Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 25

Při druhém příchodu budou pyšní a zlovolní spáleni jako strniště – Před oním velikým a hrozným dnem se navrátí Eliáš – Porovnej s Malachiášem 4. Kolem roku 34 po Kr.

1 Neboť vizte, přichází den, který bude ahořeti jako pec; a všichni bpyšní, ano, a všichni ti, kteří si počínají zlovolně, budou strništěm; a onen den, který přichází, je spálí, praví Pán zástupů, takže jim neponechá ani kořene, ani větve.

2 Ale vám, kteří se bojíte jména mého, povstane aSyn Spravedlivosti s uzdravováním v křídlech svých; a vyjdete a bporostete jako ctelata ve stáji.

3 A apošlapete zlovolné; neboť budou popelem pod chodidly nohou vašich v den, kdy to učiním, praví Pán zástupů.

4 Pamatujte na zákon Mojžíše, služebníka mého, který jsem mu přikázal na aOrébu pro celý Izrael, s ustanoveními a soudy.

5 Vizte, pošlu vám aEliáše, proroka, před příchodem velikého a hrozného bdne Páně;

6 A on aobrátí srdce otců k dětem a srdce dětí k otcům jejich, abych nepřišel a nestihl zemi prokletím.