Ko e Tohi Hono Tolu ʻa NīfaíKo e Tohi ʻa Nīfai ko e Foha ʻo Nīfai, ʻa ia ko e Foha ʻo Hilamaní

Vahe 28

ʻOku fakaʻamu pea ʻoku talaʻofa ki he toko hiva ʻo e Toko Hongofulu Mā Uá ke nau maʻu ha tofiʻa ʻi he puleʻanga ʻo e ʻOtuá ʻi he taimi te nau mate aí—Naʻe fakaʻamu ʻa e Kau Nīfai ʻe Toko Tolú pea foaki kiate kinautolu ʻa e mālohi ki he maté koeʻuhi ke nau nofo ʻi he māmaní ʻo aʻu ki he toe hāʻele mai ʻa Sīsuú—Naʻe liliu ʻa kinautolu pea nau mamata ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai ngofua ke leaʻaki, pea ʻoku nau lolotonga ngāué ni ʻi he lotolotonga ʻo e kakaí. Taʻu T.S. 34–35 nai.

1 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní, naʻá ne folofola taki taha ki heʻene kau ākongá, ʻo pehē kiate kinautolu: Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku mou fie maʻu meiate au, ʻo ka hili ʻa ʻeku ʻalu ki he Tamaí?

2 Pea naʻa nau lea kotoa pē, tuku kehe pē ʻa e toko tolu, ʻo nau pehē: ʻOku mau fakaʻamu ʻo ka hili ʻemau moʻui ʻo aʻu ki he taʻu totonu ʻo e tangatá, ʻo ka ʻosi ʻemau ngāue fakafaifekau, ʻa ia kuó ke ui ʻa kimautolu ki aí, ke mau foki vave atu kiate koe ʻi ho puleʻangá.

3 Pea folofola ia kiate kinautolu: ʻOku mou monūʻia koeʻuhi ko hoʻomou fie maʻu ʻa e meʻá ni meiate aú; ko ia, ʻo ka mou ka hoko ki homou fitungofulu mā ua ʻo e taʻú te mou haʻu kiate au ʻi hoku puleʻangá; pea te mou maʻu ʻa e afiemālie ʻiate au.

4 Pea hili ʻene folofola kiate kinautolú, pea ʻafio atu ia ki he toko tolú, ʻo ne folofola kiate kinautolu: Ko e hā ʻa e meʻa ʻoku mou loto ke u fai maʻamoutolú, ʻo ka hili ʻeku ʻalu ki he Tamaí?

5 Pea naʻa nau mamahi ʻi honau lotó, he naʻa nau manavahē ke tala kiate ia ʻa e meʻa naʻa nau fie maʻú.

6 Pea folofola ia kiate kinautolu: Vakai, ʻoku ou aʻiloʻi hoʻomou ngaahi fakakaukaú, pea ʻoku mou fie maʻu ʻa e meʻa naʻe fie maʻu meiate au ʻe bSione, ko hoku ʻofaʻangá, ʻa ia naʻá ne ʻiate au ʻi heʻeku ngāue ʻi he teʻeki ai ke hiki hake au ʻe he kau Siú.

7 Ko ia, ʻoku monūʻia lahi ange ʻa kimoutolu, he ʻe aʻikai te mou teitei ʻilo ʻa e bmaté, ka te mou moʻui ʻo mou mamata ki he ngaahi ngāue kotoa pē ʻa e Tamaí ki he fānau ʻa e tangatá, ʻo aʻu ki hono fakahoko ʻo e ngaahi meʻa kotoa pē ʻo fakatatau mo e finangalo ʻo e Tamaí, ʻo kau ka haʻu ʻi hoku nāunaú mo e ngaahi cmālohi ʻo e langí.

8 Pea ʻe ʻikai te mou teitei kātakiʻi ʻa e ngaahi mamahi ʻo e maté; ka ʻo kau ka haʻu ʻi hoku nāunaú te mou liliu ʻi he kemo ʻo e matá mei he afaʻa-maté ni ki he btaʻe-faʻa-maté; pea ʻe toki tāpuakiʻi ʻa kimoutolu ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí.

