Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 20

ʻOku foaki ʻe Sīsū ʻa e mā mo e uaine ʻi ha mana peá ne tāpuakiʻi mo tufaki ʻa e sākalamēnití ki he kakaí—ʻE maʻu ʻe he toenga ʻo e hako ʻo Sēkopé ʻa e ʻilo ki he ʻEiki ko honau ʻOtuá pea te nau maʻu ʻa e ngaahi fonua ʻo ʻAmeliká—Ko Sīsū ʻa e palōfita ko ia ʻoku hangē ko Mōsesé, pea ko e kau Nīfaí ko e fānau ʻa kinautolu ʻa e kau palōfitá—Ko e niʻihi kehe ʻo e kakai ʻo e ʻEikí ʻe tānaki mai ʻa kinautolu ki Selūsalema. Taʻu T.S. 34 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne fekau ki he fuʻu kakaí ke tuku ʻenau lotú, kae ʻumaʻā foki ʻene kau ākongá. Pea naʻá ne fekau kiate kinautolu ke ʻoua ʻe tuku ʻa ʻenau alotu ʻi honau lotó.

2 Pea naʻá ne fekau kiate kinautolu ke nau tuʻu hake pea tuʻu ʻi honau vaʻé. Pea naʻa nau tuʻu hake ʻo tuʻu ʻi honau vaʻé.

3 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻá ne toe pakipaki ʻa e mā ʻo tāpuakiʻi ia, ʻo ʻoatu ki he kau ākongá ke nau kai.

4 Pea hili ʻenau kaí naʻá ne fekau kiate kinautolu ke nau pakipaki ha mā, pea ʻoatu ia ki he kakaí.

5 Pea hili ʻenau ʻoatu ia ki he kakaí naʻá ne ʻoange kiate kinautolu ha uaine ke nau inu, ʻo ne fekau kiate kinautolu ke nau ʻoatu ia ki he kakaí.

6 Ko ʻeni, kuo ʻikai ke ʻomi ha a, pe uaine, ʻe he kau ākongá pe ko e kakaí;

7 Ka naʻá ne afoaki moʻoni ʻa e mā ke nau kai, mo e uaine foki ke nau inu.

8 Pea naʻá ne folofola kiate kinautolu: Ko ia ia ʻokú ne akai ʻa e mā ní ʻokú ne kai ʻi hoku sinó ki hono laumālié; pea ko ia ia ʻokú ne inu ʻi he uaine ní, ʻokú ne inu ʻi hoku totó ki hono laumālié; pea ʻe ʻikai fiekaia pe fieinua hono laumālié ʻo taʻengata, ka ʻe mākona pē ia.

9 Ko ʻeni, ʻi he hili ʻa e kai mo inu ʻa e kakai kotoa pē, vakai, naʻe fakafonu ʻa kinautolu ʻaki ʻa e Laumālié; pea naʻa nau kalanga fakataha, mo tuku ʻa e lāngilangi kia Sīsū, ʻa ia naʻa nau mamata mo fanongo ki aí.

10 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻenau tuku kotoa pē ʻa e lāngilangi kia Sīsuú, naʻá ne folofola kiate kinautolu: Vakai, ko ʻeni ʻoku ou fakaʻosi ʻa e fekau kuo tuku kiate au ʻe he Tamaí ʻo kau ki he kakaí ni, ʻa ia ko ha toenga ʻo e fale ʻo ʻIsilelí.

11 ʻOku mou manatu naʻá ku lea kiate kimoutolu, ʻo pehē ʻo ka fakamoʻoniʻi ʻa e ngaahi alea ʻa bʻĪsaiá—vakai kuo tohi ia, ʻoku mou maʻu ia ʻiate kimoutolu, ko ia mou fakatotolo ai—

12 Pea ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻo ka fakamoʻoni ia ko e toki fakahoko ia ʻo e afuakava kuo fai ʻe he Tamaí ki hono kakaí, ʻE fale ʻo ʻIsileli.

