Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitola 9

V temnotě hlas Kristův ohlašuje zničení mnoha lidí a měst pro jejich zlovolnost–Také ohlašuje svou božskost, oznamuje, že zákon Mojžíšův je naplněn, a vyzývá lidi, aby šli k němu a byli spaseni. Kolem roku 34 po Kr.

  A stalo se, že mezi všemi obyvateli země bylo slyšeti hlas, po celé tváři této země, volající:

  Běda, běda, běda tomuto lidu; běda obyvatelům celé země, pokud nebudou činiti pokání; neboť ďábel se směje a jeho andělé se radují z pobitých krásných synů a dcer mého lidu; a oni padli pro nepravost svou a ohavnosti své!

  Vizte, ono veliké město Zarahemla jsem spálil ohněm, i jeho obyvatele.

  A vizte, ono veliké město Moroni, dal jsem, aby bylo potopeno v hlubiny mořské a aby obyvatelé jeho utonuli.

  A vizte, ono veliké město Moronia jsem přikryl zemí, i obyvatele jeho, abych před tváří svou skryl nepravosti jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nepřicházela.

  A vizte, město Gilgal, dal jsem, aby se propadlo a aby obyvatelé jeho byli pohřbeni v hlubinách zemských;

  Ano, i město Onia a obyvatelé jeho, i město Mokum a obyvatelé jeho, i město Jeruzalém a obyvatelé jeho; a dal jsem, aby vody přišly na místo jejich, aby před tváří mou přikryly zlovolnost jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

  A vizte, město Gadiandi a město Gadiomna a město Jákob a město Gimgimno, dal jsem, aby se všechna tato města propadla, a učinil jsem na místě jejich vrchy a údolí; a obyvatele jejich jsem pohřbil v hlubinách zemských, abych před tváří svou skryl zlovolnost jejich a ohavnosti jejich, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

  A vizte, ono veliké město Jákobugat, které bylo obýváno lidem krále Jákoba, dal jsem, aby bylo spáleno ohněm pro hříchy jejich a zlovolnost jejich, která byla nad veškerou zlovolnost celé země, pro jejich tajné vraždy a spolčení; neboť to byli oni, kdo zničil mír lidu mého a vládu země; tudíž dal jsem, aby byli spáleni, abych je vyhladil před tváří svou, aby krev proroků a svatých již ke mně proti nim nevystupovala.

  10 A vizte, město Laman a město Još a město Gád a město Kiškumen, dal jsem, aby byla spálena ohněm, i obyvatelé jejich, pro zlovolnost svou ohledně vyvrhování proroků a kamenování těch, které jsem poslal, aby jim oznamovali zlovolnost jejich a ohavnosti jejich.

  11 A protože je všechny vyvrhli, takže mezi nimi nebylo žádných spravedlivých, seslal jsem oheň a zničil jsem je, aby zlovolnost jejich a ohavnosti jejich mohly býti skryty před tváří mou, aby krev proroků a svatých, které jsem poslal mezi ně, nemusela křičeti ke mně ze země proti nim.

  12 A dal jsem, aby mnohá veliká zničení přišla na tuto zemi a na tento lid, pro zlovolnost jeho a ohavnosti jeho.

  13 Ó vy všichni, kteří jste ušetřeni, protože jste byli spravedlivější nežli oni, nevrátíte se nyní ke mně a nebudete činiti pokání z hříchů svých a neobrátíte se, abych vás mohl uzdraviti

  14 Ano, vpravdě pravím vám, přijdete-li ke mně, budete míti život věčný. Vizte, rámě milosrdenství mého je k vám vztaženo a každý, kdo přijde, toho přijmu; a požehnaní jsou ti, kteří jdou ke mně.

  15 Vizte, jsem Ježíš Kristus, Syn Boží. Stvořil jsem nebesa a zemi a všechny věci, jež na nich jsou. Byl jsem u Otce od počátku. Já jsem v Otci a Otec ve mně; a ve mně Otec oslavil své jméno.

  16 Přišel jsem k svým vlastním, a moji vlastní mne nepřijali. A písma ohledně příchodu mého jsou naplněna.

  17 A všem těm, kteří mne přijali, jsem dal, aby se stali syny Božími; a právě tak dám všem, kteří uvěří ve jméno mé, neboť vizte, mnou přichází vykoupení a ve mně je zákon Mojžíšův naplněn.

  18 Já jsem světlo a život světa. Já jsem Alfa i Oméga, počátek i konec.

  19 A nebudete mi již obětovati proléváním krve; ano, oběti vaše a zápalné oběti vaše skončí, neboť nebudu přijímati žádnou z obětí vašich a ze zápalných obětí vašich.

  20 A a budete mi přinášeti jako oběť srdce zlomené a ducha zkroušeného. A kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a duchem zkroušeným, toho pokřtím ohněm a Duchem Svatým, stejně jako byli Lamanité, pro víru svou ve mne v době obrácení svého, pokřtěni ohněm a Duchem Svatým, a nevěděli o tom.

  21 Vizte, přišel jsem na svět, abych přinesl světu vykoupení, abych zachránil svět z hříchu.

  22 Tudíž, kdo bude činiti pokání a přijde ke mně jako malé dítě, toho přijmu, neboť takových je království Boží. Vizte, za takové jsem položil život svůj a opět jej vzal na se; tudíž čiňte pokání a pojďte ke mně, vy končiny země, a buďte spaseni.