Třetí Nefi Kniha NefiovaSYNA NEFIOVA, KTERÝ BYL SYNEM HELAMANOVÝM

Kapitoly 

A Helaman byl synem Helamanovým, který byl synem Almovým, který byl synem Almovým, jsa potomkem Nefiovým, který byl synem Lehiovým, který odešel z Jeruzaléma v prvním roce vlády Sedechiáše, krále judského.
Kapitola 1
Nefi, syn Helamanův, odchází ze země a jeho syn Nefi vede záznamy–I přes hojná znamení a divy se zlovolní chystají pobíti spravedlivé–Přichází noc Kristova narození–Je dáno znamení a vychází nová hvězda–Množí se lži a klamání a Gadiantonovi lupiči pobíjejí mnohé. Kolem roku 1–4 po Kr.
Kapitola 2
Mezi lidem narůstá zlovolnost a ohavnosti–Nefité a Lamanité se spojují, aby se bránili proti Gadiantonovým lupičům–Obrácení Lamanité se stávají bílými a jsou nazýváni Nefity. Kolem roku 5–16 po Kr.
Kapitola 3
Giddiani, gadiantonský vůdce, požaduje, aby se Lachoneus a Nefité vzdali a podstoupili své země–Lachoneus určuje Gidgidoniho za hlavního velitele vojsk–Nefité se shromažďují v Zarahemle a v Hojnosti ke své obraně. Kolem roku 16–18 po Kr.
Kapitola 4
Nefitská vojska porážejí Gadiantonovy lupiče–Giddiani je zabit a jeho nástupce Zemnaria je oběšen–Nefité chválí Pána za svá vítězství. Kolem roku 19–22 po Kr.
Kapitola 5
Nefité činí pokání a zanechávají svých hříchů–Mormon píše dějiny svého lidu a oznamuje mu věčné slovo–Izrael bude shromážděn ze svého dlouhého rozptýlení. Kolem roku 22–26 po Kr.
Kapitola 6
Nefitům se daří–Objevuje se pýcha, bohatství a třídní rozdělení–Církev je rozdělena rozštěpeními–Satan vede lid v otevřené vzpouře–Mnozí proroci volají ku pokání a jsou zabiti–Jejich vražedníci osnují, jak se zmocniti vlády. Kolem roku 26–30 po Kr.
Kapitola 7
Hlavní soudce je zavražděn, vláda je zničena a lidé se rozdělují do kmenů–Jákob, antikrist, se stává králem tajného spolčení–Nefi káže pokání a víru v Krista–Denně mu slouží andělé a on křísí svého bratra z mrtvých–Mnozí činí pokání a jsou pokřtěni. Kolem roku 30–33 po Kr.
Kapitola 8
Bouře, zemětřesení, požáry, vichřice a přírodní pozdvižení potvrzují ukřižování Kristovo–Mnoho lidí je zničeno–Tři dny pokrývá zemi temnota–Ti, kteří zůstávají, naříkají nad svým osudem. Kolem roku 33–34 po Kr.
Kapitola 9
V temnotě hlas Kristův ohlašuje zničení mnoha lidí a měst pro jejich zlovolnost–Také ohlašuje svou božskost, oznamuje, že zákon Mojžíšův je naplněn, a vyzývá lidi, aby šli k němu a byli spaseni. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 10
V zemi je po mnoho hodin ticho–Hlas Kristův slibuje, že shromáždí svůj lid, tak jako slepice shromažďuje svá kuřátka–Spravedlivější část lidu byla zachována. Kolem roku 34–35 po Kr.
Ježíš Kristus se ukázal lidu Nefiovu, když se zástup shromáždil v zemi Hojnosti, a poučoval je; a tímto způsobem se jim ukázal.
Obsaženo v kapitolách 11 až 26 včetně.
