Ikatlong NephiAng Aklat ni Nephi ang Anak ni Nephi, na Anak ni Helaman

Kabanata 25

Sa Ikalawang Pagparito, ang mga palalo at masasama ay masusunog gaya ng dayami—Si Elias ay magbabalik bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na araw—Ihambing sa Malakias 4. Mga A.D. 34.

1 Sapagkat masdan, ang araw ay darating na amagniningas na tulad ng hurno; at lahat ng bpalalo, oo, lahat ng gumagawa ng kasamaan, ay magiging pinaggapasan; at ang araw na darating ay susunog sa kanila, wika ng Panginoon ng mga Hukbo, at hindi mag-iiwan sa kanila kahit ugat o sanga.

2 Ngunit sa inyo na natatakot sa aking pangalan, ay babangon ang aAnak ng Kabutihan na may pagpapagaling sa kanyang mga bagwis; at kayo ay hahayo at blalaki na parang mga cguya sa kuwadra.

3 At inyong ayuyurakan ang masasama; sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng inyong mga talampakan sa araw na yaon na aking gagawin ito, wika ng Panginoon ng mga Hukbo.

4 Alalahanin ninyo ang mga batas ni Moises, na aking tagapaglingkod, na iniutos ko sa kanya sa aHoreb para sa buong Israel, lakip ang mga batas at kaparusahan.

5 Masdan, isusugo ko sa inyo ang propetang si aElias bago dumating ang dakila at kakila-kilabot na baraw ng Panginoon;

6 At kanyang aibabaling ang puso ng mga ama sa mga anak, at ang puso ng mga anak sa kanilang mga ama, kung hindi, ako ay paparito at parurusahan ang lupa ng isang sumpa.