Трети Нефи

Книгата на Нефи Синът на Нефи, Който Бе Син на Еламан

3 Нефи 

А Еламан бе син на Еламан, който бе син на Алма, който бе син на Алма, потомък на Нефи, който бе син на Лехий, който излезе от Ерусалим през първата година от царуването на Седекия, царят на Юда.
Глава 1

Нефи, синът на Еламан, напуска страната, а синът му Нефи води летописите. Въпреки изобилието от знамения и изумления, нечестивите планират да избият праведните. Настъпва нощта на рождеството Христово. Знамението е дадено, изгрява нова звезда. Лъжите и измамите се увеличават, а Гадиантоновите разбойници избиват мнозина. Около 1–4 г. от Хр.

Глава 2

Нечестието и мерзостите между людете се увеличават. Нефитите и ламанитите се обединяват, за да се защищават срещу Гадиантоновите разбойници. Обърнатите ламанити стават бели и са наречени нефити. Около 5–16 г. от Хр.

Глава 3

Гедеанхий, Гадиантоновият водач, изисква Лахонеус и нефитите да предадат себе си и земите си. Лахонеус назначава Гедгедоний за върховен военачалник на войските. Нефитите се събират в Зарахемла и Изобилие, за да се защитят. Около 16–18 г. от Хр.

Глава 4

Войските на нефитите разбиват Гадиантоновите разбойници. Гедеанхий е убит, а неговият приемник Замнария е обесен. Нефитите славят Господа за победите си. Около 19–22 г. от Хр.

Глава 5

Нефитите се покайват и изоставят греховете си. Мормон пише историята на народа си и му обявява вечното слово. Израил ще бъде събран след дългото си разпръсване. Около 22–26 г. от Хр.

Глава 6

Нефитите преуспяват. Появяват се гордост, богатство и класови различия. Църквата се разкъсва от разногласия. Сатана води людете на открит бунт. Много пророци възвестяват покаяние и са убити. Техните убийци заговорничат да завземат управата. Около 26–30 г. от Хр.

Глава 7

Върховният съдия е убит, управата е унищожена и народът се разделя на племена. Яков, един антихрист, става цар на таен заговор. Нефи проповядва покаяние и вяра в Христа. Ангели му служат ежедневно и той вдига от мъртвите брат си. Мнозина се покайват и са кръстени. Около 30–33 г. от Хр.

Глава 8

Бури, земетресения, пожари, вихрушки и природни катаклизми потвърждават разпъването на Христа. Много люде са унищожени. Тъмнина покрива земята за три дни. Оцелелите оплакват съдбата си. Около 33–34 г. от Хр.

Глава 9

В тъмнината гласът на Христа обявява унищожаването на много народи и градове заради тяхното нечестие. Той възвестява също своята божественост, съобщава, че законът на Моисей е изпълнен и кани людете да дойдат при Него и да бъдат спасени. Около 34 г. от Хр.

Глава 10

За много часове по земята настава тишина. Гласът на Христа обещава да събере народа си, както кокошка събира пилетата си. По-праведната част от народа е била запазена. Около 34–35 г. от Хр.

Исус Христос се яви пред народа на Нефи, докато множеството е събрано в земята Изобилие и му служи; и по този начин Той им се яви.

Обхваща глави 11 до 26 включително.

Глава 11

Отец свидетелства за Своя възлюбен Син. Христос се появява и възвестява единението Си. Хората пипат белезите от раните по ръцете, краката и ребрата Му. Те викат Осанна. Той възвестява способа и начина на кръщение. Духът на раздора е от дявола. Според Христовото учение човеците трябва да повярват, да бъдат кръстени и да получат Светия Дух. Около 34 г. от Хр.

Глава 12

Исус призовава Дванадесетте и им възлага мисия. Той произнася пред нефитите проповед, подобна на проповедта от Планината. Той изрича благословенията. Неговите учения превъзхождат и имат предимство пред закона на Моисей. На човеците е заповядано да бъдат съвършени, тъкмо както са съвършени Той и Неговият Отец. Сравни с Евангелие от Матея, гл. 5. Около 34 г. от Хр.

Глава 13

Исус учи нефитите на Господната молитва. Те трябва да събират съкровища на небето. На Дванадесетте е наредено да не се грижат за материални неща в своето служение. Сравни с Евангелие от Матея, гл. 6. Около 34 г. от Хр.

Глава 14

Исус заповядва: Не съдете; искайте от Бога; пазете се от лъжливи пророци. Той обещава спасение за онези, които вършат волята на Отца. Сравни с Евангелие от Матея, гл. 7. Около 34 г. от Хр.

