Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 27

ʻOku fekau ʻe Sīsū kiate kinautolu ke ui ʻa e siasí ʻi hono hingoá—ʻOku hoko ʻene ngāué mo ʻene feilaulau huhuʻí ko ʻene ongoongoleleí—ʻOku fekau ki he tangatá ke fakatomala mo papitaiso koeʻuhi ke fakamāʻoniʻoni ʻa kinautolu ʻe he Laumālie Māʻoniʻoní—ʻOku totonu ke nau hangē pē ko Sīsuú. Taʻu T.S. 34–35 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he lolotonga ʻa e fononga ʻa e kau ākonga ʻa Sīsuú mo nau malanga ʻaki ʻa e ngaahi meʻa kuo nau fanongo mo mamata ki aí, pea nau fai papitaiso ʻi he huafa ʻo Sīsuú, naʻe hoko ʻo pehē kuo kātoa mai ʻa e kau ākongá ʻo nau kau afakataha ʻi he lotu fakamātoato mo e bʻaukai.

2 Pea naʻe toe afakahā ʻe Sīsū ia kiate kinautolu, he naʻa nau lolotonga lotu ki he Tamaí ʻi hono huafá; pea naʻe hāʻele mai ʻa Sīsū ʻo ne tuʻu ʻi honau lotolotongá, ʻo ne folofola kiate kinautolu: Ko e hā ha meʻa ʻoku mou loto ke u foaki kiate kimoutolú?

3 Pea naʻa nau pehē kiate ia: ʻE ʻEiki, ʻoku mau loto ke ke fakahā kiate kimautolu ʻa e huafa ke mau ui ʻaki ʻa e siasí ni; he ʻoku ʻi ai ʻa e ngaahi fakakikihi ʻi he kakaí ʻo kau ki he meʻá ni.

4 Pea folofola ʻa e ʻEikí kiate kinautolu: Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e hā hono ʻuhinga ʻoku felauʻaki mo fefakakikihiʻaki ai ʻa e kakaí koeʻuhi ko e meʻa ní?

5 Kuo ʻikai te nau lau koā ʻa e ngaahi folofolá, ʻa ia ʻoku pehē mai ai ʻoku totonu ke mou ʻai kiate kimoutolu ʻa e ahuafa ʻo Kalaisí, ʻa ia ko hoku hingoá? He ko e hingoa ia ʻe ui ʻaki ʻa kimoutolu ʻi he ʻaho fakaʻosí;

6 Pea ko ia ia ʻokú ne toʻo kiate ia ʻa hoku hingoá, pea akātaki ki he ngataʻangá, ʻe fakamoʻui ia ʻi he ʻaho fakaʻosí.

7 Ko ia, ko e meʻa kotoa pē te mou faí, ke mou fai ia ʻi hoku hingoá; ko ia ke mou ui ʻa e siasí ʻi hoku hingoá; pea ke mou ui ki he Tamaí ʻi hoku hingoá ke ne tāpuakiʻi ʻa e siasí koeʻuhi ko au.

8 Pea ʻoku fēfē ʻene hoko ko ahoku bsiasi ʻo kapau ʻoku ʻikai ui ia ʻi hoku hingoá? He kapau ʻoku ui ha siasi ʻi he hingoa ʻo Mōsesé pea ko e siasi ia ʻo Mōsese; pe kapau ʻoku ui ia ʻi he hingoa ʻo ha tangata pea ko e siasi ia ʻo ha tangata; ka kapau ʻoku ui ia ʻi hoku hingoá pea ko hoku siasi ia, ʻo kapau kuo langa ʻa kinautolu ʻi heʻeku ongoongoleleí.

9 Ko e moʻoni ʻoku ou pehē kimoutolu, kuo langa ʻa kimoutolu ʻi heʻeku ongoongoleleí; ko ia ke mou ui ʻa e meʻa kotoa pē te mou uí, ʻi hoku hingoá; ko ia kapau te mou ui ki he Tamaí, koeʻuhi ko e siasí, pea kapau te mou fai ia ʻi hoku hingoá ʻe ʻafioʻi ʻa kimoutolu ʻe he Tamaí.

10 Pea kapau kuo langa ʻa e siasí ʻi heʻeku ongoongoleleí ʻe toki fakahā atu ʻe he Tamaí ʻa ʻene ngaahi ngāue ʻaʻaná ʻi ai.

