Ikatulong Nephi

Ang Basahon ni Nephi ang Anak nga Lalaki ni Nephi, Kinsa Mao ang Anak nga Lalaki ni Helaman

3 Nephi 

Ug si Helaman mao ang anak nga lalaki ni Helaman, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Alma, kinsa mao ang anak nga lalaki ni Alma, nga kaliwat ni Nephi nga anak nga lalaki ni Lehi, kinsa gikan sa Jerusalem sa unang tuig sa paghari ni Sedechias, ang hari sa Juda.
Kapitulo 1

Si Nephi, nga anak nga lalaki ni Helaman, mibiya gikan sa yuta, ug ang iyang anak nga lalaki nga si Nephi mitipig sa mga talaan—Bisan pa ang mga timailhan ug ang mga katingalahan midagsang, ang mga dautan naglaraw pagpatay sa mga matarung—Miabut ang gabii sa pagkatawo ni Kristo—Ang timailhan gihatag, ug usa ka bag-o nga bitoon misubang—Ang pagpamakak ug pagpanglimbong midaghan, ang mga tulisan ni Gadianton mipatay og daghan. Mga A.D. 1–4.

Kapitulo 2

Ang mga pagkadautan ug mga pagkasalawayon mitubo diha sa mga katawhan—Ang mga Nephite ug mga Lamanite nagkahiusa sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon batok sa mga tulisan ni Gadianton—Ang nakabig nga mga Lamanite nahimo nga puti ug gitawag nga mga Nephite. Mga A.D. 5–16.

Kapitulo 3

Si Giddianhi, ang pangulo sa Gadianton, mimando nga si Lachoneus ug ang mga Nephite motugyan sa ilang mga kaugalingon ug sa ilang mga kayutaan—Si Lachoneus mitudlo kang Gidgiddoni nga labaw nga kapitan sa mga kasundalohan—Ang mga Nephite nagtigum didto sa Zarahemla ug sa Bountiful aron sa pagpanalipod sa ilang mga kaugalingon. Mga A.D. 16–18.

Kapitulo 4

Ang mga kasundalohan sa Nephite mibuntog sa mga tulisan ni Gadianton—Si Giddianhi gipatay, ug ang iyang sumusunod, si Zemnarihah, gibitay—Ang mga Nephite midayeg sa Ginoo tungod sa ilang mga kadaugan. Mga A.D. 19–22.

Kapitulo 5

Ang mga Nephite naghinulsol ug mibiya sa ilang mga sala—Si Mormon misulat sa kasaysayan sa iyang mga katawhan ug mipahayag sa walay katapusan nga pulong ngadto kanila—Ang Israel pagapundukon gikan sa ilang dugay na nga pagkatibulaag. Mga A.D. 22–26.

Kapitulo 6

Ang mga Nephite miuswag—Garbo, kaadunahan, ug kalainan sa pagpuyo miabut—Ang Simbahan nabahin tungod sa panagbangi—Si Satanas nangulo sa mga katawhan sa dayag nga pagsukol—Daghan nga mga propeta nagsangyaw og paghinulsol ug gipamatay—Ang ilang mga mamumuno nakigkunsabo sa pag-agaw sa panggamhanan. Mga A.D. 26–30.

Kapitulo 7

Ang labaw nga maghuhukom gibuno, ang panggamhanan nalaglag, ug ang mga katawhan nabahin ngadto sa mga tribo—Si Jacob, usa ka anti-Kristo, nahimo nga hari sa tinago nga kalihokan—Si Nephi nagsangyaw sa paghinulsol ug sa hugot nga pagtuo diha ni Kristo—Mga anghel nangalagad ngadto kaniya matag adlaw, ug siya mipabangon sa iyang igsoon nga lalaki gikan sa patay—Daghan ang naghinulsol ug nabunyagan. Mga A.D. 30–33.

Kapitulo 8

Mga bagyo, linog, sunog, alimpulos, ug mga kinaiyanhon nga pag-ulbo nagmatuod sa paglansang sa krus ni Kristo—Daghan nga mga katawhan ang nalaglag—Ang kangitngit mitabon sa yuta sulod sa tulo ka adlaw—Kadto kinsa nahibilin nagsubo tungod sa ilang kapalaran. Mga A.D. 33–34.

Kapitulo 9

Diha sa kangitngit ang tingog ni Kristo nagpadayag sa kalaglagan sa daghan nga mga katawhan ug mga dakbayan tungod sa ilang pagkadautan—Siya usab nagpadayag sa iyang pagkabalaan, nagpahibalo nga ang balaod ni Moises natuman na, ug nagdapit sa mga tawo nga moduol ngadto kaniya ug maluwas. Mga A.D. 34.

