ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 20

ພຣະ​ເຢຊູ​ຈັດຫາ​ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ເຫລົ້າ​ແວງ​ຢ່າງ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ ແລະ ປະຕິບັດ​ສິນລະ​ລຶກ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາຕື່ມ​ອີກ—ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ຮຽນ​ຮູ້​ເລື່ອງພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ແລະ ຈະ​ໄດ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ອາ​ເມຣິ​ກາ—ພຣະ​ເຢຊູ​ເປັນ​ສາດສະດາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ໂມ​ເຊ, ແລະ ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ແມ່ນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ສາດສະດາ—ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນເຈົ້າກຸ່ມ​ອື່ນໆຈະ​ໄປ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ກັນ​ທີ່​ເຢຣູ​ຊາເລັມ. ປະມານ ຄ.ສ. 34.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ຝູງ​ຊົນ​ເຊົາ​ອະ​ທິ​ຖານ, ແລະ ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງກໍ​ຄື​ກັນ. ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ຄວນ​ເຊົາ​ອະທິຖານ​ຢູ່​ໃນ​ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

2 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ລຸກ​ຢືນ​ຂຶ້ນ. ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ໄດ້​ລຸກ​ຢືນ​ຂຶ້ນ.

3 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຫັກ​ເຂົ້າຈີ່​ອີກ​ເທື່ອ​ໜຶ່ງ ແລະ ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ມັນ, ແລະ ເອົາ​ໃຫ້​ສານຸສິດ​ກິນ.

4 ແລະ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ກິນ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ບັນຊາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຫັກ​ເຂົ້າຈີ່, ແລະ ເອົາ​ໃຫ້​​ຝູງ​ຊົນ​ກິນ.

5 ແລະ ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເອົາ​ໃຫ້​ຝູງ​ຊົນ​ແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ເອົາ​ເຫລົ້າ​ແວງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ດື່ມ​ນຳ​ອີກ, ແລະ ບັນ​ຊາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເອົາ​ໃຫ້​ຝູງ​ຊົນ​ດື່ມ.

6 ບັດ​ນີ້, ທັງ​ສານຸສິດ ແລະ ຝູງ​ຊົນ​ບໍ່​ໄດ້​ເອົາ​ເຂົ້າຈີ່ ແລະ ເຫລົ້າ​ແວງ​ມາ​ໃຫ້​ພຣະ​ອົງ;

7 ແຕ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເອົາ​ເຂົ້າຈີ່​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ກິນ, ແລະ ໄດ້​ເອົາ​ເຫລົ້າ​ແວງ​ໃຫ້​ແກ່​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນ​ດື່ມ​ອີກ.

8 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ກິນ​ເຂົ້າຈີ່​ຈາກ​ປ່ຽງ​ນີ້​ກໍ​ເທົ່າ​ກັບ​ວ່າ ເຂົາ​ໄດ້​ກິນ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ; ແລະ ຄົນ​ໃດ​ທີ່​ໄດ້​ດື່ມ​ເຫລົ້າ​ແວງ​ຈາກ​ຈອກ​ນີ້ ກໍ​ເທົ່າ​ກັບ​ວ່າ​ເຂົາ​ໄດ້​ດື່ມ​ໂລຫິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຂົ້າ​ໄປ​ສູ່ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ; ແລະ ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ເຂົາ​ຈະ​ບໍ່​ຫິວ ຫລື ກະຫາຍ, ແຕ່​ຈະ​ອີ່ມ.

9 ບັດ​ນີ້, ເມື່ອ​ຝູງ​ຊົນ​ໄດ້​ກິນ ແລະ ດື່ມ​ກັນ​ໝົດ​ທຸກ​ຄົນ​ແລ້ວ, ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ພວກ​ເຂົາ​ເຕັມ​ປ່ຽມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮ້ອງ​ອອກ​ມາ​ເປັນ​ສຽງ​ດຽວ​ກັນ ແລະ ຖະຫວາຍ​ບາ​ລະ​ມີ​ແດ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ ຜູ້​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ.

