost–Je jim přikázáno, aby se vždy modlili v jeho jménu–Ti, kteří nehodně jedí jeho tělo a pijí jeho krev, jsou zatraceni–Učedníkům je dána moc udělovati Ducha Svatého. Kolem roku 34 po Kr.

  A stalo se, že Ježíš přikázal učedníkům svým, aby mu přinesli chléb a víno.

  A zatímco šli pro chléb a víno, přikázal zástupu, aby se posadili na zem.

  A když učedníci přišli s chlebem a s vínem, vzal z chleba a nalámal jej a požehnal; a dal učedníkům a přikázal, aby jedli.

  A když pojedli a byli naplněni, přikázal, aby dali zástupu.

  A když zástup pojedl a byl naplněn, on pravil učedníkům: Vizte, bude mezi vámi vysvěcen jeden a tomu dám moc, aby lámal chléb a žehnal ho a dával ho lidu církve mé, všem těm, kteří uvěří a budou pokřtěni ve jménu mém.

  A to budete vždy hleděti, abyste činili, stejně jako jsem činil já, stejně jako jsem já lámal chléb a žehnal ho a dal ho vám.

  A to budete činiti na památku těla mého, které jsem vám ukázal. A bude to svědectvím Otci, že na mne vždy pamatujete. A budete-li na mne vždy pamatovati, budete míti Ducha mého, aby byl s vámi.

  A stalo se, že když pravil tato slova, přikázal učedníkům svým, aby vzali z vína z kalicha a pili z něj, a také aby dali zástupu, aby z něj mohl píti.

  A stalo se, že tak učinili a pili z něj a byli naplněni; a dali zástupu, a oni pili a byli naplněni.

  10 A když učedníci toto učinili, Ježíš jim pravil: Požehnaní jste pro tuto věc, kterou jste učinili, neboť toto je naplněním přikázání mých a dosvědčuje to Otci, že jste ochotni činiti to, co jsem vám přikázal.

  11 A toto budete vždy činiti těm, kteří činí pokání a jsou pokřtěni ve jménu mém; a budete to činiti na památku krve mé, kterou jsem za vás prolil, abyste mohli Otci dosvědčiti, že na mne vždy pamatujete. A budete-li na mne vždy pamatovati, budete míti Ducha mého, aby byl s vámi.

  12 A dávám vám přikázání, abyste tyto věci činili. A budete-li tyto věci vždy činiti, požehnaní jste, neboť jste postaveni na skále mé.

  13 Ale kdokoli mezi vámi bude činiti více nebo méně nežli toto, není postaven na skále mé, ale je postaven na základě písčitém; a když spadne déšť a přijdou záplavy a zadují větry a udeří na něj, on padne a brány pekelné jsou již otevřeny, aby ho přijaly.

  14 Tudíž jste požehnaní, budete-li zachovávati přikázání má, o kterých mi Otec přikázal, abych vám je dal.

  15 Vpravdě, vpravdě pravím vám, musíte bdíti a modliti se vždy, aby vás ďábel nepokoušel a neuvedl vás do zajetí.

  16 A jako já jsem se modlil mezi vámi, právě tak se budete vy modliti v církvi mé mezi lidem mým, který činí pokání a je pokřtěn ve jménu mém. Vizte, já jsem světlo; já jsem vám dal příklad.

  17 A stalo se, že když Ježíš promluvil tato slova k učedníkům svým, obrátil se opět k zástupu a pravil jim:

  18 Vizte, vpravdě, vpravdě pravím vám, musíte bdíti a modliti se vždy, abyste nevešli v pokušení; neboť Satan si přeje, aby vás měl, aby vás mohl prosívati jako pšenici.

