Twazyèm Nefi

Liv Nefi a pitit gason Nefi A, ki te pitit gason Elaman an

3 Nefi 

Epi Elaman te pitit gason Elaman, ki te pitit gason Alma, ki te pitit gason Alma, ki te yon desandan Nefi, ki te pitit gason Leyi, ki te soti Jerizalèm nan premye ane gouvènman Sedesyas, ki te wa Jida a.
Chapit 1

Nefi, pitit gason Elaman an, te pati kite peyi a, e pitit gason li a, Nefi kenbe rejis yo—Malgre siy ak mèvèy fè mikalaw, mechan yo te planifye pou touye moun ki jis yo—Nwit nesans Kris la rive—Siy nan parèt epi yon zetwal tou nèf leve—Manti ak mètdam ogmante, epi vòlè Gadyanton yo masakre anpil moun. Anviwon 1–4 APRE JEZIKIRI.

Chapit 2

Mechanste ak abominasyon ogmante nan pami pèp la—Nefit yo ak Lamanit yo reyini pou yo defann tèt yo kont vòlè Gadyanton yo—Lamanit ki te konvèti yo te vin blan e yo te rele yo Nefit. Anviwon 5–16 APRE JEZIKIRI.

Chapit 3

Jidyani, dirijan Gadyanton an mande Lakoneyis ak Nefit yo pou yo livre tèt yo ak tè yo—Lakoneyis lonmen Jidjidoni kaptèn an chèf lame yo—Nefit yo rasanble nan Zarayemla ak Abondans pou defann tèt yo. Anviwon 16–18 APRE JEZIKIRI.

Chapit 4

Lame Nefit yo bat vòlè Gadyanton yo—Jidyani mouri, e yo pann ranplasan li a, Zemnariya—Nefit yo louwe Senyè a pou viktwa yo. Anviwon 19–22 APRE JEZIKIRI.

Chapit 5

Nefit yo repanti e yo abandone peche yo—Mòmon ekri istwa pèp li a, e li deklare yo pawòl etènèl la—Izrayèl pral rasanble sòti nan dispèsyon long li a. Anviwon 22–26 APRE JEZIKIRI.

Chapit 6

Nefit yo pwospere—lògèy, richès epi distenksyon klas tabli—Legliz la separe anba divizyon—Satan kondi pèp la nan rebelyon aklè—Anpil pwofèt preche repantans e yo asasinen yo—Asasen yo fè konplo pou yo pran gouvènman an. Anviwon 26–30 APRE JEZIKIRI.

Chapit 7

Yo asasinen jij anchèf la, gouvènman an detwi, e pèp la divize an tribi—Jakòb, yon anti-Kris vin tounen wa yon konbinezon sekrè—Nefi preche repantans ak lafwa nan Kris la—Zanj sèvi l chak jou, e li leve frè li a anba lanmò—Anpil moun repanti e yo batize. Anviwon 30–33 APRE JEZIKIRI.

Chapit 8

Tanpèt, tranbleman tè, dife, toubiyon, ak yon chanjman nan tè a pwouve krisifiksyon Kris la—Anpil moun detwi—Fènwa kouvri tè a pandan twa jou—Moun ki te rete yo ap plenyen sò yo. Anviwon 33–34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 9

Nan fènwa a, vwa Kris la pwoklame destriksyon anpil moun ak vil poutèt mechanste yo—Li pwoklame divinite li, li anonse lalwa Moyiz la akonpli, e li envite lèzòm vin jwenn li pou yo kapab sove. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 10

Gen silans nan peyi a pandan yon pakèt tan—Vwa Kris la pwomèt pou l rasanble pèp li a menm jan yon manman poul rasanble ti poul li yo—pati ki pi jis nan pèp la te prezève. Anviwon 34–35 APRE JEZIKIRI.

Jezikri te fè pèp Nefi a wè l, pandan foul la te rasanble ansanm nan peyi Abondans la, e li te preche yo; epi se konsa li te fè yo wè l.

Depi nan chapit 11 jouk nan finisman chapit 26 la.

Chapit 11

Papa a rann temwayaj konsènan Pitit Gason Byenneme li a—Kris la parèt e li pwoklame ekspyasyon li a—Pèp la touche mak blese nan pye l ak bò kòt li yo—Yo kriye Ozana—Li esplike fason ak jan batèm dwe fèt—Se nan dyab la lespri chirepit soti—Doktrin Kris la se pou lèzòm kwè, pou yo batize epi pou yo resevwa Sentespri a. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 12

Jezi rele douz moun e li ba yo responsablite—Li bay Nefit yo yon mesaj menm jan ak mesaj sou montay la—Li pale bèl pawòl yo—Ansèyman li yo depase e vin pi enpòtan pase lalwa Moyiz yo—Lèzòm resevwa kòmandman pou yo vin pafè menm jan li menm ak Papa l pafè a—Konpare Matye 5. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 13

Jezi aprann Nefit yo priyè Senyè a—Yo dwe ranmase trezò pou syèl la—Douz apot yo resevwa kòmandman pou yo pa pote bagay materyèl nan misyon yo—Konpare Matye 6. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 14

