Kolmas Nefi

Heelamani poja Nefi poja Nefi raamat

3. Nefi 

Ja Heelaman oli Heelamani poeg, kes oli Alma poeg, kes oli Alma poeg, kes oli Nefi järeltulija, kes oli Lehhi poeg, kes lahkus Jeruusalemmast Sidkija, Juuda kuninga esimesel valitsemisaastal.
1. peatükk

Nefi, Heelamani poeg, lahkub maalt ja tema poeg Nefi peab ülestähendusi – Kuigi tunnustähti ja imetegusid on rohkesti, kavatsevad pahelised tappa õigemeelsed – Saabub Kristuse sünniöö – Antakse tunnustäht ja tõuseb uus täht – Valed ja pettused kasvavad ning Gadiantoni röövlid tapavad paljusid. Ligikaudu 1–4 pKr.

2. peatükk

Pahelisus ja jäledused suurenevad rahva hulgas – Nefilased ja laamanlased ühinevad, et kaitsta end Gadiantoni röövlite eest – Usulepöördunud laamanlased muutuvad valgeks ja neid kutsutakse nefilasteks. Ligikaudu 5–16 pKr.

3. peatükk

Gidiaani, Gadiantoni juht, nõuab, et Lakooneus ja nefilased alistuksid ja loobuksid oma maadest – Lakooneus määrab Gidgidooni vägede ülemjuhatajaks – Nefilased kogunevad Sarahemlas ja Küllusliku maal, et ennast kaitsta. Ligikaudu 16–18 pKr.

4. peatükk

Nefilaste väed võidavad Gadiantoni röövlid – Gidiaani tapetakse ja tema järglane Semnariia puuakse üles – Nefilased ülistavad oma võitude eest Issandat. Ligikaudu 19–22 pKr.

5. peatükk

Nefilased parandavad meelt ja hülgavad oma patud – Mormon kirjutab oma rahva ajalugu ja kuulutab neile igavikulist sõna – Iisrael kogutakse kokku pikaaegsest hajutatusest. Ligikaudu 22–26 pKr.

6. peatükk

Nefilasi saadab edu – Tekivad uhkus, rikkus ja klassierinevused – Kirikus on lõhenemine lahkhelide tõttu – Saatan juhib rahvast avalikus vastuhakus – Paljud prohvetid hüüavad meeleparandust ja nad tapetakse – Nende mõrvajad teevad salasepitsusi valitsemisvõimu ülevõtmiseks. Ligikaudu 26–30 pKr.

7. peatükk

Ülemkohtunik mõrvatakse, valitsemisvõim hävitatakse ja rahvas jaguneb suguharudesse – Kristusevastane Jaakob saab salajase liidu kuningaks – Nefi jutlustab meeleparandusest ja usust Kristusesse – Inglid teenivad teda iga päev ja ta äratab oma venna surnuist – Paljud parandavad meelt ja nad ristitakse. Ligikaudu 30–33 pKr.

8. peatükk

Tormid, maavärinad, tulekahjud, keeristuuled ja teised loodusõnnetused tunnistavad Kristuse ristilöömisest – Palju inimesi hävitatakse – Kolm päeva katab maad pimedus – Need, kes jäävad ellu, oigavad oma saatuse pärast. Ligikaudu 33–34 pKr.

9. peatükk

Kristuse hääl kuulutab pimeduses paljude inimeste ja linnade hävitamist nende pahelisuse pärast – Ta kuulutab ka oma jumalikkust, teatab, et Moosese seadus on täidetud, ning kutsub inimesi tulema tema juurde ja saama päästetud. Ligikaudu 34 pKr.

10. peatükk

Mitme tunni vältel on maa peal vaikus – Kristuse hääl lubab koguda oma rahva, nagu kana kogub oma tibud – Alles on rahva õigemeelsem osa. Ligikaudu 34–35 pKr.

Jeesus Kristus näitas end Nefi rahvale, kui rahvahulk oli kogunenud Küllusliku maale ja teenis nende seas; ja ta näitas end neile järgmisel viisil.

Hõlmab peatükid 11–26 (kaasa arvatud).

11. peatükk

Isa tunnistab oma Armastatud Pojast – Kristus ilmub ja kuulutab oma lepitust – Rahvas katsub haavajälgi tema kätes ja jalgades ja küljes – Nad hüüavad Hosianna – Ta annab ristimistalituse mooduse ja viisi – Tülitsemise vaim on kuradist – Kristuse õpetus on, et inimesed peavad uskuma ja saama ristitud ning saama Püha Vaimu. Ligikaudu 34 pKr.

12. peatükk

Jeesus kutsub ja volitab Kahtteist – Ta peab nefilastele jutluse, mis sarnaneb Mäejutlusele – Ta kõneleb õndsakskiitmistest – Tema õpetused ületavad Moosese seaduse ja on sellest tähtsamal kohal – Inimestel on kästud olla täiuslikud, nii nagu tema ja tema Isa on täiuslikud – Võrdle Matteuse 5. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

13. peatükk

Jeesus õpetab nefilastele Meie Isa palve – Neil tuleb koguda varandusi taevasse – Kahtteist kästakse oma teenimistöös mitte mõelda ajalike asjade peale – Võrdle Matteuse 6. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

14. peatükk

Jeesus käsib: Ärge mõistke kohut; paluge Jumalat; pange tähele valeprohveteid – Ta lubab päästet nendele, kes teevad Isa tahet – Võrdle Matteuse 7. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

15. peatükk

Jeesus kuulutab, et Moosese seadus on täidetud temas – Nefilased on need teised lambad, kellest ta rääkis Jeruusalemmas – Süütegude pärast ei tea Issanda rahvas Jeruusalemmas Iisraeli hajutatud lammastest. Ligikaudu 34 pKr.

