ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 28

ເກົ້າ​ຄົນ​ໃນ​ອັກຄະ​ສາວົກ​ສິບ​ສອງ​ປາ​ຖະໜາ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ຄຳ​ສັນຍາ​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ສ່ວນ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ເວລາ​ພວກ​ເພິ່ນ​ສິ້ນ​ຊີວິດ​ໄປ—ຊາວ​ນີ​ໄຟ​ອີກ​ສາມ​ຄົນ​ປາ​ຖະໜາ ແລະ ໄດ້​ຮັບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ຄວາມ​ຕາຍ ເພື່ອ​ວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ໄດ້​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ຈົນ​ກວ່າ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຈະ​ສະ​ເດັດ​ມາ​ອີກ—ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ສະພາບ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເອີ່ຍ​ປາກ​ບໍ່​ໄດ້, ແລະ ໃນ​ປະຈຸ​ບັນ​ນີ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ກໍ​ຍັງ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ໃນ​ທ່າມ​ກາງ​ມະນຸດ​ຢູ່. ປະມານ ຄ.ສ. 34–35.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຫລັງ​ຈາກ​ພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂໍ້ຄວາມ​ນີ້, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເວົ້າກັບ​ສານຸສິດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ແຕ່ລະຄົນ, ໂດຍ​ກ່າວ​ກັບພວກ​ເພິ່ນ​ວ່າ: ພວກ​ເຈົ້າ​ປາ​ຖະໜາ​ອັນ​ໃດ​ຈາກ​ເຮົາ, ຫລັງ​ຈາກ​ເຮົາ​ໄປ​ເຝົ້າພຣະ​ບິດາ?

2 ແລະ ທັງ​ໝົດ​ນອກ​ຈາກ​ສາມ​ຄົນ​ໄດ້​ທູນ​ວ່າ: ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ປາ​ຖະໜາ​ວ່າ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ຈົນ​ຮອດ​ສຸດ​ອາຍຸ​ຂອງ​ມະນຸດ, ວ່າ​ການ​ປະ​ຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຂອງ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ໄດ້​ເຖິງ​ທີ່​ສຸດ​ແລ້ວ, ຊຶ່ງ​ໃນ​ການ​ນັ້ນ​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ມາ, ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ຂ້ານ້ອຍ​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ໄປ​ເຝົ້າ​ພຣະ​ອົງ​ໃນ​ອາ​ນາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ໂດຍ​ໄວ​ດ້ວຍ​ເທີ້ນ.

3 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບພວກ​ເພິ່ນ​ວ່າ: ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ສຸກ​ແລ້ວ ເພາະ​ວ່າ​ພວກ​ເຈົ້າ​ປາ​ຖະ​ໜາ​ສິ່ງ​ນີ້​ຈາກ​ເຮົາ; ດັ່ງນັ້ນ, ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພວກ​ເຈົ້າມີ​ອາຍຸ​ໄດ້​ເຈັດ​ສິບ​ສອງ​ປີ ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ໄປ​ຫາ​ເຮົາ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ເຮົາ; ແລະ ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ພັກຜ່ອນ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ.

4 ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເພິ່ນແລ້ວ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ຫັນ​ພຣະ​ພັກມາ​ຫາ​ອີກ​ສາມ​ຄົນ, ແລະ ໄດ້​ກ່າວ​ກັບພວກ​ເພິ່ນ​ວ່າ: ພວກເຈົ້າຢາກ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ໃດໃຫ້​ພວກເຈົ້າ, ເມື່ອ​ເຮົາ​ໄປ​ເຝົ້າພຣະ​ບິດາ?

5 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້ສະຫລົດຢູ່​ໃນ​ໃຈ, ເພາະວ່າພວກ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ກ້າ​ທູນ​ພຣະ​ອົງ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່ພວກ​ເພິ່ນ​ປາ​ຖະໜາ.

6 ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ກ່າວ​ກັບພວກ​ເພິ່ນ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຮູ້ຈັກ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ພວກເຈົ້າ, ແລະ ພວກເຈົ້າ​ປາ​ຖະໜາ​ສິ່ງ​ດຽວ​ກັນ​ກັບ​ທີ່​ໂຢຮັນ​ທີ່​ຮັກ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້​ປາ​ຖະໜາ, ຜູ້​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ຂອງ​ເຮົາ, ກ່ອນ​ທີ່​ເຮົາ​ຖືກ​ຊາວ​ຢິວຍົກ​ຂຶ້ນ.

