ພິມ
ແບ່ງປັນ

ນີ​ໄຟ​ສະ​ບັບທີ​ສາມໜັງສື​ນີ​ໄຟ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ນີ​ໄຟ, ຜູ້​ເປັນ​ລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ຮີ​ລາມັນ

ບົດ​ທີ 9

ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ມືດ​ນັ້ນ, ສຸລະສຽງ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ປະກາດ​ການ​ທຳລາຍ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຢ່າງ​ຫລວງຫລາຍ ແລະ ຫລາຍ​ຫົວ​ເມືອງ​ຍ້ອນ​ວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ—ພຣະ​ອົງ​ປ່າວ​ປະກາດ​ເຖິງ​ການ​ຖະ​ຫວາຍ​ພຣະ​ອົງ​ເອງ, ປະກາດ​ວ່າ ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ, ແລະ ເຊື້ອ​ເຊີນ​ມະ​ນຸດ​ໃຫ້​ມາ​ຫາ​ພຣະ​ອົງ ແລະ ລອດ. ປະ​ມານ ຄ.ສ. 34.

1 ແລະ ເຫດການ​ໄດ້​ບັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນຄື ມັນ​ໄດ້​ມີ​ສຽງ​ທີ່​ໄດ້​ຍິນ​ທົ່ວ​ກັນ ໃນ​ບັນດາ​ຄົນ​ທັງ​ໝົດ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ແຜ່ນດິນ​ທົ່ວ​ຜືນ​ແຜ່ນດິນນີ້, ມີ​ຄວາມ​ວ່າ:

2 ວິບັດ, ວິບັດ, ວິບັດແກ່​ຜູ້ຄົນພວກນີ້; ວິບັດ​ແກ່​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ໃນ​ທົ່ວແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ນີ້ ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ກັບ​ໃຈ; ເພາະວ່າ​ມານ ແລະ ບໍລິວານ​ຂອງ​ມັນ​ໄດ້​ຫົວ​ເຍາະ​ເຍີ້ຍ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ, ເພາະ​ພວກ​ລູກ​ສາວ ແລະ ພວກ​ລູກ​ຊາຍ​ຜູ້​ທີ່ໜ້າ​ຮັກ​ຂອງ​ຜູ້​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ; ແລະ ເພາະຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເອງ ພວກ​ເຂົາ​ຈຶ່ງ​ລົ້ມຕາຍ​ໄປ.

3 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຜົາ​ເມືອງ​ເຊ​ລາ​ເຮັມລາເມືອງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນດ້ວຍ​ໄຟ.

4 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ຈົມ​ລົງ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ທະ​ເລ, ແລະ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນກໍ​ຈົມ​ລົງ​ໃນ​ນ້ຳຄື​ກັນ.

5 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ຝັງ​ເມືອງ​ໂມ​ໂຣ​ໄນ​ຮາ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ, ແລະ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ໃນ​ນັ້ນ​ດ້ວຍ​ດິນ, ເພື່ອ​ເຊື່ອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ໜ້າ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເລືອດ​ຂອງ​ສາດສະດາ​ຜູ້​ບໍລິສຸດ ແລະ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍ​ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

6 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ກິນ​ການ​ຈົມ​ລົງ​ໄປ ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນກໍ​ໄດ້​ຖືກ​ຝັງ​ຢູ່​ກັບ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ;

7 ແລະ ເມືອງ​ໂອ​ໄນ​ຮາ ແລະ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ, ແລະ ເມືອງ​ໂມ​ຄຳ ແລະ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ແລະ ເມືອງ​ເຢຣູ​ຊາ​ເລັມ ແລະ ຜູ້​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ, ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ຳມາ​ຖ້ວມ​ເມືອງ​ທັງ​ໝົດ​ນີ້ ເພື່ອ​ເຊື່ອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາ​ມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ໜ້າ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເລືອດ​ຂອງ​ສາດ​ສະ​ດາ​ຜູ້​ບໍລິ​ສຸດ ແລະ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

8 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເມືອງ​ແກ​ດີ​ອານ​ໄດ, ແລະ ເມືອງ​ແກ​ດີ​ອອມ​ນາ, ແລະ ເມືອງ​ຢາ​ໂຄບ, ແລະ ເມືອງ​ກິມກິມ​ໂນ, ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ເມືອງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ຈົມ​ລົງ​ໄປ; ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ເນີນ​ພູ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດ​ໃຫ້​ຮ່ອມພູ​ຂຶ້ນມາ​ແທນ​ບ່ອນ, ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ຝັງ​ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ​ໄວ້​ໃນ​ຄວາມ​ເລິກ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ເພື່ອ​ເຊື່ອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ໜ້າ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເລືອດ​ຂອງ​ສາດສະດາ ແລະ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

