Třetí Nefi

Kniha Nefiova syna Nefiova, který byl synem Helamanovým

3. Nefi 

A Helaman byl synem Helamanovým, který byl synem Almovým, který byl synem Almovým, jsa potomkem Nefiovým, který byl synem Lehiovým, který odešel z Jeruzaléma v prvním roce vlády Sedechiáše, krále judského.
Kapitola 1

Nefi, syn Helamanův, odchází ze země a jeho syn Nefi vede záznamy – I přes hojná znamení a divy se zlovolní chystají pobíti spravedlivé – Přichází noc Kristova narození – Je dáno znamení a vychází nová hvězda – Množí se lži a klamání a Gadiantonovi lupiči pobíjejí mnohé. Kolem roku 1–4 po Kr.

Kapitola 2

Mezi lidem narůstá zlovolnost a ohavnosti – Nefité a Lamanité se spojují, aby se bránili proti Gadiantonovým lupičům – Obrácení Lamanité se stávají bílými a jsou nazýváni Nefity. Kolem roku 5–16 po Kr.

Kapitola 3

Giddiani, gadiantonský vůdce, požaduje, aby se Lachoneus a Nefité vzdali a podstoupili své země – Lachoneus určuje Gidgidoniho za hlavního velitele vojsk – Nefité se shromažďují v Zarahemle a v Hojnosti ke své obraně. Kolem roku 16–18 po Kr.

Kapitola 4

Nefitská vojska porážejí Gadiantonovy lupiče – Giddiani je zabit a jeho nástupce Zemnaria je oběšen – Nefité chválí Pána za svá vítězství. Kolem roku 19–22 po Kr.

Kapitola 5

Nefité činí pokání a zanechávají svých hříchů – Mormon píše dějiny svého lidu a oznamuje mu věčné slovo – Izrael bude shromážděn ze svého dlouhého rozptýlení. Kolem roku 22–26 po Kr.

Kapitola 6

Nefitům se daří – Objevuje se pýcha, bohatství a třídní rozdělení – Církev je rozdělena rozštěpeními – Satan vede lid v otevřené vzpouře – Mnozí proroci volají ku pokání a jsou zabiti – Jejich vražedníci osnují, jak se zmocniti vlády. Kolem roku 26–30 po Kr.

Kapitola 7

Hlavní soudce je zavražděn, vláda je zničena a lidé se rozdělují do kmenů – Jákob, antikrist, se stává králem tajného spolčení – Nefi káže pokání a víru v Krista – Denně mu slouží andělé a on křísí svého bratra z mrtvých – Mnozí činí pokání a jsou pokřtěni. Kolem roku 30–33 po Kr.

Kapitola 8

Bouře, zemětřesení, požáry, vichřice a přírodní pozdvižení potvrzují ukřižování Kristovo – Mnoho lidí je zničeno – Tři dny pokrývá zemi temnota – Ti, kteří zůstávají, naříkají nad svým osudem. Kolem roku 33–34 po Kr.

Kapitola 9

V temnotě hlas Kristův ohlašuje zničení mnoha lidí a měst pro jejich zlovolnost – Také ohlašuje svou božskost, oznamuje, že zákon Mojžíšův je naplněn, a vyzývá lidi, aby šli k němu a byli spaseni. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 10

V zemi je po mnoho hodin ticho – Hlas Kristův slibuje, že shromáždí svůj lid, tak jako slepice shromažďuje svá kuřátka – Spravedlivější část lidu byla zachována. Kolem roku 34–35 po Kr.

Ježíš Kristus se ukázal lidu Nefiovu, když se zástup shromáždil v zemi Hojnosti, a poučoval je; a tímto způsobem se jim ukázal.

Obsaženo v kapitolách 11 až 26 včetně.

Kapitola 11

Otec svědčí o svém milovaném Synu – Kristus se ukazuje a ohlašuje své usmíření – Lidé vnímají rány v jeho rukou, nohou a boku – Provolávají hosana – On udává způsob a provedení křtu – Duch sváru je od ďábla – Kristovou naukou je to, že lidé mají uvěřiti a býti pokřtěni a přijmouti Ducha Svatého. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 12

Ježíš povolává Dvanáct a pověřuje je – Pronáší k Nefitům řeč podobnou Kázání na hoře – Pronáší blahoslavenství – Jeho učení přesahuje zákon Mojžíšův a je mu nadřazeno – Lidem je přikázáno, aby byli dokonalí tak, jako je dokonalý on a jeho Otec – Porovnej s Matoušem 5. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 13

