Tretí NefiKniha Nefiho syna Nefiho, ktorý bol synom Helamanovým

Kapitola 27

Ježiš im prikazuje, aby Cirkev nazývali jeho menom – Jeho poslanie a zmierna obeť tvoria jeho evanjelium – Ľuďom je prikázané, aby činili pokánie a boli pokrstení, aby mohli byť posvätení Duchom Svätým – Majú byť dokonca takými, ako je Ježiš. Okolo roku 34 – 35 po Kr.

 A stalo sa, že zatiaľ čo Ježišovi učeníci putovali a kázali veci, ktoré počuli a videli, a krstili v Ježišovom mene, stalo sa, že sa učeníci zhromaždili a spojili sa v mocnej modlitbe a pôste.

 A Ježiš sa im znova ukázal, lebo sa modlili k Otcovi v mene jeho; a Ježiš prišiel a postavil sa uprostred nich, a povedal im: Čo si prajete, aby som vám dal?

 A oni mu povedali: Pane, prajeme si, aby si nám povedal meno, ktorým máme nazývať cirkev túto; lebo medzi ľudom sú ohľadom záležitosti tejto spory.

 A Pán im povedal: Veru, veru hovorím vám, prečo by mali ľudia reptať a hádať sa o vec túto?

 Nečítali písma, ktoré hovoria, že musíte na seba vziať meno Kristovo, ktoré je mojím menom? Lebo týmto menom budete nazvaní posledného dňa;

 A každý, kto na seba berie meno moje a vytrvá do konca, ten bude spasený posledného dňa.

 Takže, čokoľvek budete činiť, máte to činiť v mene mojom; takže máte cirkev nazývať menom mojím; a máte vzývať Otca v mene mojom, aby kvôli mne cirkvi žehnal.

 A ako by to mohla byť cirkev moja, keby nebola nazvaná menom mojím? Lebo keby bola cirkev nazývaná menom Mojžišovým, potom by to bola cirkev Mojžišova; alebo keby bola nazývaná menom človeka, potom by to bola cirkev oného človeka; ale ak je nazývaná menom mojím, potom je to cirkev moja, ak je tomu tak, že sú postavení na evanjeliu mojom.

 Veru hovorím vám, že vy ste postavení na evanjeliu mojom; takže budete nazývať akékoľvek veci, ktoré nazývate, v mene mojom; takže ak voláte k Otcovi pre cirkev, ak je to v mene mojom, Otec vás vypočuje;

 10 A ak je tomu tak, že je cirkev postavená na evanjeliu mojom, potom v nej Otec ukáže vlastné skutky svoje.

 11 Ale ak nie je postavená na evanjeliu mojom, a je postavená na skutkoch ľudských či na skutkoch diablových, veru hovorím vám, na čas majú radosť zo skutkov svojich, a čoskoro príde koniec a oni budú vyťatí a uvrhnutí do ohňa, odkiaľ niet žiadneho návratu.

 12 Lebo ich skutky ich nasledujú, lebo práve pre skutky svoje sú porazení; takže pamätajte na veci, ktoré som vám povedal.

 13 Hľa, dal som vám evanjelium svoje, a toto je evanjelium, ktoré som vám dal – že som prišiel na svet, aby som vykonal vôľu Otca svojho, pretože Otec môj ma poslal.

 14 A Otec môj ma poslal, aby som mohol byť pozdvihnutý na kríž; a potom, čo som bol pozdvihnutý na kríž, aby som mohol pritiahnuť všetkých ľudí k sebe, aby ako ja som bol ľuďmi pozdvihnutý, práve tak boli ľudia pozdvihnutí Otcom, aby sa postavili predo mnou, boli súdení za skutky svoje, či už boli dobré alebo zlé –

 15 A z tohto dôvodu som bol pozdvihnutý; takže podľa moci Otcovej pritiahnem si všetkých ľudí k sebe, aby mohli byť súdení podľa skutkov svojich.

