Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 21

Izrael bude shromážděn, až přijde Kniha Mormonova–Pohané se v Americe usídlí jako svobodný lid–Budou spaseni, uvěří-li a budou-li poslušní; jinak budou odříznuti a zničeni–Izrael vystaví Nový Jeruzalém a ztracené kmeny se navrátí. Kolem roku 34 po Kr.

  A vpravdě pravím vám, dám vám znamení, abyste mohli poznati dobu, kdy se tyto věci začnou naplňovati – kdy budu shromažďovati z jejich dlouhého rozptýlení lid svůj, ó dome Izraele, a opět mezi ním založím svůj Sion;

  A vizte, toto je ta věc, kterou vám dám za znamení – neboť vpravdě pravím vám, že až tyto věci, jež vám oznamuji a jež vám budu oznamovati později já sám a mocí Ducha Svatého, jenž vám bude Otcem dán, budou oznámeny pohanům, aby mohli zvěděti o tomto lidu, který je zbytkem domu Jákobova, a o tomto lidu mém, který jimi bude rozptýlen;

  Vpravdě, vpravdě pravím vám, až jim budou tyto věci Otcem oznámeny a dojdou skrze Otce od nich k vám;

  Neboť je to moudrost v Otci, že se usídlí v této zemi a budou mocí Otcovou založeni jako svobodný lid, aby tyto věci mohly vyjíti ke zbytku semene vašeho, aby mohla býti naplněna smlouva Otcova, kterou učinil s lidem svým, ó dome Izraele;

  Tudíž, až tato díla a díla, jež budou mezi vámi vykonána později, vyjdou od pohanů k semeni vašemu, které bude pro nepravost upadati do nevíry;

  Neboť to je vůle Otce, že mají vyjíti od pohanů, aby mohl pohanům ukázati moc svou proto, aby pohané, nebudou-li zatvrzovati srdce své, mohli činiti pokání a přijíti ke mně a býti pokřtěni ve jménu mém a poznati pravé body nauky mé, aby mohli býti počítáni mezi lid můj, ó dome Izraele.

  A až se tyto věci stanou, takže símě tvoje začne poznávati tyto věci – bude jim to znamením, aby mohli věděti, že dílo Otcovo již započalo k naplnění smlouvy, kterou učinil s lidem, jenž je z domu Izraele.

  A až přijde onen den, stane se, že králové zavřou ústa svá; neboť to, co jim nebylo řečeno, uvidí; a o tom, co neslyšeli, budou uvažovati.

  Neboť v onen den kvůli mně Otec bude konati dílo, jež bude velikým a podivuhodným dílem mezi nimi; a budou mezi nimi takoví, kteří tomu neuvěří, přestože jim to muž oznámí.

  10 Ale vizte, život služebníka mého bude v rukou mých; tudíž mu neublíží, přestože bude od nich zohaven. Nicméně já ho uzdravím, neboť jim ukáži, že moudrost má je větší nežli vychytralost ďáblova.

  11 Tudíž stane se, že každý, kdo neuvěří v slova má, kterýž jsem Ježíš Kristus, která mu Otec dá přinésti pohanům, a dá mu moc, aby je pohanům přinesl (stane se tak, jak pravil Mojžíš), budou odříznuti z prostředku lidu mého, který je ze smlouvy.

  12 A lid můj, který je zbytkem Jákoba, bude mezi pohany, ano, ve středu jejich jako lev mezi lesní zvěří, jako mladý lev mezi stády ovcí, který, když jde, pošlapává i trhá na kusy, a nikdo je nemůže vysvoboditi.

  13 Ruka jeho se pozdvihne nad protivníky jeho a všichni nepřátelé jeho budou odříznuti.

  14 Ano, běda pohanům, pokud nebudou činiti pokání; neboť stane se v onen den, praví Otec, že odříznu koně tvé ze středu tvého a zničím vozy tvé;

  15 A odříznu města země tvé a strhnu všechny pevnosti tvé;

  16 A odříznu čarování ze země tvé, a věštců již míti nebudeš;

  17 Ryté zpodobeniny tvé také odříznu, i stojící zpodobeniny tvé, ze středu tvého, a nebudeš již uctívati dílo rukou svých.

  18 A vytrhám háje tvé ze středu tvého; stejně tak zničím města tvá.

  19 A stane se, že bude skoncováno s veškerým lhaním a klamáním a záviděním a rozbroji a kněžskými lstivostmi a smilstvy.

  20 Neboť stane se, praví Otec, že každého, kdo onoho dne nebude činiti pokání a nepůjde k milovanému Synovi mému, odříznu z prostředku lidu svého, ó dome Izraele;

  21 A vykonám na nich odplatu a hněv, stejně jako na pohanech, o jaké ještě neslyšeli.

  22 Ale budou-li činiti pokání a budou-li poslouchati slova moje a nebudou-li zatvrzovati srdce své, založím mezi nimi církev svou, a oni vejdou do smlouvy a budou počítáni mezi tento zbytek Jákobův, jemuž jsem dal tuto zemi jako dědictví jejich;

  23 A budou pomáhati lidu mému, zbytku Jákobovu, a také tolika z domu Izraele, kolik jich přijde, aby mohli vystavěti město, které se bude nazývati Nový Jeruzalém.

  24 A pak budou pomáhati lidu mému, aby mohl býti shromážděn, ti, kteří jsou rozptýleni po celé tváři země, do Nového Jeruzaléma.

  25 A pak mezi ně sestoupí moc nebeská; a já také budu ve středu jejich.

  26 A pak, v onen den, započne dílo Otcovo, a to až bude toto evangelium kázáno mezi zbytkem lidu tohoto. Vpravdě pravím vám, onoho dne započne dílo Otcovo mezi všemi rozptýlenými z lidu mého, ano, a to mezi kmeny, které byly ztraceny, které Otec vyvedl z Jeruzaléma.

  27 Ano, započne dílo mezi všemi rozptýlenými z lidu mého, skrze Otce, aby připravil cestu, kterou ke mně mohou přijíti, aby mohli vzývati Otce ve jménu mém.

  28 Ano, a pak započne dílo, skrze Otce, mezi všemi národy na přípravě cesty, po které může býti lid jeho shromažďován domů do země dědictví svého.

  29 A vyjdou ze všech národů; a nevyjdou ve spěchu, ani nepůjdou s útěkem, neboť já půjdu před nimi, praví Otec, a budu zadní voj jejich.