Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 29

Příchod Knihy Mormonovy je znamením, že Pán započal shromažďovati Izrael a naplňovati své smlouvy–Ti, kteří zavrhují jeho dary a zjevení posledních dnů, budou prokleti. Kolem roku 34–35 po Kr.

  A nyní vizte, pravím vám, že až Pán v moudrosti své uzná za vhodné, aby podle slova jeho přišla tato slova k pohanům, pak můžete věděti, že smlouva, kterou Otec učinil s dětmi Izraele o jejich znovuzřízení do zemí jejich dědictví, se již počíná naplňovati.

  A můžete věděti, že slova Páně, jež promlouvali svatí proroci, budou všechna naplněna; a nemáte říkati, že Pán oddaluje příchod svůj k dětem Izraele.

  A nemáte si v srdci svém představovati, že slova, jež byla promlouvána, jsou marná, neboť vizte, Pán se rozpomene na smlouvu svou, kterou učinil s lidem svým z domu Izraele.

  A až uvidíte, že tato slova přicházejí mezi vás, potom nemáte již opovrhovati konáním Páně, neboť meč spravedlnosti jeho je v pravé ruce jeho; a vizte, onoho dne, budete-li opovrhovati konáním jeho, způsobí, že vás záhy zasáhne.

  Běda tomu, kdo opovrhuje konáním Páně; ano, běda tomu, kdo bude popírati Krista a díla jeho!

  Ano, běda tomu, kdo bude popírati zjevení Páně a kdo řekne, že Pán již nepůsobí zjevením nebo proroctvím nebo dary nebo jazyky nebo uzdravováním nebo mocí Ducha Svatého!

  Ano, a běda tomu, kdo onoho dne řekne, aby dosáhl zisku, že skrze Ježíše Krista nemůže býti vykonán žádný zázrak; neboť ten, kdo tak činí, bude jako syn zatracení, pro kterého nebylo žádného milosrdenství, podle slova Kristova!

  Ano, a nemáte Židy přezírati ani jimi opovrhovati ani se jim vysmívati, ani nikomu ze zbytku domu Izraele; neboť vizte, Pán pamatuje na smlouvu svou s nimi a učiní jim podle toho, jak přísahal.

  Tudíž nemáte se domnívati, že můžete zvrátiti pravou ruku Páně nalevo, aby nemohl vykonati soud k naplnění smlouvy, kterou učinil s domem Izraele.