Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 5

Nefité činí pokání a zanechávají svých hříchů – Mormon píše dějiny svého lidu a oznamuje mu věčné slovo – Izrael bude shromážděn ze svého dlouhého rozptýlení. Kolem roku 22–26 po Kr.

1 A nyní vizte, mezi veškerým lidem Nefitů nebylo živé duše, která by v nejmenším pochybovala o slovech všech svatých proroků, kteří promlouvali; neboť věděli, že musí nezbytně býti, aby se naplnila.

2 A věděli, že musí býti nezbytné, aby Kristus přišel, pro mnohá znamení, jež byla dána, podle slov proroků; a pro věci, jež se již staly, věděli, že musí nezbytně býti, aby se všechny věci staly podle toho, co bylo promlouváno.

3 Tudíž zanechali všech svých hříchů a svých ohavností a svých smilstev a sloužili Bohu se vší pílí dnem i nocí.

4 A nyní, stalo se, že když zajali všechny lupiče, natolik, že nikdo z těch, kteří nebyli zabiti, neunikl, uvrhli své zajatce do vězení a dali, aby jim bylo kázáno slovo Boží; a všichni, kteří činili pokání ze svých hříchů a vstoupili do smlouvy, že již nebudou vražditi, byli propuštěni na asvobodu.

5 Ale všichni ti, kteří nevstoupili do smlouvy a kteří stále měli ony tajné vraždy ve svém srdci, ano, všichni, kteří byli shledáni, že vyslovují výhrůžky svým bratřím, byli odsouzeni a potrestáni podle zákona.

6 A tak učinili konec všem těm zlovolným a tajným a ohavným spolčením, kvůli kterým bylo napácháno tolik zlovolnosti a tolik vražd.

7 A tak uplynul advacátý a druhý rok a také dvacátý a třetí rok a dvacátý a čtvrtý a dvacátý a pátý; a tak uplynulo dvacet a pět let.

8 A mnoho věcí se přihodilo, které, v očích některých, byly veliké a podivuhodné; nicméně, všechny nemohou býti napsány v této knize; ano, tato kniha nemůže obsáhnouti ani astou část toho, co bylo učiněno mezi tolika lidmi v období dvaceti a pěti let;

9 Ale vizte, jsou azáznamy, jež obsahují veškerá konání tohoto lidu; a kratší, avšak pravdivou zprávu podal Nefi.

10 Tudíž já jsem učinil svůj záznam o těchto věcech podle záznamu Nefiova, jenž byl vyryt na deskách, které se nazývají desky Nefiovy.

11 A vizte, činím záznam na desky, jež jsem zhotovil svýma vlastníma rukama.

12 A vizte, jmenuji se aMormon, jsa pojmenován podle bzemě Mormon, země, v níž Alma mezi lidem zřídil církev, ano, první církev, jež mezi ním byla po jeho přestupku zřízena.

13 Vizte, jsem učedníkem Ježíše Krista, Syna Božího. Byl jsem jím povolán, abych oznamoval slovo jeho mezi lidem jeho, aby oni mohli míti věčný život.

14 A stalo se žádoucím, abych já, podle vůle Boží, aby modlitby těch, kteří již odešli a kteří byli svatí, se naplnily podle jejich víry, učinil azáznam o těchto věcech, jež byly učiněny –

15 Ano, malý záznam o tom, co se událo od doby, kdy Lehi opustil Jeruzalém, dokonce až do nynější doby.

16 Tudíž činím svůj záznam ze zpráv, jež podali ti, kteří byli přede mnou, až do počátku svých dnů;

17 A pak činím azáznam o věcech, jež jsem viděl na své vlastní oči.

18 A já vím, že záznam, který činím, je záznam správný a pravdivý; nicméně je mnoho věcí, jež nejsme, kvůli našemu jazyku, schopni anapsati.

19 A nyní, končím svá slova, jež jsou o mně samém, a pokračuji, abych podal zprávu o věcech, jež byly přede mnou.

20 Jsem Mormon a přímý potomek Lehiův. Mám důvod velebiti svého Boha a svého Spasitele Ježíše Krista proto, že vyvedl naše otce ze země Jeruzalém (a anikdo to nevěděl kromě něho a těch, které z oné země vyvedl) a že dal mně a mému lidu tolik poznání ke spasení našich duší.

21 Zajisté požehnal adomu bJákobovu a byl cmilosrdný k semeni Jozefovu.

22 A anakolik děti Lehiovy zachovávaly přikázání jeho, on jim žehnal a obdařoval je podle slova svého.

23 Ano, a dozajista přivede opět azbytek semene Jozefova k bpoznání Pána, jejich Boha.

24 A tak jistě, jakože žije Pán, on ashromáždí ze čtyř stran země veškerý zbytek semene Jákobova, které je rozptýleno do široka po celé tváři země.

25 A jelikož učinil smlouvu s celým domem Jákobovým, tudíž bude tato smlouva, kterou s domem Jákobovým učinil, naplněna, v jeho vlastním příhodném čase, takže celému domu Jákobovu bude aznovuzřízeno poznání o této smlouvě, kterou s nimi učinil.

26 A pak apoznají svého Vykupitele, kterýmžto jest Ježíš Kristus, Syn Boží; a pak budou shromážděni ze čtyř stran země do svých vlastních zemí, z nichž byli rozptýleni; ano, jakože žije Pán, tak se stane. Amen.