  19 Tudíž se musíte vždy modliti k Otci ve jménu mém;

  20 A o cokoli, co je správné, budete prositi Otce ve jménu mém věříce, že obdržíte, vizte, bude vám dáno.

  21 Modlete se k Otci ve své rodině, vždy ve jménu mém, aby manželkám vašim a dětem vašim mohlo býti požehnáno.

  22 A vizte, budete se často scházeti; a nebudete zakazovati žádnému člověku, aby přišel mezi vás, když se budete scházeti, ale dovolte mu, aby k vám přišel, a nezakazujte mu to;

  23 Ale budete se za ně modliti a nebudete je vypuzovati; a pakliže k vám budou přicházeti často, budete se za ně modliti k Otci ve jménu mém.

  24 Tudíž, vyzdvihněte světlo své, aby mohlo svítiti světu. Vizte, já jsem to světlo, které budete vyzdvihovati – to, co jste mne viděli činiti. Vizte, vidíte, že jsem se modlil k Otci, a vy všichni jste to viděli.

  25 A vy vidíte, že jsem nikomu nepřikázal, aby odešel, ale naopak jsem přikázal, abyste přišli ke mně, abyste mohli pocítiti a viděti; právě tak budete vy činiti světu; a kdokoli porušuje toto přikázání, trpí, aby byl veden v pokušení.

  26 A nyní, stalo se, že když Ježíš promluvil tato slova, obrátil opět oči své k učedníkům, které vyvolil, a pravil jim:

  27 Vizte, vpravdě, vpravdě pravím vám, dám vám další přikázání, a pak musím jíti k Otci svému, abych mohl naplniti další přikázání, která mi dal.

  28 A nyní vizte, toto je přikázání, které vám dávám, že nebudete nikomu vědomě trpěti, aby požíval nehodně z těla mého a z krve mé, když je budete podávati;

  29 Neboť kdokoli nehodně jí a pije tělo mé a krev mou, jí a pije zatracení duše své; tudíž víte-li, že někdo není hoden jísti a píti z těla mého a z krve mé, zakážete mu to.

  30 Nicméně, nezapudíte ho z prostředku svého, ale budete mu sloužiti a budete se modliti za něho k Otci, ve jménu mém; a pakliže bude činiti pokání a bude pokřtěn ve jménu mém, pak ho přijmete a budete mu podávati z těla mého a z krve mé.

  31 Ale nebude-li činiti pokání, nebude počítán mezi lid můj, aby nemohl lid můj ničiti, neboť vizte, já znám své ovce, a jsou spočteny.

  32 Nicméně nebudete ho vypuzovati ze synagog svých nebo ze svých míst uctívání, neboť takovému budete nadále sloužiti; neboť nevíte, zda se jednou nevrátí a nebudou činiti pokání a nepůjdou ke mně s celým úmyslem srdce a já je neuzdravím; a vy budete prostředkem k tomu, aby jim bylo přineseno spasení.

  33 Tudíž, dodržujte tato slova, jež jsem vám přikázal, abyste nedošli odsouzení; neboť běda tomu, koho Otec odsuzuje.

  34 A dávám vám tato přikázání kvůli sporům, jež byly mezi vámi. A požehnaní jste, nemáte-li žádné spory mezi sebou.

  35 A nyní jdu k Otci, protože je žádoucí, abych šel k Otci kvůli vám.

  36 A stalo se, že když Ježíš dokončil tato slova, dotkl se rukou svou učedníků, které vyvolil, jednoho po druhém, až se jich dotkl všech, a jak se jich dotýkal, promlouval k nim.

  37 A zástup neslyšel slova, jež promlouval, tudíž nevydali o nich svědectví; ale učedníci vydali svědectví, že jim dal moc udělovati Ducha Svatého. A já vám ukáži později, že toto svědectví je pravdivé.

  38 A stalo se, že když se jich Ježíš všech dotkl, přišel oblak a zastínil zástup, takže Ježíše neviděli.

  39 A zatímco byli zastíněni, on od nich odešel a vystoupil do nebe. A učedníci viděli a vydali svědectví, že opět vystoupil do nebe.