Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 22

V posledních dnech bude založen Sion a jeho kůly a Izrael bude shromážděn s milosrdenstvím a něhou – Zvítězí – Porovnej s Izaiášem 54. Kolem roku 34 po Kr.

1 A pak se stane to, co je psáno: Prozpěvuj, ó neplodná, která jsi nerodila; propukni ve azpěv a zvučně volej, ty, která ses s dítětem nemořila; neboť více je dětí opuštěné nežli dětí vdané manželky, praví Pán.

2 Rozšiř místo stanu svého a nech je roztáhnouti závěsy příbytků svých; nešetři, natáhni provazy své a akůly své posilni;

3 Neboť napravo i nalevo se rozmůžeš a símě tvé zdědí apohany a pustá města osídlí.

4 Neboj se, neboť nebudeš zahanbena; ani se neznepokojuj, neboť nebudeš uvedena v apotupu; neboť zapomeneš na potupu mladosti své a na pohanění mládí svého nevzpomeneš a na pohanění vdovství svého již nevzpomeneš.

5 Neboť tvůrce tvůj, toť manžel tvůj, Pán zástupů je jméno jeho; a Vykupitel tvůj, Svatý Izraelský – Bohem celé země nazýván bude.

6 Neboť Pán tě povolal jako ženu opuštěnou a v duchu zarmoucenou a manželku mladou, když jsi zavržena byla, praví Bůh tvůj.

7 Neboť na malou chvilku opustil jsem tě, ale s milosrdenstvími velikými shromáždím tě.

8 V maličkém hněvu skryl jsem tvář svou na chvíli před tebou, ale s věčnou laskavostí budu k tobě amilosrdný, praví Pán, Vykupitel tvůj.

9 Neboť je ato pro mne jako s bvodami Noémovými, neboť jak jsem přísahal, že se nebudou již rozlévati vody Noémovy po zemi, tak jsem přísahal, že se nerozhněvám na tebe.

10 Neboť ahory se odvrátí a vrchy se pohnou, laskavost má se však od tebe bneodvrátí a smlouva pokoje mého se nepohne, praví Pán, jenž je k tobě milosrdný.

11 Ó sužovaná, vichřicí zmítaná a neutěšená! Viz, položím akameny tvé nádherných barev, a základy tvé vyložím safíry.

12 A okna tvá učiním z achátů a brány tvé z karbukulů a všechna pomezí tvá z drahého kamení.

13 A avšechny děti tvé budou poučovány Pánem; a veliký bude pokoj dětí tvých.

14 Ve aspravedlivosti založena budeš; vzdálena budeš od útisku, neboť se nebudeš báti, a od hrůzy, neboť se k tobě nepřiblíží.

15 Viz, zajisté se proti tobě shromáždí, nikoli ode mne; každý, kdo se proti tobě spojí, kvůli tobě padne.

16 Viz, já jsem stvořil kováře, jenž dmychá uhlí v ohni a vytváří nástroj pro dílo své; a já jsem stvořil pustošitele, aby hubil.

17 Žádná zbraň, která je zhotovena proti tobě, neuspěje; a každý jazyk, který ti na soudu bude spílati, odsoudíš. Toto je dědictví služebníků Páně a spravedlivost jejich je ode mne, praví Pán.