Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 2

Mezi lidem narůstá zlovolnost a ohavnosti – Nefité a Lamanité se spojují, aby se bránili proti Gadiantonovým lupičům – Obrácení Lamanité se stávají bílými a jsou nazýváni Nefity. Kolem roku 5–16 po Kr.

1 A stalo se, že tak uplynul i devadesátý a pátý rok a lidé počali zapomínati na ona znamení a divy, které slyšeli, a počali méně a méně žasnouti nad znamením neboli nad divem z nebe, natolik, že počali býti zatvrzelí v srdci svém a zaslepení v mysli své a přestávali věřiti všemu, co slyšeli a viděli –

2 Představujíce si v srdci svém jakousi marnou věc, že to způsobili lidé a moc ďáblova, aby svedli a aoklamali srdce lidu; a tak se Satan opět zmocnil srdce lidu natolik, že jim zaslepil oči a svedl je k tomu, aby věřil, že nauka o Kristu je pošetilostí a marnou věcí.

3 A stalo se, že lidé počali síliti v zlovolnosti a ohavnostech; a nevěřili, že má býti dáno více znamení a divů; a Satan aobcházel, sváděje srdce lidí, pokoušeje je a způsobuje, aby v zemi činili velikou zlovolnost.

4 A tak uplynul devadesátý a šestý rok; a také devadesátý a sedmý rok; a také devadesátý a osmý rok; a také devadesátý a devátý rok;

5 A také sto let uplynulo ode dnů aMosiáše, který byl králem nad lidem Nefitů.

6 A šest set a devět let uplynulo od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém.

7 A devět let uplynulo od doby, kdy bylo dáno znamení, o němž promlouvali proroci, že na svět přijde Kristus.

8 Nyní, Nefité počali počítati čas od té doby, kdy bylo dáno znamení, neboli od příchodu Krista; tudíž uplynulo devět let.

9 A Nefi, který byl otcem Nefiovým, který měl v péči záznamy, se do země Zarahemla anevrátil a nebyl nikde po celé zemi k nalezení.

10 A stalo se, že lid nadále setrvával v zlovolnosti, i přes mnohá kázání a prorokování, jež mezi něj byla vysílána; a tak uplynul i desátý rok; a jedenáctý rok uplynul také v nepravosti.

11 A stalo se, že v třináctém roce počaly býti po celé zemi války a sváry; neboť Gadiantonovi lupiči se stali tak početnými a pobili tak mnohé z lidu a zpustošili tak mnoho měst a rozšířili tolik smrti a krveprolití po celé zemi, že se stalo nezbytným, aby veškerý lid, jak Nefité, tak Lamanité, proti nim pozvedl zbraně.

12 Tudíž, všichni Lamanité, kteří se obrátili k Pánu, se připojili ke svým bratřím Nefitům a pro bezpečí svého života a svých žen a svých dětí byli nuceni pozvednouti zbraně proti oněm Gadiantonovým lupičům, ano, a také aby si uhájili svá práva a výsady své církve a svého uctívání a svou asvobodu a svou volnost.

13 A stalo se, že nežli tento třináctý rok uplynul, Nefitům hrozilo naprosté zničení touto válkou, která se stala nesmírně krutou.

14 A stalo se, že ti Lamanité, kteří se připojili k Nefitům, byli počítáni mezi Nefity;

15 A jejich aprokletí z nich bylo sňato a jejich kůže se stala bbílou jako kůže Nefitů;

16 A jejich mladí muži a jejich dcery se stali nesmírně krásnými a byli počítáni mezi Nefity a byli nazýváni Nefity. A tak skončil třináctý rok.

17 A stalo se na počátku čtrnáctého roku, že válka mezi lupiči a lidem Nefiovým pokračovala a stala se nesmírně krutou; nicméně lid Nefiův získal nad lupiči určitou převahu, natolik, že je vyhnal ze svých zemí zpět do hor a do jejich tajných míst.

18 A tak skončil čtrnáctý rok. A v patnáctém roce vyšli proti lidu Nefiovu; a pro zlovolnost lidu Nefiova a pro jejich mnohé sváry a rozštěpení nad ním získali Gadiantonovi lupiči velikou převahu.

19 A tak skončil patnáctý rok a tak se lid nacházel ve stavu mnohých strastí; a visel nad ním ameč zničení, natolik, že jím byli téměř sraženi, a to pro svou nepravost.