Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 25

Při druhém příchodu budou pyšní a zlovolní spáleni jako strniště–Před oním velikým a hrozným dnem se navrátí Eliáš–Porovnej s Malachiášem 4. Kolem roku 34 po Kr.

  Neboť vizte, přichází den, který bude hořeti jako pec; a všichni pyšní, ano, a všichni ti, kteří si počínají zlovolně, budou strništěm; a onen den, který přichází, je spálí, praví Pán zástupů, takže jim neponechá ani kořene, ani větve.

  Ale vám, kteří se bojíte jména mého, povstane Syn Spravedlivosti s uzdravováním v křídlech svých; a vyjdete a porostete jako telata ve stáji.

  A pošlapete zlovolné; neboť budou popelem pod chodidly nohou vašich v den, kdy to učiním, praví Pán zástupů.

  Pamatujte na zákon Mojžíše, služebníka mého, který jsem mu přikázal na Orébu pro celý Izrael, s ustanoveními a soudy.

  Vizte, pošlu vám Eliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného dne Páně;

  A on obrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich, abych nepřišel a nestihl zemi prokletím.