9 Pea ko e tahá, ʻe ʻikai hoko kiate kimoutolu ha mamahi ʻi he lolotonga hoʻomou moʻui ʻi he kakanó, pe ha loto-mamahi tuku kehe pē ʻa e mamahi koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní; pea te u fai ʻeni kotoa pē koeʻuhi ko e meʻa kuo mou fie maʻu meiate aú, he kuo mou fakaʻamu ke aʻomi ʻa e ngaahi laumālie kiate au, lolotonga ʻoku kei tuʻu ʻa e māmaní.

10 Pea ʻi he meʻá ni te mou maʻu ʻa e akakato ʻo e fiefiá; pea te mou nofo hifo ʻi he puleʻanga ʻo ʻeku Tamaí; ʻio, ʻe kakato hoʻomou fiefiá, ʻo hangē kuo foaki kiate au ʻe he Tamaí ʻa e fiefia kakató; pea te mou hangē pē ko aú, pea ʻoku ou hangē ko e Tamaí; pea ko e Tamaí pea mo au ʻokú ma btaha pē;

11 Pea ʻoku fakamoʻoni ʻa e aLaumālie Māʻoniʻoní ki he Tamaí mo au; pea ʻoku foaki ʻe he Tamaí ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní ki he fānau ʻa e tangatá, koeʻuhi ko au.

12 Pea naʻe hoko ʻo pehē ʻi he hili ʻa e folofola ʻaki ʻe Sīsū ʻa e ngaahi folofola ní, naʻá ne ala ʻaki hono louhiʻi toʻukupú kiate kinautolu taki taha, tuku kehe pē ʻa e toko tolu ʻe tatalí, pea ne ʻalu leva.

13 Pea vakai, naʻe matangaki ʻa e langí, pea naʻe aʻave ʻa kinautolu ki he langí, pea naʻa nau mamata mo fanongo ki he ngaahi meʻa ʻoku ʻikai faʻa leaʻaki.

14 Pea naʻe atapui ʻa kinautolu ke nau leaʻaki; pea naʻe ʻikai ke tuku kiate kinautolu ʻa e mafai ke nau lea ʻaki ʻa e ngaahi meʻa ʻa ia naʻa nau mamata mo fanongo ki aí;

15 Pea naʻa nau ʻi he sinó pe naʻe ʻikai ʻi he sinó, naʻe ʻikai te nau ʻilo; he naʻe hangē kiate kinautolu ko hanau aliliú, ʻo nau liliu mei he sinó ni ʻo e kakanó ki ha tuʻunga taʻe-faʻa-mate, koeʻuhi ke nau faʻa mamata ki he ngaahi meʻa ʻa e ʻOtuá.

16 Ka naʻe hoko ʻo pehē naʻa nau toe ngāue ʻi he funga ʻo e māmani; ka neongo iá naʻe ʻikai te nau malanga ʻaki ʻa e ngaahi meʻa kuo nau fanongo mo mamata ki aí, koeʻuhi ko e fekau ʻa ia naʻe fai kiate kinautolu ʻi he langí.

17 Pea ko ʻeni, naʻa nau ʻi he sino fakamatelié pe sino taʻe-faʻa-mate, hili ʻa e ʻaho ʻo honau liliú, ʻoku ʻikai te u ʻilo;

18 Ka ʻoku ou ʻilo ʻeni, hangē ko e lekooti kuo tohí—naʻa nau ʻalu atu ʻi he funga ʻo e fonuá, ʻo nau malanga ki he kakai kotoa pē pea fakaului mai ʻa e tokolahi ki he siasi ʻa ia ne tui ki heʻenau ngaahi malangá; ʻo papitaiso ʻa kinautolu, pea ko kinautolu kotoa pē naʻe papitaisó naʻa nau maʻu ʻa e Laumālie Māʻoniʻoní.

19 Pea naʻe lī ʻa kinautolu ki he fale fakapōpulá ʻe kinautolu naʻe ʻikai ke kau ki he siasí. Pea naʻe ʻikai te nau faʻa taʻofi ʻa kinautolu ʻe he ngaahi afale fakapōpulá, he naʻe mafahi ua ia.