Kapitola 11
Otec svědčí o svém milovaném Synu–Kristus se ukazuje a ohlašuje své usmíření–Lidé vnímají rány v jeho rukou, nohou a boku–Provolávají hosana–On udává způsob a provedení křtu–Duch sváru je od ďábla–Kristovou naukou je to, že lidé mají uvěřiti a býti pokřtěni a přijmouti Ducha Svatého. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 12
Ježíš povolává Dvanáct a pověřuje je–Pronáší k Nefitům řeč podobnou Kázání na hoře–Pronáší blahoslavenství–Jeho učení přesahuje zákon Mojžíšův a je mu nadřazeno–Lidem je přikázáno, aby byli dokonalí tak, jako je dokonalý on a jeho Otec–Porovnej s Matoušem 5. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 13
Ježíš učí Nefity Pánově modlitbě–Mají si ukládati poklady v nebi–Dvanácti přikazuje, aby se při své službě nezabývali myšlenkou na věci časné–Porovnej s Matoušem 6. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 14
Ježíš přikazuje: Nesuďte; proste Boha; varujte se falešných proroků–Přislibuje spasení těm, kteří činí vůli Otce–Porovnej s Matoušem 7. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 15
Ježíš oznamuje, že zákon Mojžíšův je v něm naplněn–Nefité jsou ony další ovce, o kterých mluvil v Jeruzalémě–Pro nepravost Pánův lid v Jeruzalémě neví o rozptýlených ovcích Izraele. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 16
Ježíš navštíví další ze ztracených ovcí Izraele–V posledních dnech se evangelium dostane k pohanům a poté k domu Izraele–Pánův lid okem v oko uzří, až on opět přivede Sion. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 17
Ježíš vede lidi k tomu, aby přemítali o jeho slovech a modlili se o porozumění–Uzdravuje jejich nemocné–Modlí se za lid užívaje jazyka, který nemůže býti napsán–Andělé slouží jejich maličkým, které obklopuje oheň. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 18
Ježíš zavádí mezi Nefity svátost–Je jim přikázáno, aby se vždy modlili v jeho jménu–Ti, kteří nehodně jedí jeho tělo a pijí jeho krev, jsou zatraceni–Učedníkům je dána moc udělovati Ducha Svatého. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 19
Dvanáct učedníků slouží lidu a modlí se o Ducha Svatého–Učedníci jsou pokřtěni a přijímají Ducha Svatého a službu andělů–Ježíš se modlí užívaje slov, která nemohou býti napsána–Dosvědčuje nesmírně velikou víru těchto Nefitů. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 20
Ježíš zázrakem opatřuje chléb a víno a opět podává lidem svátost–Zbytek Jákobův dojde poznání Pána, svého Boha, a zdědí Ameriky–Ježíš je prorok, stejně jako Mojžíš, a Nefité jsou děti proroků–Další z Pánova lidu budou shromážděni do Jeruzaléma. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 21
Izrael bude shromážděn, až přijde Kniha Mormonova–Pohané se v Americe usídlí jako svobodný lid–Budou spaseni, uvěří-li a budou-li poslušní; jinak budou odříznuti a zničeni–Izrael vystaví Nový Jeruzalém a ztracené kmeny se navrátí. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 22
V posledních dnech bude založen Sion a jeho kůly a Izrael bude shromážděn s milosrdenstvím a něhou–Zvítězí–Porovnej s Izaiášem 54. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 23
Ježíš potvrzuje slova Izaiášova–Přikazuje lidem, aby hledali v prorocích–Slova Samuela, Lamanity, o vzkříšení jsou připojena k jejich záznamům. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 24
Pánův posel připraví cestu pro druhý příchod–Kristus zasedne k soudu–Izraeli je přikázáno, aby platil desátky a oběti–Je vedena kniha pamětní–Porovnej s Malachiášem 3. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 25
Při druhém příchodu budou pyšní a zlovolní spáleni jako strniště–Před oním velikým a hrozným dnem se navrátí Eliáš–Porovnej s Malachiášem 4. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 26
Ježíš vykládá všechny věci od počátku do konce–Nemluvňata a děti pronášejí podivuhodné věci, které nemohou býti napsány–Ti, kteří jsou v Církvi Kristově, mají všechny věci společné. Kolem roku 34 po Kr.
Kapitola 27
Ježíš jim přikazuje, aby Církev nazývali jeho jménem–Jeho poslání a smírná oběť tvoří základ jeho evangelia–Lidem je přikázáno, aby činili pokání a byli pokřtěni, aby mohli býti posvěceni Duchem Svatým–Mají býti dokonce takovými, jako je Ježíš. Kolem roku 34–35 po Kr.
Kapitola 28
Devět z Dvanácti si přeje dědictví v království Kristově, až zemřou, a je jim přislíbeno–Tři Nefité si přejí moc nad smrtí, aby mohli zůstati na zemi, dokud Ježíš opět nepřijde, a je jim dána-Jsou přeměněni a vidí věci, které není dovoleno vypověděti, a nyní slouží mezi lidmi. Kolem roku 34–35 po Kr.
Kapitola 29
Příchod Knihy Mormonovy je znamením, že Pán započal shromažďovati Izrael a naplňovati své smlouvy–Ti, kteří zavrhují jeho dary a zjevení posledních dnů, budou prokleti. Kolem roku 34–35 po Kr.
Kapitola 30
Pohanům posledních dnů je přikázáno, aby činili pokání, přišli ke Kristu a byli počítáni mezi dům Izraele. Kolem roku 34–35 po Kr.