7 ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຈົ້າ​ເປັນ​ສຸກ​ກວ່າ​ນັ້ນ, ເພາະ​ພວກເຈົ້າຈະ​ບໍ່ຕ້ອງ​ຊີມລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເລີຍ; ແຕ່​ພວກເຈົ້າຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່ພຣະ​ບິດາ​ຈະ​ກະທຳ​ກັບ​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ, ຈົນ​ວ່າ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ຈະສຳ​ເລັດ​ຕາມ​ນ້ຳພຣະ​ໄທ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ, ເມື່ອ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ມາ​ໃນ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ເຮົາ​ພ້ອມ​ດ້ວຍ​ອຳນາດ​ແຫ່ງສະຫວັນ.

8 ແລະ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ເລີຍ; ແຕ່​ວ່າ​ເວລາ​ເຮົາ​ມາ​ໃນ​ລັດ​ສະໝີ​ພາບ​ຂອງ​ເຮົາ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ໄປ​ຊົ່ວ​ພັບ​ຕາ​ດຽວ​ຈາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ມະຕະ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ເປັນ​ອະ​ມະຕະ; ແລະ ເມື່ອ​ນັ້ນ ພວກ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເປັນ​ສຸກ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຮົາ.

9 ແລະ ອີກ​ຢ່າງ​ໜຶ່ງ, ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ເວລາ​ທີ່​ພວກເຈົ້າຢູ່​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ, ທັງ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ ນອກ​ຈາກ​ຈະ​ເປັນ​ເພາະ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ​ເທົ່າ​ນັ້ນ; ແລະ ທັງ​ໝົດ​ນີ້​ເຮົາ​ຈະ​ກະທຳ​ໄປ​ເພື່ອ​ສະໜອງ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ, ເພາະ​ພວກ​ເຈົ້າມີ​ຄວາມ​ປະສົງ​ທີ່​ຈະ​ຊັກ​ນຳ​ຈິດ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ມະນຸດ​ໃຫ້​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ໂລກ​ຍັງ​ຕັ້ງຢູ່.

10 ແລະ ເພາະ​ເຫດນີ້ ພວກ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ຈະ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ສຸກ; ແລະ ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ໄດ້​ນັ່ງ​ລົງ​ໃນ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ​ຂອງ​ເຮົາ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຄວາມ​ສຸກຂອງ​ພວກເຈົ້າຈະບໍລິບູນ, ດັ່ງ​ເຊັ່ນ​ພຣະ​ບິດາ​ໄດ້​ປະທານ ຄວາມສຸກ​ອັນ​ບໍລິບູນໃຫ້​ແກ່​ເຮົາ; ແລະ ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ເປັນ​ດັ່ງ​ເຮົາ, ດັ່ງທີ່​ເຮົາ​ເປັນ​ດັ່ງພຣະ​ບິດາ, ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ກັບ​ເຮົາເປັນໜຶ່ງ;

11 ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ເປັນ​ພະຍານ​ເຖິງ​ພຣະ​ບິດາ ແລະ ເຮົາ; ແລະ ເປັນຍ້ອນ​ເຮົາ ພຣະ​ບິດາ​ຈຶ່ງ​ປະທານ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ລູກ​ຫລານ​ມະນຸດ.

12 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອພຣະ​ເຢຊູ​ໄດ້​ກ່າວ​ຂໍ້ຄວາມ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ແລ້ວ, ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ແຕະຕ້ອງພວກ​ເພິ່ນ​ແຕ່ລະຄົນ​ດ້ວຍ​ນິ້ວພຣະຫັດຂອງ​ພຣະ​ອົງ ຍົກ​ເວັ້ນແຕ່​ສາມ​ຄົນ ຊຶ່ງຈະ​ຢູ່​ຕໍ່​ໄປ, ແລະ ຫລັງ​ຈາກ​ນັ້ນພຣະ​ອົງ​ກໍ​ໄດ້​ຈາກ​ໄປ.

13 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ທ້ອງຟ້າ​ໄດ້​ເປີດ​ອອກ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຖືກ​ພາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ສະຫວັນ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ​ເລື່ອງ​ຊຶ່ງບໍ່​ອາດ​ຈະ​ເວົ້າ​ໄດ້.