Глава 15

Исус съобщава, че законът на Моисей е изпълнен в Него. Нефитите са другите овце, за които Той говори в Ерусалим. Поради беззаконието си Господният народ в Ерусалим не знае за разпръснатите Израилеви овце. Около 34 г. от Хр.

Глава 16

Исус ще навести и други от изгубените овце на Израил. В последните дни Евангелието ще отиде при езичниците, а след това и в дома Израилев. Господният народ ще види ясно с очите си, когато Той възвърне Сион. Около 34 г. от Хр.

Глава 17

Исус насочва людете да обмислят словата Му и да се помолят, за да ги разберат. Той изцелява техните болни, Той се моли за людете, като използува говор, който не може да бъде записан. Ангели прислужват и огън заобикаля техните деца. Около 34 г. от Хр.

Глава 18

Господ въвежда причастието сред нефитите. Наредено им е да се молят винаги в Неговото име. Онези, които ядат Неговата плът и пият Неговата кръв, без да са достойни, са прокълнати. На учениците е дадена сила да предават Светия Дух. Около 34 г. от Хр.

Глава 19.

Дванадесетте ученици служат сред народа и се молят за Светия Дух. Учениците са кръстени и получават Светия Дух и служението на ангелите. Исус се моли със слова, които не могат да бъдат записани. Той потвърждава изключително голямата вяра у тези нефити. Около 34 г. от Хр.

Глава 20

Исус доставя по чудотворен начин хляб и вино и отново раздава причастието на людете. Остатъкът от Якова ще стигне до знанието за Господ, техния Бог и ще наследи американските земи. Исус е пророк като Моисей, а нефитите са деца на пророците. Други от Господния народ ще бъдат събрани в Ерусалим. Около 34 г. от Хр.

Глава 21

Израил ще бъде събран, когато се появи Книгата на Мормон. Езичниците ще бъдат установени в Америка като свободен народ. Те ще бъдат спасени, ако повярват и се подчиняват; в противен случай ще бъдат отхвърлени и унищожени. Израил ще построи Новия Ерусалим и изгубените племена ще се завърнат. Около 34 г. от Хр.

Глава 22

В последните дни Сион и неговите колове ще бъдат установени, а Израил ще бъде събран в милост и нежност. Те ще ликуват. Сравни с Исаия, гл. 54. Около 34 г. от Хр.

Глава 23

Исус одобрява словата на Исаия. Той нарежда на людете да изучават пророците. Словата на Самуил Ламанита относно Възкресението са добавени към техните летописи. Около 34 г. от Хр.

Глава 24

Господният пратеник ще приготви пътя за Второто пришествие. Христос ще бъде съдникът. На Израил е заповядано да плаща десятъци и приношения. Води се паметна книга. Сравни с Малахия, гл. 3. Около 34 г. от Хр.

Глава 25

При Второто пришествие горделивите и нечестивите ще бъдат изгорени като плява. Илия ще се върне преди този велик и страшен ден. Сравни с Малахия, гл. 4. Около 34 г. от Хр.

Глава 26

Исус разяснява всички неща от началото до края. Бебетата и децата изричат чудни неща, които не могат да се запишат. Онези, които са в църквата на Христа, имат всички неща съвместно. Около 34 г. от Хр.

Глава 27

Исус им заповядва да нарекат църквата на Негово име. Неговата мисия и единяваща жертва съставляват Евангелието Му. На човеците е заповядано да се покаят и да бъдат кръстени, за да могат да бъдат осветени от Светия Дух. Те трябва да бъдат тъкмо такива, какъвто е Исус. Около 34–35 г. от Хр.

Глава 28

Девет от Дванадесетте пожелават и им е обещано наследство в Христовото царство, когато умрат. Трима нефити пожелават и им е дадена сила над смъртта, за да останат на земята, докато Исус дойде отново. Те са преобразени и виждат неща, които не е законно да бъдат изречени, и те сега служат между човеците. Около 34–35 г. от Хр.

Глава 29

Появата на Книгата на Мормон е знамение, че Господ е започнал да събира Израил и че ще изпълни заветите Си. Онези, които отхвърлят откровенията и даровете Му от последните дни, ще бъдат прокълнати. Около 34–35 г. от Хр.

Глава 30

На езичниците от последните дни е заповядано да се покаят, да дойдат при Христа, за да бъдат причислени към дома Израилев. Около 34–35 г. от Хр.