Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 3

Giddiani, gadiantonský vůdce, požaduje, aby se Lachoneus a Nefité vzdali a podstoupili své země–Lachoneus určuje Gidgidoniho za hlavního velitele vojsk–Nefité se shromažďují v Zarahemle a v Hojnosti ke své obraně. Kolem roku 16–18 po Kr.

  A nyní, stalo se, že šestnáctého roku od příchodu Krista obdržel Lachoneus, správce země, list od vůdce a vládce oné tlupy lupičů; a toto byla slova, jež byla psána, řkouce:

  Lachonee, nejvznešenější a hlavní správce této země, viz, píši ti tento list a vzdávám ti nesmírně velikou chválu za tvou pevnost, a také pevnost tvého lidu, při hájení toho, o čem se domníváte, že je vaším právem a svobodou; ano, stojíte si dobře, jako kdybyste byli podporováni rukou nějakého boha při obraně své svobody a svého majetku a své země neboli toho, co považujete za své.

  A zdá se mi, že to je škoda, nejvznešenější Lachonee, že bys měl býti tak pošetilý a marnivý a měl by ses domnívati, že se můžete postaviti proti tolika statečným mužům, kteří jsou pod mým velením, kteří nyní, v této době, stojí ve zbrani a velmi dychtivě čekají na slovo – Jděte na Nefity a zničte je.

  A já, znaje jejich nezkrotného ducha, vyzkoušev je na poli bitevním, a znaje jejich věčnou nenávist vůči vám za ony mnohé křivdy, jež jste jim učinili, tudíž kdyby sešli proti vám, navštívili by vás naprostým zničením.

  Tudíž napsal jsem tento list, zapečetil jsem ho svou vlastní rukou, maje starost o vaše blaho kvůli vaší pevnosti v tom, čemu věříte, že je správné, a kvůli vašemu vznešenému duchu v poli bitevním.

  Tudíž, píši ti žádaje, abyste raději vydali tomuto mému lidu svá města, své země a svá vlastnictví, nežli by vás on navštívil mečem a přišlo by na vás ono zničení.

  Neboli jinými slovy, vzdejte se nám a připojte se k nám a seznamte se s našimi tajnými díly a staňte se našimi bratřími, abyste mohli býti jako my – nikoli našimi otroky, ale našimi bratřími a podílníky na veškerém našem jmění.

  A viz, přísahám ti přísahou, že učiníte-li to, nebudete zničeni, ale neučiníte-li to, přísahám ti přísahou, že příštího měsíce přikáži, aby má vojska sešla proti vám, a ona nebudou zadržovati svou ruku a nebudou vás šetřiti, ale budou vás zabíjeti a nechají padnouti meč na vás, dokonce dokud nebudete vyhubeni.

  A viz, já jsem Giddiani; a jsem vládcem tohoto tajného společenství Gadiantonova; o kterémžto společenství a o jeho dílech vím, že jsou dobrá; a pocházejí z dávné doby a byla nám předána.

  10 A píši tento list tobě, Lachonee, a doufám, že vydáte své země a svá vlastnictví bez prolití krve, aby tento můj lid mohl znovunabýti svých práv a vlády, kterýžto se od vás odštěpil pro vaši zlovolnost, když jste mu odepřeli jeho práva na vládu, a pokud tak neučiníte, pomstím křivdy na něm spáchané. Já jsem Giddiani.

  11 A nyní, stalo se, že když Lachoneus obdržel tento list, nesmírně užasl nad smělostí Giddianiho požadujícího vlastnictví země Nefitů, a také vyhrožujícího lidu a mstícího křivdy těch, kterým žádná křivda učiněna nebyla, ledaže si ukřivdili sami svým odštěpením k oněm zlovolným a ohavným lupičům.

  12 Nyní vizte, tento Lachoneus, správce, byl spravedlný muž a požadavky a výhrůžky nějakého lupiče ho nemohly zastrašiti; tudíž neposlouchal list Giddianiho, vládce lupičů, ale dal, aby jeho lid volal k Pánu o sílu pro onu dobu, kdy lupiči sejdou proti nim.