14 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຖືກ​ຫ້າມ​ບໍ່​ໃຫ້​ເວົ້າ; ທັງພວກ​ເພິ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອຳນາດ​ໃຫ້​ເວົ້າ​ເຖິງ​ເລື່ອງຊຶ່ງພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ເຫັນ ແລະ ໄດ້​ຍິນ​ນັ້ນ;

15 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນບອກ​ບໍ່​ໄດ້​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນຢູ່​ໃນ​ຮ່າງກາຍ ຫລື ຢູ່​ນອກ​ຮ່າງກາຍ; ເພາະວ່າພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຮູ້ສຶກ​ເໝືອນ​ເປັນ​ການ​ປ່ຽນ​ຮ່າງ​ກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ, ຄື​ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ປ່ຽນ​ຈາກ​ຮ່າງກາຍ​ແຫ່ງ​ເນື້ອ​ໜັງ​ໄປ​ສູ່​ສະພາບ​ທີ່​ເປັນ​ອະ​ມະຕະ, ເພື່ອ​ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ໄດ້​ເຫັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້.

16 ແຕ່​ເຫດການ​ໄດ້​ບັງເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ລົງ​ມາ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ອີກ; ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ເພິ່ນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ທີ່ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້ຍິນ ແລະ ໄດ້​ເຫັນ​ມາ, ເພາະ​ມັນ​ເປັນ​ພຣະບັນຍັດ​ຈາກ​ສະຫວັນ.

17 ແລະ ບັດ​ນີ້, ພວກ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ມະຕະ​ຢູ່ ຫລື ເປັນ​ອະ​ມະຕະ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ວັນ​ທີ່​ປ່ຽນ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນນັ້ນ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ຮູ້;

18 ແຕ່​ວ່າ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ພຽງ​ເທົ່າ​ນີ້ ຕາມ​ບັນທຶກ​ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ມາ—ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ທົ່ວ​ຜືນແຜ່ນດິນ ແລະ ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ຜູ້ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ໄດ້​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ຈາກ​ການ​ສັ່ງສອນ​ຂອງພວກ​ເພິ່ນເຂົ້າມາ​ສູ່​ສາດສະໜາ​ຈັກ; ໄດ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ, ແລະ ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍຄົນ​ທີ່​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມານັ້ນ​ໄດ້​ຮັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິ​ສຸດ.

19 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້ຖືກ​ຄົນ​ທີ່​ບໍ່​ເປັນ​ຂອງ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຈັບ​ເອົາ​ເຂົ້າຄຸກ. ແລະ ຄຸກ​ກໍ​ຂັງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄວ້​ບໍ່​ໄດ້, ເພາະວ່າ​ມັນ​ໄດ້​ແຍກອອກ​ເປັນ​ສອງ.

20 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ໂຍນ​ລົງ​ໄປໃນ​ແຜ່ນດິນ; ແຕ່ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້ຕີ​ແຜ່ນດິນ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ເຖິງ​ຂະໜາດ​ທີ່​ໂດຍ​ອຳນາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ ພວກ​ເພິ່ນໄດ້​ຖືກ​ປົດປ່ອຍ​ຈາກ​ຄວາມ​ເລິກຂອງ​ແຜ່ນດິນ; ແລະ ສະນັ້ນ ພວກ​ເຂົາຈຶ່ງ​ບໍ່​ສາມາດ​ຂຸດ​ຫລຸມ​ໃຫ້​ເລິກ​ພໍ​ທີ່​ຈະ​ຂັງພວກ​ເພິ່ນ​ໄວ້​ໄດ້.

21 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ເຕົາ​ໄຟ​ສາມ​ເທື່ອ ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນຕະລາຍ.

22 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ໂຍນ​ເຂົ້າ​ໃນ​ຖ້ຳສັດ​ຮ້າຍ​ສອງ​ເທື່ອ; ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຫລິ້ນ​ຢູ່​ກັບ​ສັດ​ເຫລົ່ານັ້ນຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກນ້ອຍ​ຫລິ້ນ​ກັບ​ລູກ​ແກະ​ທີ່​ຍັງ​ກິນ​ນົມ​ຢູ່, ແລະ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອັນຕະລາຍ.

23 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ອອກ​ໄປ​ດັ່ງນັ້ນໃນບັນດາ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ​ທັງ​ໝົດ, ແລະ ໄດ້​ສິດສອນ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້ຄົນທັງ​ໝົດ​ໃນ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນ; ແລະ ພວກ​ເ​ຂົາໄດ້​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ​ໃນ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ໄດ້​ຮ່ວມ​ເຂົ້າໃນ​ສາດສະໜາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ແລະ ຄົນ​ລຸ້ນນັ້ນຈຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ​ດັ່ງ​ນີ້ຕາມ​ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ.

