ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 25

ໃນ​ການ​ສະ​ເດັດ​ມາຄັ້ງທີ​ສອງ, ຄົນ​ຊົ່ວ​ຈະ​ຖືກ​ເຜົາ​ດັ່ງ​ເຟືອງ—ເອລີ​ຢາ​ຈະ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ກ່ອນ​ວັນ​ອັນຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ນັ້ນ—ປຽບທຽບ​ກັບ ມາ​ລາ​ກີ 4. ປະມານ ຄ.ສ. 34.

1 ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ມື້ນັ້ນຍ່ອມມາ​ເຖິງ​ເມື່ອ​ຈະ​ໃໝ້ດັ່ງ​ເຕົາ​ໄຟ; ແລະ ຄົນ​ຈອງ​ຫອງທັງ​ໝົດ, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ເຮັດ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ເຟືອງ; ແລະ ມື້ທີ່​ມາຈະ​ໃໝ້ພວກ​ເຂົາ​ຈົນ​ບໍ່​ມີ​ຫຍັງ​ເຫລືອ, ຈອມ​ໂຍທາ​ກ່າວ, ແລະ ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ເຫລືອ​ທັງ​ຮາກ ຫລື ກິ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ເລີຍ.

2 ແຕ່​ສຳລັບເ​ຈົ້າທີ່ຢຳ​ເກງນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ພຣະ​ບຸດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ຊອບ​ທຳ​ຈະ​ລຸກ​ຂຶ້ນ​ພ້ອມ​ກັບ​ອຳນາດ​ແຫ່ງ​ການ​ປິ່ນ​ປົວ​ທີ່ຢູ່​ໃນປີກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ອິດ​ສະ​ລະ ແລະ ມີ​ຄວາມ​ສຸກ​ດັ່ງ​ລູກ​ງົວ​ໃນ​ຄອກ.

3 ແລະ ເຈົ້າຈະ​ຊະນະ​ຄົນ​ຊົ່ວ; ເພາະ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ຂີ້ຝຸ່ນ​ທີ່ຢູ່​ໃຕ້​ພື້ນຕີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ມື້​ທີ່​ເຮົາ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ນັ້ນ, ຈອມ​ໂຍທາ​ກ່າວ.

4 ຈົ່ງ​ຈື່ຈຳກົດຂອງ​ໂມ​ເຊຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ເຮົາ, ພ້ອມ​ທັງ​ຂໍ້ກຳນົດ ແລະ ຄຳ​ພິ​ພາກ​ສາ​ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້ມອບ​ໃຫ້ແກ່​ລາວ​ທີ່​ພູ​ໂຮ​ເຣັບ​ສຳລັບ​ຊາວ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທຸກ​ຄົນ.

5 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ກ່ອນມື້ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ເປັນຕາ​ຢ້ານ​ຂອງ​ພຣະຜູ້​ເປັນເຈົ້າຈະ​ມາ​ເຖິງ, ເຮົາ​ຈະ​ໃຊ້​ສາດສະດາ​ເອລີ​ຢາ​ມາ​ຫາ​ເຈົ້າ;

6 ແລະ ລາວ​ຈະ​ຫັນ​ໃຈ​ພໍ່ມາ​ຫາ​ລູກ, ແລະ ຫັນ​ໃຈ​ລູກ​ໄປ​ຫາ​ພໍ່, ບໍ່ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາ​ຈະ​ມາ ແລະ ທຳລາຍ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ຄຳ​ສາບ​ແຊ່ງ.