11 Ka ʻo kapau ʻoku ʻikai langa ia ʻi heʻeku ongoongoleleí, ka kuo langa ia ʻi he ngaahi ngāue ʻa e tangatá, pe ko e ngaahi ngāue ʻa e tēvoló, ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu ʻoku nau maʻu ʻa e fiefia ʻi heʻenau ngaahi ngāué ʻi ha taimi siʻi, pea ʻe faifai pē pea ʻe hokosia ʻa e ngataʻangá, pea ʻe a hifo ʻa kinautolu ʻo laku ki he afi, ʻa ia ʻoku ʻikai faʻa foki mei aí.

12 He ʻoku amuimui ʻenau ngaahi ngāué ʻiate kinautolu, he koeʻuhi ko ʻenau ngaahi ngāué ʻoku tā hifo ai ʻa kinautolú; ko ia manatuʻi ʻa e ngaahi meʻa kuó u tala kiate kimoutolú.

13 Vakai kuó u ʻoatu kiate kimoutolu ʻa ʻeku aongoongoleleí, pea ko e ongoongolelei ʻeni ʻa ia kuó u ʻoatu kiate kimoutolú—kuó u haʻu ki he māmaní ke fai ʻa e bfinangalo ʻo ʻeku Tamaí, koeʻuhi naʻe fekauʻi au ʻe heʻeku Tamaí.

14 Pea naʻe fekauʻi au ʻe heʻeku Tamaí koeʻuhi ke ahiki hake au ki he kolosí; pea ka hili hono hiki hake au ki he kolosí, ke u btohoakiʻi ʻa e kakai fulipē kiate au, pea hangē hono hiki hake au ʻe he tangatá, ke pehē hono hiki hake ʻa e tangatá ʻe he Tamaí, ke nau tuʻu ʻi hoku ʻaó, ke cfakamāuʻi ʻi heʻenau ngaahi ngāué, pe ʻoku lelei ia pe kovi—

15 Pea ko hono ʻuhinga ʻeni kuo ahiki hake ai aú; ko ia, ʻi he māfimafi ʻo e Tamaí te u tohoakiʻi ʻa e kakai fulipē kiate au, koeʻuhi ke fakamāuʻi ʻa kinautolu ʻo fakatatau ki heʻenau ngaahi ngāué.

16 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ko ia ia ʻe afakatomala mo bpapitaiso ʻi hoku hingoá ʻe fakafonu ia; pea kapau te ne ckātaki ki he ngataʻangá, vakai, te u lau ia ʻoku ʻikai haʻane angahala ʻi he ʻao ʻo ʻeku Tamaí ʻi he ʻaho ʻa ia te u tuʻu ai ke fakamāuʻi ʻa e māmaní.

17 Pea ko ia ia ʻoku ʻikai kātaki ki he ngataʻangá, ko ia ia foki ʻoku tā hifo ʻo laku ki he afi, ʻa ia ʻoku ʻikai te nau faʻa foki mei ai, koeʻuhi ko e afakamaau totonu ʻa e Tamaí.

18 Pea ko e folofola ʻeni ʻa ia kuó ne fai ki he fānau ʻa e tangatá. Pea ʻi he meʻá ni ʻokú ne fakahoko ai ʻa e ngaahi folofola kuó ne faí, pea ʻoku ʻikai te ne loi, ka ʻokú ne fakahoko ʻa ʻene ngaahi folofola kotoa pē.

19 Pea ʻoku aʻikai faʻa hū ha meʻa ʻoku taʻemaʻa ki hono puleʻangá; ko ia ʻoku ʻikai hū ki hono bmālōlōʻangá ha taha ka ko kinautolu pē kuo c honau kofú ʻi hoku totó, koeʻuhi ko ʻenau tuí, mo e fakatomala mei heʻenau ngaahi angahala kotoa pē, pea mo ʻenau tui faivelenga ʻo ʻau ki he ngataʻangá.

20 Ko ʻeni ko e fekaú ʻeni: aFakatomala, ʻa kimoutolu ʻa e ngaahi ngataʻanga kotoa pē ʻo e māmaní, pea haʻu kiate au ʻo bpapitaiso ʻi hoku hingoá, koeʻuhi ke cfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kimoutolu ʻi he maʻu ʻo e Laumālie Māʻoniʻoní, koeʻuhi ke mou tuʻu dtaʻe-ha-mele ʻi hoku ʻaó ʻi he ʻaho fakaʻosí.

21 Ko e moʻoni, ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko ʻeku ongoongoleleí ʻeni; pea ʻoku mou ʻiloʻi ʻa e ngaahi meʻa ʻoku totonu ke mou fai ʻi hoku siasí; he ko e ngaahi ngāue ʻa ia kuo mou mamata kuó u faí ke mou fai foki ia; he ko e meʻa kuo mou mamata kuó faí ke mou fai foki ia.