9 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟ​ມາ​ໄໝ້​ຢາ​ໂຄບ​ບູກາດເມືອງ​ໃຫຍ່​ນັ້ນ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ທີ່​ຢູ່​ອາ​ໄສ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນ​ຂອງ​ກະສັດ​ຢາ​ໂຄບ, ຍ້ອນ​ວ່າ​ບາບ ແລະ ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ຊຶ່ງມັນ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ເກີນ​ກວ່າ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ທັງ​ປວງ​ໃນ​ທົ່ວ​ແຜ່ນ​ດິນ​ໂລກ ຍ້ອນ​ວ່າການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ ແລະ ການ​ມົ້ວ​ສຸມ​ລັບ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ; ເພາະວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ສັນຕິ​ພາບ​ຂອງ​ຜູ້ຄົນຂອງ​ເຮົາ ແລະ ທຳລາຍ​ການ​ປົກຄອງ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ; ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ຖືກ​ເຜົາ​ໄໝ້​ໄປ ເພື່ອ​ຈະ​ໄດ້​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ໜ້າ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເລືອດ​ຂອງ​ສາດສະດາ ແລະ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

10 ແລະ ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ເຮັດ​ໃຫ້​ໄຟມາ​ໄໝ້​ເມືອງ​ເລ​ມັນ, ແລະ ເມືອງ​ຈອດ, ແລະ ເມືອງ​ກາດ, ແລະ ເມືອງ​ຄິດ​ຄຸ​ເມັນ, ແລະ ຜູ້​ທີ່​ອາ​ໄສ​ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ ເພາະຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ສາດສະດາ ແລະ ໄດ້​ແກວ່ງ​ກ້ອນ​ຫີນ​ໃສ່​ຜູ້​ທີ່​ເຮົາ​ສົ່ງ​ໄປ​ເພື່ອ​ປະກາດ​ແກ່​ພວກ​ເຂົາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ນັ້ນ.

11 ແລະ ຍ້ອນ​ວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ໄດ້​ຂັບ​ໄລ່​ພວກ​ເພິ່ນອອກ​ໄປ, ມັນ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ມີ​ຜູ້​ໃດ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ເລີຍ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ, ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄຟລົງ​ມາ​ທຳລາຍ​ພວກ​ເຂົາ, ເພື່ອ​ເຊື່ອງ​ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໃຫ້​ພົ້ນຈາກ​ໜ້າ​ເຮົາ, ເພື່ອ​ເລືອດ​ຂອງ​ສາດສະດາ ແລະ ໄພ່​ພົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ທັງຫລາຍທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໄປ​ໃນ​ບັນດາ​ພວກ​ເຂົາ ຈະ​ບໍ່​ໄດ້​ຂຶ້ນມາ​ຫາ​ເຮົາ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ອີກ​ຕໍ່​ໄປ.

12 ແລະ ເຮົາ​ໄດ້​ໃຫ້ການ​ທຳລາຍ​ອັນ​ໃຫຍ່​ຫລວງເກີດ​ຂຶ້ນກັບ​ແຜ່ນດິນ​ນີ້, ແລະ ກັບ​ຜູ້ຄົນ​ພວກ​ນີ້, ເພາະຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ ແລະ ຄວາມ​ໜ້າ​ກຽດ​ຊັງ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ.

13 ໂອ້ ພວກ​ເຈົ້າທຸກ​ຄົນ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໄວ້​ຊີວິດ​ກໍ​ຍ້ອນ​ວ່າ ພວກ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບ​ທຳ​ຫລາຍ​ກວ່າພວກ​ເຂົາ, ບັດ​ນີ້ພວກ​ເຈົ້າຍັງ​ຈະ​ບໍ່​ຫັນ​ກັບ​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ບໍ, ແລະ ກັບ​ໃຈ​ຈາກ​ບາບ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ ແລະ ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ, ເພື່ອ​ເຮົາ​ຈະ​ໄດ້​ປິ່ນປົວ​ພວກ​ເຈົ້າ?

14 ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ຕາມ​ຄວາມ​ຈິງ​ເຮົາ​ກ່າວ​ກັບ​ພວກ​ເຈົ້າວ່າ, ຖ້າ​ຫາກ​ພວກ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າມາ​ຫາ​ເຮົາ ພວກ​ເຈົ້າຈະ​ມີ​ຊີວິດ​ນິລັນດອນ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ແຂນ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ສົງສານ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້​ເດ່​ອອກ​ມາ​ຫາ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແລ້ວ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈະ​ເຂົ້າມາ​ຫາ​ເຮົາ, ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ເອົາ​ໄວ້; ແລະ ຄົນ​ທີ່ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ຈະ​ເປັນ​ສຸກ.

15 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ ພຣະ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ເຮົາ​ໄດ້​ສ້າງ​ທ້ອງຟ້າ ແລະ ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ລວມທັງ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ທີ່ຢູ່​ໃນ​ນັ້ນ. ເຮົາ​ໄດ້​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ບິດາ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ຕົ້ນມາ. ເຮົາ​ຢູ່​ໃນພຣະ​ບິດາ ແລະ ພຣະ​ບິດາ​ຢູ່​ໃນ​ເຮົາ, ແລະ ໃນ​ເຮົາ​ພຣະ​ບິດາ​ແຜ່​ບາ​ລະ​ມີ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ.