10 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຖະ​ຫວາຍ​ບາ​ລະ​ມີ​ແດ່​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ບັດ​ນີ້ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ບັນຍັດຊຶ່ງ​ພຣະ​ບິດາ​ບັນຊາ​ເຮົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ຜູ້ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

11 ເຈົ້າ​ຄົງ​ຈຳ​ໄດ້​ວ່າ ເຮົາ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ແລະ ເວົ້າ​ວ່າ​ເມື່ອ​ຄຳ​ຂອງ​ເອ​ຊາ​ຢາ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ—ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ມັນ​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້, ເຈົ້າ​ມີ​ມັນ​ຢູ່​ຕໍ່​ໜ້າ​ເຈົ້າ, ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງ​ຄົ້ນ​ຄວ້າ​ມັນ—

12 ແລະ ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ເມື່ອ​ມັນ​ສຳເລັດ ເວລາ​ນັ້ນ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຊຶ່ງ​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ສຳເລັດ, ໂອ້ ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

13 ແລະ ເມື່ອນັ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່, ຊຶ່ງ​ໄດ້​ແຕກ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ໄປ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຈາກ​ທາງຕາ​ເວັນ​ອອກ ແລະ ຈາກ​ທາງ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ, ແລະ ຈາກ​ທາງ​ໃຕ້ ແລະ ຈາກ​ທາງ​ເໜືອ; ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຖືກ​ນຳ​ມາ​ສູ່​ຄວາມ​ຮູ້​ເລື່ອງ​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ​ອົງ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຜູ້​ໄດ້​ໄຖ່​ພວກ​ເຂົາ.

14 ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ບັນຊາ​ເຮົາ​ວ່າ ເຮົາ​ຄວນ​ມອບ​ແຜ່ນ​ດິ​ນນີ້ໃຫ້​ເຈົ້າເພື່ອ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ.

15 ແລະ ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າ​ຖ້າ​ຫາກ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ​ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ແລ້ວ, ຫລັງ​ຈາກ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກະ​ຈັດ​ກະ​ຈາຍ​ໄປ—

16 ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ເປັນ​ຜູ້ທີ່​ເຫລືອ​ຢູ່​ຂອງ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ຂອງ​ຢາ​ໂຄບ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ; ແລະ ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມ​ກາງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ມີ​ຈຳ​ນວນ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ; ແລະ ເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ສິງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ສັດ​ໃນ​ປ່າ, ແລະ ດັ່ງ​ສິງ​ໜຸ່ມ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຝູງ​ແກະ ຊຶ່ງ​ຖ້າ​ຫາກ​ມັນ​ຜ່ານ​ໄປ ທັງຈະ​ຢຽບ​ຍ່ຳ ແລະ ຈີກ​ເປັນ​ຕ່ອນໆ, ແລະ ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ປົດ​ປ່ອຍ​ໄດ້.

17 ມື​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຍົກ​ຢູ່​ເທິງ​ຜູ້​ປໍ​ລະ​ປັກ​ຂອງເຈົ້າ, ແລະ ສັດຕູ​ຂອງ​ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ໄປ​ທັງ​ໝົດ.

18 ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ເຕົ້າໂຮມ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຂົ້າກັນ​ດັ່ງ​ຄົນ​ເຕົ້າ​ໂຮມມັດເຂົ້າ​ໄວ້ໃນ​ລານ.

19 ເພາະ​​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຜູ້​ທີ່​ພຣະ​ບິ​ດາ​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຂົາ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຫລັກ, ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ກີບຕີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ທອງເຫລືອງ. ແລະ ເຈົ້າ​ຈະ​ໄດ້​ທຸບ​ຕີຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ​ເປັນ​ຕ່ອນໆ; ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ອຸ​ທິດ​ຜົນ​ປະໂຫຍດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແດ່​ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ແລະ ເຂົ້າຂອງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຖະຫວາຍພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຂອງ​ທັງແຜ່ນດິນ​ໂລກ. ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຄື​ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ກະ​ທຳ​ສິ່ງ​ນີ້.

20 ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ, ພຣະ​ບິດາ​ກ່າວ, ວ່າ​ດາບ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ແຂວນ​ຢູ່​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ມື້​ນັ້ນ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ ມັນ​ຈະ​ຟາດ​ຟັນ​ລົງ​ໃສ່​ພວກ​ເຂົາ, ພຣະ​ບິ​ດາ​ກ່າວ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ແຕ່​ຢູ່​ເທິງ​ຫົວ​ຂອງ​ທຸກ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຂອງ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ.