24 ແລະ ບັດ​ນີ້ຂ້າພະ​ເຈົ້າມໍ​ມອນ​ຂໍ​ຈົບ​ການ​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄວ້​ເທົ່າ​ນີ້​ກ່ອນ.

25 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າກຳລັງ​ຈະ​ຂຽນ​ຊື່​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຕ້ອງ​ຊີມລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ​ໄວ້, ແຕ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຫ້າມ​ຂ້າພະ​ເຈົ້າບໍ່​ໃຫ້​ຂຽນ, ສະນັ້ນ ຂ້າພະ​ເຈົ້າຈຶ່ງ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຽນ​ມັນໄວ້ ເພາະວ່າ​ມັນຖືກ​ປິດ​ໄວ້​ຈາກ​ໂລກ.

26 ແຕ່​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຫັນ​ພວກ​ເພິ່ນ, ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ.

27 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ​ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ, ແລະ ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ​ຈະ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກພວກ​ເພິ່ນ​ເລີຍ.

28 ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາ​ຊາວ​ຢິວ​ເໝືອນ​ກັນ, ແລະ ຊາວ​ຢິວຈະ​ບໍ່​ຮູ້ຈັກພວກ​ເພິ່ນ​ເລີຍ.

29 ແລະ ເຫດການ​ຈະບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ເມື່ອ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເຫັນ​ວ່າ​ສົມ​ຄວນ​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫລຽວ​ສະຫລາດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ທີ່​ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ປະຕິບັດ​ສາດສະໜາ​ກິດ​ແກ່​ເຜົ່າ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ​ທັງ​ໝົດ​ທີ່​ແຕກ​ກະຈັດ​ກະຈາຍ​ກັນ​ໄປ, ແລະ ແກ່​ທຸກ​ປະຊາ​ຊາດ, ທຸກ​ຕະກຸນ, ທຸກ​ພາສາ, ແລະ ທຸກ​ຜູ້​ຄົນ​ທັງ​ປວງ, ແລະ ຈະ​ນຳ​ຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງ​ຫລາຍ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ພວກ​ນັ້ນ​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ເຢຊູ ເພື່ອ​ຄວາມ​ປາ​ຖະໜາ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ຈະ​ສຳ​ເລັດ, ແລະ ເປັນ​ຍ້ອນ​ອຳນາດ​ທີ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຊື່ອ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຊຶ່ງ​ຢູ່​ກັບ​ພວກ​ເພິ່ນ.

30 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນເປັນ​ເໝືອນ​ດັ່ງ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ຖ້າ​ຫາກພວກ​ເພິ່ນຈະ​ອະທິຖານ​ຫາ​ພຣະ​ບິດາ​ໃນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ພວກ​ເພິ່ນກໍ​ຈະ​ສາມາດ​ປະກົດ​ຕົວ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຜູ້​ໜຶ່ງ​ເຫັນ​ໄດ້ ຕາມ​ແຕ່ພວກ​ເພິ່ນ​ເຫັນ​ວ່າ​ສົມຄວນ.

31 ດັ່ງນັ້ນ, ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ກ່ອນ​ມື້​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ຈະ​ມາ​ເຖິງ ເມື່ອ​ທຸກຜູ້​ຄົນ​ຈະ​ຕ້ອງ​ມາ​ຢືນ​ຕໍ່ໜ້າ​ບັນລັງ​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

32 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ ແມ່ນ​ແຕ່​ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ຕ່າງ​ຊາດ ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ເຮັດ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ແລະ ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈກ່ອນ​ວັນ​ພິພາກສາ​ນັ້ນ.

33 ແລະ ຖ້າ​ຫາກ​ທ່ານ​ມີ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ທັງ​ໝົດ ຊຶ່ງ​ໃຫ້​ເລື່ອງ​ລາວ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວຽກ​ງານ​ອັນ​ໜ້າ​ອັດສະຈັນ​ໃຈ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ, ທ່ານ​ກໍ​ຈະ​ຮູ້​ຕາມ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ວ່າສິ່ງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈະ​ຕ້ອງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ຢ່າງ​ແນ່ນອນ.