22 Ko ia, kapau ʻoku mou fai ʻa e ngaahi meʻá ni ʻoku mou monūʻia, he ʻe hiki hake ʻa kimoutolu ʻi he ʻaho fakaʻosí.

23 Tohi ʻa e ngaahi meʻa kuo mou mamata mo fanongo ki aí, tuku kehe pē ʻa e ngaahi meʻa kuo atapuí.

24 Tohi ʻa e ngaahi ngāue ʻa e kakaí ni, ʻa ia te nau faí, ʻo hangē ko ia kuo tohi ʻe he niʻihi kehé, mo e ngaahi meʻa ʻi he kuohilí.

25 He vakai, ʻe fai mei he ngaahi tohi kuo tohí, pea mo e ngaahi tohi ʻe faí, ʻa hono afakamāuʻi ʻo e kakaí ni, he ʻe ʻilo mei ai ʻe he kakaí ʻa ʻenau ngaahi bngāué.

26 Pea vakai, ko e ngaahi meʻa kotoa pē kuo atohi ʻe he Tamaí; ko ia ʻe fakamāuʻi ʻa e māmaní mei he ngaahi tohi kuo tohí.

27 Pea ke mou ʻilo te amou hoko ko e kau fakamaau ki he kakaí ni, ʻo fakatatau mo e mafai ke fakamaau ʻa kimoutolu, ʻa ia ʻe totonu. Ko ia, ko e hā ʻa e banga ʻoku taau mo kimoutolú? Ko e moʻoni, ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ke mou changē pē ko aú.

28 Pea ko ʻeni ʻoku ou aʻalu ki he Tamaí. Pea ko e moʻoni ʻoku ou pehē kiate kimoutolu, ko e meʻa kotoa pē te mou kole ki he Tamaí ʻi hoku hingoá ʻe foaki ia kiate kimoutolu.

29 Ko ia, mou akole, pea te mou maʻu; tukituki, pea ʻe toʻo kiate kimoutolu; he ko ia ia ʻokú ne kolé, ʻokú ne maʻu; pea ko ia ia ʻoku tukitukí, ʻe toʻo kiate ia.

30 Pea ko ʻeni, vakai, ʻoku hulu ʻa ʻeku fiefiá, ʻio ʻo aʻu ki heʻene kakato, koeʻuhi ko kimoutolu, kae ʻumaʻā foki mo e toʻu tangatá ni foki; ʻio, pea ʻoku fiefia ʻa e Tamaí, pea mo e kau ʻāngelo māʻoniʻoni kotoa pē foki, koeʻuhi ko kimoutolu pea mo e toʻu tangatá ni; he kuo aʻikai ke mole hanau toko taha.

31 Vakai, ʻoku ou fakaʻamu ke mahino kiate kimoutolu; he ko ʻeku lea ʻo kau kiate kinautolu ʻoku alolotonga moʻui ʻi he toʻu tangata ko bʻení; pea kuo ʻikai ke mole hanau toko taha; pea ʻoku ou maʻu ʻiate kinautolu ʻa e cfiefia kakató.

32 Kae vakai, ʻoku fakamamahi kiate au koeʻuhi ko e toʻu tangata hono a mei he toʻu tangata ko ʻení, he ʻe taki pōpula ʻa kinautolu ʻe ia ʻo hangē foki naʻe fai ki he foha ʻo e malaʻiá; he te nau fakatau ʻaki au ʻa e siliva mo e koula, pea mo e meʻa ʻoku kai ʻe he bané pea ʻoku faʻa haeʻi ʻe he kau kaihaʻá ʻo kaihaʻasí. Pea ʻi he ʻaho ko iá te u tauteaʻi ʻa kinautolu, ʻio ʻo fakafoki ʻenau ngaahi ngāué ki honau ʻulu ʻonautolú.

33 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he fakaʻosi ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní naʻá ne folofola ki heʻene kau ākongá: Mou hū ʻi he matapā afāsiʻi; he ʻoku fāsiʻi ʻa e matapaá mo lausiʻi ʻa e hala ʻoku fakatau ki he moʻuí, pea ʻoku ʻilo ia ʻe he tokosiʻi; ka ʻoku fālahi ʻa e matapaá mo ʻataʻatā ʻa e hala ʻoku fakatau ki he maté, pea ʻoku tokolahi ʻoku ʻalu ai, ʻo aʻu ki heʻene hokosia ʻa e pō, ʻa ia ʻoku ʻikai faʻa fai ai ʻe ha tangata ha ngāue ʻe taha.