Třetí NefiKniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

Kapitola 7

Hlavní soudce je zavražděn, vláda je zničena a lidé se rozdělují do kmenů – Jákob, antikrist, se stává králem tajného spolčení – Nefi káže pokání a víru v Krista – Denně mu slouží andělé a on křísí svého bratra z mrtvých – Mnozí činí pokání a jsou pokřtěni. Kolem roku 30–33 po Kr.

1 Nyní vizte, ukáži vám, že krále nad zemí nedosadili; ale v témže roce, ano, v třicátém roce, na soudcovské stolici zahubili, ano, zavraždili, hlavního soudce země.

2 A lidé se rozdělili jeden proti druhému; a oddělili se jeden od druhého do kmenů, každý podle své rodiny a svého příbuzenstva a přátel; a tak zničili vládu země.

3 A každý kmen si nad sebou určil náčelníka neboli vůdce; a tak vznikly kmeny a vůdci kmenů.

4 Nyní vizte, mezi nimi nebylo nikoho, kdo by neměl velikou rodinu a mnoho příbuzenstva a přátel; tudíž jejich kmeny se staly nesmírně velikými.

5 Nyní, toto vše bylo učiněno a zatím mezi nimi nebylo žádných válek; a veškerá tato nepravost přišla na lidi proto, že se apoddali moci Satanově.

6 A nařízení vlády byla zničena oním atajným spolčením přátel a příbuzných těch, kteří vraždili proroky.

7 A způsobili v zemi veliký svár, natolik, že spravedlivější část lidu se téměř celá stala zlovolnou; ano, bylo mezi nimi pouze málo spravedlivých lidí.

8 A tak neuplynulo ani šest let od doby, kdy se větší část lidu odvrátila od spravedlivosti své, jako pes k azvratkům svým nebo jako svině k převalování svému v bahně.

9 Nyní, toto tajné spolčení, které na lid přivodilo tak velikou nepravost, se shromáždilo a postavilo si do svého čela muže, kterého nazývali Jákob.

10 A nazvali ho svým králem; tudíž stal se králem nad touto zlovolnou tlupou; a byl jedním z hlavních, kteří dali svůj hlas proti prorokům, kteří svědčili o Ježíšovi.

11 A stalo se, že co do počtu nebyli tak silní jako kmeny lidu, které byly spojeny, až na to, že jejich vůdci ustanovovali zákony jejich, každý podle svého kmene; nicméně byli nepřáteli; přestože nebyli lidem spravedlivým, přece byli spojeni v nenávisti vůči těm, kteří vstoupili do smlouvy, že zničí vládu.

12 Tudíž, Jákob, vida, že jejich nepřátelé jsou početnější nežli oni, jsa králem tlupy, tudíž přikázal svému lidu, aby se vydal na útěk do nejsevernější části země a aby si tam zbudoval akrálovství, dokud se k němu nepřipojí odštěpenci (neboť jim lichotil, že bude mnoho odštěpenců) a dokud nebudou dostatečně silní na to, aby bojovali s kmeny lidu; a učinili tak.

13 A jejich pochod byl tak rychlý, že jim v něm nemohlo býti zabráněno dříve, nežli se dostali z dosahu lidí. A tak skončil třicátý rok; a takové byly záležitosti lidu Nefiova.

14 A stalo se v třicátém a prvním roce, že byli rozděleni do kmenů, každý podle své rodiny, příbuzenstva a přátel; nicméně uzavřeli dohodu, že nepůjdou, aby válčili jeden s druhým; avšak nebyli jednotni co do svých zákonů a svého způsobu vládnutí, neboť ty byly ustanovovány podle názorů těch, kteří byli jejich náčelníky a jejich vůdci. Ale ustanovili velice přísné zákony, že žádný kmen se nemá dopouštěti přestupků vůči druhému, takže do určité míry měli v zemi mír; nicméně srdce jejich bylo odvráceno od Pána, jejich Boha, a kamenovali proroky a vyvrhovali je z prostředku svého.

15 A stalo se, že aNefi – byv navštěvován anděly a také hlasem Páně, tudíž vídaje anděly a jsa očitým svědkem a obdržev moc, která mu byla dána, aby mohl zvěděti o službě Kristově, a také jsa očitým svědkem rychlého návratu jejich od spravedlivosti k zlovolnosti a ohavnostem jejich;

16 Tudíž, jsa zarmoucen nad tvrdostí srdce jejich a zaslepeností mysli jejich – vyšel v témže roce mezi ně a počal směle svědčiti o pokání a o odpuštění hříchů skrze víru v Pána Ježíše Krista.

17 A učil je mnoha věcem; a všechny nemohou býti napsány a část z nich by nepostačovala, tudíž nejsou v této knize zapsány. A Nefi učil s amocí a s velikou pravomocí.

18 A stalo se, že se na něho hněvali, a to proto, že měl větší moc nežli oni, neboť anebylo možné neuvěřiti jeho slovům, neboť jeho víra v Pána Ježíše Krista byla tak veliká, že mu denně sloužili andělé.

19 A ve jménu Ježíšově vymítal ďábly a anečisté duchy; a dokonce i svého bratra vzkřísil z mrtvých poté, co byl lidmi kamenován a vytrpěl smrt.

20 A lidé to viděli a svědčili o tom a hněvali se na něho pro jeho moc; a on učinil ještě amnohé další zázraky před očima lidu, ve jménu Ježíšově.

21 A stalo se, že třicátý a první rok uplynul a jen málo jich bylo obráceno k Pánu; ale všichni, kteří obráceni byli, vpravdě dávali lidem najevo, že byli navštíveni mocí a Duchem Božím, jež byla v Ježíši Kristu, v něhož věřili.

22 A všichni ti, z nichž byli vypuzeni ďáblové a byli uzdraveni ze svých nemocí a ze svých slabostí, vpravdě ukazovali lidem, že na ně zapůsobil Duch Boží a že byli uzdraveni; a také ukazovali znamení a činili mezi lidem určité zázraky.

23 Tak uplynul i třicátý a druhý rok. A Nefi volal k lidu na počátku třicátého a třetího roku; a kázal jim pokání a odpuštění hříchů.

24 Nyní, chtěl bych, abyste si také zapamatovali, že nebylo nikoho, kdo by nebyl přiveden ku pokání, kdo by nebyl apokřtěn vodou.

25 Tudíž, Nefi vysvětil k této službě muže, aby všichni ti, kteří k nim přijdou, byli pokřtěni vodou, a to na důkaz a svědectví před Bohem a pro lidi, že činili pokání a obdrželi aodpuštění svých hříchů.

26 A na počátku tohoto roku byli mnozí, kteří byli pokřtěni ku pokání; a tak větší část onoho roku uplynula.