Kapitulo 10

Dihay kahilum sa yuta sulod sa daghan nga mga takna—Ang tingog ni Kristo nagsaad sa pagtigum sa iyang mga katawhan ingon sa himongaan nga nagtigum sa iyang mga pisô—Ang labaw nga matarung nga bahin sa mga katawhan gipanalipdan. Mga A.D. 34–35.

Si Jesukristo mipakita sa iyang kaugalingon ngadto sa mga katawhan ni Nephi, samtang ang pundok sa mga katawhan nagpundok sa yuta sa Bountiful, ug nangalagad ngadto kanila; ug sa ingon niini nga paagi siya mipakita sa iyang kaugalingon ngadto kanila.

Naglangkob sa mga kapitulo 11 ngadto sa 26.

Kapitulo 11

Ang Amahan nagpamatuod sa iyang Hinigugmang Anak—Si Kristo mipakita ug misangyaw sa iyang pag-ula—Ang mga katawhan mihikap sa timaan sa mga samad sa iyang mga kamot, sa mga tiil, ug sa kilid—Sila misinggit Hosanna—Siya mipahiluna sa paagi ug sa matang sa bunyag—Ang espiritu sa panagbingkil iya sa yawa—Ang doktrina ni Kristo mao nga ang mga tawo motuo ug magpabunyag ug modawat sa Espiritu Santo. Mga A.D. 34.

Kapitulo 12

Si Jesus mitawag ug mihatag og gahum sa Napulog Duha—Siya mihatag sa mga Nephite sa usa ka pakigpulong nga sama sa Wali sa Bukid—Siya namulong sa mga Kabulahanan—Ang iyang mga panudlo milabaw ug nag-una sa balaod ni Moises—Ang mga tawo gisugo nga maghingpit gani sama nga siya ug ang iyang Amahan hingpit—Itandi sa Mateo 5. Mga A.D. 34.

Kapitulo 13

Si Jesus mitudlo sa mga Nephite sa Pag-ampo sa Ginoo—Sila gisugo sa pagtigum sa mga bahandi sa langit—Ang Napulog Duha diha sa ilang pagpangalagad gisugo sa dili pagkabalaka sa mga butang nga temporal—Itandi sa Mateo 6. Mga A.D. 34.

Kapitulo 14

Si Jesus nagsugo: Ayaw paghukom; pangayo sa Dios; pagbantay sa mini nga mga propeta—Siya misaad sa kaluwasan ngadto niadto kinsa mobuhat sa kabubut-on sa Amahan—Itandi sa Mateo 7. Mga A.D. 34.

Kapitulo 15

Si Jesus mipahibalo nga ang balaod ni Moises natuman diha kaniya—Ang mga Nephite mao ang lain nga karnero nga iyang gipamulong didto sa Jerusalem—Tungod sa kadautan, ang mga katawhan sa Ginoo sa Jerusalem wala masayud sa nagkatibulaag nga karnero sa Israel. Mga A.D. 34.

Kapitulo 16

Si Jesus moduaw sa uban nga nawala nga mga karnero sa Israel—Sa ulahing mga adlaw ang ebanghelyo moadto ngadto sa mga Hentil ug unya ngadto sa balay ni Israel—Ang mga katawhan sa Ginoo makakita sa panahon nga siya modala pagbalik sa Zion. Mga A.D. 34.

Kapitulo 17

Si Jesus mitudlo sa mga katawhan sa pagpalandong sa iyang mga pulong ug pag-ampo aron sa pagsabut—Siya miayo sa ilang masakiton—Siya nag-ampo alang sa mga katawhan, ginamit ang pinulongan nga dili ikasulat—Mga anghel nangalagad ug ang kalayo miliyok sa ilang gagmay nga kabataan. Mga A.D. 34.

Kapitulo 18

Si Jesus mipasiugda sa sakramento diha sa mga Nephite—Sila gisugo sa pag-ampo kanunay diha sa iyang ngalan—Kadto kinsa mokaon sa iyang unod ug moinom sa iyang dugo nga dili takus pagasilutan—Ang mga tinun-an gihatagan og gahum sa pagtugyan sa Espiritu Santo. Mga A.D. 34.