13 Pea ko e ngaahi atoenga, ʻa ia kuo bfakamovetevete holo ʻi he funga ʻo e māmani, ʻe ctānaki mai mei he hahaké pea mei he hihifó, pea mei he tongá pea mei he tokelaú; pea ʻe ʻomi ʻa kinautolu ki he dʻilo ʻo e ʻEiki ko honau ʻOtuá, ʻa ia kuó ne huhuʻi ʻa kinautolú.

14 Pea kuo fekau kiate au ʻe he Tamaí ke u foaki kiate kimoutolu ʻa e afonuá ni ke hoko ko homou tofiʻa.

15 Pea ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kapau ʻe ʻikai ke afakatomala ʻa e kau Senitailé ʻo ka hili ʻa e tāpuaki te nau maʻú, ʻo ka hili ʻenau fakamoveteveteʻi ʻa hoku kakaí—

16 Pea ko kimoutolu, ʻa ia ko ha toenga ʻo e fale ʻo Sēkopé, te mou toki ʻalu atu ʻiate kinautolu; pea te mou ʻi honau lotolotongá ʻa ia ʻe tokolahi; pea te mou ʻiate kinautolu ʻo hangē ko ha laione ʻi he fanga manu ʻo e vaó, pea hangē ko ha alaione mui ʻi he ngaahi takanga sipí, ʻa ia, ʻo ka ne ka ʻalu atu ʻokú ne bmolomoloki hifo mo haehae ke momoiiki, pea ʻoku ʻikai faʻa fakahaofi ʻe ha taha ʻa kinautolu.

17 ʻE hiki hake ho nimá ki ho ngaahi filí, pea ʻe motuhi atu ʻa ho ngaahi filí kotoa pē.

18 Pea te u atānaki fakataha ʻa hoku kakaí ʻo hangē ʻoku tānaki ʻe ha tangata ʻa ʻene ngaahi haʻinga uité ke tuku ki he hahaʻangá.

19 He te u ngaohi ʻa hoku kakai ʻa ia kuo fai ʻe he Tamaí ha fuakava ki aí, ʻio, te u ngaohi ho ameʻatui ko e ukamea, pea ko ho ngaahi ngeʻesi vaʻé ko e palasa. Pea te ke laiki ke momoīki ʻa e ngaahi kakai tokolahi; pea te u fakatapui ki he ʻEikí ʻenau tupú, mo ʻenau koloá ki he ʻEiki ʻo e māmani kotoa pē. Pea vakai, ko au ia ʻokú ne fai iá.

20 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻoku folofola ʻe he Tamaí, ʻe tuʻunuku mai ʻa e aheletā ʻo ʻeku fakamaau totonú kiate kinautolu ʻi he ʻaho ko iá; pea ka ʻikai te nau fakatomala ʻe tō ia kiate kinautolu, ʻoku folofola ʻe he Tamaí, ʻio, ki he ngaahi puleʻanga kotoa pē ʻo e kau Senitailé.

21 Pea ʻe hoko ʻo pehē te u fokotuʻu maʻu ʻa hoku akakaí, ʻE fale ʻo ʻIsileli.

22 Pea vakai, ko e kakaí ni te u fokotuʻu maʻu ʻi he fonuá ni, ke fakahoko ai ʻa e afuakava ʻa ia naʻá ku fai mo hoʻomou tamai ko Sēkopé; pea ʻe hoko ia ko ha bSelūsalema Foʻou. Pea ko e ngaahi mālohi ʻo e langí ʻe ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí ni; ʻio, pea mo au foki te cu ʻi homou lotolotongá.

23 Vakai, ko au ia ʻa ia naʻe lau ki ai ʻa Mōsese, ʻo pehē: ʻE fokotuʻu aha palōfita ʻe he ʻEiki ko ho ʻOtuá kiate koe ʻi ho kāingá, te ne tatau mo au; ke mou tokanga kiate ia ʻi he meʻa kotoa pē te ne lea ʻaki kiate kimoutolú. Pea ʻe hoko ʻo pehē ko e kakai kotoa pē ʻe ʻikai tokanga ki he palōfita ko iá ʻe motuhi atu ia mei he kakaí.