20 Pea naʻe lī hifo ʻa kinautolu ki he ngaahi luo ʻi he kelekelé; ka naʻa nau taaʻi ʻa e kelekelé ʻaki ʻa e folofola ʻa e ʻOtuá, ka ʻi hono amāfimafí naʻe fakahaofi ʻa kinautolu mei he loto kelekelé; ko ia naʻe ʻikai te nau faʻa keli ai ha ngaahi luo feʻunga ke fakapōpulaʻi ai ʻa kinautolu.

21 Pea naʻe tuʻo tolu hono lī ʻa kinautolu ki he loto aafi kakahá ka naʻe ʻikai hoko kiate kinautolu ha kovi.

22 Pea naʻe tuʻo ua hono lī ʻa kinautolu ki he aʻana ʻo e fanga manu fekai; pea vakai naʻa nau vaʻinga mo e fanga manú ʻo hangē ko e tamasiʻi mo e lami ʻoku huhu, pea naʻe ʻikai hoko kiate kinautolu ha kovi.

23 Pea naʻe hoko ʻo pehē naʻe pehē ʻenau ʻalu atu ʻi he kakai kotoa pē ʻo Nīfaí, ʻo malanga ʻaki ʻa e aongoongolelei ʻa Kalaisí ki he kakai fulipē ʻi he funga ʻo e fonuá; pea naʻe fakaului ʻa kinautolu ki he ʻEikí, pea nau ului ki he siasi ʻo Kalaisí, pea ko ia naʻe pehē hono tāpuakiʻi ʻo e kakai ʻo e toʻu tangata bko iá, ʻo fakatatau ki he folofola ʻa Sīsuú.

24 Pea ko ʻeni ko au, Molomona, ʻoku ou tuku ʻeku lau ki he ngaahi meʻa ní ʻi ha kiʻi taimi siʻi.

25 Vakai, naʻá ku mei tohi ʻa e ngaahi ahingoa ʻonautolu ʻe ʻikai te nau aʻusia ʻa e maté, ka naʻe taʻofi ʻe he ʻEikí; ko ia ʻoku ʻikai te u tohi ia, he ʻoku fufuuʻi ia mei he māmaní.

26 Kae vakai, kuó u mamata kiate kinautolu, pea kuo nau tauhi kiate au.

27 Pea vakai te nau ʻi he kau Senitailé, pea ʻe ʻikai ʻiloʻi ʻa kinautolu ʻe he kau Senitailé.

28 Te nau ʻi he kau Siú foki, pea ʻe ʻikai ʻilo ʻa kinautolu ʻe he kau Siú.

29 Pea ʻe hoko ʻo pehē, ʻo ka ʻafio ʻe he ʻEiki ʻi hono potó ʻoku lelei ke nau ngāue ki he ngaahi faʻahinga kotoa ʻo ʻIsileli kuo afakamoveteveté, pea ki he ngaahi puleʻanga, mo e ngaahi faʻahinga, mo e ngaahi lea mo e kakai fulipē, pea nau fakaului mei ai ʻa e kakai tokolahi kia Sīsū, koeʻuhi ke fakahoko ʻenau fakaʻamú, pea koeʻuhi foki ko e mālohi ʻo e ʻOtuá ke fakamoʻoni ʻoku ʻiate kinautolú.

30 Pea ʻoku nau hangē ko e kau aʻāngelo ʻa e ʻOtuá, pea kapau te nau lotu ki he Tamaí ʻi he huafa ʻo Sīsuú ʻoku nau lava ʻo fakahā ʻa kinautolu ki ha tangata pē ʻoku nau fie fakahā ki aí.

31 Ko ia, ʻe lahi ha ngaahi ngāue maʻongoʻonga mo fakaofo te nau fai, ʻi he teʻeki ai hoko ʻa e fuʻu ʻaho alahi ʻoku haʻu ʻa ia kuo pau ʻe tuʻu ai ʻa e kakai fulipē ʻi he nofoʻanga fakamaau ʻo Kalaisí;

32 ʻIo ʻe aʻu foki ki he kau Senitailé ʻe fai ha ngāue amaʻongoʻonga mo fakaofo ʻe kinautolu, ki muʻa ʻi he ʻaho fakamaau ko iá.