16 ເຮົາ​ໄດ້ມາ​ຫາ​ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ເອງ, ແລະ ຄົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຕ້ອນຮັບ​ເຮົາ. ແລະ ຂໍ້ຄວາມ​ພຣະ​ຄຳ​ພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສະ​ເດັດ​ມາ​ຂອງ​ເຮົາ​ໄດ້​ສຳ​ເລັດ​ແລ້ວ.

17 ແລະ ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ຕ້ອນ​ຮັບ​ເຮົາ, ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຂົາ​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ; ແລະ ແມ່ນ​ແຕ່​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ແກ່​ຫລາຍ​ຕໍ່​ຫລາຍ​ຄົນ​ທີ່​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະນາມ​ຂອງ​ເຮົາ, ເພາະ​ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ການ​ໄຖ່​ມາ​ເຖິງ​ໂດຍ​ທາງ​ເຮົາ, ແລະ ໃນ​ເຮົາ​ກົດ​ຂອງ​ໂມ​ເຊ​ຈຶ່ງ​ສຳ​ເລັດ​ຄົບ​ຖ້ວນ.

18 ເຮົາ​ຄື​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ ແລະ ຊີວິດ​ຂອງ​ໂລກ. ເຮົາ​ຄື​ອາລະ​ຟາ ແລະ ໂອ​ເມຄາ, ເປັນຕົ້ນ ແລະ ທີ່​ສຸດ.

19 ແລະ ພວກ​ເຈົ້າຢ່າ​ໄດ້​ຖະຫວາຍ​ເຄື່ອງບູຊາ​ດ້ວຍ​ການ​ຫລັ່ງ​ເລືອດ​ແກ່​ເຮົາອີກ​ຕໍ່​ໄປ; ແທ້​ຈິງ​ແລ້ວ, ເຄື່ອງ​ບູຊາ ແລະ ເຄື່ອງ​ເຜົາ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າໝົດ​ສິ້ນ​ໄປ​ແລ້ວ, ເພາະ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮັບ​ເອົາ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ ແລະ ເຄື່ອງ​ເຜົາ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າອີກ​ແລ້ວ.

20 ແລະ ໃຫ້​ພວກ​ເຈົ້າຖະຫວາຍ​ໃຈທີ່ຊອກ​ຊ້ຳ ແລະ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຜິດ​ຂອງ​ພວກ​ເຈົ້າ​ແກ່​ເຮົາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ບູຊາ, ແລະ ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ດ້ວຍ​ໃຈທີ່​ຊອກ​ຊ້ຳ ແລະ ວິນ​ຍານ​ທີ່​ສຳນຶກ​ຜິດ, ເຮົາ​ຈະ​ໃຫ້​ບັບຕິ​ສະມາ​ແກ່​ຜູ້ນັ້ນດ້ວຍ​ໄຟ, ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິສຸດ ເຖິງ​ແມ່ນ​ຈະ​ເປັນ​ຊາວ​ເລ​ມັນ​ກໍ​ຕາມ, ເພາະ​ສັດທາ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ມີ​ຕໍ່​ເຮົາ​ໃນ​ເວລາ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ປ່ຽນ​ໃຈ​ເຫລື້ອມ​ໃສ, ໄດ້​ຮັບ​ບັບຕິ​ສະມາ​ດ້ວຍ​ໄຟ ແລະ ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍລິ​ສຸດ, ແລະ ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່ຮູ້ຈັກ​ມັນ.

21 ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເຮົາ​ໄດ້​ມາ​ສູ່​ໂລກເພື່ອ​ນຳ​ເອົາ​ການ​ໄຖ່​ມາ​ສູ່​ໂລກ, ເພື່ອ​ຊ່ອຍ​ໂລກ​ໃຫ້ລອດ​ຈາກ​ບາບ.

22 ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ກັບ​ໃຈ ແລະ ມາ​ຫາ​ເຮົາ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ, ເຮົາ​ຈະ​ຮັບ​ຜູ້​ນັ້ນ​ໄວ້ ເພາະ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ປະກອບ​ດ້ວຍ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ. ຈົ່ງ​ເບິ່ງ, ເພາະ​ຄົນ​ເຊັ່ນ​ນັ້ນ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສະ​ລະ​ຊີວິດ​ຂອງ​ເຮົາ​ແທນ, ແລະ ຮັບ​ເອົາ​ຊີວິດ​ນັ້ນ​ຄືນ​ອີກ; ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງ​ກັບ​ໃຈ, ແລະ ມາ​ຫາ​ເຮົາ ເຈົ້າ​ທັງ​ຫລາຍ​ທີ່ສຸດ​ຂອງ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ, ແລະ ລອດ.