24 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻio, pea ko e kau palōfita akotoa pē ʻo fai meia Samuela mo kinautolu naʻe ki mui ʻiate iá, ko kinautolu kotoa pē kuo leá, kuo nau fakamoʻoni kiate au.

25 Pea vakai, ko e fānau ʻa kimoutolu ʻa e kau palōfitá; pea ʻoku mou ʻo e fale ʻo ʻIsilelí; pea ʻoku mou kau ʻi he afuakava naʻe fai ʻe he Tamaí mo hoʻomou ngaahi tamaí, ʻo ne folofola kia ʻĒpalahame: Pea ʻe monūʻia bʻi ho hakó ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmaní.

26 Kuo tomuʻa hiki hake au ʻe he Tamaí kiate kimoutolu, mo ne fekauʻi au ke u tāpuakiʻi ʻa kimoutolu ʻi heʻeku afakatafoki ʻa kimoutolu kotoa pē mei hoʻomou ngaahi angahalá; pea kuó ne fekau ke u fai ʻeni koeʻuhi ko e fānau ʻa kimoutolu ʻo e fuakavá—

27 Pea ʻo ka hili homou tāpuakiʻi peheé, ʻe toki fakahoko ʻe he Tamai ʻa e fuakava ʻa ia naʻá ne fai mo ʻĒpalahame, ʻo pehē: ʻE monūʻia aʻi ho hako ʻa e ngaahi faʻahinga kotoa pē ʻo e māmaní—ʻi hono lilingi hifo ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní ʻiate au ki he kau Senitailé, ʻa ia ko ha tāpuaki ki he kau bSenitailé ʻe fakamālohi ʻa kinautolu ke nau mālohi lahi hake ʻi he kakai fulipē, ke nau fakamovetevete ʻa hoku kakaí, ʻE fale ʻo ʻIsileli.

28 Pea te nau hoko ko e afakamamahi ki he kakai ʻo e fonuá ni. Ka neongo iá, ʻo ka nau ka maʻu hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí, pea kapau te nau fakafefeka honau lotó kiate au te u ʻekeʻi leva meiate kinautolu ʻenau ngaahi angahalá, ʻoku folofola ʻe he Tamaí.

29 Pea te u amanatuʻi ʻa e fuakava ʻa ia kuó u fai mo hoku kakaí; pea kuó u fuakava mo kinautolu te u btānaki fakataha ʻa kinautolu ʻi he taimi ʻoku ou loto ki aí, koeʻuhi ke u toe foaki kiate kinautolu ʻa e cfonua ʻo ʻenau ngaahi tamaí ke hoko ko honau tofiʻa, ʻa ia ko e fonua ko dSelūsalemá, ʻa ia ko e fonua ʻo e talaʻofa kiate kinautolu ʻo taʻengata, ʻoku folofola ʻe he Tamaí.

30 Pea ʻe hoko ʻo pehē ʻe hokosia ʻa e taimi, ʻa ia ʻe malanga ʻaki ai hono kakato ʻo ʻeku ongoongoleleí kiate kinautolu;

31 Pea te nau atui kiate au, ʻo pehē ko Sīsū Kalaisi au, ko e ʻAlo ʻo e ʻOtuá, pea te nau lotu ki he Tamaí ʻi hoku hingoá.

32 Pea ʻe toki hiki hake ʻe honau kau atangata leʻó ʻa honau leʻó, pea te nau hiva ʻaki ʻa e leʻo pē taha; he te nau mamata ʻaki honau matá.

33 Pea ʻe toe tānaki fakataha leva ʻe he Tamaí ʻa kinautolu, ʻo foaki kiate kinautolu ʻa Selūsalema ke hoko ko e fonua ʻo honau tofiʻá.

34 Pea te nau toki pā mai ʻi he hiva fiefia—aHiva fakataha, ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi potu lala ʻo Selūsalemá; he kuo fakafiemālieʻi ʻe he Tamaí ʻa hono kakaí, kuó ne huhuʻi ʻa Selūsalema.

35 Kuo fakahā ʻe he Tamaí ʻa hono toʻukupu māʻoniʻoní ʻi he ʻao ʻo e ngaahi puleʻanga kotoa pē; pea ʻe mamata ʻe he ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo māmaní ki he fakamoʻui ʻa e Tamaí; pea ko au mo e Tamaí, ʻokú ma taha pē.