Kapitulo 19

Ang napulog duha ka mga tinun-an mangalagad ngadto sa mga katawhan ug mag-ampo alang sa Espiritu Santo—Ang mga tinun-an gibunyagan ug midawat sa Espiritu Santo ug sa pagpangalagad sa mga anghel—Si Jesus nag-ampo ginamit ang mga pulong nga dili ikasulat—Siya mipamatuod sa hilabihan nga kahugot sa pagtuo niini nga mga Nephite. Mga A.D. 34.

Kapitulo 20

Si Jesus mihatag og pan ug bino pinaagi sa milagro ug usab mialagad sa sakramento ngadto sa mga katawhan—Ang mga salin ni Jacob moabut sa kasayuran sa Ginoo nga ilang Dios ug makapanunod sa America—Si Jesus mao ang propeta nga sama ngadto kang Moises, ug ang mga Nephite mao ang mga anak sa mga propeta—Ang uban sa mga katawhan sa Ginoo pagapundukon sa Jerusalem. Mga A.D. 34.

Kapitulo 21

Ang Israel pagapundukon kon ang Basahon ni Mormon moabut—Ang mga Hentil matukod ingon nga usa ka gawasnon nga mga katawhan sa America—Sila maluwas kon sila motuo ug motuman; kon dili, sila isalikway ug pagalaglagon—Ang Israel motukod sa Bag-ong Jerusalem, ug ang nawala nga mga tribo mobalik. Mga A.D. 34.

Kapitulo 22

Sa katapusan nga mga adlaw, ang Zion ug ang iyang mga ugsok pagatukuron, ug ang Israel pagapundukon diha sa kalooy ug kalumo—Sila modaug—Itandi sa Isaias 54. Mga A.D. 34.

Kapitulo 23

Si Jesus miuyon sa mga pulong ni Isaias—Siya misugo sa mga katawhan sa pagsiksik sa mga propeta—Ang mga pulong ni Samuel ang Lamanite mahitungod sa Pagkabanhaw gidugang sa ilang mga talaan. Mga A.D. 34.

Kapitulo 24

Ang sinugo sa Ginoo moandam sa agianan alang sa Ikaduhang Pag-anhi—Si Kristo ang molingkod sa paghukom—Ang Israel gisugo sa pagbayad sa mga ikapulo ug mga halad—Usa ka basahon sa handumanan gitipigan—Itandi sa Malaquias 3. Mga A.D. 34.

Kapitulo 25

Sa Ikaduhang Pag-anhi ang mga mapagarbuhon ug dautan pagasunugon ingon sa dagami—Si Elijah mobalik sa dili pa kanang mahinungdanon ug makalilisang nga adlaw—Itandi sa Malaquias 4. Mga A.D. 34.

Kapitulo 26

Si Jesus mipatin-aw sa tanan nga mga butang gikan sa sinugdanan hangtud sa katapusan—Ang mga masuso ug ang mga bata militok og kahibulongan nga mga butang nga dili ikasulat—Kadto nga anaa sa Simbahan ni Kristo makabaton sa tanan nga mga butang nga alang kanilang tanan. Mga A.D. 34.

Kapitulo 27

Si Jesus misugo kanila sa pagtawag sa Simbahan sa iyang ngalan—Ang iyang misyon ug pag-ula nga sakripisyo naglangkob sa iyang ebanghelyo—Ang mga tawo gisugo sa paghinulsol ug pagpabunyag nga sila unta pagasantoson sa Espiritu Santo—Sila kinahanglan mahisama gani ingon kang Jesus. Mga A.D. 34–35.

Kapitulo 28

Siyam sa Napulog Duha nagtinguha ug gisaaran og usa ka kabilin sa gingharian ni Kristo kon sila mamatay—Ang Tulo ka mga Nephite nagtinguha ug gihatagan sa gahum ibabaw sa kamatayon aron magpabilin sa yuta hangtud sa pag-anhi pag-usab ni Jesus—Sila nahimaya ang panagway ug nakakita sa mga butang nga dili makatarunganon sa paglitok, ug sila karon nangalagad diha sa mga tawo. Mga A.D. 34–35.

Kapitulo 29

Ang pagtungha sa Basahon ni Mormon mao ang usa ka timailhan nga ang Ginoo misugod na sa pagpundok sa Israel ug sa pagtuman sa iyang mga pakigsaad—Kadto kinsa mosalikway sa iyang mga pagpadayag sa ulahing mga adlaw ug sa mga gasa pagatungluhon. Mga A.D. 34–35.

Kapitulo 30

Ang mga Hentil sa ulahing mga adlaw gisugo sa paghinulsol, moduol kang Kristo, ug pagaiphon uban sa balay ni Israel. Mga A.D. 34–35.