21 ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ເຮົາ​ຈະ​ສະຖາປະນາ​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຂຶ້ນ, ໂອ້ ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

22 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຈະ​ສະ​ຖາປະ​ນາຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້​ຂຶ້ນ​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້, ເພື່ອ​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້​ກັບ​ຢາ​ໂຄບ​ບັນ​ພະ​ບຸດ​ລຸດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສຳເລັດ; ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ໃໝ່. ແລະ ອຳນາດ​ຂອງ​ສະຫວັນ​ຈະ​ມາ​ຢູ່​ທ່າມກາງຜູ້​ຄົນ​ພວກ​ນີ້; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ແຕ່ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ທ່າມກາງ​ພວກເຈົ້າ.

23 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຄື​ຜູ້​ທີ່​ໂມ​ເຊ​ເວົ້າ​ເຖິງ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າອົງ​ເປັນພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຍົກ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ ທີ່​ເໝືອນ​ກັບ​ຂ້າພະເຈົ້າ; ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຟັງ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໃນ​ທຸກ​ເລື່ອງ​ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເປັນ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຜູ້​ນັ້ນ​ຈະ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ. ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນ​ຄື ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ຟັງ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ ຜູ້​ນັ້ນຈະ​ຖືກ​ຕັດ​ອອກ​ຈາກ​ບັນດາ​ຜູ້ຄົນ.

24 ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ແລະ ສາດສະດາ​ທັງ​ໝົດ​ນັບ​ຕັ້ງແຕ່​ຊາ​ມູ​ເອນ ແລະ ຄົນ​ອື່ນໆ​ຕໍ່​ຈາກ​ນັ້ນ​ມາ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ກໍ​ໄດ້​ເວົ້າ ແລະ ໃຫ້​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ເຖິງ​ເຮົາ.

25 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ສາດສະດາ; ແລະ ເຈົ້າ​ເປັນ​ເຊື້ອ​ສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ; ແລະ ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ພັນ​ທະ​ສັນຍາ ຊຶ່ງ​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໄວ້ກັບ​ບັນ​ພະບຸລຸດ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ເມື່ອ​ພຣະ​ອົງ​ກ່າວ​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ວ່າ: ແລະ ໃນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ທຸກ​ຕະ​ກຸນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ.

26 ພຣະ​ບິດາ​ຍົກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ກັບ​ເຈົ້າກ່ອນ, ແລະ ສົ່ງ​ເຮົາ​ມາ​ໃຫ້​ພອນ​ແກ່​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າທຸກ​ຄົນ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ; ແລະ ນີ້​ກໍ​ເພາະວ່າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ລູກ​ຫລານ​ແຫ່ງ​ພັນທະ​ສັນຍາ—

27 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ແລ້ວ ເມື່ອນັ້ນພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາຊຶ່ງພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ອັບ​ຣາ​ຮາມ​ສຳ​ເລັດ, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ: ໃນ​ລູກ​ຫລານ​ຂອງ​ເຈົ້າ ທຸກ​ຕະ​ກຸນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ—​ເພື່ອການ​ເທພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ລົງ​ມາ​ເທິງຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ໂດຍ​ທາງ​ເຮົາ, ຊຶ່ງພອນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ກັບ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ນັ້ນຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ເໜືອຄົນ​ທັງ​ປວງ, ຈົນ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກະຈັດກະຈາຍ​ໄປ, ໂອ້ ເຊື້ອສາຍ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ.

28 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ໄພ​ພິບັດ​ຕໍ່​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້. ແຕ່​ເຖິງຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ, ເມື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ອັນ​ສົມບູນ​ຂອງ​ເຮົາ​ແລ້ວ, ເມື່ອນັ້ນຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ຍັງ​ເຮັດ​ໃຈ​ແຂງ​ກະດ້າງ​ກັບ​ເຮົາ​ຢູ່, ເຮົາ​ຈະ​ສົ່ງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ກັບ​ຄືນ​ໃສ່​ຫົວ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ, ພຣະ​ບິດາ​ກ່າວ.