Jezi kòmande: Pa jije; mande Bondye; fè atansyon ak fo pwofèt yo—Li pwomèt pou l sove moun ki fè volonte Papa a—Konpare avèk Matye 7. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 15

Jezi anonse lalwa Moyiz la akonpli nan limenm—Nefit yo se lòt brebi li t ap pale lè li te nan Jerizalèm nan—Poutèt inikite yo, pèp Senyè a ki nan Jerizalèm nan pa konnen brebi Izrayèl yo ki te dispèse a. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 16

Jezi pral vizite lòt brebi ki nan pami brebi pèdi pèp Izrayèl la—Nan dènye jou yo levanjil la pral jwenn Janti yo, e apre sa, li pral jwenn pèp Izrayèl la—Pèp Senyè a pral wè avèk je pa yo lè li mennen Siyon ankò. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 17

Jezi dirije pèp la pou yo reflechi sou pawòl li yo e pou yo priye pou konpreyansyon—Li geri moun malad yo—Li priye pou pèp la, li itilize langaj yo pa kapab ekri—Zanj sèvi timoun piti yo e dife antoure timoun piti yo. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 18

Jezi tabli sentsèn nan pami Nefit yo—Yo resevwa kòmandman pou yo priye tout tan nan non l—Moun ki manje kò l epi ki bwè san l san yo pa diy, y ap kondane—Disip yo resevwa pouvwa pou yo konfere Sentespri a. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 19

Douz disip yo preche pèp la epi yo priye pou Sentespri a—Disip yo batize e yo resevwa Sentespri a, ak ministè zanj yo—Jezi priye avèk pawòl ki pa kapab ekri—Li rann temwayaj konsènan gwo lafwa Nefit sa yo. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 20

Jezi fè yon mirak pou bay pen ak diven e li bay pèp la sentsèn nan ankò—Rès desandan Jakòb yo pral vin gen konesans konsènan Senyè Bondye yo a, e yo pral eritye Amerik yo—Jezi se pwofèt ki tankou Moyiz la, e Nefit yo se pitit pwofèt yo—Lòt moun nan pèp Senyè a pral rasanble nan Jerizalèm. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 21

Izrayèl pral rasanble lè Liv Mòmon an parèt—Janti yo pral tabli kòm yon nasyon lib nan Amerik la—y ap sove si yo kwè epi si yo obeyi; otreman, y ap retranche e y ap detwi—Izrayèl pral bati Nouvo Jerizalèm nan, epi tribi ki te pèdi yo pral retounen. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 22

Nan dènye jou yo, Siyon ak pye li yo pral tabli, epi Izrayèl pral rasanble nan mizèrikòd ak tandrès—Yo pral triyonfe—Konpare Ezayi 54. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 23

Jezi apwouve pawòl Ezayi yo—Li kòmande pèp la pou yo fouye pawòl pwofèt yo—Pawòl Samyèl, Lamanit la, konsènan Rezirèksyon an, ajoute nan rejis yo. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 24

Mesaje Senyè a pral prepare chemen an pou dezyèm vini an—Kris la pral chita sou fotèy jijman an—Izrayèl resevwa kòmandman pou l peye dim ak ofrann yo—Yo konsève yon liv souvni—Konpare Malachi 3. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 25

Nan Dezyèm vini an, moun ki gen lògèy yo ak mechan yo pral boule tankou pay—Eli pral retounen anvan gran jou terib sa a—Konpare Malachi 4. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 26

Jezi esplike tout bagay depi nan kòmansman jouk nan finisman—Bebe yo ak timoun piti yo pale bagay mèveye ki pa kapab ekri—Moun yo ki nan Legliz Kris la pataje tout bagay ansanm pami yo. Anviwon 34 APRE JEZIKIRI.

Chapit 27

Jezi kòmande yo pou yo bay Legliz la pote non l—Misyon l ak sakrifis ekspyatwa li a fòme levanjil li a—Lèzòm resevwa kòmandman pou yo repanti epi pou yo batize pou Sentespri a sanktifye yo—Yo dwe vin menm jan avèk Jezi. Anviwon 34–35 APRE JEZIKIRI.

Chapit 28

Nèf nan douz disip yo vle e yo resevwa pwomès pou yon eritaj nan wayòm Kris la lè yo mouri—Twa Nefit yo vle e yo resevwa pouvwa sou lanmò pou yo rete sou tè a jistan Jezi retounen ankò—Yo chanje e yo wè bagay ki entèdi pou yo pale, e kounyeya menm, y ap travay nan pami lèzòm. Anviwon 34–35 APRE JEZIKIRI.

Chapit 29

Aparisyon Liv Mòmon an se yon siy ki fè konnen Senyè a te kòmanse rasanble Izrayèl, e li te kòmanse akonpli alyans li yo—Moun ki rejte revelasyon ak don li yo ki nan dènye-jou yo ap modi. Anviwon 34–35 APRE JEZIKIRI.

Chapit 30

Janti nan dènye jou yo resevwa kòmandman pou yo repanti, pou yo vin jwenn Kris la, e pou yo konte nan pami kay Izrayèl la. Anviwon 34–35 APRE JEZIKIRI.