Ježíš učí Nefity Pánově modlitbě – Mají si ukládati poklady v nebi – Dvanácti přikazuje, aby se při své službě nezabývali myšlenkou na věci časné – Porovnej s Matoušem 6. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 14

Ježíš přikazuje: Nesuďte; proste Boha; varujte se falešných proroků – Přislibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce – Porovnej s Matoušem 7. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 15

Ježíš oznamuje, že zákon Mojžíšův je v něm naplněn – Nefité jsou ony další ovce, o kterých mluvil v Jeruzalémě – Pro nepravost Pánův lid v Jeruzalémě neví o rozptýlených ovcích Izraele. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 16

Ježíš navštíví další ze ztracených ovcí Izraele – V posledních dnech se evangelium dostane k pohanům a poté k domu Izraele – Pánův lid okem v oko uzří, až on opět přivede Sion. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 17

Ježíš vede lidi k tomu, aby přemítali o jeho slovech a modlili se o porozumění – Uzdravuje jejich nemocné – Modlí se za lid užívaje jazyka, který nemůže býti napsán – Andělé slouží jejich maličkým, které obklopuje oheň. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 18

Ježíš zavádí mezi Nefity svátost – Je jim přikázáno, aby se vždy modlili v jeho jménu – Ti, kteří nehodně jedí jeho tělo a pijí jeho krev, jsou zatraceni – Učedníkům je dána moc udělovati Ducha Svatého. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 19

Dvanáct učedníků slouží lidu a modlí se o Ducha Svatého – Učedníci jsou pokřtěni a přijímají Ducha Svatého a službu andělů – Ježíš se modlí užívaje slov, která nemohou býti napsána – Dosvědčuje nesmírně velikou víru těchto Nefitů. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 20

Ježíš zázrakem opatřuje chléb a víno a opět podává lidem svátost – Zbytek Jákobův dojde poznání Pána, svého Boha, a zdědí Ameriky – Ježíš je prorok, stejně jako Mojžíš, a Nefité jsou děti proroků – Další z Pánova lidu budou shromážděni do Jeruzaléma. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 21

Izrael bude shromážděn, až přijde Kniha Mormonova – Pohané se v Americe usídlí jako svobodný lid – Budou spaseni, uvěří-li a budou-li poslušní; jinak budou odříznuti a zničeni – Izrael vystaví Nový Jeruzalém a ztracené kmeny se navrátí. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 22

V posledních dnech bude založen Sion a jeho kůly a Izrael bude shromážděn s milosrdenstvím a něhou – Zvítězí – Porovnej s Izaiášem 54. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 23

Ježíš potvrzuje slova Izaiášova – Přikazuje lidem, aby hledali v prorocích – Slova Samuela, Lamanity, o vzkříšení jsou připojena k jejich záznamům. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 24

Pánův posel připraví cestu pro druhý příchod – Kristus zasedne k soudu – Izraeli je přikázáno, aby platil desátky a oběti – Je vedena kniha pamětní – Porovnej s Malachiášem 3. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 25

Při druhém příchodu budou pyšní a zlovolní spáleni jako strniště – Před oním velikým a hrozným dnem se navrátí Eliáš – Porovnej s Malachiášem 4. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 26

Ježíš vykládá všechny věci od počátku do konce – Nemluvňata a děti pronášejí podivuhodné věci, které nemohou býti napsány – Ti, kteří jsou v Církvi Kristově, mají všechny věci společné. Kolem roku 34 po Kr.

Kapitola 27

Ježíš jim přikazuje, aby Církev nazývali jeho jménem – Jeho poslání a smírná oběť tvoří základ jeho evangelia – Lidem je přikázáno, aby činili pokání a byli pokřtěni, aby mohli býti posvěceni Duchem Svatým – Mají býti dokonce takovými, jako je Ježíš. Kolem roku 34–35 po Kr.

Kapitola 28

Devět z Dvanácti si přeje dědictví v království Kristově, až zemřou, a je jim přislíbeno – Tři Nefité si přejí moc nad smrtí, aby mohli zůstati na zemi, dokud Ježíš opět nepřijde, a je jim dána – Jsou přeměněni a vidí věci, které není dovoleno vypověděti, a nyní slouží mezi lidmi. Kolem roku 34–35 po Kr.

Kapitola 29

Příchod Knihy Mormonovy je znamením, že Pán započal shromažďovati Izrael a naplňovati své smlouvy – Ti, kteří zavrhují jeho dary a zjevení posledních dnů, budou prokleti. Kolem roku 34–35 po Kr.

Kapitola 30

Pohanům posledních dnů je přikázáno, aby činili pokání, přišli ke Kristu a byli počítáni mezi dům Izraele. Kolem roku 34–35 po Kr.