33 Pea ka ne mou maʻu ʻa e ngaahi folofola kotoa pē ʻoku fakamatala ki he ngaahi ngāue fakaofo kotoa pē ʻa Kalaisí, te mou ʻiloʻi, ʻo hangē ko e ngaahi folofola ʻa Kalaisí, kuo pau ke hoko moʻoni ʻa e ngaahi meʻá ni.

34 Pea ʻe malaʻia ia ʻoku aʻikai fie tokanga ki he ngaahi folofola ʻa Sīsuú, pea kiate bkinautolu foki kuó ne fili mo fekau atu kiate kinautolú; he ko ia ia ʻoku ʻikai te ne tali ʻa e ngaahi folofola ʻa Sīsuú mo e ngaahi lea ʻa kinautolu kuó ne fekau atú ʻoku ʻikai te ne tali iá; pea ko ia ʻe ʻikai te ne maʻu ʻa kinautolu ʻi he ʻaho fakaʻosí.

35 Pea ʻe lelei ange kiate kinautolu ʻo kapau naʻe ʻikai fanauʻi ʻa kinautolu. He ʻoku mou mahalo koā te mou faʻa hao mei he fakamaau totonu ʻa ha ʻOtua ʻoku houhau, ʻa ia kuo amolomoloki hifo ʻe he kakaí ʻi honau lalo vaʻé, koeʻuhi ke lava ke hoko ai ʻa e fakamoʻuí?.

36 Pea ko ʻeni vakai, hangē ko ʻeku lau ʻo kau kiate kinautolu kuo fili ʻe he ʻEikí, ʻio, ʻa e toko tolu ʻa ia naʻe ʻave ki he langí, naʻe ʻikai te u ʻilo pe kuo liliu ʻa kinautolu mei he fakamatelié ki he anga taʻe-faʻa-maté pe ʻikai—

37 Kae vakai, hili ʻeku fai ʻa e tohí, kuó u fehuʻi ki he ʻEikí, pea kuó ne fakahā kiate au ʻoku totonu ke fakahoko ha liliu ki honau sinó, ka ʻikai pea kuo pau pe ke nau aʻusia ʻa e maté;

38 Ko ia, koeʻuhi ke ʻoua naʻa nau aʻusia ʻa e maté naʻe fakahoko ai ha aliliu ki honau sinó, koeʻuhi ke ʻoua te nau kātekina ʻa e mamahí pe ha loto-mamahi kae ngata pē ʻi he mamahi koeʻuhi ko e ngaahi angahala ʻa e māmaní.

39 Ko ʻeni ko e liliu ʻeni ia ʻoku ʻikai tatau mo e liliu ʻe hoko ʻi he ʻaho fakaʻosí; ka naʻe fai ha liliu kiate kinautolu, ko ia naʻe ʻikai faʻa lava ʻe Sētane ke maʻu hano mālohi kiate kinautolu, koeʻuhi ke ʻoua naʻá ne lava ʻo aʻahiʻahiʻi ʻa kinautolu; pea naʻe bfakamāʻoniʻoniʻi ʻa kinautolu ʻi he kakanó, koeʻuhi ke nau cmāʻoniʻoni, ke ʻoua naʻa lava ʻe he ngaahi mālohi ʻo e māmaní ʻo taʻofi ʻa kinautolu.

40 Pea te nau ʻi he tuʻunga ko iá ʻo aʻu ki he ʻaho fakamaau ʻo Kalaisí; pea ʻi he ʻaho ko iá kuo pau ke hoko kiate kinautolu ha liliu lahi ange, pea tali ʻa kinautolu ʻi he puleʻanga ʻo e Tamaí ʻo ʻikai toe hū ki tuʻa, kae nofo fakataha mo e ʻOtuá ʻo taʻengata ʻi he ngaahi langí.