36 Pea ʻe toki fakahoko leva ʻa e meʻa ʻa ia kuo tohí: aʻĀ hake, toe ʻā hake, pea ʻai ho mālohí, ʻE Saione; ʻai ho ngaahi kofu fakaʻofoʻofá, ʻE Selūsalema, ko e kolo māʻoniʻoní, koeʻuhí ʻe kamata mei heni ʻe ʻikai toe hū kiate koe ʻa kinautolu ʻoku taʻekamú mo kinautolu ʻoku taʻemaʻá.

37 Tupeʻi meiate koe ʻa e efú; tuʻu hake, nofo hifo, ʻE Selūsalema; vete meiate koe ʻa e ngaahi haʻi ʻo ho kiá, ʻE ʻofefine pōpula ʻo Saione.

38 He ʻoku folofola peheni ʻe he ʻEikí: Kuo mou fakatau ʻa kimoutolu ki ha meʻa noa pē, pea ʻe huhuʻi ʻa kimoutolu taʻe-ha-paʻanga.

39 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ʻe ʻilo ʻe hoku kakaí ʻa hoku hingoá; ʻio, ʻi he ʻaho ko iá te nau ʻilo ko au ia ʻoku leá.

40 Pea te nau toki pehē: aHono ʻikai fakaʻofoʻofa ʻi he ngaahi moʻungá ʻa e vaʻe ʻo ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ongoongo leleí kiate kinautolú, ʻa ia ʻokú ne bfakahā ʻa e melinó; ʻa ia ʻokú ne ʻomi ʻa e ongoongo leleí kiate kinautolú, ʻa ia ʻoku ne fakahā ʻa e fakamoʻuí; ʻa ia ʻokú ne pehē ki Saione: ʻOku pule ʻa ho ʻOtuá!

41 Pea ʻe toki ongo atu ʻa e kaila: aʻAlu ʻa kimoutolu, ʻalu ʻa kimoutolu, mou ʻalu mei ai, ʻoua ʻe ala ki he meʻa ʻoku btaʻemaʻá; mou ō mei hono lotolotongá; ke cmaʻa ʻa kimoutolu ʻoku fua ʻa e ngaahi ipu ʻa e ʻEikí.

42 Koeʻuhí ʻe aʻikai te mou ʻalu atu fakavavevave pe ʻi he hola mei homou ngaahi filí; he ʻe muʻomuʻa ʻa e ʻEikí ʻiate kimoutolu, pea ko e ʻOtua ʻo ʻIsilelí te ne maluʻi ʻa kimoutolu mei mui.

43 Vakai, ʻe fai fakapotopoto ʻe heʻeku tamaioʻeikí; ʻe hakeakiʻi ia pea fakaongoongoleleiʻi pea te ne māʻolunga ʻaupito.

44 ʻO hangē ʻoku ofo ʻa e tokolahi ʻiate iá—naʻe fakameleʻi hono fofongá, ʻo lahi hake ʻi ha toe tangata, mo hono sinó ʻo lahi hake ʻi he ngaahi foha ʻo e tangatá—

45 Ko ia te ne aluluku ʻa e ngaahi puleʻanga lahi; ʻe tāpuni ʻa e ngutu ʻo e ngaahi tuʻí kiate ia, he ko e meʻa kuo ʻikai ke fakahā kiate kinautolú te nau mamata ki ai; pea ko e meʻa kuo ʻikai te nau fanongo ki aí ʻe mahino kiate kinautolu.

46 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, kuo pau ke hoko ʻa e ngaahi meʻá ni kotoa pē, ʻo hangē kuo fekau kiate au ʻe he Tamaí. Pea ko e fuakavá ni ʻa ia kuo fai ʻe he Tamaí mo hono kakaí ʻe fakahoko ia; pea ʻe toe nofoʻi ʻa aSelūsalema ʻe hoku kakaí, pea ʻe hoko ia ko e fonua ʻo honau tofiʻá.