  13 Ano, vyslal mezi veškerý lid provolání, aby shromáždili své ženy a své děti, svá stáda a svůj dobytek a veškeré své jmění, kromě své země, na jedno místo.

  14 A dal, aby kolem nich byla vystavěna opevnění, a jejich síla měla býti nesmírně veliká. A dal, aby vojska jak Nefitů, tak Lamanitů, neboli všech těch, kteří byli počítáni mezi Nefity, byla rozestavěna jako stráže kolem dokola, aby je hlídali a střežili před lupiči dnem i nocí.

  15 Ano, pravil jim: Jakože žije Pán, pokud nebudete činiti pokání ze všech svých nepravostí a volati k Pánu, nebudete nikterak vysvobozeni z rukou oněch Gadiantonových lupičů.

  16 A tak veliká a podivuhodná byla slova a proroctví Lachoneova, že způsobila, že bázeň přišla na veškerý lid; a snažili se ze všech sil činiti podle slov Lachoneových.

  17 A stalo se, že Lachoneus určil hlavní velitele nad veškerými vojsky Nefitů, aby jim veleli v době, kdy lupiči sejdou z pustiny proti nim.

  18 Nyní, byl určen nejvyšší ze všech hlavních velitelů a nejvyšší vojevůdce veškerých vojsk Nefitů a jmenoval se Gidgidoni.

  19 Nyní, mezi všemi Nefity bylo zvykem určovati za hlavní velitele (pokud to nebylo za dob jejich zlovolnosti) někoho, kdo měl ducha zjevení a také proroctví; tudíž, tento Gidgidoni byl velikým prorokem mezi nimi, stejně jako byl i hlavním soudcem.

  20 Nyní, lid Gidgidonimu pravil: Modli se k Pánu a vyjděme do hor a do pustiny, abychom mohli lupiče napadnouti a zničiti je v jejich vlastních zemích.

  21 Ale Gidgidoni jim praví: Pán to zakazuje; neboť kdybychom vyšli proti nim, Pán by nás vydal do jejich rukou; tudíž připravíme se uprostřed svých zemí a shromáždíme veškerá svá vojska a nepůjdeme proti nim, ale počkáme, až přijdou oni na nás; tudíž, jakože žije Pán, učiníme-li tak, on je vydá do našich rukou.

  22 A stalo se v sedmnáctém roce, ke konci roku, že provolání Lachoneovo prošlo po celé tváři země a oni vzali své koně a své vozy a svůj skot a veškerá svá stáda a svůj dobytek a své obilí a veškeré své jmění a pochodovali po tisících a desetitisících, až všichni došli na místo, které bylo určeno k tomu, aby se shromáždili a aby se bránili proti svým nepřátelům.

  23 A onou zemí, jež byla určena, byla země Zarahemla a země, která byla mezi zemí Zarahemla a zemí Hojnosti, ano, k hranicím, které byly mezi zemí Hojnosti a zemí Pustoty.

  24 A bylo velmi mnoho tisíc lidí, kteří byli nazýváni Nefity a kteří se shromáždili v této zemi. Nyní, Lachoneus dal, aby se shromáždili v zemi jižní, pro veliké prokletí, které spočívalo na zemi severní.

  25 A opevnili se proti svým nepřátelům; a dleli v jedné zemi, v jednom společenství, a báli se slov, jež promlouval Lachoneus, natolik, že činili pokání ze všech svých hříchů; a vznášeli své modlitby k Pánu, svému Bohu, aby je vysvobodil v době, kdy jejich nepřátelé sejdou proti nim, aby s nimi bojovali.

  26 A byli kvůli svým nepřátelům nesmírně zarmouceni. A Gidgidoni dal, aby vyráběli válečné zbraně všeho druhu a aby se posílili oděním a štíty a malými kulatými štíty, podle jeho pokynů.