34 ແລະ ວິບັດ​ແກ່​ຄົນ​ທີ່​ຈະ​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ແລະ ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ເລືອກ​ໄວ້ ແລະ ສົ່ງ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົານຳ​ອີກ; ເພາະວ່າຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ່​ຮັບ​ຟັງ​ພຣະ​ຄຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢຊູ ແລະ ຖ້ອຍ​ຄຳ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ໄດ້ສົ່ງ​ໄປ, ຜູ້ນັ້ນກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ ດັ່ງນັ້ນພຣະ​ອົງ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ພວກ​ເຂົາ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ;

35 ແລະ ມັນ​ຈະ​ເປັນ​ການ​ດີ​ກວ່າ​ສຳລັບ​ເຂົາ​ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເກີດມາ. ເພາະ​ທ່ານ​ຄິດ​ບໍ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ກຳຈັດ​ຄວາມ​ຍຸດ​ຕິ​ທຳ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຜູ້​ເຄືອງ​ແຄ້ນ​ໄດ້, ຜູ້​ຖືກ​ຢຽບ​ຍ່ຳ​ຢູ່​ໃຕ້​ຕີນ​ຂອງ​ມະນຸດ, ເພື່ອ​ໂດຍ​ການ​ນັ້ນ​ຄວາມ​ລອດ​ຈະ​ມາ​ໄດ້?

36 ແລະ ບັດ​ນີ້​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ດັ່ງ​ທີ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເວົ້າກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ເຫລົ່ານັ້ນຜູ້​ທີ່​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ໄດ້​ເລືອກ​ໄວ້, ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສາມ​ຄົນ​ທີ່​ຖືກ​ພາ​ຂຶ້ນ​ໄປ​ໃນ​ທ້ອງຟ້າ, ຄື​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​ຊຳລະ​ຈາກ​ຄວາມ​ເປັນ​ມະຕະ​ໄປ​ຫາ​ຄວາມ​ເປັນ​ອະ​ມະຕະ​ແລ້ວ​ຫລື​ບໍ່—

37 ແຕ່ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ຂຽນ​ມາ, ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ທູນ​ຖາມ​ພຣະຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະ​ອົງ​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ຂ້າພະ​ເຈົ້າຮູ້​ວ່າ ມັນ​ຈຳ​ເປັນ​ທີ່​ຈະ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເກີດ​ຂຶ້ນກັບ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງ​ພວກ​ເພິ່ນ, ຖ້າ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນພວກ​ເພິ່ນຈະຕ້ອງ​ໄດ້​ຊີມ​ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ;

38 ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອ​ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຊີມ​ລົດ​ຊາດ​ຂອງ​ຄວາມ​ຕາຍ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເກີດ​ຂຶ້ນກັບ​ຮ່າງກາຍ​ຂອງພວກ​ເພິ່ນ, ເພື່ອພວກ​ເພິ່ນຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ ຫລື ຄວາມ​ເສົ້າສະຫລົດ​ໃຈ​ນອກ​ຈາກ​ເປັນ​ເພາະ​ບາບ​ຂອງ​ໂລກ.

39 ບັດ​ນີ້​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ນີ້​ຍັງ​ບໍ່​ເທົ່າ​ກັບ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ທີ່​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ສຸດ​ທ້າຍ; ແຕ່​ມັນ​ມີ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ກັບ​ພວກ​ເພິ່ນ, ເຖິງ​ຂະ​ໜາດ​ທີ່​ຊາ​ຕານ​ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ເໜືອ​ພວກ​ເພິ່ນ, ຄື​ມັນ​ຈະ​ບໍ່​ສາມາດ​ລໍ້​ລວງ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄດ້; ແລະ ພວກ​ເພິ່ນ​ຖືກ​ຊຳລະ​ໃຫ້​ບໍລິສຸດ​ແລ້ວ​ໃນ​ເນື້ອ​ໜັງ, ຈົນ​ວ່າ​ພວກ​ເພິ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ ແລະ ຈົນ​ວ່າ​ອຳນາດ​ຂອງ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ​ບໍ່​ສາມາດ​ຍຶດ​ພວກ​ເພິ່ນ​ໄວ້​ໄດ້.

40 ແລະ ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ຄົງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ພາບ​ເຊັ່ນ​ນີ້​ຈົນ​ເຖິງ​ມື້​ພິພາກສາ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ; ແລະ ໃນ​ມື້ນັ້ນ​ພວກ​ເພິ່ນຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ປ່ຽນແປງ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ກວ່າ​ນີ້, ແລະ ຈະ​ຖືກ​ຮັບ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ອານາ​ຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ບິດາ ເພື່ອ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ໄປອີກ, ແຕ່​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃນ​ສະ​ຫວັນ​ຊົ່ວ​ນິລັນດອນ.