29 ແລະ ເຮົາ​ຈະ​ນຶກ​ເຖິງ​ພັນທະ​ສັນຍາ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ກະທຳ​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ; ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້​ພັນທະ​ສັນຍາ​ກັບ​ພວກ​ເຂົາ​ວ່າ ເຮົາ​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ວັນ​ເວລາ​ອັນ​ເໝາະ​ສົມ​ຂອງ​ເຮົາ, ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ແຜ່ນດິນ​ຂອງ​ບັນ​ພະ​ບຸລຸດ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ຄືນ​ຄື​ເກົ່າ​ເປັນ​ມູນ​ມໍລະດົກ ຄື​ແຜ່ນດິນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ, ຊຶ່ງ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ແຫ່ງ​ຄຳ​ສັນຍາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ຕະຫລອດ​ໄປ, ພຣະ​ບິດາ​ກ່າວ.

30 ແລະ ເຫດການ​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ວັນ​ເວລາ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ເມື່ອ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ອັນ​ສົມບູນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ຖືກ​ສິດສອນ​ໃຫ້​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ;

31 ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຊື່ອ​ໃນ​ເຮົາ, ວ່າ​ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ, ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຈະ​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ນາມຂອງ​ເຮົາ.

32 ເມື່ອນັ້ນ ພວກ​ທີ່​ເຝົ້າຍາມ​ກໍ​ຈະ​ເປັ່ງສຽງ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັ່ງສຽງ​ໂຮ​ຮ້ອງນຳ​ກັນ; ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຫັນດ້ວຍ​ຕາ.

33 ເມື່ອນັ້ນ ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພວກ​ເຂົາ​ເຂົ້າກັນ​ອີກ, ແລະ ປະທານ​ເຢຣູ​ຊາ​ເລັມ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ ເພື່ອ​ເປັນ​ແຜ່ນດິນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

34 ເມື່ອນັ້ນພວກ​ເຂົາຈະ​ເປັ່ງ​ສຽງ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ຊື່ນ​ຊົມ—ຮ້ອງ​ເພງ​ນຳ​ກັນ, ກຸງ​ເຢຣູຊາເລັມ​ເອີຍ ເຈົ້າ​ຜູ້​ທີ່​ເປັນ​ເມືອງ​ຮົກ​ຮ້າງ; ເພາະ​ພຣະບິດາ​ໄດ້​ອອຍ​ໃຈ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ແລ້ວ, ພຣະອົງ​ໄດ້​ໄຖ່​ກຸງ​ເຢຣູຊາເລັມ​ແລ້ວ.

35 ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ກາງແຂນ​ອັນ​ສັກສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຕໍ່ສາຍຕາຂອງ​ທຸກປະຊາ​ຊາດ​ທັງ​ປວງ​ໄດ້​ເຫັນ; ແລະ ຈົນ​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ຄວາມ​ລອດ​ຈາກ​ພຣະ​ບິດາ; ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ກັບ​ເຮົາ​ເປັນ​ໜຶ່ງ.

36 ແລະ ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເລື່ອງ​ທີ່​ມີ​ຂຽນ​ໄວ້​ຈະ​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ: ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ເຖີດ, ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ຂຶ້ນ​ອີກ, ແລະ ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ເຂັ້ມ​ແຂງ, ໂອ້ ສີ​ໂອນ; ຈົ່ງ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ເສື້ອ​ຜ້າອັນ​ສວຍ​ງາມ​ເຖີດ, ໂອ້ ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ເມືອງ​ທີ່​ສັກສິດ​ເອີຍ, ເພາະວ່າ​ນັບ​ແຕ່​ນີ້​ຕໍ່​ໄປຈະ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດທີ່ສົກກະປົກ ແລະ ບໍ່​ສະອາດ​ເຂົ້າ​ມາຫາ​ເຈົ້າ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

37 ຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນຈາກ​ຝຸ່ນດິນ; ຈົ່ງ​ລຸກຂຶ້ນ, ນັ່ງ​ລົງ, ໂອ້ ເຢຣູ​ຊາເລັມ; ຈົ່ງ​ປົດ​ຕົວ​ອອກ​ຈາກ​ປອກຄໍ, ໂອ້ ທິດາ​ຜູ້​ຖືກ​ຈ່ອງ​ຈຳ​ຂອງ​ສີ​ໂອນ.