 16 A stane sa, že každý, kto činí pokánie a je pokrstený v mene mojom, bude naplnený; a ak vytrvá do konca, hľa, toho budem považovať pred Otcom svojím za nevinného oného dňa, kedy sa postavím, aby som súdil svet.

 17 A ten, kto do konca nevytrvá, to je ten, kto bude tiež vyťatý a uvrhnutý do ohňa, odkiaľ sa už nemôže navrátiť, kvôli spravodlivosti Otcovej.

 18 A toto je slovo, ktoré on dal deťom ľudským. A z tohto dôvodu napĺňa slová, ktoré dal, a on neklame, ale napĺňa všetky slová svoje.

 19 A žiadna nečistá vec nemôže vojsť do kráľovstva jeho; takže nikto nevojde do odpočinutia jeho, iba ak to budú tí, ktorí si omyli odev svoj v krvi mojej pre vieru svoju a pokánie zo všetkých hriechov svojich, a pre vernosť svoju do konca.

 20 Teraz, toto je oné prikázanie: Čiňte pokánie, všetky končiny zeme, a poďte ku mne a buďte pokrstení v mene mojom, aby ste mohli byť posvätení prijatím Ducha Svätého, aby ste mohli posledného dňa stáť predo mnou bez poškvrny.

 21 Veru, veru hovorím vám, toto je evanjelium moje; a vy poznáte veci, ktoré musíte činiť v cirkvi mojej; lebo skutky, ktoré ste ma videli činiť, tiež máte činiť; lebo to, čo ste mňa videli činiť, dokonca to máte činiť;

 22 Takže, ak činíte veci tieto, požehnaní ste, lebo budete pozdvihnutí posledného dňa.

 23 Zapíšte veci, ktoré ste videli a počuli, okrem tých, ktoré sú zakázané.

 24 Zapíšte skutky ľudu tohto, ktoré budú, rovnako ako bolo písané o tom, čo bolo.

 25 Lebo hľa, z kníh, ktoré boli napísané, a ktoré budú napísané, bude ľud tento súdený, lebo z nich budú skutky ich ľuďom oznámené.

 26 A hľa, všetky veci sú zapísané Otcom; takže z kníh, ktoré budú napísané, bude svet súdený.

 27 A vedzte, že vy budete sudcami ľudu tohto podľa súdu, ktorý vám ja dám, ktorý bude spravodlivý. Takže, akými ľuďmi máte byť? Veru hovorím vám, dokonca ako ja som.

 28 A teraz idem k Otcovi. A veru hovorím vám, o čokoľvek budete prosiť Otca v mene mojom, bude vám dané.

 29 Takže, proste, a obdržíte; klopte, a bude vám otvorené; lebo ten, kto prosí, dostáva; a tomu, kto klope, bude otvorené.

 30 A teraz, hľa, radosť moja je veľká, až k plnosti, z vás, a tiež z pokolenia tohto; áno, a dokonca aj Otec sa raduje, a tiež všetci svätí anjeli, z vás a z pokolenia tohto; lebo nikto z nich nie je stratený.

 31 Hľa, chcel by som, aby ste rozumeli; lebo mám na mysli tých, ktorí sú z pokolenia tohto teraz nažive; a nikto z nich nie je stratený; a z nich mám plnosť radosti.

 32 Ale hľa, žialim nad štvrtým pokolením od tohto pokolenia, lebo tí budú uvedení do zajatia ním, dokonca ako bol syn zatratenia; lebo ma predajú za striebro a za zlato, a za to, čo moľ ničí a čo zlodeji môžu prelomiť a kradnúť. A v oný deň ich navštívim, dokonca obrátim ich skutky na ich vlastné hlavy.

 33 A stalo sa, že keď Ježiš dokončil slová tieto, povedal učeníkom svojim: Vchádzajte tesnou bránou; lebo tesná je brána a úzka je cesta, ktorá vedie k životu, a málo je tých, ktorí ju nachádzajú; ale priestranná je brána a široká cesta, ktorá vedie k smrti, a mnoho je tých, ktorí po nej putujú, až príde noc, kedy nikto nebude môcť pracovať.