Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 30

Pohanům posledních dnů je přikázáno, aby činili pokání, přišli ke Kristu a byli počítáni mezi dům Izraele. Kolem roku 34–35 po Kr.

1 Poslouchejte, ó pohané, a slyšte slova Ježíše Krista, Syna živého Boha, která mi apřikázal, abych o vás promluvil, neboť vizte, přikazuje mi, abych psal, řka:

2 Odvraťte se, vy všichni apohané, od zlovolných cest svých; a čiňte bpokání ze zlých skutků svých, ze lží svých a klamání svých a ze smilstev svých a z tajných ohavností svých a z modlářství svého a z vražd svých a kněžských lstivostí svých a ze závisti své a z rozbrojů svých a ze vší zlovolnosti své a z ohavností svých a pojďte ke mně a buďte pokřtěni ve jménu mém, abyste mohli obdržeti odpuštění hříchů svých a býti naplněni Duchem Svatým, abyste mohli býti cpočítáni mezi lid můj, který je z domu Izraele.