38 ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າກ່າວ​ດັ່ງ​ນີ້​ວ່າ: ເຈົ້າ​ໄດ້​ຂາຍ​ຕົວ​ໄປ​ລ້າໆ, ແລະ ເຈົ້າຈະ​ຖືກ​ໄຖ່​ໂດຍ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ເສຍ​ເງິນ.

39 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ເຈົ້າ, ວ່າຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ຮູ້ຈັກ​ຊື່​ເຮົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ໃນ​ມື້ນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ຮູ້​ວ່າ ເຮົາ​ຄື​ຄົນທີ່​ເວົ້າ.

40 ແລະ ເມື່ອນັ້ນພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເວົ້າວ່າ: ຕີນ​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່ຢູ່​ເທິງ​ພູ​ເຂົາ​ນັ້ນງາມ​ພຽງ​ໃດ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ນຳ​ເອົາ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ມາ; ທີ່​ໄດ້​ປະກາດ​ຄວາມ​ສັນຕິ​ສຸກ; ທີ່​ນຳ​ເອົາ​ຂ່າວ​ປະ​ເສີດ​ຂອງ​ຄວາມ​ດີ​ມາ, ທີ່​ປະກາດ​ຄວາມລອດ; ທີ່​ກ່າວ​ກັບ​ສີ​ໂອນວ່າ: ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ເຈົ້າຊົງ​ປົກຄອງ;

41 ແລະ ເມື່ອນັ້ນຈະ​ມີ​ສຽງຮ້ອງ​ອອກ​ໄປ​ວ່າ: ເຈົ້າຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ, ເຈົ້າຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ບ່ອນ​ນັ້ນ, ຢ່າ​ແຕະຕ້ອງ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ສະອາດ; ຈົ່ງ​ອອກ​ໄປ​ຈາກ​ທ່າມກາງ​ຂອງ​ມັນ; ເຈົ້າທີ່​ຖື​ພາ​ສະ​ນະຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈົ່ງ​ຮັກສາ​ຕົວ​ໃຫ້ສະອາດ.

42 ເພາະເຈົ້າບໍ່​ຕ້ອງ​ຟ້າວ​ອອກ​ໄປ ຫລື ບໍ່​ຕ້ອງ​ຫລົບ​ໜີ​ໄປ; ເພາະ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າຈະ​ນຳ​ໜ້າ​ເຈົ້າ​ໄປ, ແລະ ພຣະ​ເຈົ້າຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ຈະ​ຮັກສາ​ທາງ​ຫລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

43 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ພາລະກິດ​ຂອງ​ຕົນ​ຢ່າງ​ຮອບ​ຄອບ; ລາວ​ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ມີ​ກຽດ​ອັນ​ສູງ​ສົ່ງ.

44 ດັ່ງ​ທີ່ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍຄົນ​ແປກໃຈ​ໃນ​ຕົວ​ເຈົ້າ—ໜ້າ​ຕາ​ຂອງ​ລາວບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ຄົນ​ອື່ນ, ແລະ ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ລາວ​ບາດ​ເຈັບ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ບຸດ​ຂອງ​ມະນຸດ—

45 ແຕ່​ລາວ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຊົນ​ຊາດ​ທັງ​ຫລາຍ​ອັດສະ​ຈັນ​ໃຈ; ກະ​ສັດ​ຈະ​ປາກ​ບໍ່​ອອກ; ເພາະ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ບອກ​ເລົ່າ; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ພິ​ຈາລະ​ນາ​ສິ່ງ​ທີ່​ບໍ່​ເຄີຍ​ໄດ້​ຍິນ.

46 ຕາມ​ຈິງ, ຕາມ​ຈິງ​ແລ້ວເຮົາ​ກ່າ​ວກັບ​ເຈົ້າວ່າ ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ແນ່​ນອນຕາມ​ທີ່​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ບັນຊາ​ເຮົາ. ເມື່ອ​ນັ້ນພັນທະ​ສັນຍາ​ທີ່​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ໃຫ້​ໄວ້​ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ; ແລະ ເມື່ອນັ້ນ​ເຢຣູ​ຊາເລັມ​ຈະ​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ອີກ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ມູນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.