16. peatükk

Jeesus külastab teisi Iisraeli kadunud lambaid – Viimsel ajal läheb evangeelium paganatele ja siis Iisraeli kojale – Issanda rahvas näeb silmast silma, kui ta toob tagasi Siioni. Ligikaudu 34 pKr.

17. peatükk

Jeesus juhatab rahvast mõtlema tema sõnade üle ja paluma mõistmist – Ta teeb terveks nende haiged – Ta palvetab inimeste eest kõnes, mida ei saa kirjutada – Inglid teenivad ja nende väikesed lapsed on tulest ümbritsetud. Ligikaudu 34 pKr.

18. peatükk

Jeesus seab nefilaste hulgas sisse sakramendi – Neil kästakse alati palvetada tema nimel – Need, kes ei söö tema ihu ega joo tema verd väärilistena, on neetud – Jüngritele antakse vägi Püha Vaimu andmiseks. Ligikaudu 34 pKr.

19. peatükk

Kaksteist jüngrit teenivad rahva seas ja palvetavad, et saada Püha Vaimu – Jüngrid ristitakse ja nad saavad Püha Vaimu ning saavad osa inglite teenimisest – Jeesus palvetab, kasutades sõnu, mida ei saa kirjutada – Ta on nende nefilaste ülimalt suure usu tunnistajaks. Ligikaudu 34 pKr.

20. peatükk

Jeesus hangib imepäraselt leiba ja veini ning annab inimestele taas sakramenti – Jaakobi jääk tuleb Issanda, oma Jumala tundmisele ja nad pärivad Ameerika – Jeesus on prohvet samuti nagu Mooses ja nefilased on prohvetite lapsed – Teised Issanda rahva seast kogutakse Jeruusalemma. Ligikaudu 34 pKr.

21. peatükk

Iisrael kogutakse kokku siis, kui ilmub Mormoni Raamat – Paganad rajatakse vaba rahvana Ameerikas – Nad päästetakse, kui nad usuvad ja on sõnakuulelikud; muidu nad lõigatakse ära ja hävitatakse – Iisrael ehitab üles Uue Jeruusalemma ja kadunud suguharud tulevad tagasi. Ligikaudu 34 pKr.

22. peatükk

Viimsetel päevadel rajatakse Siion ja tema vaiad ning Iisrael kogutakse halastuse ja õrnusega – Nad võidutsevad – Võrdle Jesaja 54. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

23. peatükk

Jeesus kiidab heaks Jesaja sõnad – Ta käsib rahval uurida prohveteid – Laamanlase Saamueli sõnad ülestõusmisest lisatakse nende ülestähendustele. Ligikaudu 34 pKr.

24. peatükk

Issanda sõnumitooja valmistab teed teiseks tulemiseks – Kristus istub kohut mõistma – Iisraelil on kästud maksta kümnist ja ohvriande – Peetakse meelespidamise raamatut – Võrdle Malakia 3. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

25. peatükk

Teisel tulemisel põletatakse uhked ja pahelised kui kõrred – Eelija tuleb tagasi enne seda suurt ja kardetavat päeva – Võrdle Malakia 3. peatükiga. Ligikaudu 34 pKr.

26. peatükk

Jeesus selgitab kõike algusest peale kuni lõpuni – Imikud ja lapsed väljendavad imepäraseid asju, millest ei saa kirjutada – Neil, kes on Kristuse kirikust, on kõik omavahel ühine. Ligikaudu 34 pKr.

27. peatükk

Jeesus käsib neil kutsuda Kirikut tema nimega – Tema missioon ja lepitav ohver moodustavad tema evangeeliumi – Inimestel kästakse meelt parandada ja saada ristitud, et nad võiksid saada pühitsetud Püha Vaimuga – Neil tuleb olla, just nagu on Jeesus. Ligikaudu 34–35 pKr.

28. peatükk

Kaheteistkümnest jüngrist üheksa soovivad ja neile lubatakse pärisosa Kristuse kuningriigis, kui nad surevad – Kolm nefilast soovivad ja neile antakse vägi surma üle, nii et nad jäävad maa peale, kuni Jeesus taas tuleb – Nad muudetakse ja nad näevad asju, millest pole seadusekohane rääkida ja nad teenivad praegu inimeste seas. Ligikaudu 34–35 pKr.

29. peatükk

Mormoni Raamatu ilmumine on tunnustäht, et Issand on alustanud Iisraeli kogumist ja oma lepingute täitmist – Need, kes hülgavad tema viimse aja ilmutused ja annid, neetakse. Ligikaudu 34–35 pKr.

30. peatükk

Viimse aja paganatel kästakse meelt parandada, tulla Kristuse juurde ning saada arvatud Iisraeli koja hulka. Ligikaudu 34–35 pKr.