Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 29

Příchod Knihy Mormonovy je znamením, že Pán započal shromažďovati Izrael a naplňovati své smlouvy – Ti, kteří zavrhují jeho dary a zjevení posledních dnů, budou prokleti. Kolem roku 34–35 po Kr.

1 A nyní vizte, pravím vám, že až Pán v moudrosti své uzná za vhodné, aby podle slova jeho apřišla tato slova k pohanům, pak můžete věděti, že bsmlouva, kterou Otec učinil s dětmi Izraele o jejich znovuzřízení do zemí jejich dědictví, se již počíná naplňovati.

2 A můžete věděti, že slova Páně, jež promlouvali svatí proroci, budou všechna naplněna; a nemáte říkati, že Pán aoddaluje příchod svůj k dětem Izraele.

3 A nemáte si v srdci svém představovati, že slova, jež byla promlouvána, jsou marná, neboť vizte, Pán se rozpomene na smlouvu svou, kterou učinil s lidem svým z domu Izraele.

4 A až uvidíte, že tato slova přicházejí mezi vás, potom nemáte již opovrhovati konáním Páně, neboť ameč bspravedlnosti jeho je v pravé ruce jeho; a vizte, onoho dne, budete-li opovrhovati konáním jeho, způsobí, že vás záhy zasáhne.

5 aBěda tomu, kdo bopovrhuje konáním Páně; ano, běda tomu, kdo bude cpopírati Krista a díla jeho!

6 Ano, aběda tomu, kdo bude popírati zjevení Páně a kdo řekne, že Pán již nepůsobí zjevením nebo proroctvím nebo bdary nebo jazyky nebo uzdravováním nebo mocí Ducha Svatého!

7 Ano, a běda tomu, kdo onoho dne řekne, aby dosáhl azisku, že skrze Ježíše Krista nemůže býti vykonán bžádný zázrak; neboť ten, kdo tak činí, bude jako csyn zatracení, pro kterého nebylo žádného milosrdenství, podle slova Kristova!

8 Ano, a nemáte aŽidy bpřezírati ani jimi copovrhovati ani se jim vysmívati, ani nikomu ze zbytku domu Izraele; neboť vizte, Pán pamatuje na smlouvu svou s nimi a učiní jim podle toho, jak přísahal.

9 Tudíž nemáte se domnívati, že můžete zvrátiti pravou ruku Páně nalevo, aby nemohl vykonati soud k naplnění smlouvy, kterou učinil s domem Izraele.